(Π.Κ.Y.E. 18 /2-5-2006) 
ΛΙΘΟΓΡΑΦΟΙ ΟΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ
Κλαδική Σ.Σ.Ε. 2006 των εργαζομένων στην εκτυπωτική βιομηχανία στα λιθογραφεία, τα εργοστάσια και εργαστήρια γραφικών τεχνών όλης της χώρας. Σ.Σ.Ε. 28-04-2006 (Π.Κ. 18/2-5-2006)
Στην Αθήνα σήμερα, στις 28 Απριλίου 2006, προσήλθαν στα γραφεία του Σ.Ε.Μ.Ε.Ε. οδός Ράδου 4, οι παρακάτω υπογράφοντες:
α) Ευθύμιος Ματσούκης του Αλεξάνδρου, Πρόεδρος, και Ιωάννης Ρόης του Αλεξάνδρου, Γενικός Γραμματέας, εκπρόσωποι των Επιχειρήσεων του Συνδέσμου Εκτυπωτικών Μέσων Επικοινωνίας Ελλάδος (Σ.Ε.Μ.Ε.Ε.).
β) Χαρός Δημήτριος του Θεοδώρου, Πρόεδρος και Οικονόμου Νικόλαος του Αλεξάνδρου, Γενικός Γραμματέας, εκπρόσωποι της Πανελλαδικής Ένωσης Λιθογράφων Μισθωτών Γραφικών Τεχνών – Τύπου και Συναφών Επαγγελμάτων.
γ) Δημήτρης Δρακόπουλος του Εμμανουήλ, Πρόεδρος και Γκογκάκης Αθανάσιος του Αλεξάνδρου, Γενικός Γραμματέας, εκπρόσωποι της Ομοσπονδίας Μισθωτών Τύπου και Βιομηχανίας Χάρτου.
Ενεργούντες ως νόμιμοι εκπρόσωποι των παραπάνω Σωματείων και εξουσιοδοτημένοι για την υπογραφή της Κλαδικής Συλλογικής Συμβάσεως Εργασίας μετά από αποφάσεις των Διοικητικών Συμβουλίων, όπως φαίνεται στα βιβλία πρακτικών Δ.Σ., συμφώνησαν και συναπεδέχθησαν τα εξής:
Άρθρο 1
Πεδίο ισχύος
Η παρούσα Κλαδική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας ορίζει τους όρους εργασίας και αμοιβής των εργαζομένων στα εργαστήρια και εργοστάσια γραφικών τεχνών στην εκτυπωτική βιομηχανία και σε όλες τις φάσεις της παραγωγικής διαδικασίας, προεκτύπωσης, εκτύπωσης και μετεκτύπωσης και επεξεργάζονται χαρτί, πλαστικό και μέταλλο σε φύλλο ή ρολό, με ίδια ή ξένα μέσα παραγωγής, ανεξαρτήτως τεχνολογίας.
Άρθρο 2
Βασικά ημερομίσθια
2.1. Τα βασικά ημερομίσθια αυξάνονται από 01-01-06 σε ποσοστό 3% και από 01-09-06 σε 3,5% και θα διαμορφώνονται με τρόπο ώστε όταν το ψηφίο των χιλιοστών είναι διαφορετικό του μηδενός τότε θα στρογγυλοποιείται αυξανομένου κατά μία μονάδα του ψηφίου των εκατοστών: (ΒΛΕΠΕ ΠΙΝΑΚΕΣ)
2.2. Για όλες τις παραπάνω κατηγορίες εργαζομένων είναι απαραίτητη η χορήγηση αναλυτικού εξοφλητικού σημειώματος ανά μήνα από τις επιχειρήσεις.
Άρθρο 3
Όλοι οι εργαζόμενοι στη σύνθεση των ταχυπιεστηρίων offset ρολού τετράχρωμης τουλάχιστον αμφίπλευρης εκτύπωσης αμείβονται με ημερομίσθιο προσαυξημένο κατά πέντε τοις εκατό (5%) επί των βασικών ημερομισθίων του άρθρου 2.
