(Π.Κ.Y.E. 62 / 10-7-2008) 
ΛΙΘΟΓΡΑΦΟΙ ΟΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣΛΙΘΟΓΡΑΦΟΙ – Κλαδική ΣΣΕ 2008 των εργαζομένων στην εκτυπωτική βιομηχανία, στα λιθογραφεία, τα εργοστάσια και επιχειρήσεις γραφικών τεχνών όλης της χώρας – Π.Κ.: 62/10.7.2008
Στην Αθήνα σήμερα 9.7.2008, προσήλθαν στα γραφεία του Συνδέσμου Εκτυπωτικών Μέσων Επικοινωνίας Ελλάδας (ΣΕΜΕΕ), οδός Ράδου 4, οι παρακάτω υπογράφοντες: α) Ιωάννης Ρόης του Αλέξανδρου, πρόεδρος και Ζαραβίνος Νικήτας του Θεοδώρου, γενικός γραμματέας, εκπρόσωποι των επιχειρήσεων του Συνδέσμου Εκτυπωτικών Μέσων Επικοινωνίας Ελλάδας (ΣΕΜΕΕ), β) Δρακόπουλος Δημήτριος του Εμμανουήλ, πρόεδρος και Χαρός Δημήτριος του Θεοδώρου, γενικός γραμματέας, εκπρόσωποι της Ομοσπονδίας Μισθωτών Τύπου και Βιομηχανίας Χάρτου, γ) Χαρός Δημήτριος του Θεοδώρου, πρόεδρος και Οικονόμου Νικόλαος, του Αλέξανδρου, γενικός γραμματέας, εκπρόσωποι της Πανελλαδικής Ένωσης Λιθογράφων Μισθωτών Γραφικών Τεχνών – Τύπου και Συναφών Επαγγελμάτων.
Ενεργούντες ως νόμιμοι εκπρόσωποι των παραπάνω σωματείων και εξουσιοδοτημένοι για την υπογραφή της Κλαδικής Σ.Σ.Ε. μετά από αποφάσεις των Δ.Σ., όπως φαίνεται στα βιβλία πρακτικών Δ.Σ., συμφώνησαν και συναποδέχθηκαν τα εξής:
Αρθρο 1
Πεδίο ισχύος
Η παρούσα Κλαδική Σ.Σ.Ε. ορίζει τους όρους εργασίας και αμοιβής των εργαζομένων στην εκτυπωτική βιομηχανία, στα εργοστάσια και τις επιχειρήσεις γραφικών τεχνών και σε όλες τις φάσεις της παραγωγικής διαδικασίας, προεκτύπωσης (ατελιέ – σελιδοποίηση – γραφιστική – μοντάζ – φωτομεταφορεία κ.λπ.), εκτύπωσης (λιθογραφεία χάρτου – μετάλλου – μηχανογράφησης offset – βαθυτυπίας – φλεξογραφίας – χαλκογραφίας – ψηφιακής εκτύπωσης – τυπογραφίας – περιστροφικών πιεστηρίων ρολού offset) και μετεκτύπωσης (λαμιναριστές – ρολοκόφτες – χειριστές συρταροκολλητικών μηχανών – τεχνίτες βιβλιοδετικών συγκροτημάτων κόλλας – καρφίτσας – κλωστής – διπλωτές, εμφακελοποίησης – σακουλοποίησης και γενικά βοηθητικό και ανειδίκευτο προσωπικό) που επεξεργάζονται χαρτί, πλαστικό και μέταλλο σε φύλλο ή ρολό, με ίδια ή ξένα μέσα παραγωγής, ανεξαρτήτως τεχνολογίας.
