(Π.Κ.Υ.Ε. 78 / 11-7-2006) 
ΜΑΡΜΑΡΟΨΗΦΙΔΩΝ ΚΛΠ ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΤΕΣΜΑΡΜΑΡΟΨΗΦΙΔΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ – ΣΣΕ που αφορά τους όρους αμοιβής και συνθηκών εργασίας των εργαζομένων στα εργοστάσια μαρμαροψηφίδων, μαρμαρόσκονης, γύψου, στόκου, καολίνης κ.λπ. όλης της χώρας – Π.Κ.: 78/11.7.2006
 Στην Αθήνα, σήμερα 20.6.2006, οι υπογράφοντες: α) Νικολάου Διονύσης, γενικός διευθυντής του Συνδέσμου Ελληνικών Βιομηχανιών (ΣΕΒ), β) Ασημακόπουλος Δημήτριος, πρόεδρος και Σκορίνης Νικόλαος, γενικός γραμματέας, εκπρόσωποι της Γενικής Συνομοσπονδίας Επαγγελματιών, Βιοτεχνών και Εμπόρων Ελλάδας, γ) Πάσουλας Γιάννης, πρόεδρος της Ομοσπονδίας Οικοδόμων και Συναφών Επαγγελμάτων Ελλάδας. Όλοι νόμιμα εξουσιοδοτημένοι για την υπογραφή αυτής της Σ.Σ.Ε., συμφώνησαν και αποδέχτηκαν τα παρακάτω.
Αρθρο 1
Σ’ αυτή τη Σ.Σ.Ε. υπάγονται οι εργαζόμενοι-ες που απασχολούνται στα εργοστάσια μαρμαροψηφίδων, μαρμαρόσκονης, γύψου, στόκου, καολίνης κ.λπ. όλης της χώρας, καθώς και οι εργαζόμενοι-ες που απασχολούνται στα παραπάνω εργοστάσια με την επισκευή σάκκων.
Αρθρο 2
Χορηγείται μία (1) επιπλέον τριετία και από εννέα (9) γίνονται δέκα (10).
Αρθρο 3
1.      Τα βασικά ημερομίσθια που προβλέπονται από την από 14.4.2005 Σ.Σ.Ε., διαμορφώνονται ως εξής: (ΒΛΕΠΕ ΠΙΝΑΚΕΣ)
2. Τα νέα βασικά ημερομίσθια προσαυξάνονται με:
α) το επίδομα γάμου κατά 10% επί του νέου βασικού ημερομισθίου,
β) το επίδομα τριετιών κατά 5% και μέχρι δέκα (10) τριετίες, όπως παρακάτω:
Μετά τη συμπλήρωση έξι (6) ετών υπηρεσίας ή προϋπηρεσίας, μία (1) τριετία 5%.
Μετά τη συμπλήρωση εννέα (9) ετών υπηρεσίας ή προϋπηρεσίας, δύο (2) τριετίες 5%.
Μετά τη συμπλήρωση δώδεκα (12) ετών υπηρεσίας ή προϋπηρεσίας, τρεις (3) τριετίες 5%.
Μετά τη συμπλήρωση δέκα πέντε (15) ετών υπηρεσίας ή προϋπηρεσίας, τέσσερις (4) τριετίες 5%.
Μετά τη συμπλήρωση δέκα οκτώ (18) ετών υπηρεσίας ή προϋπηρεσίας, πέντε (5) τριετίες 5%.
Μετά τη συμπλήρωση είκοσι ενός (21) ετών υπηρεσίας ή προϋπηρεσίας, έξι (6) τριετίες 5%.
Μετά τη συμπλήρωση είκοσι τεσσάρων (24) ετών υπηρεσίας ή προϋπηρεσίας, επτά (7) τριετίες 5%.
Μετά τη συμπλήρωση είκοσι επτά (27) ετών υπηρεσίας ή προϋπηρεσίας, οκτώ (8) τριετίες 5%.
Μετά τη συμπλήρωση τριάντα (30) ετών υπηρεσίας ή προϋπηρεσίας, εννέα (9) τριετίες 5%.
Μετά τη συμπλήρωση τριάντα τριών (33) ετών υπηρεσίας ή προϋπηρεσίας, δέκα (10) τριετίες 5%.
Δηλαδή συνολικά, επίδομα τριετών 50% υπολογιζόμενο στο βασικό ημερομίσθιο μετά τη συμπλήρωση τριών (3) ετών,
γ) το χορηγούμενο από προηγούμενες ρυθμίσεις επίδομα ανθυγιεινής εργασίας υπολογίζεται στα βασικά ημερομίσθια σε ποσοστό 12% και
δ) το επίδομα σπουδών κατά 5% επί του βασικού ημερομισθίου στους εργατοτεχνίτες που κατέχουν τίτλο σπουδών πιστοποιημένων από δημόσιους φορείς εκπαιδευτικών ιδρυμάτων επαγγελματικής εκπαίδευσης ή σχολής επαγγελματικής κατάρτισης του ΟΑΕΔ τεσσάρων (4) εξαμήνων φοίτησης.
Αρθρο 4
Τυχόν καταβαλλόμενες αποδοχές ανώτερες από τις καθοριζόμενες από αυτή τη Σ.Σ.Ε. ή ισχύοντες όροι εργασίας, δεν μειώνονται ούτε μεταβάλλονται μ� αυτή.
Αρθρο 5
Όσες διατάξεις Δ.Α. και Σ.Σ.Ε. του κλάδου δεν τροποποιούνται με αυτή τη Σ.Σ.Ε. εξακολουθούν να ισχύουν.
Αρθρο 6
Η ισχύς της σύμβασης αυτής με τις παραπάνω διακρίσεις αρχίζει από 1η Ιανουαρίου 2006.