Λογιστικό σχέδιο μισθοδοσίας:

60.00 Αμοιβές έμμισθου προσωπικού
60.01 Αμοιβές ημερομίσθιου προσωπικού
60.03 Εργοδοτικές εισφορές και επιβαρύνσεις έμμισθου προσωπικού
60.04 Εργοδοτικές εισφορές και επιβαρύνσεις ημερομίσθιου προσωπικού
60.02 Παρεπόμενες παροχές και έξοδα προσωπικού
60.05 Αποζημίωση απόλυσης ή εξόδου από την υπηρεσία
64.98 Διάφορα έξοδα
64.98.06 Βοηθήματα σε οικογένειες θανόντων μισθωτών
64.98.07 Οικονομικές ενισχύσεις (πρόσθετες συντάξεις κτλ) αποχωρήσαντων μισθωτών
64.01 Έξοδα ταξιδίων
64.01.00 Έξοδα ταξιδίων εσωτερικού
64.01.01. Έξοδα ταξιδίων εξωτερικού
64.01.02 Οδοιπορικά

33.00 Προκαταβολές προσωπικού
33.01 Χρηματικές διευκολύνσεις προσωπικού
33.02 Δάνεια προσωπικού

53.03 Οφειλόμενες αμοιβές προσωπικού
54.03 Φόροι – τέλη αμοιβών προσωπικού
55. Ασφαλιστικά ταμεία

Αμοιβές έμμισθου προσωπικού:
60.00.00 Τακτικές αποδοχές και προσαυξήσεις λόγω νυκτερινών, Κυριακών και εξαιρέσεων.
60.00.01 Οικογενειακά επιδόματα
60.00.02 Αμοιβές υπερωριακής απασχόλησης
60.00.03 Δώρα εορτών
60.00.04 Αποδοχές επίσημων αργιών
60.00.05 Αποδοχές ασθενείας
60.00.06 Αποδοχές κανονικής αδείας
60.00.07 Επιδόματα κανονικής αδείας
60.00.08 Αποζημίωση μη χορηγούμενων αδειών
60.00.09 Ποσοστά για πωλήσεις και αγορές
60.00.10 Έκτακτες αμοιβές (πριμ, βραβεία, επιδόματα, αποζημιώσεις για παροχές σε είδος κτλ)
60.00.11 Αμοιβές εκτός έδρας (όταν δεν καλύπτουν έξοδα εκτός έδρας)
60.00.12 Αμοιβές μαθητευόμενων (τακτικές, έκτακτες, αργιών, ασθενείας, άδειας κτλ)

60.01 Αμοιβές ημερομίθιου προσωπικού

60.01.00 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται και προσαυξήσεις νυκτερινών, Κυριακών και εξαιρετέων).
60.01.01 Οικογενειακά επιδόματα
60.01.02 Αμοιβές υπερωριακής απασχόλησης
60.01.03 Δώρα εορτών
60.01.04 Αποδοχές επίσημων αργιών
60.01.05 Αποδοχές ασθενείας
60.01.06 Αποδοχές κανονικής αδείας
60.01.07 Επιδόματα κανονικής αδείας
60.01.08 Αποζημίωση μη χορηγούμενων αδειών
60.01.09 Ποσοστά για πωλήσεις και αγορές
60.01.10 Έκτακτες αμοιβές (πριμ, βραβεία, επιδόματα, αποζημιώσεις για παροχές σε είδος κτλ)
60.01.11 Αμοιβές εκτός έδρας (όταν δεν καλύπτουν έξοδα εκτός έδρας)
60.01.12 Αμοιβές μαθητευόμενων (τακτικές, έκτακτες, αργιών, ασθενείας, άδειας κτλ)

Οι λογαριασμοί με Italics είναι υποχρεωτικοί στην τήρησή τους.

Στους λογαριασμούς 60.00.00 και 60.01.00 καταχωρούνται και οι τακτικές αμοιβές του εργαζόμενου πέρα από το συμφωνημένο ωράριο (δηλαδή υπερωρία απλή και ιδιόρρυθμη, υπερεργασία, απλή πρόσθετη εργασία). Επίσης καταχωρούνται οι αποδοχές της προσαύξησης λόγω νόμιμης τακτικής νυχτερινής εργασίας, ή της Κυριακής, ή αργίας. Για να θεωρηθεί η υπερωρία ως τακτική θα πρέπει να έχει συχνότητα επανάληψης και να είναι συνεχής.

