(Π.Κ.Υ.Ε. 17 / 28-4-2006) 
ΜΑΚΑΡΟΝΟΤΕΧΝΙΤΕΣΖΥΜΑΡΙΚΩΝ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑ, ΜΑΚΑΡΟΝΟΤΕΧΝΙΤΕΣ Εθνική κλαδική Σ.Σ.Ε. για τους όρους αμοιβής και εργασίας των Μακαρονοτεχνιτών όλης της χώρας. (Π.Κ. 17/28-4-2006)
Σήμερα στην Αθήνα την Πέμπτη 27-4-2006, ενώπιον της Μεσολαβητού του Ο.ΜΕ.Δ. κας Γεωργακοπούλου Βασιλικής,
Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Μυλεργατοϋπαλλήλων και Μακαρονοτεχνιτών νόμιμα εκπροσωπούμενη από την κα Κων/να Πεταλά, Πρόεδρο από τον κ. Κων/νο Ντουντουλάκη, Γεν. Γραμματέα
Ο Πανελλήνιος Σύνδεσμος Βιομηχάνων Ζυμαρικών νόμιμα εκπροσωπούμενος από τον Πρόεδρο κ. Γιώργο Σπηλιόπουλο,
συμφωνούν και συναποδέχονται τα ακόλουθα:
Άρθρο 1
Πεδίο Εφαρμογής
Στους όρους της σύμβασης αυτής υπάγονται οι εργαζόμενοι που απασχολούνται στις βιομηχανίες ζυμαρικών όλης της χώρας.
Άρθρο 2
Ειδικότητες εργαζομένων- Βασικό ημερομίσθιο
1. Τα κατώτατα (βασικά) ημερομίσθια των εργαζομένων που υπάγονται στην παρούσα ΣΣΕ, όπως έχουν διαμορφωθεί στις 31-12-2005, σύμφωνα με την από 18-3-2005 ΣΣΕ «για τους όρους αμοιβής και εργασίας των Μακαρονοτεχνιτών όλης της Χώρας» (Π.Κ. 21/8-3-2005), αυξάνονται για όλες τις ειδικότητες:
α. κατά 2,9% από την 1-1-2006 και, όπως αυτά θα έχουν διαμορφωθεί στις 31-8-2006, αυξάνονται περαιτέρω κατά 2,9% από την 1-9-2006.
β. όπως αυτά θα έχουν διαμορφωθεί την 30-4-2007 με βάση την προηγούμενη περίπτωση α, αυξάνονται από 1-5-2007 κατά ποσοστό 5,1%
2. Κατά το ποσοστό αυτό θα διαμορφωθούν τα κατώτατα (βασικά) όρια ημερομισθίων ανά ειδικότητα:
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ
Αρχιτεχνίτης (όπου χρησιμοποιείται)
Ειδικός χειριστής (μακαρ/της)
Ζυμωτής (παλαιού τύπου εργοστασίου)
Βοηθός ανεξαρτήτως ηλικίας ή χρόνου υπηρεσίας
Συσκευάστρια
Μεταφορείς ετοίμων προϊόντων
3. Οι ειδικότητες Αρχιτεχνίτη, ειδικού χειριστή, ζυμωτή και βοηθού αναφέρονται στους απασχολούμενους στην παραγωγική διαδικασία που αρχίζει από την τροφοδοσία της πρώτης ύλης και τελειώνει με την αποξήρανση του προϊόντος.
Ειδικότερα:
α) Η συλλογή, κοπή, τοποθέτηση μέσα σε κιβώτια ή σάκους, η μεταφορά των προϊόντων μέχρι τους χώρους αυτόματης ή χειροποίητης συσκευασίας θεωρείται ως εργασία «βοηθού».
β) Στους απασχολούμενους σε τυχόν λειτουργούντα εργοστάσια σφυρομύλους καταβάλλεται το συνολικό ημερομίσθιο του βοηθού.
4. Συσκευαστής/στρια είναι ο απασχολούμενος/η στη διαδικασία συσκευασίας ήτοι α) χειροποίητη συσκευασία (ζύγισμα, περιτύλιγμα, επικόλληση ετικετών κ.λπ.) και β) αυτόματη συσκευασία (όλες οι εργασίες που αρχίζουν με την τροφοδοσία των μηχανών συσκευασίας με ζυμαρικά κοφτά ή μακριά, που βρίσκονται μέσα σε κυψέλες, σάκους, κιβώτια, αλλαγή υλικών συσκευασίας στις μηχανές και λοιπές εργασίες με την τοποθέτηση πακέτων σε χαρτοκιβώτια ή σακούλες και τις λοιπές εργασίες μέχρι την ολοκλήρωση της συσκευασίας).