Άρθρο 4
Τριετίες
Τα παραπάνω βασικά ημερομίσθια, προσαυξάνονται για κάθε συμπληρωμένη τριετία απασχόλησης στον κλάδο με επίδομα πέντε τοις εκατό (5%) και μέχρι έξι (6) τριετίες. Με τη συμπλήρωση είκοσι (20) ετών εργασίας στον κλάδο καταβάλλεται πρόσθετο επίδομα πολυετίας σε ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%).
Σαν υπηρεσία ή προϋπηρεσία για την εφαρμογή της Σύμβασης νοείται ο χρόνος εργασίας σε οποιαδήποτε ειδικότητα λιθογραφίας κ.λπ. όπως αναφέρονται πιο πάνω, καθώς και ο χρόνος εργασίας στην ίδια επιχείρηση, ανεξάρτητα εάν αλλάξουν ειδικότητα.
Άρθρο 5
Επίδομα γάμου
Στους εργαζόμενους εγγάμους, χορηγείται επίδομα γάμου σε ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%) στα πιο πάνω βασικά ημερομίσθια, ανεξάρτητα αν ο σύζυγος εργάζεται, συνταξιοδοτείται, ή ασκεί βιοποριστικό επάγγελμα. Επίσης το αυτό επίδομα χορηγείται σε α) άγαμους γονείς, (γονείς οι οποίοι απέκτησαν ή ανεγνώρισαν το τέκνο τους) β) ευρισκόμενους σε κατάσταση χηρείας, γ) διαζευγμένους.
Άρθρο 6
Άδεια γάμου – Γεννήσεως τέκνου
Καθιερώνεται άδεια πέντε (5) ημερών (μία εβδομάδα) λόγω γάμου με αποδοχές, για όλους τους εργαζόμενους, η οποία δεν θα συμψηφίζεται με την κανονική άδεια. Σε περίπτωση γεννήσεως τέκνου, ο πατέρας δικαιούται άδεια δύο (2) ημερών με αποδοχές.
Άρθρο 7
Άδεια τοκετού – θηλασμού & φροντίδας παιδιού
α. Η συνολική άδεια της μητρότητας ορίζεται σε δεκαεπτά (17) εβδομάδες.
β. 1. Οι μητέρες εργαζόμενες δικαιούνται, για χρονικό διάστημα τριάντα (30) μηνών από τη λήξη της αδείας τοκετού, είτε να προσέρχονται αργότερα, είτε να αποχωρούν νωρίτερα κατά μία (1) ώρα κάθε ημέρα.
Εναλλακτικά, με συμφωνία του εργοδότη, το ημερήσιο ωράριο των μητέρων μπορεί να ορίζεται μειωμένο κατά δύο (2) ώρες ημερησίως για τους πρώτους (12) μήνες και σε μία (1) ώρα για έξι (6) επιπλέον μήνες.
β. 2. Την άδεια απουσίας για λόγους φροντίδας του παιδιού, δικαιούται και ο πατέρας εφόσον δεν κάνει χρήση αυτής η εργαζόμενη μητέρα, προσκομίζοντας στον εργοδότη του την σχετική βεβαίωση του εργοδότη της μητέρας του παιδιού.
β. 3. Το δικαίωμα καθυστερημένης προσέλευσης ή πρόωρης αποχώρησης της μητέρας και εναλλακτικά του πατέρα για τη φροντίδα του παιδιού, έχουν και οι θετοί γονείς παιδιού ηλικίας ως έξι (6) ετών, υπό τους ιδίους ως άνω όρους των φυσικών γονέων και χρονική αφετηρία την υιοθεσία.
β. 4. Την άδεια φροντίδας παιδιού δικαιούνται και οι άγαμοι γονείς.
