Έχετε το λογιστικό άρθρο αλλά δεν συμφωνεί η χρέωση με την πίστωση. Βλέπετε ότι η διαφορά είναι το ΤΕΑΥΕΚ (ή άλλο συγκεκριμένο ταμείο). Τι θα πρέπει να κάνετε;
Θα πάτε στα Στοιχεία της εταιρίας στο πλήκτρο οθόνης Λογ/μοι (λογαριασμοί), στο tab Ταμεία 1 και Ταμεία 2. Θα δείτε αν εκεί υπάρχει το ΤΕΑΥΕΚ (ή το ταμείο που δεν συμφωνεί η χρέωση με την πίστωσή του). Θα το βάλετε και το λογιστικό άρθρο θα συμφωνήσει (δεν χρειάζεται να ξανά τρέξετε τις κινήσεις).