Δ.Α. 33 / 2009
ΛΙΘΟΓΡΑΦΟΙ ΟΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣΛΙΘΟΓΡΑΦΩΝ – ΔΑ για τη ρύθμιση των όρων αμοιβής και εργασίας των εργαζομένων στην εκτυπωτική βιομηχανία, στα λιθογραφεία, τα εργοστάσια και επιχειρήσεις γραφικών τεχνών όλης της χώρας – Δ.Α.: 33/2009
Με βάση τον Ν.1876/1990 και τον Κανονισμό Καταστάσεως Μεσολαβητών – Διαιτητών, την 22.7.2009 κληρώθηκα διαιτητής [Ελένη Κουτσίμπου], προκειμένου να επιλύσω τη συλλογική διαφορά εργασίας για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργαζομένων στην εκτυπωτική βιομηχανία, στα λιθογραφεία, στα εργοστάσια και επιχειρήσεις γραφικών τεχνών όλης της χώρας, μεταξύ των εργατικών συνδικαλιστικών οργανώσεων των εργαζομένων με την επωνυμία Ομοσπονδία Μισθωτών Τύπου και Βιομηχανίας Χάρτου και Πανελλαδική Ένωση Λιθογράφων Μισθωτών Γραφικών Τεχνών Τύπου και Συναφών Επαγγελμάτων και των εργοδοτικών συνδικαλιστικών οργανώσεων με την επωνυμία Σύνδεσμος Εκτυπωτικών Μέσων Επικοινωνίας Ελλάδας (ΣΕΜΕΕ), Σύνδεσμος Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών (ΣΕΒ), Γενική Συνομοσπονδία Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδας.
Η απόφασή μου έχει ως εξής:
Αρθρο 1
Πεδίο ισχύος
Η παρούσα Δ.Α. ορίζει τους όρους εργασίας και αμοιβής των εργαζόμενων στην εκτυπωτική βιομηχανία, στα εργοστάσια και τις επιχειρήσεις γραφικών τεχνών και σε όλες τις φάσεις της παραγωγικής διαδικασίας, προεκτύπωσης (ατελιέ – σελιδοποίηση – γραφιστική – μοντάζ – φωτομεταφορεία κ.λπ.), εκτύπωσης (λιθογραφεία χάρτου – μετάλλου – μηχανογράφησης offset – βαθυτυπίας – φλεξογραφίας – χαλκογραφίας – ψηφιακής εκτύπωσης – τυπογραφίας – περιστροφικών πιεστηρίων ρολού offset) και μετεκτύπωσης (λαμιναριστές – ρολοκόφτες – χειριστές συρταροκολλητικών μηχανών – τεχνίτες βιβλιοδετικών συγκροτημάτων κόλλας – καρφίτσας – κλωστής – διπλωτές, εμφακελοποίησης – σακουλοποίησης και γενικά βοηθητικό και ανειδίκευτο προσωπικό) που επεξεργάζονται χαρτί, πλαστικό και μέταλλο σε φύλλο ή ρολό, με ίδια ή ξένα μέσα παραγωγής, ανεξαρτήτως τεχνολογίας.
Αρθρο 2
Βασικά ημερομίσθια
2.1. Τα βασικά ημερομίσθια όπως είχαν διαμορφωθεί στις 31.12.2008 βάσει της από 9.7.2008 Σ.Σ.Ε. (Π.Κ. 62/10.7.2008) για κάθε ειδικότητα, αυξάνονται από την 1.5.2009 σε ποσοστό 5%.
2.2. Τα ημερομίσθια αυτά διαμορφώνονται με τρόπο ώστε όταν το ψηφίο των χιλιοστών είναι διαφορετικό του μηδενός, τότε να στρογγυλοποιείται αυξανομένου κατά μία μονάδα του ψηφίου των εκατοστών και ανά ειδικότητα έχουν ως ακολούθως: (ΒΛΕΠΕ ΠΙΝΑΚΕΣ)
2.3. Για όλες τις παραπάνω κατηγορίες εργαζομένων είναι απαραίτητη η χορήγηση αναλυτικού εξοφλητικού σημειώματος ανά μήνα από τις επιχειρήσεις.
Αρθρο 3
1. Διατάξεις προηγούμενων συλλογικών ρυθμίσεων που δεν έρχονται σε αντίθεση με την παρούσα και δεν έχουν καταργηθεί με νεότερη ρύθμιση, εξακολουθούν να ισχύουν.
2. Αποδοχές ανώτερες από αυτές που καθορίζει η παρούσα Δ.Α. ή τυχόν ευνοϊκότερες ρυθμίσεις που προβλέπονται από νόμους, διατάγματα, Δ.Α., υπουργικές αποφάσεις, ατομικές συμβάσεις εργασίας, εσωτερικούς κανονισμούς, έθιμα, Σ.Σ.Ε, όπως επίσης και από την Ε.Γ.Σ.Σ.Ε., δεν θίγονται από τις διατάξεις της παρούσας και εξακολουθούν να ισχύουν.
3. Η ισχύς της παρούσας Δ.Α. αρχίζει από την 1η Ιανουαρίου 2009, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά σε επιμέρους διατάξεις.