β. 5. Η άδεια φροντίδας του παιδιού, θεωρείται και αμείβεται ως χρόνος εργασίας και δεν πρέπει να προκαλεί δυσμενέστερες συνθήκες στην απασχόληση και στις εργασιακές σχέσεις.
Άρθρο 8
Άδεια για ασθένεια εξαρτώμενων μελών
Άδεια για μεταγγίσεις αίματος και παραγώγων του ή αιμοκάθαρσης
& Μονογονεϊκές Οικογένειες -Άδεια λόγω AIDS
1. Η άδεια του άρθρου 7 του Ν. 1483/ 84 σε περίπτωση ασθένειας εξαρτώμενων παιδιών καθορίζεται σε 12 εργάσιμες ημέρες κατ’ έτος, εφόσον ο/η εργαζόμενος/η έχει τρία παιδιά και πάνω.
2. Εργαζόμενοι με εξαρτημένη σχέση εργασίας, που έχουν υπηρεσία μέχρι τεσσάρων (4) ετών στον ίδιο εργοδότη, οι οποίοι πάσχουν από νόσημα, που απαιτεί μεταγγίσεις αίματος και παραγώγων του ή αιμοκάθαρση και το οποίο έχει γνωστοποιηθεί στον εργοδότη, δικαιούνται έως είκοσι δύο (22) εργάσιμες ημέρες το χρόνο επιπλέον άδεια, με αποδοχές.
3. Στους εργαζόμενους (-ες), που έχουν χηρέψει και στον άγαμο (η) γονέα, που έχει την επιμέλεια του παιδιού, χορηγείται άδεια με αποδοχές έξι (6) εργασίμων ημερών το χρόνο, πέραν αυτής που δικαιούται από άλλες διατάξεις. Γονέας με τρία (3) παιδιά ή περισσότερα, δικαιούται άδεια οκτώ (8) εργασίμων ημερών.
Η άδεια αυτή χορηγείται λόγω αυξημένων αναγκών φροντίδας των παιδιών ηλικίας μέχρι δώδεκα (12) ετών συμπληρωμένων, χορηγείται εφάπαξ ή τμηματικά μετά από συνεννόηση με τον εργοδότη, σύμφωνα με τις ανάγκες του γονέα και δεν πρέπει να συμπίπτει χρονικά με την αρχή ή το τέλος της ετήσιας κανονικής άδειας.
4. Άδεια γονέα για παιδί με νόσημα που απαιτεί μεταγγίσεις αίματος και παραγώγων του ή αιμοκάθαρση.
Στους φυσικούς ή θετούς γονείς παιδιού ηλικίας ως δέκα έξι (16) ετών συµπληρωµένων, το οποίο πάσχει από νόσηµα που απαιτεί µεταγγίσεις αίµατος και παραγώγων του ή αιµοκάθαρση χορηγείται πρόσθετη άδεια δέκα (10) εργασίµων ηµερών ετησίως. Η άδεια αυτή είναι µε αποδοχές και χορηγείται και στους δύο γονείς επιπλέον της άδειας που δικαιούνται από άλλες διατάξεις.
5. Εργαζόµενοι(-ες) µε εξαρτηµένη σχέση εργασίας, που έχουν υπηρεσία µέχρι τεσσάρων (4) ετών στον ίδιο εργοδότη, οι οποίοι(-ες) είναι φορείς ή πάσχουν από AIDS, και έχουν κριθεί ικανοί προς εργασία, δικαιούνται από τη γνωστοποίηση στον εργοδότη, έως ένα (1) µήνα για κάθε ηµερολογιακό έτος επιπλέον µε αποδοχές.
Άρθρο 9
Μετατροπή ημερομισθίου σε μισθό
Όσοι εργαζόμενοι ημερομίσθιοι μετατρέπονται σε μισθωτούς, ο μηνιαίος μισθός τους διαμορφώνεται στο εικοσαεξαπλάσιο (Χ 26) του ημερομισθίου τους. Κατά τα λοιπά, ισχύουν οι νόμοι περί μισθωτών.