Αρθρο 2
Βασικά ημερομίσθια
2.1. Τα βασικά ημερομίσθια αυξάνονται από 1.1.2008 σε ποσοστό 3,3% και από 1.9.2008 σε 3,3% και θα διαμορφώνονται με τρόπο ώστε όταν το ψηφίο των χιλιοστών είναι διαφορετικό του μηδενός, τότε θα στρογγυλοποιείται αυξανόμενο κατά μία μονάδα του ψηφίου των εκατοστών: (ΒΛΕΠΕ ΠΙΝΑΚΕΣ)
2.2. Για όλες τις παραπάνω κατηγορίες εργαζομένων είναι απαραίτητη η χορήγηση αναλυτικού εξοφλητικού σημειώματος ανά μήνα από τις επιχειρήσεις.
Αρθρο 3
Όλοι οι εργαζόμενοι στη σύνθεση των περιστροφικών πιεστηρίων offset ρολού τετράχρωμης τουλάχιστον αμφίπλευρης εκτύπωσης, ανεξάρτητα από ταχύτητα μηχανής, αμείβονται με ημερομίσθιο προσαυξημένο κατά 5% επί των βασικών ημερομισθίων του άρθρου 2.
Αρθρο 4
Τριετίες
Τα παραπάνω βασικά ημερομίσθια προσαυξάνονται για κάθε συμπληρωμένη τριετία απασχόλησης στον κλάδο με επίδομα 5% και μέχρι έξι (6) τριετίες. Με τη συμπλήρωση είκοσι (20) ετών εργασίας στον κλάδο, καταβάλλεται πρόσθετο επίδομα πολυετίας σε ποσοστό 10%.
Σαν υπηρεσία ή προϋπηρεσία για την εφαρμογή της σύμβασης νοείται ο χρόνος εργασίας σε οποιαδήποτε ειδικότητα λιθογραφίας κ.λπ., όπως αναφέρονται πιο πάνω, καθώς και ο χρόνος εργασίας στην ίδια επιχείρηση, ανεξάρτητα εάν αλλάξουν ειδικότητα.
Η προϋπηρεσία που έχει ένας εργαζόμενος, θα πρέπει να αποδεικνύεται κατά την πρόσληψη από τις ασφαλιστικές του καταβολές.
Αρθρο 5
Επίδομα γάμου
Σους εργαζόμενους έγγαμους χορηγείται επίδομα γάμου σε ποσοστό 10% στα πιο πάνω βασικά ημερομίσθια, ανεξάρτητα εάν ο σύζυγος εργάζεται, συνταξιοδοτείται ή ασκεί βιοποριστικό επάγγελμα. Επίσης, το ίδιο επίδομα χορηγείται σε: α) άγαμους γονείς (γονείς οι οποίοι απέκτησαν ή αναγνώρισαν το τέκνο τους), β) ευρισκόμενους σε κατάσταση χηρείας και γ) διαζευγμένους.
Αρθρο 6
Αδεια γάμου – γέννησης τέκνου
Καθιερώνεται άδεια πέντε (5) ημερών (μία εβδομάδα) λόγω γάμου, με αποδοχές, για όλους τους εργαζόμενους, η οποία δεν θα συμψηφίζεται με την κανονική άδεια. Σε περίπτωση γέννησης τέκνου, ο πατέρας δικαιούται άδεια δύο (2) ημερών, με αποδοχές.
Αρθρο 7
Αδεια τοκετού – θηλασμού και φροντίδας παιδιού
α) Η συνολική άδεια της μητρότητας ορίζεται σε δεκαεπτά (17) εβδομάδες.
β) 1. Οι μητέρες εργαζόμενες δικαιούνται για χρονικό διάστημα τριάντα (30) μηνών από τη λήξη της άδειας τοκετού είτε να προσέρχονται αργότερα είτε να αποχωρούν νωρίτερα κατά μία (1) ώρα κάθε ημέρα.
Εναλλακτικά, με συμφωνία του εργοδότη, το ημερήσιο ωράριο των μητέρων μπορεί να ορίζεται μειωμένο κατά δύο (2) ώρες ημερησίως για τους πρώτους δώδεκα (12) μήνες και σε μία (1) ώρα για έξι (6) επιπλέον μήνες.
