(Π.Κ.Υ.Ε. 33 / 27-11-2009)
ΜΑΡΜΑΡΟΨΗΦΙΔΩΝ ΚΛΠ ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΤΕΣΜΑΡΜΑΡΟΨΗΦΙΔΩΝ, ΜΑΡΜΑΡΟΣΚΟΝΗΣ, ΓΥΨΟΥ Κ.ΛΠ. ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΤΕΣ Δ.Α. 53/2009 Δ.Α. που αφορά τους όρους αμοιβής και συνθηκών εργασίας των Εργαζομένων στα Εργοστάσια Μαρμαροψηφίδων, Μαρμαρόσκονης, Γύψου, Στόκου, Καολίνης κ.λπ. όλης της χώρας.
(Π.Κ. 33/27-11-2009)
Στις 11-11-2009, ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:30μ.μ. στα γραφεία του ΟΜΕΔ στην Αθήνα, ο επιλεγείς με κλήρωση, σύμφωνα με το άρθρο 16 παρ. 4 του Ν. 1876/1990 και τον Κανονισμό Καταστάσεως Μεσολαβητών – Διαιτητών, Διαιτητής Φώτης Σ. Κλαουδάτος, μετά από πρόσκληση των μερών, εξέτασα την υπόθεση των πιο πάνω αναφερομένων μερών, για την επίλυση της συλλογικής διαφοράς εργασίας, που δημιουργήθηκε μεταξύ αφενός της Ομοσπονδίας Οικοδόμων και Συναφών Επαγγελματιών Ελλάδας και αφετέρου του ΣΕΒ και της Γενικής Συνομοσπονδίας Επαγγελματιών και Βιοτεχνών Ελλάδας.
Η διαφορά αφορά τη σύναψη συλλογικής σύμβασης εργασίας ή την έκδοση διαιτητικής απόφασης που θα ρυθμίζει τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργαζομένων στα Εργοστάσια Μαρμαροψηφίδων, Μαρμαρόσκονης, Γύψου, Στόκου, Καολίνης κλπ. όλης της χώρας.
Κατά τη συζήτηση της υπόθεσης που έλαβε χώρα στις 11-11-2009 στα γραφεία του ΟΜΕΔ, παρέστησαν, νόμιμα εξουσιοδοτημένοι, ο εκπρόσωπος της εργατικής πλευράς και ο εκπρόσωπος του ΣΕΒ. Η ΓΣΕΒΕ δεν παρέστη αν και κλήθηκε νόμιμα.
Οι νόμιμοι εκπρόσωποι των παρισταμένων μερών ανέπτυξαν τους ισχυρισμούς τους για την υπό κρίση διαφορά, τους οποίους ζήτησαν να γίνουν δεκτοί.
Ειδικότερα, ο εκπρόσωπος της εργατικής πλευράς υποστήριξε όσα είχε διατυπώσει στη διαδικασία της μεσολάβησης, δηλαδή την αύξηση του ποσοστού μισθολογικής αύξησης κατά 5,5% λόγω της οικονομικής κρίσης για την οποία δεν ευθύνεται η εργατική τάξη.
Ο εκπρόσωπος της εργοδοτικής πλευράς υποστήριξε «τα όσα αναφέρθηκαν στη μεσολάβηση και προσθέτω ότι λόγω της μεγάλης οικονομικής κρίσης που επικρατεί σε όλο τον κόσμο αλλά και στη χώρα μας, η προσφερόμενη αύξηση του 1,8% καλύπτει τον πληθωρισμό του 2009 και ως έναρξη προτείνεται ό,τι προβλέπεται από τον ν.1876/90 δηλαδή από της καταγγελίας που έγινε στον ΟΜΕΔ».
Ο Διαιτητής σύμφωνα με:
α) Τις διατάξεις του άρθρου 16 του Ν. 1876/90.
