(Π.Κ.Υ.Ε. 80 / 3-8-2007) 
ΛΟΓΙΣΤΕΣ & ΒΟΗΘΟΙ ΛΟΓΙΣΤΕΣ ΒΙΟΤΕΧ. & ΒΙΟΜΗΧ. ΕΠΙΧ/ΣΕΩΝΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΒΟΗΘΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ Για τους όρους αμοιβής και εργασίας των λογιστών και βοηθών λογιστών βιομηχανικών, βιοτεχνικών, εμπορικών κλπ. πάσης φύσεως επιχειρήσεων όλης της χώρας (Π.Κ. 80 – 3/8/2007)
Στην Αθήνα, σήμερα 17 Ιουλίου 2007, οι παρακάτω νόμιμα εξουσιοδοτημένοι εκπρόσωποι των οργανώσεων που υπογράφουν την παρούσα αφενός:
1. Διονύσης Νικολάου, Γενικός Διευθυντής του Σ.Ε.Β.,
2. Δ. Αρμενάκης, Πρόεδρος της Εθνικής Συνομοσπονδίας Ελληνικού Εμπορίου,
3. Δ. Ασημακόπουλος, Πρόεδρος και N. Σκορίνης, Γενικός Γραμματέας της Γενικής Συνομοσπονδίας Επαγγελματιών, Βιοτεχνών και Εμπόρων Ελλάδος,
4. Γ. Αναστασόπουλος, Νομικός Σύμβουλος, εκπρόσωπος του Συνδέσμου Α.Ε. και Ε.Π.Ε.
5. Γ. Ποταμίτης, Πρόεδρος του Πανελληνίου Συνδέσμου Ιατρικών Διαγνωστικών Κέντρων,
και αφετέρου
6. Δημήτρης Βαρελάς, Ιωάννα Κανάκη – Σωτήρχου και Θωμάς Κακκαβάς, Πρόεδρος, Αντιπρόεδρος Α΄ και Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Λογιστών αντίστοιχα, από την πλευρά των εργαζομένων, συμφώνησαν στην υπογραφή Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας για τους όρους αμοιβής και εργασίας των λογιστών και βοηθών λογιστών του έτους 2007, που έχει ως εξής:
 
Άρθρο 1ο

Στις διατάξεις της Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας αυτής, υπάγονται οι με σχέση εξαρτημένης εργασίας λογιστές και βοηθοί λογιστές που εργάζονται στις βιομηχανικές, βιοτεχνικές, εμπορικές και λοιπές πάσης φύσεως επιχειρήσεις, εκμεταλλεύσεις και εργασίες όλης της χώρας.
 
Άρθρο 2ο
Βασικοί μισθοί

Οι βασικοί μηνιαίοι μισθοί των λογιστών και βοηθών λογιστών του άρθρου 1 της παρούσας, όπως είχαν την 31η Δεκεμβρίου 2006, αυξάνονται από 1.1.2007 κατά ποσοστό 3% και όπως αυτοί διαμορφώνονται την 31η Αυγούστου 2007 αυξάνονται από 1.9.2007 κατά ποσοστό 3,1%, όπως στον παρακάτω πίνακα: (ΒΛΕΠΕ ΠΙΝΑΚΕΣ)
Μετά τη συμπλήρωση 35 πραγματικών ετών εργασίας χορηγείται από 1.1.2006 αύξηση 11,67 ευρώ και από 1.9.2006 12,03 ευρώ, για κάθε συμπληρωμένο έτος εργασίας και μέχρι τη συμπλήρωση του 38ου έτους εργασίας. 
Άρθρο 3ο
Επίδομα Ισολογισμού

Το επίδομα ισολογισμού που προβλέπεται από τις προηγούμενες όμοιες ρυθμίσεις, εφόσον στις επιχειρήσεις, εκμεταλλεύσεις κλπ, το σύνολο των λογιστών και βοηθών λογιστών που απασχολούνται στο κεντρικό λογιστήριο, τα χωριστά τμήματα αυτού εντός ή εκτός του κεντρικού καταστήματος, στα υποκαταστήματα, πρατήρια κλπ υπερβαίνει τα τέσσερα (4) άτομα, καταβάλλεται στο σύνολο των λογιστών και βοηθών λογιστών. 
 
Άρθρο 4ο
Διατήρηση συλλογικών ρυθμίσεων και αρχή ευνοϊκότερης ρύθμισης

 Κατά τα λοιπά εξακολουθούν να ισχύουν όλοι οι λοιποί όροι των προηγούμενων συλλογικών ρυθμίσεων, εφόσον δεν τροποποιούνται με την παρούσα. Αποδοχές στο σύνολό τους ανώτερες από αυτές που καθορίζει η παρούσα ή ευνοϊκότεροι όροι εργασίας, δεν θίγονται και εξακολουθούν να ισχύουν.
 
Άρθρο 5ο
Έναρξη ισχύος

Η ισχύς της παρούσας Σ.Σ.Ε., αρχίζει από 1η Ιανουαρίου 2007.