β) 2. Την άδεια απουσίας για λόγους φροντίδας του παιδιού δικαιούται και ο πατέρας, εφόσον δεν κάνει χρήση αυτής η εργαζόμενη μητέρα, προσκομίζοντας στον εργοδότη του τη σχετική βεβαίωση του εργοδότη της μητέρας του παιδιού.
β) 3. Το δικαίωμα καθυστερημένης προσέλευσης ή πρόωρης αποχώρησης της μητέρας και εναλλακτικά του πατέρα για τη φροντίδα του παιδιού, έχουν και οι θετοί γονείς παιδιού ηλικίας έως 6 ετών, υπό τους ίδιους ως άνω όρους των φυσικών γονέων και χρονική αφετηρία την υιοθεσία.
β) 4. Την άδεια φροντίδας παιδιού δικαιούνται και οι άγαμοι γονείς.
β) 5. Η άδεια φροντίδας του παιδιού θεωρείται και αμείβεται ως χρόνος εργασίας και δεν πρέπει να προκαλεί δυσμενέστερες συνθήκες στην απασχόληση και στις εργασιακές σχέσεις.
Αρθρο 8
Αδεια για ασθένεια εξαρτώμενων μελών – Αδεια για μεταγγίσεις
αίματος και παραγώγων του ή αιμοκάθαρσης και
μονογονεϊκές οικογένειες – Αδεια λόγω AIDS
1. Η άδεια του άρθρου 7 του Ν.1483/1984, σε περίπτωση ασθένειας εξαρτώμενων παιδιών, καθορίζεται σε δεκατέσσερις (14) εργάσιμες ημέρες κατ’ έτος, εφόσον ο/η εργαζόμενος-η έχει τρία (3) παιδιά και πάνω.
2. Εργαζόμενοι με εξαρτημένη σχέση εργασίας που έχουν υπηρεσία μέχρι τεσσάρων (4) ετών στον ίδιο εργοδότη, οι οποίοι πάσχουν από νόσημα που απαιτεί μεταγγίσεις αίματος και παραγώγων του ή αιμοκάθαρση και το οποίο έχει γνωστοποιηθεί στον εργοδότη, δικαιούνται έως είκοσι δύο (22) εργάσιμες ημέρες τον χρόνο επιπλέον άδεια, με αποδοχές.
3. Στους εργαζόμενους-ες που έχουν χηρέψει και στον άγαμο-η γονέα που έχει την επιμέλεια του παιδιού, χορηγείται άδεια με αποδοχές έξι (6) εργασίμων ημερών τον χρόνο, πέραν αυτής που δικαιούνται από άλλες διατάξεις. Γονέας με τρία (3) παιδιά ή περισσότερα, δικαιούται άδεια οκτώ (8) εργασίμων ημερών.
Η άδεια αυτή χορηγείται λόγω αυξημένων αναγκών φροντίδας των παιδιών ηλικίας μέχρι 12 ετών συμπληρωμένων, χορηγείται εφάπαξ ή τμηματικά μετά από συνεννόηση με τον εργοδότη, σύμφωνα με τις ανάγκες του γονέα και δεν πρέπει να συμπίπτει χρονικά με την αρχή ή το τέλος της ετήσιας κανονικής άδειας.
4. Αδεια γονέα για παιδί με νόσημα που απαιτεί μεταγγίσεις αίματος και παραγώγων του ή αιμοκάθαρση: Στους φυσικούς ή θετούς γονείς παιδιού ηλικίας έως 16 ετών συμπληρωμένων, το οποίο πάσχει από νόσημα που απαιτεί μεταγγίσεις αίματος και παραγώγων του ή αιμοκάθαρση, χορηγείται πρόσθετη άδεια δέκα (10) εργασίμων ημερών ετησίως. Η άδεια αυτή είναι με αποδοχές και χορηγείται και στους δύο γονείς επιπλέον της άδειας που δικαιούνται από άλλες διατάξεις.
