(Π.Κ.Υ.Ε. 132 / 14-10-2008) 
ΜΑΚΑΡΟΝΟΤΕΧΝΙΤΕΣΜΑΚΑΡΟΝΟΤΕΧΝΙΤΕΣ – Εθνική Κλαδική ΣΣΕ για τους όρους αμοιβής και εργασίας των μακαρονοτεχνιτών όλης της χώρας   (Π.Κ.: 132/14.10.2008)
 Σήμερα στην Αθήνα, την Τρίτη 17.7.2008, ενώπιον της μεσολαβήτριας του ΟΜΕΔ Γιάνναρου Βασιλείας:
– η Πανελλήνια Ομοσπονδία Μυλεργατοϋπαλλήλων και Μακαρονοτεχνιτών, νόμιμα εκπροσωπούμενη από τους Ρουσκέτο Στέλιο και Σταυρουλάκη Γεώργιο,
– ο Πανελλήνιος Σύνδεσμος Βιομηχάνων Ζυμαρικών, νόμιμα εκπροσωπούμενος από τον πρόεδρο Γιώργο Σπηλιόπουλο, συμφωνούν και συναποδέχονται τα ακόλουθα:
Aρθρο 1
Πεδίο εφαρμογής
Στους όρους της σύμβασης αυτής υπάγονται οι εργαζόμενοι που απασχολούνται στις βιομηχανίες ζυμαρικών όλης της χώρας.
Aρθρο 2
Ειδικότητες εργαζομένων – Βασικό ημερομίσθιο
1. Τα κατώτατα (βασικά) ημερομίσθια των εργαζομένων που υπάγονται στην παρούσα Σ.Σ.Ε., όπως έχουν διαμορφωθεί την 31.12.2007 σύμφωνα με την από 27.4.2006 Σ.Σ.Ε. «για τους όρους αμοιβής και εργασίας των μακαρονοτεχνιτών όλης της χώρας» (Π.Κ.17/28.4.2006), αυξάνονται για όλες τις ειδικότητες:
α) Κατά 3,45% από την 1.1.2008 και, όπως αυτά θα έχουν διαμορφωθεί την 31.8.2008, αυξάνονται περαιτέρω κατά 3,2% από την 1.9.2008.
β) Όπως αυτά θα έχουν διαμορφωθεί στις 31.3.2009 με βάση την προηγούμενη περ. α’, αυξάνονται από 1.4.2009 κατά ποσοστό 5,6%.
2. Κατά το ποσοστό αυτό θα διαμορφωθούν τα κατώτατα (βασικά) όρια ημερομισθίων ανά ειδικότητα:
Κατηγορίες εργαζομένων
– Αρχιτεχνίτης (όπου χρησιμοποιείται).
– Ειδικός χειριστής (μακαρονοτεχνίτης).
– Ζυμωτής (παλαιού τύπου εργοστασίου).
– Βοηθός, ανεξαρτήτως ηλικίας ή χρόνου υπηρεσίας.
– Συσκευάστρια.
– Μεταφορείς έτοιμων προϊόντων.
3. Οι ειδικότητες αρχιτεχνίτη, ειδικού χειριστή, ζυμωτή και βοηθού αναφέρονται στους απασχολούμενους στην παραγωγική διαδικασία που αρχίζει από την τροφοδοσία της πρώτης ύλης και τελειώνει με την αποξήρανση του προϊόντος.
Ειδικότερα:
α) Η συλλογή, κοπή, τοποθέτηση μέσα σε κιβώτια ή σάκους, η μεταφορά των προϊόντων μέχρι τους χώρους αυτόματης ή χειροποίητης συσκευασίας θεωρείται ως εργασία «βοηθού».
β) Στους απασχολούμενους σε τυχόν λειτουργούντα εργοστάσια σφυρομύλους καταβάλλεται το συνολικό ημερομίσθιο του βοηθού.
