(Π.Κ.Υ.Ε. 80 / 11-7-2006)
ΜΑΡΜΑΡΟΤΕΧΝΙΤΕΣΜΑΡΜΑΡΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ – ΣΣΕ για τους όρους αμοιβής και συνθηκών εργασίας των εργαζομένων στα εργοστάσια και εργαστήρια κοπής και επεξεργασίας μαρμάρων όλης της χώρας – Π.Κ.: 80/11.7.2006
Στην Αθήνα, σήμερα 20.6.2006, οι υπογράφοντες: α) Νικολάου Διονύσης, γενικός διευθυντής του Συνδέσμου Ελληνικών Βιομηχανιών (ΣΕΒ), β) Ασημακόπουλος Δημήτριος, πρόεδρος και Σκορίνης Νικόλαος, γενικός γραμματέας, εκπρόσωποι της Γενικής Συνομοσπονδίας Επαγγελματιών, Βιοτεχνών και Εμπόρων Ελλάδας, γ) Πάσουλας Γιάννης, πρόεδρος της Ομοσπονδίας Οικοδόμων και Συναφών Επαγγελμάτων Ελλάδας. Όλοι νόμιμα εξουσιοδοτημένοι για την υπογραφή αυτής της Σ.Σ.Ε., συμφώνησαν και αποδέχτηκαν τα παρακάτω.
Αρθρο 1
Σ’ αυτή τη Σ.Σ.Ε. υπάγονται οι εργαζόμενοι στα εργοστάσια και εργαστήρια κοπής και επεξεργασίας μαρμάρων όλης της χώρας.
Αρθρο 2
Τα βασικά ημερομίσθια που προβλέπονται από την από 14.4.2006 Σ.Σ.Ε. διαμορφώνονται ως εξής: (ΒΛΕΠΕ ΠΙΝΑΚΕΣ)
2. Τα νέα βασικά ημερομίσθια προσαυξάνονται με: α) το επίδομα γάμου κατά 10% επί του νέου βασικού ημερομισθίου, β) το επίδομα τριετιών με ποσοστό αύξησης 5% για κάθε τριετία και μέχρι εννέα (9) τριετίες, γ) το επίδομα ανθυγιεινής εργασίας 12% και δ) το επίδομα κατά 5% επί του βασικού ημερομισθίου, μετά τη συμπλήρωση τριετούς προϋπηρεσίας στο επάγγελμα, στους εργατοτεχνίτες που κατέχουν τίτλο σπουδών πιστοποιημένων από δημόσιους φορείς εκπαιδευτικών ιδρυμάτων επαγγελματικής εκπαίδευσης ή σχολής επαγγελματικής κατάρτισης του ΟΑΕΔ τεσσάρων (4) εξαμήνων φοίτησης.
Τα επιδόματα αυτά υπολογίζονται επί των βασικών ημερομισθίων της παρ. 1 αυτού του άρθρου.
3. Τα συνολικά κατώτατα ημερομίσθια δεν μπορεί να είναι σε καμία περίπτωση χαμηλότερα από αυτά που προβλέπει η Ε.Γ.Σ.Σ.Ε.
Αρθρο 3
Τυχόν καταβαλλόμενες αποδοχές ανώτερες από τις καθοριζόμενες από αυτή τη Σ.Σ.Ε. ή ισχύοντες όροι εργασίας δεν μειώνονται ούτε μεταβάλλονται μ’ αυτήν.
Αρθρο 4
Όσες διατάξεις Δ.Α. και Σ.Σ.Ε. του κλάδου δεν τροποποιούνται με αυτή τη Σ.Σ.Ε., εξακολουθούν να ισχύουν.
Αρθρο 5
Η ισχύς της σύμβασης αυτής με τις παραπάνω διακρίσεις αρχίζει την 1η Ιανουαρίου 2006.