5. Εργαζόμενοι-ες με εξαρτημένη σχέση εργασίας που έχουν υπηρεσία μέχρι τεσσάρων (4) ετών στον ίδιο εργοδότη, οι οποίοι-ες είναι φορείς ή πάσχουν από AIDS και έχουν κριθεί ικανοί προς εργασία, δικαιούνται, από τη γνωστοποίηση στον εργοδότη, έως ένα (1) μήνα για κάθε ημερολογιακό έτος επιπλέον άδεια, με αποδοχές.
Αρθρο 9
Μετατροπή ημερομισθίου σε μισθό
Όσοι εργαζόμενοι ημερομίσθιοι μετατρέπονται σε μισθωτούς, ο μηνιαίος μισθός τους διαμορφώνεται στο 26πλάσιο του ημερομισθίου τους. Κατά τα λοιπά, ισχύουν οι νόμοι περί μισθωτών.
Αρθρο 10
Επίδομα ανθυγιεινής εργασίας
Τα παραπάνω βασικά ημερομίσθια των εργαζομένων, όπως ορίζουν τα άρθρα 2 έως 5 της παρούσας Σ.Σ.Ε.:
α) σε βαθυτυπίες, φλεξογραφίες (που χρησιμοποιούν διαλύτες), φούρνους μεταλλοτυπίας και σε εργασίες επάλειψης σκόνης μαγνησίας και μπρουτζίνας, συστήματα U.V. (γιουβί), προσαυξάνονται με επίδομα ανθυγιεινής εργασίας σε ποσοστό 10% και
β) στα κυλινδρικά περιστροφικά πιεστήρια ρολού offset (εφόσον δεν είναι κλεισμένα μέσα σε ειδικό κουβούκλιο, ώστε να μειώνει τον θόρυβο – θέρμανση, αναθυμιάσεις), προσαυξάνονται με επίδομα ανθυγιεινής εργασίας σε ποσοστό 10%.
Αρθρο 11
Επιδόματα
Όλα τα επιδόματα (τριετίες, γάμου και ανθυγιεινής εργασίας) συμψηφίζονται με τυχόν μεγαλύτερες καταβαλλόμενες αποδοχές. Όταν υφίστανται καλύτεροι όροι, εξακολουθούν να ισχύουν.
Αρθρο 12
Προσαύξηση νυχτερινού
Στους παραπάνω μισθωτούς χορηγείται προσαύξηση σε ποσοστό 50% στα καταβαλλόμενα λόγω νυχτερινής απασχόλησης και από ώρα 10:00 μ.μ. έως 06:00 π.μ.
Αρθρο 13
Ετήσια κανονική άδεια και άδεια
λόγω θανάτου συγγενή
1. Η διάρκεια της σχέσης εργασίας (βασικός χρόνος) που απαιτείται για τη γένεση της αξίωσης για τη χορήγηση της ετήσιας κανονικής άδειας με αποδοχές (Α.Ν.539/1945, όπως ισχύει), μειώνεται από δώδεκα (12) σε δέκα (10) μήνες συμπληρωμένους.
2. Στους εργαζόμενους με εξαρτημένη σχέση εργασίας χορηγείται άδεια δύο (2) ημερών, με αποδοχές, σε περίπτωση θανάτου συζύγου, τέκνων, γονέων (και πεθερικών) και αδελφών.
Αρθρο 14
Πέμπτη εβδομάδα άδειας
Εργαζόμενοι που έχουν συμπληρώσει υπηρεσία ή προϋπηρεσία: α) εννέα (9) ετών στον κλάδο ή β) δώδεκα (12) ετών γενικά, δικαιούνται άδεια τριών (3) εργασίμων ημερών, με αποδοχές, επιπλέον της νόμιμης, σύνολο είκοσι πέντε (25) εργασίμων ημερών πενθημέρου. Ως προϋπηρεσία για την εφαρμογή της άδειας αυτής θεωρείται αυτή που διανύθηκε σε οποιονδήποτε εργοδότη και με οποιαδήποτε σχέση εξαρτημένης εργασίας.
Από 1.1.2008, μετά τη συμπλήρωση 25ετούς υπηρεσίας ή προϋπηρεσίας, δικαιούται μία (1) επιπλέον εργάσιμη ημέρα, δηλαδή συνολικά είκοσι έξι (26) εργάσιμες ημέρες.