4. Συσκευαστής-στρια είναι ο/η απασχολούμενος-η στη διαδικασία συσκευασίας, ήτοι: (α) χειροποίητη συσκευασία (ζύγισμα, περιτύλιγμα, επικόλληση ετικετών κ.λπ.), και (β) αυτόματη συσκευασία (όλες οι εργασίες που αρχίζουν με την τροφοδοσία των μηχανών συσκευασίας με ζυμαρικά κοφτά ή μακριά, που βρίσκονται μέσα σε κυψέλες, σάκους, κιβώτια, αλλαγή υλικών συσκευασίας στις μηχανές και λοιπές εργασίες, με την τοποθέτηση πακέτων σε χαρτοκιβώτια ή σακούλες και τις λοιπές εργασίες μέχρι την ολοκλήρωση της συσκευασίας).
5. Μεταφορέας έτοιμων προϊόντων είναι ο απασχολούμενος με τη μεταφορά και διακίνηση των έτοιμων προϊόντων από τους χώρους συσκευασίας στις αποθήκες μέσα στο εργοστάσιο ή στη συνέχεια στη φόρτωση (πακέτων, κιβωτίων έτοιμων προϊόντων κ.λπ.) επάνω σε αυτοκίνητα.
6. Άνδρες και γυναίκες που εκτελούν όμοια εργασία, αμείβονται με το ίδιο ημερομίσθιο και έχουν ίσα δικαιώματα και υποχρεώσεις στο πλαίσιο των όρων αυτής της Σ.Σ.Ε.
Aρθρο 3
Εάν η σύμβαση αυτή δεν τροποποιηθεί με νεώτερη συλλογική ρύθμιση (Σ.Σ.Ε. ή Δ.Α.), συμφωνείται ότι οι αποδοχές των εργαζομένων που υπάγονται τη ρύθμιση αυτή θα προσαυξάνονται κατ’ έτος κατά το ποσοστό της ετήσιας γενικής αύξησης που ορίζει η εκάστοτε ισχύουσα Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. Σε κάθε περίπτωση η πολιτική αυξήσεων της Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. θα λαμβάνεται υπόψη στις συλλογικές διαπραγματεύσεις μεταξύ των μερών.
Aρθρο 4
Επιδόματα
Στους εργαζόμενους που υπάγονται στη σύμβαση αυτή, καταβάλλονται τα ακόλουθα επιδόματα:
1. Επίδομα πολυετίας: Το επίδομα αυτό προσαυξάνει ποσοστιαία το συνολικό ημερομίσθιο του εργαζόμενου ανά ειδικότητα, όπως προβλέπεται στο άρθρο 2 της σύμβασης αυτής, με βάση την πραγματική υπηρεσία, συνεχή ή μη, σε οποιονδήποτε εργοδότη ή εργοστάσιο, ως εξής:
– Μετά τη συμπλήρωση τριών (3) ετών υπηρεσίας, επίδομα 5%.
– Μετά τη συμπλήρωση έξι (6) ετών υπηρεσίας, επίδομα 10%.
– Μετά τη συμπλήρωση εννέα (9) ετών υπηρεσίας, επίδομα 15%.
– Μετά τη συμπλήρωση δώδεκα (12) ετών υπηρεσίας, επίδομα 20%.
– Μετά τη συμπλήρωση δεκαπέντε (15) ετών υπηρεσίας, επίδομα 25%.
– Μετά τη συμπλήρωση δεκαοκτώ (18) ετών υπηρεσίας, επίδομα 30%.
– Μετά τη συμπλήρωση είκοσι ενός (21) ετών υπηρεσίας, επίδομα 35%.
– Μετά τη συμπλήρωση είκοσι τεσσάρων (24) ετών υπηρεσίας, επίδομα 40%.
2. Επίδομα γάμου: Το επίδομα γάμου ορίζεται σε ποσοστό 10%, υπολογίζεται στο εκάστοτε ισχύον συνολικό ημερομίσθιο προσαυξημένο με το επίδομα πολυετίας και καταβάλλεται σε κάθε έγγαμο εργαζόμενο, ανεξαρτήτως του αν ο/η σύζυγος ασκεί βιοποριστικό επάγγελμα ή συνταξιοδοτείται.