Άρθρο 10
Επίδομα ανθυγιεινής εργασίας
Τα παραπάνω βασικά ημερομίσθια των εργαζομένων όπως ορίζουν τα άρθρα 2 έως 5 της παρούσας Σ.Σ.Ε.
α. Σε βαθυτυπίες, φλεξογραφίες (που χρησιμοποιούν διαλύτες), φούρνους μεταλλοτυπίας, και σε εργασίες επαλείψεως σκόνης μαγνησίας και μπρουτζίνας, συστήματα U.V. (γιουβί), προσαυξάνονται με επίδομα ανθυγιεινής εργασίας σε ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%) και
β. Στους εργαζόμενους στα κυλινδρικά περιστροφικά πιεστήρια και κυλινδρικά περιστροφικά ταχυπιεστήρια offset (εφόσον δεν είναι κλεισμένα μέσα σε ειδικό κουβούκλιο, ώστε να μειώνει τον θόρυβο-θέρμανση, αναθυμιάσεις), προσαυξάνονται με επίδομα ανθυγιεινής εργασίας σε ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%).
Άρθρο 11
Επιδόματα
Όλα τα επιδόματα (τριετίες, γάμου και ανθυγιεινής εργασίας) συμψηφίζονται με τυχόν μεγαλύτερες καταβαλλόμενες αποδοχές. Όταν υφίστανται καλύτεροι όροι εξακολουθούν να ισχύουν.
Άρθρο 12
Προσαύξηση νυχτερινού
Στους παραπάνω μισθωτούς χορηγείται προσαύξηση σε ποσοστό πενήντα τοις εκατό (50%) στα καταβαλλόμενα λόγω νυκτερινής απασχόλησης και από ώρα 10:00 μμ έως 6:00 π.μ.
Άρθρο 13
Ετήσια κανονική άδεια & άδεια λόγω θανάτου συγγενούς
1. Η διάρκεια της σχέσης εργασίας (βασικός χρόνος), που απαιτείται για τη γένεση της αξίωσης για τη χορήγηση της ετήσιας κανονικής άδειας με αποδοχές (Α.Ν. 539/1945, όπως ισχύει) μειώνεται από δώδεκα (12) σε δέκα (10) μήνες συμπληρωμένους.
2. Στους εργαζόμενους με εξαρτημένη σχέση εργασίας χορηγείται άδεια δύο (2) ημερών με αποδοχές σε περίπτωση θανάτου συζύγου, τέκνων, γονέων (και πεθερικών) και αδελφών.
Άρθρο 14
Πέμπτη εβδομάδα αδείας
Εργαζόμενοι που έχουν συμπληρώσει υπηρεσία ή προϋπηρεσία: α) δέκα (10) ετών στον κλάδο, ή β) δώδεκα (12) ετών γενικά, δικαιούνται αδείας τριών (3) εργασίμων ημερών με αποδοχές, επιπλέον της νόμιμης, σύνολο 25 εργασίμων ημερών 5νθημέρου. Ως προϋπηρεσία για την εφαρμογή της άδειας αυτής, θεωρείται αυτή που διανύθηκε σε οποιονδήποτε εργοδότη και με οποιαδήποτε σχέση εξαρτημένης εργασίας.
Άρθρο 15
Επίδομα αδείας
Για όλους τους εργαζομένους της παρούσας Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας (Μισθωτοί-Ημερομίσθιοι) το επίδομα αδείας είναι δέκα επτά (17) καταβαλλόμενα ημερομίσθια.
Άρθρο 16
Άδεια σπουδαστών και σχολικής παρακολούθησης
α. Στους σπουδαστές και μαθητές χορηγούνται δύο (2) 15νθήμερες άδειες άνευ αποδοχών κατά την διάρκεια των εξετάσεών τους.
