(Π.Κ.Υ.Ε. 42 / 22-4-2005) 
ΜΑΡΜΑΡΟΨΗΦΙΔΩΝ ΚΛΠ ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΤΕΣΣυλλογική σύμβαση εργασίας που αφορά τους όρους αμοιβής και συνθηκών εργασίας των Εργαζομένων στα Εργοστάσια Μαρμαροψηφίδων, Μαρμαρόσκονης, Γύψου, Στόκου, Καολίνης κλπ. όλης της χώρας.

Αθήνα, σήμερα 14/4/2005 οι υπογράφοντες:
α) Δραπανιώτης Ιωάννης, Γενικός Διευθυντής του Συνδέσμου Ελληνικών Βιομηχανιών (Σ.Ε.Β.).
β) Ασημακόπουλος Δημήτριος, Πρόεδρος και Σκορίνης Νικόλαος, Γενικός Γραμματέας, εκπρόσωποι, της Γενικής Συνομοσπονδίας Επαγγελματιών, Βιοτεχνών και Εμπόρων Ελλάδας.
γ) Ζαζόπουλος Ανδρέας, Πρόεδρος της Ομοσπονδίας Οικοδόμων και Συναφών Επαγγελμάτων Ελλάδας.
Όλοι νόμιμα εξουσιοδοτημένοι για την υπογραφή τούτης της Συλλογικής Σύμβασης, συμφώνησαν και αποδέχτηκαν τα παρακάτω:
Άρθρο 1
Σε τούτη τη Συλλογική Σύμβαση υπάγονται:
Οι εργαζόμενοι-ες που απασχολούνται στα εργοστάσια Μαρμαροψηφίδων, Mαρμαρόσκονης, Γύψου, Στόκου, Καολίνης κλπ. όλης της χώρας, καθώς και οι εργαζόμενοι-ες που απασχολούνται στα παραπάνω εργοστάσια με την επισκευή σάκκων.
Άρθρο 2
1) Τα βασικά ημερομίσθια που προβλέπονται από την από 21.6.2004 Σ.Σ.Ε. διαμορφώνονται ως εξής: (ΒΛΕΠΕ ΠΙΝΑΚΕΣ)
2) Τα νέα βασικά ημερομίσθια προσαυξάνονται με: α) το επίδομα γάμου κατά 10% επί του νέου βασικού ημερομισθίου, β) το επίδομα τριετιών, κατά 5% και μέχρι εννέα (9) τριετίες, όπως παρακάτω:
μετά τη συμπλήρωση 6 ετών υπηρεσίας ή προϋπηρεσίας (1) τριετία 5%,
μετά τη συμπλήρωση 9 ετών υπηρεσίας ή προϋπηρεσίας (2) τριετίες 5%,
μετά τη συμπλήρωση 12 ετών υπηρεσίας ή προϋπηρεσίας (3) τριετίες 5%,
μετά τη συμπλήρωση 15 ετών υπηρεσίας ή προϋπηρεσίας (4) τριετίες 5%,
μετά τη συμπλήρωση 18 ετών υπηρεσίας ή προϋπηρεσίας (5) τριετίες 5%,
μετά τη συμπλήρωση 21 ετών υπηρεσίας ή προϋπηρεσίας (6) τριετίες 5%,
μετά τη συμπλήρωση 24 ετών υπηρεσίας ή προϋπηρεσίας (7) τριετίες 5%,
μετά τη συμπλήρωση 27 ετών υπηρεσίας ή προϋπηρεσίας (8) τριετίες 5%,
μετά τη συμπλήρωση 30 ετών υπηρεσίας ή προϋπηρεσίας (9) τριετίες 5%,
δηλαδή συνολικά επίδομα τριετιών 45% υπολογιζόμενο στο βασικό ημερομίσθιο μετά την συμπλήρωση 3 ετών, γ) το χορηγούμενο από προηγούμενες ρυθμίσεις επίδομα ανθυγιεινής εργασίας υπολογίζεται στα βασικά ημερομίσθια σε ποσοστό 12% και δ) το επίδομα σπουδών κατά 5% επί του βασικού ημερομισθίου στους εργατοτεχνίτες που κατέχουν τίτλο σπουδών πιστοποιημένων από δημόσιους φορείς εκπαιδευτικών ιδρυμάτων επαγγελματικής εκπαίδευσης ή σχολής επαγγελματικής κατάρτισης του ΟΑΕΔ 4 (τέσσερα) εξαμήνων φοίτησης.
Άρθρο 3
Τυχόν καταβαλλόμενες αποδοχές ανώτερες από τις καθοριζόμενες από τούτη τη Συλλογική Σύμβαση ή ισχύοντες όροι εργασίας δεν μειώνονται ούτε μεταβάλλονται μ΄ αυτήν.
Άρθρο 4
Όσες διατάξεις Δ.Α. και Σ.Σ.Ε. του κλάδου δεν τροποποιούνται με αυτή τη Σ.Σ.Ε. εξακολουθούν να ισχύουν.
Άρθρο 5
Η ισχύς της Σύμβασης αυτής με τις παραπάνω διακρίσεις αρχίζει από 1η Γενάρη 2005.