3. Επίδομα ειδικών συνθηκών: Το επίδομα αυτό χορηγείται στους εργαζόμενους των ειδικοτήτων της παρ. 3 του άρθρου 2 (αρχιτεχνίτης, ειδικός χειριστής, ζυμωτής και βοηθός) και ορίζεται σε ποσοστό 10%, υπολογίζεται δε στο εκάστοτε ισχύον συνολικό ημερομίσθιο προσαυξημένο με το επίδομα πολυετίας.
Aρθρο 5
Αργίες και άδειες
Για όλους τους εργαζόμενους που υπάγονται στη σύμβαση αυτή, προβλέπονται οι ακόλουθες άδειες:
1. Άδεια γάμου: Πέντε (5) εργάσιμες ημέρες άδεια γάμου επιπλέον από αυτή που προβλέπει ο Α.Ν.539/1945, για όσους εργάζονται πενθήμερο και έξι (6) εργάσιμες ημέρες για όσους εργάζονται εξαήμερο.
2. Ετήσια κανονική άδεια ανάπαυσης: Η ετήσια κανονική άδεια, ανάλογα με τα χρόνια προϋπηρεσίας των εργαζομένων, διαμορφώνεται ως εξής:
– Όσοι εργαζόμενοι έχουν συμπληρώσει υπηρεσία δέκα (10) ετών στον ίδιο εργοδότη ή προϋπηρεσία δώδεκα (12) ετών σε οποιονδήποτε εργοδότη και με οποιαδήποτε σχέση εξαρτημένης εργασίας, δικαιούνται άδεια πέντε (5) εβδομάδων, δηλαδή τριάντα (30) εργασίμων ημερών αν ο εργαζόμενος εργάζεται εξαήμερο ή είκοσι πέντε (25) εργασίμων ημερών αν εργάζεται πενθήμερο.
– Όσοι εργαζόμενοι έχουν συμπληρώσει είκοσι τέσσερα (24) έτη προϋπηρεσίας, δικαιούνται είκοσι έξι (26) εργάσιμες ημέρες άδειας αν εργάζονται πενθήμερο.
– Όσοι εργαζόμενοι έχουν συμπληρώσει είκοσι έξι (26) έτη προϋπηρεσίας, δικαιούνται είκοσι επτά (27) εργάσιμες ημέρες ετήσιας άδειας αν εργάζονται πενθήμερο.
Η αύξηση των ημερών άδειας δεν επιφέρει και αύξηση του προβλεπόμενου από τον νόμο επιδόματος άδειας. Ως προϋπηρεσία για την εφαρμογή της παρούσας παραγράφου θεωρείται αυτή που διανύθηκε σε οποιονδήποτε εργοδότη και με οποιαδήποτε σχέση εξαρτημένης εργασίας.
3. Επίσημη εορτή του Αγίου Φανουρίου: Η επίσημη εορτή του Αγίου Φανουρίου του Σωματείου Μακαρονοτεχνιτών Πειραιά, Αθηνών ή άλλη εορτή των κατά τόπους σωματείων, δεν αποτελεί αργία. Εν τούτοις, το συνολικό ημερομίσθιο, χωρίς καμία προσαύξηση, καταβάλλεται σε όσους από τους μακαρονοτεχνίτες των κατά τόπους σωματείων μετέχουν στη, γενόμενη την πρώτη μετά την εορτή Κυριακή, αρτοκλασία και εορτή. Από την υποχρέωση αυτής της συμμετοχής απαλλάσσονται οι εργαζόμενοι κατά την Κυριακή. Επίσης, δικαιούνται όσοι απέχουν λόγω άδειας ή ασθένειας.
4. Άδεια συμμετοχής σε εξετάσεις: Καθορίζεται σε τριάντα (30) ημέρες η άδεια της παρ. 1 του άρθρου 2 του Ν.1346/1983, για συμμετοχή σε εξετάσεις των εργαζόμενων μαθητών ή σπουδαστών ή φοιτητών εκπαιδευτικών μονάδων οποιουδήποτε τύπου και οποιασδήποτε βαθμίδας του Δημοσίου ή εποπτευόμενων από το Δημόσιο με οποιονδήποτε τρόπο, οι οποίοι δεν έχουν συμπληρώσει το 28ο έτος της ηλικίας τους. Η άδεια αυτή χορηγείται σε συνεχείς ημέρες ή τμηματικά και δεν συμψηφίζεται με την ετήσια άδεια ανάπαυσης.
