(Π.Κ.Υ.Ε. 97 / 28-7-2008)
ΜΑΡΜΑΡΟΤΕΧΝΙΤΕΣΜΑΡΜΑΡΩΝ – ΣΣΕ που αφορά τους όρους αμοιβής και συνθηκών εργασίας των εργαζομένων στα εργοστάσια και εργαστήρια κοπής και επεξεργασίας μαρμάρων όλης της χώρας  (Π.Κ.: 97/28.7.2008)
Αθήνα σήμερα 2.6.2008, οι υπογράφοντες:
α) Νικολάου Διονύσης, γενικός διευθυντής του Συνδέσμου Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών (ΣΕΒ),
β) Ασημακόπουλος Δημήτριος, πρόεδρος και Σκορίνης Νικόλαος, γενικός γραμματέας, εκπρόσωποι της Γενικής Συνομοσπονδίας Επαγγελματιών, Βιοτεχνών και Εμπόρων Ελλάδας (ΓΣΕΒΕΕ),
γ) Πάσουλας Γιάννης, πρόεδρος της Ομοσπονδίας Οικοδόμων και Συναφών Επαγγελμάτων Ελλάδας,
όλοι νόμιμα εξουσιοδοτημένοι για την υπογραφή τούτης της Σ.Σ.Ε., συμφώνησαν και αποδέχτηκαν τα παρακάτω:
Αρθρο 1
Σε τούτη τη Σ.Σ.Ε. υπάγονται οι εργαζόμενοι στα εργοστάσια και εργαστήρια κοπής και επεξεργασίας μαρμάρων όλης της χώρας.
Αρθρο 2
Τα βασικά ημερομίσθια που προβλέπονται από την από 25.6.2007 Σ.Σ.Ε., διαμορφώνονται ως εξής: (ΒΛΕΠΕ ΠΙΝΑΚΕΣ)
2. Τα νέα βασικά ημερομίσθια προσαυξάνονται με: α) το επίδομα γάμου κατά 10% επί του νέου βασικού ημερομισθίου, β) το επίδομα τριετιών με ποσοστό αύξησης 5% για κάθε τριετία και μέχρι δέκα (10) τριετίες, γ) το επίδομα ανθυγιεινής εργασίας 12% και δ) το επίδομα κατά 7% επί του βασικού ημερομισθίου, μετά από τη συμπλήρωση τριετούς προϋπηρεσίας στο επάγγελμα, στους εργατοτεχνίτες που κατέχουν τίτλο σπουδών πιστοποιημένων από δημόσιους φορείς εκπαιδευτικών ιδρυμάτων επαγγελματικής εκπαίδευσης ή σχολής επαγγελματικής κατάρτισης του ΟΑΕΔ τεσσάρων (4) εξαμήνων φοίτησης.
Τα επιδόματα αυτά υπολογίζονται επί των βασικών ημερομισθίων της παρ. 1 αυτού του άρθρου.
3. Τα συνολικά κατώτατα ημερομίσθια δεν μπορεί να είναι σε καμία περίπτωση χαμηλότερα από αυτά που προβλέπει η Ε.Γ.Σ.Σ.Ε.
Αρθρο 3
Τυχόν καταβαλλόμενες αποδοχές ανώτερες από τις καθοριζόμενες από τούτη τη συλλογική σύμβαση ή ισχύοντες όροι εργασίας δεν μειώνονται ούτε μεταβάλλονται με αυτή.
Αρθρο 4
Όσες διατάξεις Δ.Α. και Σ.Σ.Ε. του κλάδου δεν τροποποιούνται με αυτή τη Σ.Σ.Ε., εξακολουθούν να ισχύουν.
Αρθρο 5
Η ισχύς της σύμβασης αυτής, με τις παραπάνω διακρίσεις, αρχίζει από την 1η Ιανουαρίου 2008.