5. Μεταφορέας ετοίμων προϊόντων είναι ο απασχολούμενος με την μεταφορά και διακίνηση των ετοίμων προϊόντων από τους χώρους συσκευασίας στις αποθήκες μέσα στο εργοστάσιο ή στη συνέχεια στη φόρτωση (πακέτων, κιβωτίων ετοίμων προϊόντων κ.λπ.) επάνω σε αυτοκίνητα.
6. Άνδρες και γυναίκες που εκτελούν όμοια εργασία αμείβονται με το ίδιο ημερομίσθιο και έχουν ίσα δικαιώματα και υποχρεώσεις στο πλαίσιο των όρων αυτής της ΣΣΕ.
Άρθρο 3
Επιδόματα
Στους εργαζόμενους που υπάγονται στην σύμβαση αυτή καταβάλλονται τα ακόλουθα επιδόματα:
1. Επίδομα πολυετίας
Το επίδομα αυτό προσαυξάνει ποσοστιαίως το συνολικό ημερομίσθιο του εργαζόμενου ανά ειδικότητα, όπως προβλέπεται στο άρθρο 2 της σύμβασης αυτής, με βάση την πραγματική υπηρεσία συνεχή ή μη σε οποιονδήποτε εργοδότη ή εργοστάσιο ως εξής:
Μετά τη συμπλήρωση 3 ετών υπηρεσίας επίδομα 5%
Μετά τη συμπλήρωση 6 ετών υπηρεσίας επίδομα 10%
Μετά τη συμπλήρωση 9 ετών υπηρεσίας επίδομα 15%
Μετά τη συμπλήρωση 12 ετών υπηρεσίας επίδομα 20%
Μετά τη συμπλήρωση 15 ετών υπηρεσίας επίδομα 25%
Μετά τη συμπλήρωση 18 ετών υπηρεσίας επίδομα 30%
Μετά τη συμπλήρωση 21 ετών υπηρεσίας επίδομα 35%
Μετά τη συμπλήρωση 24 ετών υπηρεσίας επίδομα 40%
2. Επίδομα γάμου
Το επίδομα γάμου ορίζεται σε ποσοστό 10%, υπολογίζεται στο εκάστοτε ισχύον συνολικό ημερομίσθιο προσαυξημένο με το επίδομα πολυετίας και καταβάλλεται σε κάθε έγγαμο εργαζόμενο ανεξαρτήτως του αν ο/η σύζυγος ασκεί βιοποριστικό επάγγελμα ή συνταξιοδοτείται.
3. Επίδομα ειδικών συνθηκών
Το επίδομα αυτό χορηγείται στους εργαζόμενους των ειδικοτήτων της παραγράφου 3 του άρθρου 2 (αρχιτεχνίτης, ειδικός χειριστής, ζυμωτής και βοηθός) και ορίζεται σε ποσοστό 10%, υπολογίζεται δε στο εκάστοτε ισχύον συνολικό ημερομίσθιο προσαυξημένο με το επίδομα πολυετίας.
Άρθρο 4
Αργίες και άδειες
Για όλους τους εργαζόμενους που υπάγονται στη σύμβαση αυτή προβλέπονται οι ακόλουθες άδειες:
1. Άδεια γάμου
Πέντε (5) εργάσιμες ημέρες άδεια γάμου επιπλέον από αυτήν που προβλέπει ο Α.Ν 539/45, για όσους εργάζονται πενθήμερο και έξι (6) εργάσιμες ημέρες για όσους εργάζονται εξαήμερο.
2. Ετήσια Κανονική Άδεια Ανάπαυσης
Η ετήσια κανονική άδεια ανάλογα με τα χρόνια προϋπηρεσίας των εργαζομένων διαμορφώνεται ως εξής:
Όσοι εργαζόμενοι έχουν συμπληρώσει υπηρεσία 10 ετών στον ίδιο εργοδότη ή προϋπηρεσία 12 ετών σε οποιονδήποτε εργοδότη και με οποιαδήποτε σχέση εξαρτημένης εργασίας δικαιούνται άδεια πέντε (5) εβδομάδων δηλαδή 30 εργασίμων ημερών, εάν ο εργαζόμενος εργάζεται εξαήμερο ή 25 εργασίμων ημερών, εάν εργάζεται πενθήμερο.
Όσοι εργαζόμενοι έχουν συμπληρώσει 24 έτη προϋπηρεσίας δικαιούνται 26 εργάσιμες ημέρες άδειας, εάν εργάζονται πενθήμερο.