5. Γέννηση τέκνου: Σε περίπτωση γέννησης τέκνου, στον πατέρα του παιδιού χορηγούνται δύο (2) εργάσιμες ημέρες άδεια, με αποδοχές.
6. Καθιερώνεται ως αργία η ημέρα της Μεγάλης Παρασκευής από 1.1.2004. Επίσης, από την επομένη της κατάθεσης της παρούσας στην αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, καθιερώνεται ως αργία η ημέρα της Πρωτοχρονιάς.
Aρθρο 6
Παροχές σε είδος
1. Είδη ένδυσης: Στους εργαζόμενους που υπάγονται στη σύμβαση αυτή, χορηγούνται δύο ενδυμασίες εργασίας, ήτοι: δύο πουκάμισα και δύο παντελόνια στους άνδρες και δύο μπλούζες και δύο παντελόνια στις γυναίκες, όπως και ένα ζευγάρι υποδήματα δερμάτινα, στους άνδρες και στις γυναίκες. Τα είδη αυτά ανήκουν κατά κυριότητα στον εργοδότη, χρησιμοποιούνται μόνο κατά τις ώρες εργασίας και αντικαθίστανται μία φορά τον χρόνο.
2. Χορήγηση προϊόντων παραγωγής: Σε όλους τους εργαζόμενους χορηγούνται πέντε (5) κιλά μακαρόνια κάθε μήνα.
Aρθρο 7
Αποζημίωση απόλυσης εργατοτεχνιτών
Σε εφαρμογή του άρθρου 3 της από 12.4.2006 Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. και του άρθρου 4 της από 24.5.2004 Ε.Γ.Σ.Σ.Ε., οι αποζημιώσεις της παρ. 1 της περ. α’ του άρθρου 3 του Β.Δ. της 16/18.7.1920, όπως διαμορφώθηκαν με τις Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. των ετών 1989 (άρθρο 7), 1994 (άρθρο 4), 2000-2001 (άρθρο 5) και 2002-2003 (άρθρο 4), βελτιώνονται και καθορίζονται ως εξής, ανάλογα με τον χρόνο υπηρεσίας του εργατοτεχνίτη-τριας:
– Από δύο (2) μήνες έως ένα (1) έτος: 5 ημερομίσθια.
– Από ένα (1) έτος συμπληρωμένο έως δύο (2) έτη: 7 ημερομίσθια.
– Από δύο (2) έτη συμπληρωμένα έως πέντε (5) έτη: 15 ημερομίσθια.
– Από πέντε (5) έτη συμπληρωμένα έως δέκα (10) έτη: 30 ημερομίσθια.
– Από δέκα (10) έτη συμπληρωμένα έως δεκαπέντε (15) έτη: 62 ημερομίσθια.
– Από δεκαπέντε (15) έτη συμπληρωμένα έως είκοσι (20) έτη: 100 ημερομίσθια.
– Από είκοσι (20) έτη συμπληρωμένα έως είκοσι πέντε (25) έτη: 120 ημερομίσθια.
– Από είκοσι πέντε (25) έτη συμπληρωμένα έως τριάντα (30) έτη: 145 ημερομίσθια.
– Από τριάντα (30) έτη συμπληρωμένα και άνω: 165 ημερομίσθια.
Aρθρο 8
Θεσμικοί όροι Ε.Γ.Σ.Σ.Ε.
Όλοι οι θεσμικοί όροι εργασίας που έχουν καθιερώσει οι Ε.Γ.Σ.Σ.Ε., όπως αυτοί συμπληρώθηκαν με την από 12.4.2006 Ε.Γ.Σ.Σ.Ε., ισχύουν και εφαρμόζονται και για τους υπαγόμενους στην παρούσα Σ.Σ.Ε. μισθωτούς.