Αρθρο 15
Επίδομα άδειας
Για όλους τους εργαζόμενους της παρούσας Σ.Σ.Ε. (μισθωτοί – ημερομίσθιοι) το επίδομα άδειας είναι δεκαεπτά (17) καταβαλλόμενα ημερομίσθια.
Αρθρο 16
Αδεια σπουδαστών και σχολικής παρακολούθησης
α) Στους σπουδαστές και μαθητές χορηγούνται δύο (2) 15νθήμερες άδειες, άνευ αποδοχών, κατά τη διάρκεια των εξετάσεών τους.
β) Όσοι συμμετέχουν σε πρόγραμμα για μεταπτυχιακό δίπλωμα ετήσιας τουλάχιστον φοίτησης ή διδακτορικό δίπλωμα ΑΕΙ και ΤΕΙ της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, δικαιούνται άδεια δέκα (10) εργασίμων ημερών. Η άδεια αυτή είναι άνευ αποδοχών από τον εργοδότη, χορηγείται σε συνεχείς ημέρες ή τμηματικά και ανεξάρτητα από την ηλικία του/της δικαιούχου και ισχύει μέχρι δύο (2) έτη.
γ) Χορηγείται άδεια σχολικής παρακολούθησης στον έναν από τους δύο γονείς με παιδί ηλικίας έως 16 ετών. Δικαιούνται να απουσιάζουν ορισμένες ώρες ή ολόκληρη την ημέρα από την εργασία τους, μέχρι την συμπλήρωση τεσσάρων (4) εργασίμων ημερών κάθε ημερολογιακό έτος. Η άδεια είναι με αποδοχές (Ν.1483/1984).
Αρθρο 17
Χορήγηση γάλακτος
Στους εργαζόμενους ειδικά σε φούρνους μεταλλοτυπίας, βαθυτυπικά, φλεξογραφικά (που χρησιμοποιούν διαλύτες) και κυλινδρικά πιεστήρια ρολού offset, στους εργαζόμενους στην αποπεράτωση και διεκπεραίωση των περιστροφικών κυλινδρικών λιθογραφικών εργασιών, στους βοηθούς και τεχνίτες που εργάζονται στην εξαγωγή επίπεδης offset, εφόσον η μηχανή εργάζεται με σκόνη ή και σύστημα U.V. (γιουβί), στους εργαζόμενους σε εργασία επάλειψης μπρουτζίνας, καθώς και στους συντηρητές περιστροφικών μηχανών offset, χορηγούνται ημερησίως 500 γραμμάρια γάλα, απαγορευομένης της χορήγησης αντί αυτού οποιουδήποτε αντιτίμου.
Αρθρο 18
Φόρμες εργασίας
Σε όλους τους μισθωτούς χορηγούνται δύο φόρμες εργασίας, οι οποίες ανήκουν στην κυριότητα του εργοδότη και αντικαθίστανται κάθε χρόνο αν έχουν φθαρεί. Για τους εργαζόμενους στα τμήματα εκτύπωσης και βιβλιοδεσίας χορηγείται επιπλέον ένα ζεύγος υποδήματα τον χρόνο, με προδιαγραφές που να πληρούν τους όρους υγιεινής και ασφάλειας στην εργασία και πρέπει να τα φέρουν απαραίτητα οι εργαζόμενοι κατά τις ώρες απασχόλησής τους.
Αρθρο 19
Ώρες εργασίας
Α. Οι ώρες εβδομαδιαίας εργασίας ορίζονται σε σαράντα (40), κατανεμημένες σε πενθήμερη εβδομάδα εργασίας από Δευτέρα έως Παρασκευή.
Β. Εφόσον οι παραπάνω μισθωτοί απασχολούνται κατά πλήρες νόμιμο ωράριο εργασίας σε μία επιχείρηση, απαγορεύεται η οποιαδήποτε απασχόλησή τους και σε άλλη επιχείρηση.
