(Π.Κ. 47 / 7-12-2010) 
ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ ΣΣΕ Προσωπικού εταιριών λιπασμάτων όλης της χώρας (ΣΣΕ από 26.11.2010 Π.Κ. 47/7-12-2010)
Παρασκευή, Νοεμβρίου 26, 2010, 12:00 ΠΜ
ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ ΟΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ (εκτός ΑΕΕΧΠΛ και Βιομηχανίας Φωσφορικών Λιπασμάτων Ν. Καρβάλης)

Στην Αθήνα σήμερα 26 Νοεμβρίου 2010, οι υπογράφοντες αφενός Διονύσης Νικολάου, Γενικός Διευθυντής του ΣΕΒ συνδέσμου επιχειρήσεων και βιομηχανιών, και αφετέρου Ευθύμιος Θεοχάρης, Πρόεδρος της Ομοσπονδίας Εργατοϋπαλλήλων Χημικής Βιομηχανίας Ελλάδος, νόμιμα εξουσιοδοτημένοι και οι δύο για την υπογραφή αυτής της ΣΣΕ, συνομολόγησαν και συναποδέχθηκαν τα εξής:

Άρθρο 1

Πεδίο εφαρμογής
Στις διατάξεις της παρούσας ΣΣΕ υπάγονται οι εργατοτεχνίτες και υπάλληλοι που απασχολούνται στις εταιρίες Λιπασμάτων όλης της χώρας και μάλιστα σε εργασίες που έχουν σχέση άμεση ή έμμεση με την παραγωγή λιπασμάτων πλην των αμειβομένων βάσει του Οργανισμού διαβαθμίσεως και μισθοδοσίας προσωπικού της ΑΕΕΧΠΛ και της Βιομηχανίας Φωσφορικών Λιπασμάτων Ν. Καρβάλης, οι οποίοι διέπονται ή διήποντο από ειδικές Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας.

Άρθρο 2

Κατώτατα όρια ημερομισθίων
Τα κατώτατα όρια των βασικών ημερομισθίων των υπαγομένων εργαζομένων στην παρούσα, όπως έχουν διαμορφωθεί την 31.12.2009 με την από 7.7.2009 ΣΣΕ εργατοτεχνιτών και υπαλλήλων που απασχολούνται στις εταιρίες Λιπασμάτων όλης της χώρας (Π.Κ. Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας 79/24.7.2008), αυξάνονται από 1η Ιουλίου 2011 κατά ποσοστό ίσο με το ποσοστό της ετήσιας μεταβολής του ευρωπαϊκού πληθωρισμού για το έτος 2010.
Για τους σκοπούς εφαρμογής της παρούσας παραγράφου, ως «ευρωπαϊκός πληθωρισμός» λαμβάνεται το ποσοστό μέσης ετήσιας μεταβολής έναντι του προηγούμενου έτους του Εναρμονισμένου Δείκτη Τιμών Καταναλωτή (Harmonised index of consumer prices) της Ευρωζώνης (Euro area) όπως αυτός ανακοινώνεται από την Eurostat.

Άρθρο 3

Επιδόματα εορτών Χριστουγέννων και Πάσχα καθώς και του επιδόματος αδείας
Τα επιδόματα Εορτών Χριστουγέννων κα Πάσχα καθώς και το επίδομα αδείας καταβάλλονται κατά τους όρους και τις προϋποθέσεις των άρθρων 1 και 2 της από 15.7.2010 Εθνικής Γενικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας (ΕΓΣΣΕ) των ετών 2010, 2011 και 2012, συμπεριλαμβανομένου και του προσαρτήματος αυτής (Π.Κ. Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης: 14/16.7.2010)

Άρθρο 4

Ερμηνευτική διάταξη
Το δικαίωμα αδείας λόγω θανάτου συγγενούς που θέσπισε το άρθρο 9 της ΕΓΣΣΕ 2002-2003 διευκρινίζεται ότι χορηγείται, όχι μόνο στους εξ΄ αίματος, αλλά και στους εξ΄ αγχιστείας στην ίδια γραμμή και τον ίδιο βαθμό.

Άρθρο 5

Λοιπές διατάξεις
Α. Τα επιδόματα που προβλέπονται από προηγούμενες ΣΣΕ ή όμοιας έκτασης διαιτητικές αποφάσεις, υπολογίζονται επί των βασικών ημερομισθίων αυτής της ΣΣΕ έτσι όπως αναμορφώνονται κάθε φορά.
Β. Όλες οι διατάξεις προηγούμενων Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας και αντίστοιχων με αυτές Διαιτητικών Αποφάσεων (ΔΑ), εφόσον δεν έχουν καταργηθεί ή τροποποιηθεί, εξακολουθούν να ισχύουν και αποτελούν ενιαίο σύνολο.
Γ. Καταβαλλόμενες αποδοχές μεγαλύτερες από τις οριζόμενες στην παρούσα, άλλες παροχές σε είδος ή σε χρήμα και άλλες ευνοϊκότερες ρυθμίσεις για τους εργαζόμενους του κλάδου εξακολουθούν να ισχύουν.

Άρθρο 6

Έναρξη ισχύος ΣΣΕ
Η ισχύς της παρούσας ΣΣΕ αρχίζει την 1.1.2010.