β. Όσοι συµµετέχουν σε πρόγραµµα για µεταπτυχιακό δίπλωµα ετήσιας τουλάχιστον φοίτησης ή διδακτορικό δίπλωµα ΑΕΙ και ΤΕΙ της ηµεδαπής ή της αλλοδαπής, δικαιούνται άδεια δέκα (10) εργασίµων ηµερών. Η άδεια αυτή είναι άνευ αποδοχών από τον εργοδότη, χορηγείται σε συνεχείς ηµέρες ή τµηµατικά και ανεξάρτητα από την ηλικία του/της δικαιούχου και ισχύει µέχρι δύο έτη.
γ. Χορηγείται άδεια σχολικής παρακολούθησης, στον έναν από τους δύο γονείς με παιδί ηλικίας έως δέκα έξι (16) ετών. Δικαιούνται να απουσιάζουν ορισμένες ώρες ή ολόκληρη την ημέρα από την εργασία τους, μέχρι την συμπλήρωση τεσσάρων (4) εργασίμων ημερών κάθε ημερολογιακό έτος. Η άδεια είναι με αποδοχές. (Νόμος 1483/ 84).
Άρθρο 17
Χορήγηση γάλακτος
Στους εργαζόμενους ειδικά σε φούρνους μεταλλοτυπίας, βαθυτυπικά, φλεξογραφικά (που χρησιμοποιούν διαλύτες) και κυλινδρικά πιεστήρια και ταχυπιεστήρια Offset, στους εργαζομένους στην αποπεράτωση και διεκπεραίωση των περιστροφικών κυλινδρικών λιθογραφικών εργασιών, στους βοηθούς και τεχνίτες που εργάζονται στην εξαγωγή επίπεδης Offset, εφ’ όσον η μηχανή εργάζεται με σκόνη ή και σύστημα U.V. (γιουβί) στους εργαζομένους σε εργασία επάλειψης μπρουτζίνας, καθώς και στους συντηρητές περιστροφικών μηχανών Offset, χορηγείται ημερησίως 500 γραμμάρια γάλα, απαγορευομένης της χορήγησης αντί αυτού οιουδήποτε αντιτίμου.
Άρθρο 18
Φόρμες εργασίας
Σε όλους τους μισθωτούς χορηγούνται δύο (2) φόρμες εργασίας, οι οποίες ανήκουν στην κυριότητα του εργοδότη και αντικαθίστανται κάθε χρόνο εάν έχουν φθαρεί. Για τους εργαζόμενους στα τμήματα εκτύπωσης και βιβλιοδεσίας χορηγείται επί πλέον ένα (1) ζεύγος υποδήματα το χρόνο, με προδιαγραφές που να πληρούν τους όρους Υγιεινής και Ασφάλειας στην εργασία και πρέπει να τα φέρουν απαραιτήτως οι εργαζόμενοι κατά τις ώρες απασχόλησής τους.
Άρθρο 19
Ώρες εργασίας
Α. Οι ώρες εβδομαδιαίας εργασίας ορίζονται σε 40 (σαράντα) κατανεμημένες σε πενθήμερη εβδομάδα εργασίας από Δευτέρα έως Παρασκευή.
Β. Εφ’ όσον οι παραπάνω μισθωτοί απασχολούνται κατά πλήρες νόμιμο ωράριο εργασίας σε μία επιχείρηση, απαγορεύεται η οποιαδήποτε απασχόλησή τους και σε άλλη επιχείρηση.
Γ. Ιδιαίτερη προσοχή δίδεται στην τήρηση εφαρμογής του ωραρίου εργασίας σύμφωνα με τη θεωρημένη κατάσταση της Επιθεώρησης Εργασίας.