Γ. Ιδιαίτερη προσοχή δίδεται στην τήρηση εφαρμογής του ωραρίου εργασίας, σύμφωνα με τη θεωρημένη κατάσταση της Επιθεώρησης Εργασίας, η οποία πρέπει να είναι αναρτημένη σε εμφανές σημείο.
Αρθρο 20
Σύνθεση μηχανών
Σε κάθε εργοστάσιο ή εργαστήριο που έχει εκτυπωτικές μηχανές, ο αριθμός των εκτυπωτών τεχνιτών θα είναι ίσος με τον αριθμό των εν λειτουργία πιεστηρίων. Η δε σύνθεση του προσωπικού είναι ως ακολούθως:
Μηχανές εκτύπωσης offset Μονόχρωμη μηχανή ένα (1) άτομο
Δίχρωμη μηχανή δύο (2) άτομα
Τετράχρωμη μηχανή τρία (3) άτομα
Μηχανές βαθυτυπίας Μέχρι 5 χρώματα δύο (2) άτομα
 Ανω των 5 χρωμάτων τρία (3) άτομα
Μηχανές φλεξογραφίας ελάχιστο δύο (2) άτομα
Μηχανές μηχ/κών εντύπων Μέχρι 2 χρώματα ένα (1) άτομο
 Από 3 χρώματα και πάνω δύο (2) άτομα
Μηχανές εκτύπωσης Offset Μέχρι δίχρωμη ένα (1) άτομο (σχήματος 35×50)
Μέχρι τετράχρωμη δύο (2) άτομα
Η ελάχιστη σύνθεση στα κυλινδρικά περιστροφικά πιεστήρια offset ρολού καθορίζεται ως εξής:
1. Για τις 16σέλιδες μηχανές πέντε (5) άτομα:
α) Δύο (2) τεχνίτες, εκ των οποίων ο ένας είναι υπεύθυνος μηχανής.
β) Δύο (2) βοηθοί τεχνιτών.
γ) Ένας (1) ρολοφορέας.
2. Για τις 32σέλιδες μηχανές και άνω, έξι (6) άτομα:
α) Τρεις (3) τεχνίτες, εκ των οποίων ο ένας υπεύθυνος μηχανής.
β) Δύο (2) βοηθοί τεχνιτών.
γ) Ένας (1) ρολοφορέας ανά ρολό χάρτου.
Αρθρο 21
Συνθήκες υγιεινής – ασφάλειας
Οι εργοδότες υποχρεούνται να εφαρμόζουν στα εργοστάσια και εργαστήρια γραφικών τεχνών – λιθογραφεία κ.λπ. τον Ν.464/1968 και τον Ν.1568/1985.
Το Π.Δ.398/1994 που εκδόθηκε σε εκτέλεση του Ν.1568/1985 και αφορά την υγιεινή και ασφάλεια της εργασίας των εργαζομένων σε οθόνες οπτικής απεικόνισης, έχει εφαρμογή και δεσμεύει τους υπαγόμενους στην παρούσα εργοδότες.
Αρθρο 22
Συνδικαλιστική εισφορά
Οι υπαγόμενοι στις διατάξεις της παρούσας Σ.Σ.Ε. εργοδότες υποχρεούνται να παρακρατούν τη συνδικαλιστική συνδρομή των εργαζομένων – μελών της συμβαλλόμενης εργατικής οργάνωσης.
Η παρακράτηση αυτή γίνεται αφού προηγουμένως η εργατική οργάνωση γνωρίσει με επιστολή της σε κάθε επιχείρηση το ύψος της ετήσιας συνδρομής και τον τρόπο που θα γίνεται η παρακράτηση και η απόδοση αυτής, για την είσπραξη της οποίας οφείλει να μεριμνά η δικαιούχος οργάνωση των εργαζομένων.
Εργαζόμενοι που δεν επιθυμούν να γίνεται η παρακράτηση αυτή, δικαιούνται με έγγραφη ατομική δήλωσή τους, που απευθύνεται στην επιχείρηση, να αρνούνται την παρακράτηση. Η δήλωση αυτή πρέπει να γίνεται στην αρχή κάθε χρόνου.