Να σημειώσουμε εδώ ότι η απλή πρόσθετη εργασία, υπερεργασία, ιδόρρυθμη (ώρες από 40-45) και νόμιμη υπερωρία (μέχρι 48 ώρες την εβδομάδα) καταχωρούνται στους λογαριασμούς 60.00.00 και 60.01.00 αντίστοιχα, ενώ οι αμοιβές που λαμβάνουν για την απασχόληση πέραν του συμφωνηθέντος ή νόμιμου ωραρίου καταγράφονται στους λογαριασμούς 60.00.02 Αμοιβές υπερωριακής απασχόλησης έμμισθου προσωπικού, και 60.01.02 Αμοιβές υπερωριακής απασχόλησης ημερομίσθιου προσωπικού.

Για τα Δώρα εορτών έμμισθου προσωπικού, λογαριασμός 60.00.03 και για τον 60.01.03 Δώρα εορτών ημερομίθιου προσωπικού: Χρεώνονται οι λογαριασμοί στον χρόνο που τα δώρα δίνονται στο προσωπικό (αν η επιχείρηση προσδιορίζει βραχυχρόνια αποτελέσματα τότε θα λάβει υπ’ όψιν της τις ετήσιες τακτικές αποδοχές, δεδομένου ότι αυτές είναι βέβαιο ότι θα πραγματοποιηθούν).

Λογαριασμός 60.01.04 « Αποδοχές επίσημων αργιών»:
Αν οι ημερομίσθιοι δεν απασχοληθούν σε αργίες, θα πάρουν όμως κανονικά το ημερομίσθιό τους, τότε οι αποδοχές των αργιών αυτών θα πρέπει να καταχωρηθούν υποχρεωτικά στον 60.01.04. Αν είναι υπάλληλος οι αποδοχές της αργίας (το ένα ημερομίθιο της αργίας που δεν εργάστηκε), μπορούν προαιρετικά να παρακολουθούνται στον λογαριασμό 60.00.04.

Η χορήγηση διατακτικών στο προσωπικό (δηλαδή μία εντολή όπου ο εργαζόμεονος μπορεί να πάει σε ένα κατάστημα και να αγοράσει αγαθά στο ποσό της διατακτικής), δωροεπιταγές και υποτροφίες καταχωρούνται στον λογαριασμό 60.00.10.

Σε ποιον λογαριασμό καταγράφεται η οφειλόμενη αποζημίωση απόλυσης όταν αυτή καταβάλλεται με δόσεις: Στον 53.98.00 .

Λογαριασμός 60.02.00 Είδη ένδυσης:

Αν τα είδη ένδυσης δίνονται στο προσωπικό για την υγιεινή ή την επαγγελματική εμφάνιση του προσωπικού, τότε δεν αποτελούν μισθό, αλλά γενικές δαπάνες οι οποίες και εκπίπτουν φορολογικά από τα έσοδα της επιχείρησης (δεν εκπίπτει όμως τον ΦΠΑ).
Αν η ένδυση προβλέπεται στην συλλογική σύμβαση του εργαζόμενου τότε αποτελεί τακτική αποδοχή και καταγράφεται στον 60.00.00 ή στον 60.01.00 (εκπίπτει ο ΦΠΑ).

Λογαριασμός 60.02.07 «Αξία χορηγούμενων αποθεμάτων».
Σε αυτόν τον λογαριασμό καταχωρούνται με το κόστος παραγωγής τους και με χρέωση του, τα εμπορεύματα που η επιχείρηση διανέμει δωρεάν στο προσωπικό της.

Λογαριασμός 60.02.08 «Εξαγορά προϋπηρεσίας».

Αν η εταιρία πληρώσει για λογαριασμό του εργαζόμενου τις εισφορές εξαγοράς προϋπηρεσίας των εργαζόμενων, θα το καταγράψουν σε αυτόν τον λογαριασμό.

Αποζημιώσεις εκτός έδρας:
Όταν ο εργαζόμενος αποστέλλεται από την εταιρία για εκτός έδρας εργασία, τότε καταβάλλονται τα οδοιπορικά έξοδα, αλλά και πρόσθετη αποζημίωση για κάθε διανυκτέρευση. Καταχωρούνται στους ακόλουθους λογαριασμούς:

Εσωτερικού : 64.01.00
Εξωτερικού: 64.01.01
Οδοιπορικά: 64.01.02

Η εκτός έδρας αποζημίωση μισθωτών δεν συνυπολογίζεται στην αποζημίωση υπερωριακής απασχόλησης, στα δώρα εορτών, στο επίδομα αδείας κτλ, εκτός αν καταβάλλεται τακτικά για μεγάλο χρονικό διάστημα ώστε να αποτελέσει συμβατικό μισθό.