β) Την με αριθμ. πρωτ. ΟΜΕΔ 059/23-10-2009 εμπρόθεσμη αίτηση για προσφυγή στην Διαιτησία που υπεβλήθη στον ΟΜΕΔ από την Ομοσπονδία Οικοδόμων και Συναφών Επαγγελμάτων Ελλάδας.
γ) Την αριθμ. πρωτ. ΟΜΕΔ 2073/4-11-2009 πρόσκληση κοινής συνάντησης των μερών, με σκοπό την έκδοση Διαιτητικής Απόφασης.
Αφού έλαβα υπόψη μου
α) Τα στοιχεία του φακέλου, τις θέσεις, τα επιχειρήματα, τις προτάσεις, αντιπροτάσεις των μερών και τα συνοδευτικά αυτών έγγραφα, όπως αναπτύχθηκαν προφορικά και διατυπώθηκαν εγγράφως κατά την διάρκεια των διαδικασιών μεσολάβησης και διαιτησίας.
β) Την αδυναμία σύγκλισης απόψεων μεταξύ των μερών κατά την κοινή συνάντηση, που έλαβε χώρα στις 11-11-2009.
γ) Την αριθμ. 1937/12-10-2009 πρόταση του μεσολαβητή της υπόθεσης.
δ) Την από 2-6-2008 ΣΣΕ «Για τους όρους αμοιβής και συνθηκών εργασίας των Εργαζομένων στα Εργοστάσια Μαρμαροψηφίδων, Μαρμαρόσκονης, Γύψου, Στόκου, Καολίνης κ.λπ. όλης της χώρας» (πράξη κατάθεσης Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας 94/28-7-2008).
ε) Την από 5-1-2009 πρόσκληση – καταγγελία της Ομοσπονδίας Οικοδόμων και Συναφών Επαγγελμάτων Ελλάδας προς τους εργοδοτικούς φορείς με την οποία καταγγέλθηκε η από 2-6-2008 σσε και στην οποία ενσωματώνεται το σχέδιο υπογραφής νέας σσε.
στ) Τα οικονομικά στοιχεία που αναφέρονται στον ΔΤΚ και στο ρυθμό αύξησης του εγχώριου προϊόντος, όπως αυτά καταγράφονται στην πρόταση μεσολάβησης, καθώς επίσης και την έκθεση του διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος, που υπεβλήθη στη Βουλή το Φεβρουάριο 2009, για τη νομισματική πολιτική των ετών 2008-2009. Κατά την έκθεση, το μέσο ετήσιο επίπεδο του πληθωρισμού (βάσει του ΕνΔΤΚ) εκτιμάται ότι είναι δυνατόν να υποχωρήσει στο 1,8% ή και χαμηλότερα το 2009 (από 4,2% το 2008). Η υποχώρηση όμως αυτή προέρχεται από τη μείωση της ζήτησης λόγω της οικονομικής κρίσης.
 
ΚΑΤΕΛΗΞΑ ΣΤΗΝ ΔΙΑΙΤΗΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ
Άρθρο 1
Σε αυτή τη Διαιτητική Απόφαση υπάγονται:
Οι εργαζόμενοι-ες που απασχολούνται στα Εργοστάσια Μαρμαροψηφίδων, Μαρμαρόσκονης, Γύψου, Στόκου, Καολίνης κ.λπ. όλης της χώρας, καθώς και οι εργαζόμενοι-ες που απασχολούνται στα παραπάνω εργοστάσια με την επισκευή σάκων.

