(Δ.Α. 54 / 2008) 
ΛΟΓΙΣΤΕΣ & ΒΟΗΘΟΙ ΛΟΓΙΣΤΕΣ ΒΙΟΤΕΧ. & ΒΙΟΜΗΧ. ΕΠΙΧ/ΣΕΩΝΓια τους όρους αμοιβής και εργασίας των λογιστών και βοηθών λογιστών βιομηχανικών, βιοτεχνικών, εμπορικών κλπ πάσης φύσεως επιχειρήσεων όλης της χώρας. (Διαιτητική Απόφαση 54/2008)
Με την αριθμ. πρωτ. 156/30.7.2008 αίτησή της, προς τον Ο.Μ.Ε.Δ., η συνδικαλιστική οργάνωση των εργαζομένων με την επωνυμία «Πανελλήνια Ομοσπονδία Λογιστών, (ΠΟΛ)» ζήτησε την παροχή υπηρεσιών μεσολάβησης. Με βάση το Ν. 1876/90 και τον Κανονισμό Καταστάσεως Μεσολαβητών – Διαιτητών, ανέλαβα, ύστερα από κλήρωση, την διαιτησία της υπόθεσης αυτής, κατόπιν της σχετικής με αριθ.πρωτ 77/20-10-08 αίτησης της συνδικαλιστικής οργάνωσης των εργαζομένων, με βάση το άρθρο 16 του Ν.1876/90, λόγω απόρριψης από την εργοδοτική πλευρά της πρότασης της μεσολαβήτριας κυρίας Σαλίμπα, η οποία είχε γίνει δεκτή από την πλευρά των εργαζομένων.
Προκειμένου να καταλήξω στην απόφασή μου, κάλεσα τους εκπροσώπους των μερών αυτής της συλλογικής διαφοράς σε κοινή συνάντηση την 6-11-2008 στα γραφεία του Ο.ΜΕ.Δ. στην Αθήνα, για να διατυπώσουν τις απόψεις τους. Στο πλαίσιο της συνάντησης αυτής είχα και από μία κατ ιδία συνάντηση με τους εκπροσώπους κάθε πλευράς.
Μετά από την ανταλλαγή απόψεων με τους εκπροσώπους των μερών, έλαβα υπόψη μου, ιδίως:
α. Τα έγγραφα που περιέχονται στο σχετικό φάκελο (κοινοποιήσεις, εξουσιοδοτήσες, πρακτικά, κλπ) και τις θέσεις των μερών, όπως αναπτύχθηκαν προφορικά.
β. Την από 19.12.2007 καταγγελία των υπ αριθμ. 41/28.9.2007 και 43/6.11.2007 διαιτητικών αποφάσεων και την πρόσκληση σε διαπραγματεύσεις εκ μέρους της «Π.Ο.Λ.»
γ. Τη σύναψη της από 2 Απριλίου ΕΓΣΣΕ 2008-2009 και ειδικότερα το περιεχόμενο αυτής σύμφωνα με το οποίο τα κατώτατα όρια μισθών και ημερομισθίων των εργαζομένων όλης της χώρας όπως έχουν διαμορφωθεί την 31.12.2007 με βάση την Ε.Γ.Σ.Σ.Ε των ετών 2006-2007, αυξάνονται την 1.1.2008 κατά ποσοστό 3,45%, όπως θα έχουν διαμορφωθεί την 31.8.2008 αυξάνονται από 1.9.2008 κατά ποσοστό 3,0%, και όπως θα έχουν διαμορφωθεί την 30.4.2009 αυξάνονται από 1.5.2009 κατά ποσοστό 5,50%.
δ. Τις πρόσφατες τάσεις επιτάχυνσης του πληθωρισμού, που ακολούθησαν μετά τη σύναψη της ΕΓΣΣΕ και ειδικότερα το Γενικό Δείκτη Τιμών Καταναλωτή (Γ.Δ.Τ.Κ) κατά τη δωδεκάμηνη περίοδο Οκτωβρίου 2007 – Σεπτεμβρίου 2008 που παρουσίασε αύξηση 4,6%.