Όσοι εργαζόμενοι έχουν συμπληρώσει 26 έτη προϋπηρεσίας δικαιούνται 27 εργάσιμες ημέρες ετήσιας άδειας, εάν εργάζονται πενθήμερο.
Η αύξηση των ημερών αδείας δεν επιφέρει και αύξηση του προβλεπόμενου από το νόμο επιδόματος αδείας. Ως προϋπηρεσία για την εφαρμογή της παρούσας παραγράφου θεωρείται αυτή που διανύθηκε σε οποιοδήποτε εργοδότη και με οποιαδήποτε σχέση εξαρτημένης εργασίας.
3. Επίσημη εορτή του Αγίου Φανουρίου.
Η επίσημη εορτή του Αγίου Φανουρίου του Σωματείου Μακαρ/τών Πειραιώς, Αθηνών ή άλλη εορτή των κατά τόπους σωματείων, δεν αποτελεί αργία. Εν τούτοις το συνολικό ημερομίσθιο, χωρίς καμιά προσαύξηση, καταβάλλεται σε όσους από τους Μακαρονοτεχνίτες, των κατά τόπους Σωματείων, μετέχουν στη γενόμενη την πρώτη μετά την εορτή Κυριακή, αρτοκλασία και εορτή. Από την υποχρέωση αυτής της συμμετοχής απαλλάσσονται οι εργαζόμενοι κατά την Κυριακή. Επίσης δικαιούνται όσοι απέχουν λόγω αδείας ή ασθενείας.
4. Άδεια συμμετοχής σε εξετάσεις
Καθορίζεται σε 30 ημέρες η άδεια της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 1346/ 83, για συμμετοχή σε εξετάσεις των εργαζομένων μαθητών ή σπουδαστών ή φοιτητών εκπαιδευτικών μονάδων οποιουδήποτε τύπου και οποιασδήποτε βαθμίδας του Δημοσίου ή εποπτευομένων από το Δημόσιο, με οποιοδήποτε τρόπο, οι οποίοι δεν έχουν συμπληρώσει το 28ο έτος της ηλικίας τους. Η άδεια αυτή χορηγείται σε συνεχείς ημέρες ή τμηματικά και δεν συμψηφίζεται με την ετήσια άδεια αναπαύσεως.
5. Γέννηση Τέκνου
Σε περίπτωση γέννησης τέκνου στον πατέρα του παιδιού χορηγούνται δύο (2) εργάσιμες ημέρες άδεια με αποδοχές.
6. Καθιερώνεται ως αργία η μέρα της Μ. Παρασκευής από 1-1-2004. Επίσης, από την επομένη της κατάθεσης της παρούσας στην αρμόδια Υπηρεσία του Υπουργείου Εργασίας, καθιερώνεται ως αργία η ημέρα της Πρωτοχρονιάς.
Άρθρο 5
Παροχές σε είδος
1. Είδη ένδυσης
Στους εργαζόμενους που υπάγονται στη σύμβαση αυτή χορηγούνται δύο ενδυμασίες εργασίας ήτοι: δύο (2) πουκάμισα και δύο (2) παντελόνια στους άνδρες και δύο (2) μπλούζες και δύο (2) παντελόνια στις γυναίκες, όπως και ένα ζευγάρι υποδήματα δερμάτινα στους άνδρες και στις γυναίκες. Τα είδη αυτά ανήκουν κατά κυριότητα στον εργοδότη, χρησιμοποιούνται μόνο κατά τις ώρες εργασίας και αντικαθίστανται μια φορά το χρόνο.
2. Χορήγηση προϊόντων παραγωγής
Σε όλους τους εργαζόμενους χορηγούνται πέντε (5) κιλά μακαρόνια κάθε μήνα.