Άρθρο 2
1) Τα βασικά ημερομίσθια των εργαζόμενων που υπάγονται στην παρούσα, όπως είχαν διαμορφωθεί στις 31-12-2008 με βάση την από 2-6-2008 Σ.Σ.Ε.  (ΠΚ Υπ.Απασχ. και Κοιν. Προστ. 94/28-7-2008) αυξάνονται από 1-1-2009 κατά 3,80% και διαμορφώνονται ως εξής: (ΒΛΕΠΕ ΠΙΝΑΚΕΣ)
2) Τα νέα βασικά ημερομίσθια προσαυξάνονται με:
α) το επίδομα γάμου κατά 10%,
β) το επίδομα τριετιών, κατά 5% και μέχρι δέκα (10) τριετίες, όπως παρακάτω:
μετά τη συμπλήρωση 6 ετών υπηρεσίας ή προϋπηρεσίας (1) τριετία 5%,
μετά τη συμπλήρωση 9 ετών υπηρεσίας ή προϋπηρεσίας (2) τριετίες 5%,
μετά τη συμπλήρωση 12 ετών υπηρεσίας ή προϋπηρεσίας (3) τριετίες 5%,
μετά τη συμπλήρωση 15 ετών υπηρεσίας ή προϋπηρεσίας (4) τριετίες 5%,
μετά τη συμπλήρωση 18 ετών υπηρεσίας ή προϋπηρεσίας (5) τριετίες 5%,
μετά τη συμπλήρωση 21 ετών υπηρεσίας ή προϋπηρεσίας (6) τριετίες 5%,
μετά τη συμπλήρωση 24 ετών υπηρεσίας ή προϋπηρεσίας (7) τριετίες 5%,
μετά τη συμπλήρωση 27 ετών υπηρεσίας ή προϋπηρεσίας (8) τριετίες 5%,
μετά τη συμπλήρωση 30 ετών υπηρεσίας ή προϋπηρεσίας (9) τριετίες 5%,
μετά τη συμπλήρωση 33 ετών υπηρεσίας ή προϋπηρεσίας (10) τριετίες 5%,
γ) το επίδομα ανθυγιεινής εργασίας σε ποσοστό 12%
Τα επιδόματα α, β και γ χορηγούνται με τους όρους και προϋποθέσεις των προηγουμένων ομοίων συλλογικών ρυθμίσεων.
δ) το επίδομα σπουδών κατά 5% στους εργατοτεχνίτες που κατέχουν τίτλο σπουδών πιστοποιημένων από δημόσιους φορείς εκπαιδευτικών ιδρυμάτων επαγγελματικής εκπαίδευσης ή σχολής επαγγελματικής κατάρτισης του ΟΑΕΔ (4) εξαμήνων φοίτησης.

Άρθρο 3
Αρχή ευνοϊκότερης ρύθμισης
1. Αποδοχές ανώτερες από αυτές που καθορίζονται με την παρούσα Δ.Α., ή ευνοϊκότεροι όροι εργασίας που προβλέπονται από νόμους, διατάγματα, υπουργικές αποφάσεις, συλλογικές συμβάσεις, διαιτητικές αποφάσεις, εσωτερικούς κανονισμούς, έθιμα ή ατομικές συμβάσεις εργασίας δεν θίγονται από τις διατάξεις της παρούσας.
2. Διάταξη κάθε άλλης προϊσχύουσας ΣΣΕ ή ΔΑ ή διμερούς συμφωνίας ή άλλης συλλογικής ρύθμισης, για τους όρους αμοιβής και εργασίας των υπαγόμενων στην παρούσα, η οποία δεν τροποποιείται ρητά με την παρούσα Δ.Α., εξακολουθεί να ισχύει.
3. Κατά τα λοιπά, εφαρμόζονται και στους εργαζόμενους, που υπάγονται στη ρύθμιση αυτή, όλοι οι θεσμικοί όροι των ΕΓΣΣΕ, εκτός εάν ισχύουν και εφαρμόζονται ευνοϊκότεροι γι’ αυτούς όροι που προβλέπονται από ΣΣΕ, ΔΑ κλπ.
Άρθρο 4
Έναρξη ισχύος
Η ισχύς της παρούσας Δ.Α. αρχίζει από 1-1-2009 εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά στα επιμέρους άρθρα.