ε. Τις προηγούμενες αντίστοιχες συλλογικές ρυθμίσεις και τις σχετικές συλλογικές κλαδικές ρυθμίσεις, στο βαθμό που περιέχουν διατάξεις για θέματα λογιστών.
στ. Τη μεσολαβητική πρόταση της μεσολαβήτριας κυρίας Σαλίμπα.
ζ. Ειδικά ως προς το χρόνο ισχύος της ρύθμισης σημειώνονται τα εξής: dς γνωστό, κατά τη νομολογία του Αρείου Πάγου (βλ. ΑΠ 223/2001, σχόλιο Ιω. Ληξουριώτη στο ΔΕΕ 2001:535 και Αθανασίου Καρδαρά στην ΕΕργΔ 2001 σελ. 1181, επί λέξει), «είναι πρόδηλο ότι το δεύτερο εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου 16 του ν. 1876/1990 (“ισχύει από την επομένη της υποβολής της αίτησης για μεσολάβηση”) θεσπίστηκε για να αποτρέψει ενέργειες ή συμπεριφορές ιδιαίτερα της εργοδοτικής πλευράς (ενόψει προοδευτικής, συνήθως, βελτιώσεως των όρων και συνθηκών εργασίας με τις νεότερες ρυθμίσεις), που θα οδηγούσαν σε παρέλκυση με τελικό στόχο την αποτυχία των διαπραγματεύσεων, ώστε η συλλογική διαφορά να λύνεται το αργότερο δυνατό από τη διαιτησία, αποσκοπεί στη ρύθμιση του θέματος της ισχύος της διαιτητικής απόφασης, εφόσον δεν ορίστηκε άλλως, ενόψει του ενδοτικού χαρακτήρα της εν λόγω διάταξης, και δεν έχει την έννοια ότι αποστερεί το διαιτητή της δυνατότητας να προσδώσει αναδρομική ισχύ στην απόφασή του, πέραν του άνω χρονικού ορίου, εκτός αν μια τέτοια διάταξη της διαιτητικής απόφασης ανατρέπει αντίθετη επ` αυτού συμφωνία των μερών της συλλογικής διαφοράς. Κάτι, τέτοιο όχι μόνο θα υπέθαλπε τις άνω παρελκυστικές ή αποτρεπτικές των διαπραγματεύσεων ενέργειες, αλλά και θα αντέκειτο στην όλη ρύθμιση της διαιτησίας που επιβάλλει συμφωνίες των μερών ή μη εριστά σημεία της διαφοράς, μεταξύ των οποίων μπορεί να είναι και η αφετηρία της ρύθμισης της συλλογικής διαφοράς, να καταχωρούνται, στη διαιτητική απόφαση κατά τα συμπεφωνημένα, που συμπίπτουν με εκείνα της Σ.Σ.Ε., προς την οποία, άλλωστε, και εξομοιώνεται η διαιτητική απόφαση.» Συνεπώς, ο διαιτητής έχει διακριτική ευχέρεια («δικαίωμα», κατά την ως άνω απόφαση) να προσδώσει αναδρομική ισχύ στην απόφαση του, με μοναδικό περιορισμό της ευχέρειας αυτής να μην ανατρέπει αντίθετη επ αυτού συμφωνία των μερών της συλλογικής διαφοράς. Παρόμοια συμφωνία δεν υπήρξε στην παρούσα περίπτωση. Αντιθέτως, η μεν εργατική πλευρά, η οποία κατήγγειλε την προηγούμενη συλλογική ρύθμιση εντός του Δεκεμβρίου του παρελθόντος έτους, είχε ως θέση την έναρξη της ισχύος από 1.1.2008, η δε εργοδοτική είχε συμφωνήσει επ�αυτού, υπό τον όρο ότι θα υπογραφόταν σσε με τη συμφωνία των μερών, αν και ήταν ρητά αντίθετη στην αναδρομικότητα της ισχύος για διάστημα προγενέστερο της υποβολής της αίτησης μεσολάβησης, στην περίπτωση που θα εκδιδόταν διαιτητική απόφαση.