Άρθρο 20
Σύνθεση μηχανών
Σε κάθε εργοστάσιο ή εργαστήριο που έχει εκτυπωτικές μηχανές ο αριθμός των εκτυπωτών τεχνιτών θα είναι ίσος με τον αριθμό των εν λειτουργία πιεστηρίων. Η δε σύνθεση του προσωπικού είναι ως ακολούθως:
Μηχανές εκτύπωσης Offset:
Μονόχρωμη μηχανή: 1 (ένα) άτομο
Δίχρωμη μηχανή: 2 (δύο) άτομα
Τετράχρωμη μηχανή: 3 (τρία) άτομα
Μηχανές Βαθυτυπίας:
Μέχρι 5 χρώματα: 2 (δύο) άτομα
Άνω των 5 χρωμάτων: 3 (τρία) άτομα
Μηχανές φλεξογραφίας: ελάχιστο 2 (δύο) άτομα
Μηχανές μηχ/κών εντύπων:
Μέχρι 2 χρώματα: 1 (ένα) άτομο
Από 3 χρώματα και πάνω:2 (δύο) άτομα
Μηχανές εκτύπωσης Offset:
Μέχρι δίχρωμη: 1 (ένα) άτομο
(σχήματος 35×50)                  Μέχρι τετράχρωμη: 2 (δύο) άτομα

Η ελάχιστη σύνθεση στα κυλινδρικά περιστροφικά ταχυπιεστήρια OFFSET ρολλού, καθορίζεται ως εξής:
1. Για τις 16σέλιδες μηχανές 5 άτομα:
α. Δύο (2) τεχνίτες εκ των οποίων ο ένας είναι υπεύθυνος μηχανής
β. Δύο (2) βοηθοί τεχνιτών
γ. Ένας (1) ρολοφορέας
2. Για τις 32σέλιδες μηχανές και άνω 6 άτομα
α. Τρεις (3) τεχνίτες εκ των οποίων ο ένας (1) υπεύθυνος μηχανής
β. Δύο (2) βοηθοί τεχνιτών
γ. Ένας (1) ρολοφορέας ανά ρολό χάρτου.
Άρθρο 21
Συνθήκες υγιεινής – ασφάλειας
Οι εργοδότες υποχρεούνται να εφαρμόζουν στα εργοστάσια και εργαστήρια Γραφικών Τεχνών – Λιθογραφεία κ.λπ. το νόμο 464/68 και το νόμο 1568/85.
Το Π.Δ. 398/94 που εκδόθηκε σε εκτέλεση του Ν. 1568/85 και αφορά την Υγιεινή και Ασφάλεια της εργασίας των εργαζομένων σε οθόνες οπτικής απεικόνισης έχει εφαρμογή και δεσμεύει τους υπαγόμενους στην παρούσα εργοδότες.
Άρθρο 22
Συνδικαλιστική εισφορά
Οι υπαγόμενοι στις διατάξεις της παρούσας Σ.Σ.Ε. εργοδότες υποχρεούνται να παρακρατούν τη συνδικαλιστική συνδρομή των εργαζομένων-μελών της συμβαλλομένης εργατικής οργάνωσης.
Η παρακράτηση αυτή γίνεται αφού προηγουμένως η εργατική οργάνωση γνωρίσει με επιστολή της σε κάθε επιχείρηση το ύψος της ετήσιας συνδρομής και τον τρόπο που θα γίνεται η παρακράτηση και η απόδοση αυτής για την είσπραξη της οποίας οφείλει να μεριμνά η δικαιούχος οργάνωση των εργαζομένων.
Εργαζόμενοι που δεν επιθυμούν να γίνεται η παρακράτηση αυτή, δικαιούνται με έγγραφη ατομική δήλωσή τους, που απευθύνεται στην επιχείρηση, να αρνούνται την παρακράτηση.
Η δήλωση αυτή πρέπει να γίνεται στην αρχή κάθε χρόνου.