Η αποζημίωση που παίρνουν οι εργαζόμενοι περιορίζεται:
Στο ¼ αν παρέχεται από τον εργοδότη τροφή και κατοικία
Στο ½ αν παρέχεται από τον εργοδότη τροφή
Στα 4/5 αν παρέχεται από τον εργοδότη κατοικία

Σημείωση: Αυτές οι αποζημιώσεις υπολογίζονται στον βασικό μισθό (δεν λαμβάνονται υπ’όψιν οι έξτρα αποδοχές που δίνονται από τον εργοδότη στον εργαζόμενο).

Αποδοχές απεργού ευρισκόμενου εκτός έδρας:
Μιθσωτός που βρίσκεται εκτός έδρας μπορεί ασκώντας νόμιμο δικαίωμά του, να σμμετάσχει σε απεργία. Θα πρέπει όμως να ειδοποιήσει τον εργοδότη του ότι απεργεί. Ο εργοδότης προκειμένου να αποφύγει την καταβολή εκτός έδρας αποζημίωσης δικαιούται να ανακαλέσει τον μισθωτό στην έδρα του και να διακόψει την καταβολή της εκτός έδρας αποζημίωσης.

Αποζημιώσεις εκτός έδρας:
64.01 Αποζημιώσεις εκτός έδρας ή έξοδα ταξιδίων
64.01.00 Εσωτερικού
64.01.01 Εξωτερικού

Αν ο εργοδότης καταβάλλει ένα ορισμένο ποσό ανά χιλιόμετρο, τότε δεν θεωρείται ότι η δαπάνη για εκτέλεση υπηρεσίας έχει καλυφθεί με νόμιμα δικαιολογητικά με αποτέλεσμα το ποσό της δαπάνης να θεωρείται εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες και να υπόκειται σε παακράτηση φόρου εισοδήματος.

Λογαριασμοί εισφορών και κρατήσεων επί των αμοιβών προσωπικού.

60.03 Εργοδοτικές εισφορές και επιβαρύνσεις έμμισθου προσωπικού
60.03.00 Εργοδοτικές εισφορές ΙΚΑ
60.03.01 Εργοδοτικές εισφορές λοιπών ταμείων κύριας ασφάλισης
60.03.02 Εργοδοτικές εισφορές ταμείων επικουρικής ασφάλισης

60.04 Εργοδοτικές εισφορές και επιβαρύνσεις ημερομίσθιου προσωπικού

60.04.00 Εργοδοτικές εισφορές ΙΚΑ
60.03.01 Εργοδοτικές εισφορές λοιπών ταμείων κύριας ασφάλισης
60.03.02 Εργοδοτικές εισφορές ταμείων επικουρικής ασφάλισης
Τα πρόστιμα και οι προσαυξήσεις που ενδεχομένως να επιβληθούν στην εταιρία λόγω καθυστερούμενων εισφορών, καταγράφονται στον λογαριασμό 81.00 «έκτακτα και ανόργανα έξοδα». Αν αφορούν προηγούμενες χρήσεις, στον λογαριασμό 82.00 «έξοδα προηγούμενων χρήσεων».

Λογαριασμός 83.12 «Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους»:
Αν η εταιρία έχει εκκρεμείς υποχρεώσεις από φόρους- τέλη αμοιβών προσωπικού, τότε τις καταγράφει στον λογαριασμό αυτόν.
Πρόσθετα τέλη και πρόστιμα που αφορούν την κλειόμενη χρήση θα καταχωρηθούν στον λογαριασμό 81.00.00 «Φορολογικά πρόστιμα και προσαυξήσεις».
Πρόσθετα τέλη και πρόστιμα που αφορούν τις προηγούμενες χρήσεις θα καταχωρηθούν στον λογαριασμό 82.00.00 «Φορολογικά πρόστιμα και προσαυξήσεις».

Αν η εταιρία έχει στην κατοχή της αδιανέμητα ένσημα εργαζόμενων (δηλαδή δεν τα έχουν πάρει οι εργαζόμενοι) τότε θα πρέπει να τα καταγράψει σε λογαριασμούς τάξεως:
01.03 Ένσημα ΙΚΑ (αλλότρια περιουσιακά στοιχεία), και 05.03 Δικαιούχοι αλλότριων περιουσιακών στοιχείων (είτε με την αξία των ενσήμων ή αριθμητικά, πόσα ένσημα είναι).