Άρθρο 6
Αποζημίωση απόλυσης εργατοτεχνιτών
Σε εφαρμογή του άρθρου 3 της από 12-4-2006 ΕΓΣΣΕ και του άρθρου 4 της από 24-5-2004 ΕΓΣΣΕ, οι αποζημιώσεις της παρ. 1 περ. α άρθρ. 3 του β.δ. της 16/18-7-1920, όπως διαμορφώθηκαν με τις ΕΓΣΣΕ του 1989 (άρθρο 7) του 1994 (άρθρο 4), του 2000 – 2001 (άρθρο 5) και του 2002 – 2003 (άρθρο 4) βελτιώνονται και καθορίζονται ως εξής, ανάλογα με το χρόνο υπηρεσίας του εργατοτεχνίτη -τριας:
 Από 2 μήνες έως 1 έτος :5 ημερομίσθια
Από 1 έτος συμπληρωμένο έως 2 έτη :7 ημερομίσθια
Από 2 έτη συμπληρωμένα έως 5 έτη :15 ημερομίσθια
Από 5 έτη συμπληρωμένα έως 10 έτη :30 ημερομίσθια
Από 10 έτη συμπληρωμένα έως 15 έτη :62 ημερομίσθια
Από 15 έτη συμπληρωμένα έως 20 έτη : 100 ημερομίσθια
Από 20 έτη συμπληρωμένα έως 25 έτη :120 ημερομίσθια
Από 25 έτη συμπληρωμένα έως 30 έτη :145 ημερομίσθια
Από 30 έτη συμπληρωμένα και άνω :165 ημερομίσθια
Άρθρο 7
Θεσμικοί όροι ΕΓΣΣΕ
Όλοι οι θεσμικοί όροι εργασίας που έχουν καθιερώσει οι ΕΓΣΣΕ, όπως αυτοί συμπληρώθηκαν με την από 12-4-2006 ΕΓΣΣΕ, ισχύουν και εφαρμόζονται και για τους υπαγόμενους στην παρούσα ΣΣΕ μισθωτούς.
Άρθρο 8
Διευκόλυνση της  συνδικαλιστικής δράσης
Για τους εργαζόμενους και τους εργοδότες που υπάγονται στη σύμβαση αυτή εφαρμόζεται η ρύθμιση του άρθρου 5 (παρακράτηση συνδικαλιστικής συνδρομής) της από 3-4-91 ΕΓΣΣΕ
Το ποσό της παρακρατήσεως κατά δήλωση των εκπροσώπων της ΠΟΜΥΜ είναι 2,93 ευρώ το μήνα για κάθε εργαζόμενο και αποδίδεται στα κατά τόπους Σωματεία μηνιαίως.
Άρθρο 9
Γενική ρύθμιση
1. Τυχόν καταβαλλόμενες αποδοχές μεγαλύτερες από αυτές, που καθορίζονται με τη σύμβαση αυτή, δεν μειώνονται.
2. Ευνοϊκότεροι όροι αμοιβής και εργασίας, που ισχύουν με βάση ατομικές συμβάσεις εργασίας, κανονισμούς εργασίας, επιχειρησιακές Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας ή Διαιτητικές Αποφάσεις, την ισχύουσα επιχειρησιακή συνήθεια ή από ελευθεριότητα του εργοδότη, δεν θίγονται από τους όρους της παρούσας.
3. Με τη σύμβαση αυτή επιβεβαιώνεται η κωδικοποίηση των ισχυουσών συλλογικών ρυθμίσεων, όπως αποτυπώθηκαν στην σχετική κωδικοποίηση, που έγινε από ομάδα έρευνας του Ο.ΜΕ.Δ. και δημοσιεύθηκε στον Τόμο Β, 2000 «Κωδικοποίηση Διατάξεων Συλλογικών Ρυθμίσεων» (σελ. 1451 έως και 1461) με βάση τις συλλογικές ρυθμίσεις του κλάδου των ετών 1974 έως και 2000. Στην παρούσα κωδικοποιημένη σύμβαση έχουν περιληφθεί και οι συλλογικές ρυθμίσεις της από 13-3-2001 Σ.Σ.Ε. (πράξη κατάθεσης Υπ. Εργ. 20/15-3-01), της από 23-5-2002 Σ.Σ.Ε. του ΟΜΕΔ (πράξη κατάθεσης Υπ. Εργασίας 28/4-6-2002) της από 19-5-2003 ΣΣΕ Πράξη Κατάθεσης Υπ. Εργασίας 37/12-6-2003, της από 24-3-2004 ΣΣΕ (πράξη κατάθεσης Υπ. Εργασίας 9/29-3-2004) και της από 18-3-2005 ΣΣΕ (πράξη κατάθεσης Υπ. Εργασίας 21/18-3-2005). Επομένως παρέλκει η ρητή διατήρηση σε ισχύ των προϊσχυουσών συλλογικών ρυθμίσεων.
4. Για τη διευκόλυνση των μερών στην εφαρμογή των όρων της Σύμβασης αυτής, οι νόμιμες τακτικές αποδοχές των εργαζομένων σε εφαρμογή των όρων των άρθρων 2 και 3 αυτής, καταγράφονται στο παράρτημα του Πίνακα Αμοιβών που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της Σύμβασης αυτής.
Άρθρο 10
Ισχύς
Η ισχύς της σύμβασης αυτής αρχίζει από την 1-1-2006 και λήγει την 31-12-2007.