Με βάση τα παραπάνω η απόφαση μου έχει ως εξής:
Αρθρο 1
Πεδίο εφαρμογής
Στις διατάξεις της Διαιτητικής αυτής απόφασης, υπάγονται οι με σχέση εξαρτημένης εργασίας λογιστές και βοηθοί λογιστές που ανήκουν σε πρωτοβάθμια σωματεία μέλη της ΠΟΛ και απασχολούνται σε επιχειρήσεις-μέλη των εν διενέξει εργοδοτικών οργανώσεων όλης της χώρας.
Αρθρο 2
Οι βασικοί μηνιαίοι μισθοί των λογιστών και βοηθών λογιστών του άρθρου 1 της παρούσας, όπως είχαν την 31η Δεκεμβρίου 2007, αυξάνονται από 1.1.2008 κατά ποσοστό 3,5% και όπως αυτοί διαμορφώνονται την 31η Αυγούστου 2008 αυξάνονται από 1.9.2008 κατά ποσοστό 3,4%, όπως στον παρακάτω πίνακα: (ΒΛΕΠΕ ΠΙΝΑΚΕΣ)
Α) Λογιστές
Μετά τη συμπλήρωση 35 πραγματικών ετών εργασίας χορηγείται από 1-1-2008 αύξηση 13,23 ευρώ και από 1-9-2008, 13,68 ευρώ για κάθε συμπληρωμένο έτος εργασίας και μέχρι τη συμπλήρωση του 38ου έτους εργασίας.
Αρθρο 3
Επίδομα Ισολογισμού
1. Το επίδομα ισολογισμού που προβλέπεται από τις προηγούμενες όμοιες ρυθμίσεις για τους υπαγομένους στην παρούσα από 1.1.2008 ορίζεται σε ποσοστό 77% και υπολογίζεται στο σύνολο των νομίμων αποδοχών που δικαιούται ο μισθωτός.
2. Το επίδομα αυτό καταβάλλεται στο σύνολο των λογιστών και βοηθών λογιστών της οικείας επιχείρησης ή εκμετάλλευσης, εφόσον είτε α) ο αριθμός των λογιστών και βοηθών λογιστών που απασχολούνται στο κεντρικό λογιστήριο υπερβαίνει τα τρία (3) άτομα, είτε β) ο συνολικός αριθμός των λογιστών και βοηθών λογιστών που απασχολούνται στα χωριστά τμήματα του λογιστηρίου εκτός του κεντρικού καταστήματος ή στα υποκαταστήματα ή πρατήρια κλπ υπερβαίνει τα τέσσερα (4) άτομα.
Αρθρο 4
Προϋπηρεσία πτυχιούχων ΙΕΚ Λογιστικής
Οι κάτοχοι πτυχίου αναγνωρισμένων σχολών Ι.Ε.Κ. Τμήματος Λογιστικής, μετά τη συμπλήρωση 14 χρόνων υπηρεσίας ή προϋπηρεσίας βοηθού λογιστή, εντάσσονται στο κλιμάκιο 14-16 των λογιστών του άρθρου 2 και λαμβάνουν τις αντίστοιχες αποδοχές.
Αρθρο 5
Διατήρηση συλλογικών ρυθμίσεων και αρχή ευνοϊκότερης ρύθμισης
Κατά τα λοιπά εξακολουθούν να ισχύουν όλοι οι λοιποί όροι των προηγουμένων ομοίων συλλογικών ρυθμίσεων, εφόσον δεν τροποποιούνται με την παρούσα.
Αποδοχές στο σύνολο τους ανώτερες από αυτές που καθορίζει η παρούσα ή ευνοϊκότεροι όροι εργασίας δεν θίγονται και εξακολουθούν να ισχύουν.
Αρθρο 6
Διάρκεια Απόφασης
Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από 1.1.2008 και λήγει την 31.12.2008.