(Π.Κ.Υ.Ε. 30 / 23-11-2009)
ΜΑΡΜΑΡΟΤΕΧΝΙΤΕΣΜΑΡΜΑΡΟΤΕΧΝΙΤΕΣ, (ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΩΝ & ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΜΑΡΜΑΡΟΥ) Δ.Α. 50/2009 Δ.Α. για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργατοτεχνιτών – εργατριών που απασχολούνται στα εργοστάσια και εργαστήρια Κοπής και Επεξεργασίας Μαρμάρου. όλης της χώρας.
(Π.Κ. 30/23-11-2009)
Σήμερα, την 17-11-2009, ο κ. Ιωάννης Ληξουριώτης, που αναδείχθηκε διαιτητής κατά το άρθρο 16 παρ. 4 του Ν. 1876/1990 και σύμφωνα με τον Κανονισμό Καταστάσεως Μεσολαβητών – Διαιτητών, προκειμένου να επιλύσει τη συλλογική διαφορά εργασίας, μεταξύ της συνδικαλιστικής οργάνωσης «Ομοσπονδία Οικοδόμων και Συναφών Επαγγελμάτων Ελλάδας» (Ο.Ο.Σ.Ε.Ε.) και των εργοδοτικών οργανώσεων με την επωνυμία «Σύνδεσμος Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών» (Σ.Ε.Β.), «Γενική Συνομοσπονδία Επαγγελματιών Βιοτεχνών και Εμπόρων Ελλάδος» (Γ.Σ.Ε.Β.Ε.Ε.) και «Ομοσπονδία Σωματείων Μαρμάρου Ελλάδος» (Ο.Σ.Μ.Ε.).
Αφού έλαβε υπόψη του
• Την από 5-1-2009 καταγγελία της από 2-6-2009 σ.σ.ε. που αφορούσε τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργατοτεχνιτών-τριών που απασχολούνται στα εργοστάσια και εργαστήρια κοπής και επεξεργασίας μαρμάρου σ’ όλη τη χώρα.
• Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 1391/100Μ/6-7-2009 αίτηση μεσολάβησης της Ο.Ο.Σ.Ε.Ε..
• Την από 22-9-2009 μεσολαβητική πρόταση (αρ. πρωτ. ΟΜΕΔ 1851/24-9-2009), την οποία έκανε δεκτή η πλευρά των εργαζομένων με το από 30-9-2009 έγγραφό της και απέρριψαν οι οργανώσεις της εργοδοτικής πλευράς.
• Την υπ’ αριθ. Πρωτ. ΟΜΕΔ 2009/057Δ/23-10-2009 αίτηση διαιτησίας της Ο.Ο.Σ.Ε.Ε.
• Τα όσα διαμείφθηκαν κατά την κοινή συνάντηση που πραγματοποιήθηκε στα γραφεία του ΟΜΕΔ την 10-11-2009 μεταξύ αφενός των εκπροσώπων της Ο.Ο.Σ.Ε.Ε. και αφετέρου των εκπροσώπων των εργοδοτικών οργανώσεων Σ.Ε.Β., Γ.Σ.Ε.Β.Ε.Ε. και Ο.Σ.Μ.Ε.
• Το σύνολο των λοιπών εγγράφων που υπάρχουν στο φάκελο της παρούσας υπόθεσης, μεταξύ των οποίων το σχέδιο της σ.σ.ε. της Ο.Ο.Σ.Ε.Ε. για το έτος 2009 και την καταγγελθείσα από 2-6-2008 σ.σ.ε.
• Ότι κατά την περίοδο Ιανουαρίου – Αυγούστου 2009, ως προς το μέγεθος της Οικοδομικής Δραστηριότητας στο σύνολο της χώρας, παρατηρήθηκε μείωση κατά 15,7% στον αριθμό των οικοδομικών αδειών, κατά 26,3% στην επιφάνεια και κατά 27,8% στον όγκο (Δελτίου Τύπου ΕΣΥΕΑ 9-11-2009).
• Ότι ο Δείκτης Τιμών Καταναλωτή (Πληθωρισμός) και ο Εναρμονισμένος Δείκτης Τιμών Καταναλωτή (Εν. ΔΤΚ) για την περίοδο Οκτώβριος 2009 / Οκτώβριος 2008 έχουν αμφότεροι διαμορφωθεί στο 1,2% (ΕΣΥΕ Νοέμβριος 2009).
• Ότι οι αυξήσεις που προβλέπονται με την από 2-4-2008 ΕΓΣΣΕ και αφορούν στο έτος 2009 έχουν προσδιορισθεί σε ποσοστό 5,5% από 1-5-2009.
• Ότι, όπως επιβεβαιώνεται και από την μεσολαβητική πρόταση, η εργατική και εργοδοτική πλευρά έχουν προτείνει ημερομηνία έναρξης ισχύος την 1-1-2009, όπως συνηθιζόταν στις μεταξύ τους συναφθείσες κατά τα προηγούμενα έτη συλλογικές ρυθμίσεις.
Αποφασίζει ως εξής
Άρθρο 1
Πεδίο ισχύος
Στις διατάξεις της παρούσας συλλογικής ρύθμισης υπάγονται οι εργαζόμενοι στα εργοστάσια και εργαστήρια κοπής και επεξεργασίας μαρμάρων όλης της χώρας.
Άρθρο 2
1. Τα βασικά ημερομίσθια των εργαζομένων που υπάγονται στην παρούσα, όπως είχαν διαμορφωθεί στις 31-12-2008, βάσει της από 2-6-2008 Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας (ΠΚ Υπ. Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας 97/28-7-2008), αυξάνονται από 1-1-2009 κατά 3,7% και διαμορφώνονται ως εξής: (ΒΛΕΠΕ ΠΙΝΑΚΕΣ)
2. Τα νέα βασικά ημερομίσθια προσαυξάνονται με: α) το επίδομα γάμου κατά 10%, β) το επίδομα τριετιών με ποσοστό αύξησης 5% για κάθε τριετία μέχρι δέκα (10) τριετίες, γ) το επίδομα ανθυγιεινής εργασίας 12%. Τα επιδόματα α, β και γ χορηγούνται με τους όρους και προϋποθέσεις που προβλέπονται από τις προηγούμενες όμοιες συλλογικές ρυθμίσεις. δ) το επίδομα σπουδών κατά 7%, μετά από τη συμπλήρωση τριετούς προϋπηρεσίας στο επάγγελμα, στους εργατοτεχνίτες που κατέχουν τίτλο σπουδών πιστοποιημένων από δημόσιους φορείς εκπαιδευτικών ιδρυμάτων επαγγελματικής εκπαίδευσης ή σχολής επαγγελματικής κατάρτισης του ΟΑΕΔ τεσσάρων (4) εξαμήνων φοίτησης.
Άρθρο 3
Αποδοχές ανώτερες από αυτές που καθορίζονται με την παρούσα ή ευνοϊκότεροι όροι εργασίας που προβλέπονται από νόμους, διατάγματα, σ.σ.ε. ή δ.α., κανονισμούς, ατομικές συμβάσεις εργασίας δεν θίγονται από την παρούσα και εξακολουθούν να ισχύουν.
Άρθρο 4
Ως προς τους λοιπούς όρους εξακολουθούν να ισχύουν οι ρυθμίσεις της από 2-6-2008 Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας και των προηγούμενων συλλογικών ρυθμίσεων εφόσον δεν έχουν τροποποιηθεί ή καταργηθεί.
Άρθρο 5
Η ισχύς της Δ.Α. αυτής, αρχίζει από την 1η Ιανουαρίου 2009.