Άρθρο 23
Διάλειμμα εργασίας
Σύμφωνα με όσα ορίζονται, στο άρθρο 4 του ΠΔ 88/99 (ΦΕΚ 94 τ.Α΄ 1999), όταν ο χρόνος ημερήσιας εργασίας υπερβαίνει τις 6 (έξι) ώρες, πρέπει να χορηγείται διάλειμμα τουλάχιστον 15 λεπτών, κατά την διάρκεια του οποίου οι εργαζόμενοι δικαιούνται να απομακρυνθούν από τη θέση εργασίας τους. Τα διαλείμματα αυτά δεν επιτρέπεται να χορηγούνται συνεχόμενα με την έναρξη ή τη λήξη της ημερήσιας εργασίας. Οι τεχνικές λεπτομέρειες του διαλείμματος και ιδίως η διάρκεια και οι όροι χορήγησής του καθορίζονται στο επίπεδο Επιχείρησης, στα πλαίσια της διαβούλευσης μεταξύ εργοδότη και των εκπροσώπων των εργαζομένων.
Άρθρο 24
Γενικά θέματα
1. Συμφωνείται μεταξύ των συμβαλλομένων μερών, ότι σε καμία ενέργεια δεν μπορούν να προβαίνουν οι εργαζόμενοι εναντίον επιχειρήσεως μέλους του Συνδέσμου Εκτυπωτικών Μέσων Επικοινωνίας Ελλάδος για θέματα που άπτονται της παρούσας Συλλογικής Σύμβασης ή και για άλλα παρεμφερή, προτού ενημερωθεί εγγράφως ο Σύνδεσμος των εργοδοτών από το Σωματείο των εργαζομένων με την επωνυμία Πανελλαδική Ένωση Λιθογράφων Μισθωτών Γραφικών Τεχνών-Τύπου και Συναφών Επαγγελμάτων, και πριν εξαντληθεί η μεσολαβητική προσπάθεια του εργοδοτικού Συνδέσμου, πάντοτε εντός ευλόγου χρονικού διαστήματος.
Την ίδια υποχρέωση έχουν και οι εργοδότες-μέλη του Συνδέσμου Εκτυπωτικών Μέσων Επικοινωνίας Ελλάδος για κάθε ενέργειά τους σε θέματα που αφορούν την παρούσα Σ.Σ.Ε. και θίγουν τους εργαζόμενους-μέλη της Πανελλαδικής Ένωσης Λιθογράφων Μισθωτών Γραφικών Τεχνών-Τύπου και Συναφών Επαγγελμάτων και ειδικότερα για αποφάσεις που αφορούν:
1. Ομαδικές απολύσεις
2. Αλλαγή τεχνολογίας
3. Αλλαγή ή μετακίνηση έδρας των επιχειρήσεων εκτός Νομού.
Στις περιπτώσεις αυτές ο Σύνδεσμος Εκτυπωτικών Μέσων Επικοινωνίας Ελλάδος, πριν από κάθε ενέργεια πρέπει να ενημερώνει και να διαβουλεύεται με την Πανελλαδική Ένωση Λιθογράφων Μισθωτών Γραφικών Τεχνών κ.λπ.
2. Κατά τον έλεγχο των επιχειρήσεων από τις Επιθεωρήσεις εργασίας (Σ.Ε.Π.Ε.) – Ι.Κ.Α. – Τ.Α.Τ.Τ.Α. μπορούν να παρευρίσκονται εκπρόσωποι των εργαζομένων από τα τοπικά Διοικητικά Συμβούλια των Σωματείων, της Ομοσπονδίας Τύπου & Χάρτου και της Γ.Σ.Ε.Ε.
3. Δεν θίγονται με την παρούσα τυχόν υφιστάμενοι ευνοϊκότεροι θεσμικοί όροι εργασίας και αμοιβής, ή καταβαλλόμενα ανώτερα ημερομίσθια, τα οποία εξακολουθούν να ισχύουν.
4. Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από την 1η Ιανουαρίου 2006 και λήγει την 31 Δεκεμβρίου 2006.