Αρθρο 23
Διάλειμμα εργασίας
Σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 4 του Π.Δ.88/1999 (ΦΕΚ 94/Α’/1999), όταν ο χρόνος ημερήσιας εργασίας υπερβαίνει τις έξι (6) ώρες, πρέπει να χορηγείται διάλειμμα τουλάχιστον 15 λεπτών, κατά τη διάρκεια του οποίου οι εργαζόμενοι δικαιούνται να απομακρυνθούν από τη θέση εργασίας τους. Τα διαλείμματα αυτά δεν επιτρέπεται να χορηγούνται συνεχόμενα με την έναρξη ή τη λήξη της ημερήσιας εργασίας. Οι τεχνικές λεπτομέρειες του διαλείμματος και ιδίως η διάρκεια και οι όροι χορήγησής του καθορίζονται στο επίπεδο επιχείρησης, στο πλαίσιο της διαβούλευσης μεταξύ εργοδότη και των εκπροσώπων των εργαζομένων.
Αρθρο 24
Γενικά θέματα
1. Συμφωνείται μεταξύ των συμβαλλόμενων μερών ότι σε καμία ενέργεια δεν μπορούν να προβαίνουν οι εργαζόμενοι εναντίον επιχείρησης μέλους του Συνδέσμου Εκτυπωτικών Μέσων Επικοινωνίας Ελλάδας για θέματα που άπτονται της παρούσας Σ.Σ.Ε. ή και για άλλα παρεμφερή, προτού ενημερωθεί εγγράφως ο σύνδεσμος των εργοδοτών από το σωματείο των εργαζομένων με την επωνυμία Πανελλαδική Ένωση Λιθογράφων Μισθωτών Γραφικών Τεχνών – Τύπου και Συναφών Επαγγελμάτων και πριν εξαντληθεί η μεσολαβητική προσπάθεια του εργοδοτικού συνδέσμου, πάντοτε εντός εύλογου χρονικού διαστήματος.
Την ίδια υποχρέωση έχουν και οι εργοδότες – μέλη του Συνδέσμου Εκτυπωτικών Μέσων Επικοινωνίας Ελλάδας για κάθε ενέργειά τους σε θέματα που αφορούν την παρούσα Σ.Σ.Ε. και θίγουν τους εργαζόμενους – μέλη της Πανελλαδικής Ένωσης Λιθογράφων Μισθωτών Γραφικών Τεχνών – Τύπου και Συναφών Επαγγελμάτων και ειδικότερα για αποφάσεις που αφορούν:
(1) ομαδικές απολύσεις,
(2) αλλαγή τεχνολογίας,
(3) αλλαγή ή μετακίνηση έδρας των επιχειρήσεων εκτός Νομού.
Στις περιπτώσεις αυτές, ο Σύνδεσμος Εκτυπωτικών Μέσων Επικοινωνίας Ελλάδας, πριν από κάθε ενέργεια, πρέπει να ενημερώνει και να διαβουλεύεται με την Πανελλαδική Ένωση Λιθογράφων Μισθωτών Γραφικών Τεχνών κ.λπ.
2. Κατά τον έλεγχο των επιχειρήσεων από τις Επιθεωρήσεις Εργασίας (ΣΕΠΕ) – ΙΚΑ – ΤΑΤΤΑ, μπορούν να παραβρίσκονται εκπρόσωποι των εργαζομένων από τα τοπικά Δ.Σ. των σωματείων, της Ομοσπονδίας Τύπου και Χάρτου και της ΓΣΕΕ.
3. Δεν θίγονται με την παρούσα τυχόν υφιστάμενοι ευνοϊκότεροι θεσμικοί όροι εργασίας και αμοιβής ή καταβαλλόμενα ανώτερα ημερομίσθια, τα οποία εξακολουθούν να ισχύουν.
4. Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από την 1η Ιανουαρίου 2008 και λήγει την 31η Δεκεμβρίου 2008.