Aρθρο 9
Αποζημίωση κατά τη συνταξιοδότηση
των εργατοτεχνιτών
Η αποζημίωση που θα λαμβάνουν οι εργατοτεχνίτες που υπάγονται στην παρούσα σύμβαση κατά την αποχώρησή τους από την εργασία λόγω συνταξιοδότησης, καθορίζεται σε ποσοστό 45% από 1.1.2008 και σε ποσοστό 50% από 1.1.2009 της αποζημίωσης απόλυσης εργατοτεχνιτών, όπως αυτή καθορίζεται στο άρθρο 6 της από 27.4.2006 Σ.Σ.Ε. «για τους όρους αμοιβής και εργασίας των μακαρονοτεχνιτών όλης της χώρας» (Π.Κ.17/28.4.2006).
Aρθρο 10
Διευκόλυνση της συνδικαλιστικής δράσης
Για τους εργαζόμενους και τους εργοδότες που υπάγονται στη σύμβαση αυτή, εφαρμόζεται η ρύθμιση του άρθρου 5 (παρακράτηση συνδικαλιστικής συνδρομής) της από 3.4.1991 Ε.Γ.Σ.Σ.Ε.
Το ποσό της παρακράτησης, κατά δήλωση των εκπροσώπων της ΠΟΜΥΜ, είναι 2,93 ευρώ τον μήνα για κάθε εργαζόμενο και αποδίδεται στα κατά τόπους σωματεία μηνιαίως.
Aρθρο 11
Γενική ρύθμιση
1. Τυχόν καταβαλλόμενες αποδοχές μεγαλύτερες από αυτές που καθορίζονται με τη σύμβαση αυτή, δεν μειώνονται.
2. Ευνοϊκότεροι όροι αμοιβής και εργασίας που ισχύουν με βάση ατομικές συμβάσεις εργασίας, κανονισμούς εργασίας, επιχειρησιακές Σ.Σ.Ε. ή Δ.Α., την ισχύουσα επιχειρησιακή συνήθεια ή από ελευθεριότητα του εργοδότη, δεν θίγονται από τους όρους της παρούσας.
3. Με τη σύμβαση αυτή επιβεβαιώνεται η κωδικοποίηση των ισχυουσών συλλογικών ρυθμίσεων, όπως αποτυπώθηκαν στη σχετική κωδικοποίηση, που έγινε από ομάδα έρευνας του ΟΜΕΔ και δημοσιεύτηκε στον Τόμο Β’, 2000 «Κωδικοποίηση Διατάξεων Συλλογικών Ρυθμίσεων» (σελ. 1451-1461), με βάση τις συλλογικές ρυθμίσεις του κλάδου των ετών 1974 έως και 2000. Στην παρούσα κωδικοποιημένη σύμβαση έχουν περιληφθεί και οι συλλογικές ρυθμίσεις της από 13.3.2001 Σ.Σ.Ε. (Π.Κ.Υ.Ε.20/15.3.2001), της από 23.5.2002 Σ.Σ.Ε. του ΟΜΕΔ (Π.Κ.Υ.Ε.28/4.6.2002), της από 19.5.2003 Σ.Σ.Ε. (Π.Κ.Υ.Ε.37/12.6.2003), της από 24.3.2004 Σ.Σ.Ε. (Π.Κ.Υ.Ε.9/29.3.2004), της από 18.3.2005 Σ.Σ.Ε. (Π.Κ.Υ.Ε.21/18.3.2005) και της από 27.4.2006 Σ.Σ.Ε. (Π.Κ.Υ.Ε.17/28.4.2006). Επομένως, παρέλκει η ρητή διατήρηση σε ισχύ των προϊσχυουσών συλλογικών ρυθμίσεων.
4. Για τη διευκόλυνση των μερών στην εφαρμογή των όρων της σύμβασης αυτής, οι νόμιμες τακτικές αποδοχές των εργαζομένων σε εφαρμογή των όρων των άρθρων 2 και 4 αυτής, καταγράφονται στο Παράρτημα του Πίνακα Αμοιβών που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της σύμβασης αυτής.
Aρθρο 12
Ισχύς
Η ισχύς της σύμβασης αυτής αρχίζει από την 1η Ιανουαρίου 2008 και λήγει την 31η Δεκεμβρίου 2009.