(Π.Κ.Υ.Ε. 72 / 13-7-2007) 
ΜΑΡΜΑΡΟΨΗΦΙΔΩΝ ΚΛΠ ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΤΕΣΜΑΡΜΑΡΟΨΗΦΙΔΩΝ – ΣΣΕ που αφορά τους όρους αμοιβής και συνθηκών εργασίας των εργαζομένων στα εργοστάσια μαρμαροψηφίδων, μαρμαρόσκονης, γύψου, στόκου, καολίνης κ.λπ., όλης της χώρας – Π.Κ.: 72/13.7.2007
Αθήνα σήμερα 25.6.2007, οι υπογράφοντες: α) Νικολάου Διονύσης, γενικός διευθυντής του Συνδέσμου Ελληνικών Βιομηχανιών (ΣΕΒ), β) Ασημακόπουλος Δημήτριος, πρόεδρος και Σκορίνης Νικόλαος, γενικός γραμματέας, εκπρόσωποι της Γενικής Συνομοσπονδίας Επαγγελματιών, Βιοτεχνών και Εμπόρων Ελλάδας (ΓΣΕΒΕΕ) και γ) Πάσουλας Γιάννης, πρόεδρος της Ομοσπονδίας Οικοδόμων και Συναφών Επαγγελμάτων Ελλάδας, όλοι νόμιμα εξουσιοδοτημένοι για την υπογραφή τούτης της συλλογικής σύμβασης, συμφώνησαν και αποδέχτηκαν τα παρακάτω:
Άρθρο 1
Σε τούτη τη συλλογική σύμβαση υπάγονται οι εργαζόμενοι-ες που απασχολούνται στα εργοστάσια μαρμαροψηφίδων, μαρμαρόσκονης, γύψου, στόκου, καολίνης κ.λπ., όλης της χώρας, καθώς και οι εργαζόμενοι-ες που απασχολούνται στα παραπάνω εργοστάσια με την επισκευή σάκων.
Άρθρο 2
1. Τα βασικά ημερομίσθια που προβλέπονται από την από 20.6.2006 Σ.Σ.Ε., διαμορφώνονται ως εξής: (ΒΛΕΠΕ ΠΙΝΑΚΕΣ)
2. Τα νέα βασικά ημερομίσθια προσαυξάνονται με:
α) Το επίδομα γάμου κατά 10% επί του νέου βασικού ημερομισθίου.
β) Το επίδομα τριετιών κατά 5% και μέχρι δέκα (10) τριετίες, όπως παρακάτω:
μετά από τη συμπλήρωση έξι (6) ετών υπηρεσίας ή προϋπηρεσίας, μία (1) τριετία 5%.
μετά από τη συμπλήρωση εννέα (9) ετών υπηρεσίας ή προϋπηρεσίας, δύο (2) τριετίες 5%.
μετά από τη συμπλήρωση δώδεκα (12) ετών υπηρεσίας ή προϋπηρεσίας, τρεις (3) τριετίες 5%.
μετά από τη συμπλήρωση δεκαπέντε (15) ετών υπηρεσίας ή προϋπηρεσίας, τέσσερις (4) τριετίες 5%.
μετά από τη συμπλήρωση δεκαοκτώ (18) ετών υπηρεσίας ή προϋπηρεσίας, πέντε (5) τριετίες 5%.
μετά από τη συμπλήρωση είκοσι ενός (21) ετών υπηρεσίας ή προϋπηρεσίας, έξι (6) τριετίες 5%.
μετά από τη συμπλήρωση είκοσι τεσσάρων (24) ετών υπηρεσίας ή προϋπηρεσίας, επτά (7) τριετίες 5%.
μετά από τη συμπλήρωση είκοσι επτά (27) ετών υπηρεσίας ή προϋπηρεσίας, οκτώ (8) τριετίες 5%.
μετά από τη συμπλήρωση τριάντα (30) ετών υπηρεσίας ή προϋπηρεσίας, εννέα (9) τριετίες 5%.
μετά από τη συμπλήρωση τριάντα τριών (33) ετών υπηρεσίας ή προϋπηρεσίας, δέκα (10) τριετίες 5%,
δηλαδή συνολικά επίδομα τριετών 50%, υπολογιζόμενο στο βασικό ημερομίσθιο μετά από τη συμπλήρωση τριών (3) ετών.
γ) Το χορηγούμενο από προηγούμενες ρυθμίσεις επίδομα ανθυγιεινής εργασίας υπολογίζεται στα βασικά ημερομίσθια σε ποσοστό 12%.
δ) Το επίδομα σπουδών κατά 5% επί του βασικού ημερομισθίου στους εργατοτεχνίτες που κατέχουν τίτλο σπουδών πιστοποιημένων από δημόσιους φορείς εκπαιδευτικών ιδρυμάτων επαγγελματικής εκπαίδευσης ή σχολής επαγγελματικής κατάρτισης του ΟΑΕΔ τεσσάρων (4) εξαμήνων φοίτησης.
Άρθρο 3
Τυχόν καταβαλλόμενες αποδοχές ανώτερες από τις καθοριζόμενες από τούτη τη συλλογική σύμβαση ή ισχύοντες όροι εργασίας δεν μειώνονται ούτε μεταβάλλονται με αυτή.
Άρθρο 4
Όσες διατάξεις Δ.Α. και Σ.Σ.Ε. του κλάδου δεν τροποποιούνται με αυτή τη Σ.Σ.Ε., εξακολουθούν να ισχύουν.
Άρθρο 5
Η ισχύς της σύμβασης αυτής, με τις παραπάνω διακρίσεις, αρχίζει από την 1η Ιανουαρίου 2007.