(Π.Κ. 79 / 24-7-2008) 
ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ – ΣΣΕ του προσωπικού εταιρειών λιπασμάτων όλης της χώρας (εκτός ΑΕΕΧΠΛ και Βιομηχανίας Φωσφορικών Λιπασμάτων Καρβάλης)  (Π.Κ.: 79/24.7.2008)
Στην Αθήνα σήμερα, 7.7.2008 οι υπογράφοντες αφενός Ευθύμιος Θεοχάρης, πρόεδρος της Ομοσπονδίας Εργατοϋπαλλήλων Χημικής Βιομηχανίας Ελλάδος και αφετέρου Διονύσης Νικολάου, γενικός διευθυντής, ως εκπρόσωπος του Συνδέσμου Βιομηχανιών και Επιχειρήσεων, νόμιμα εξουσιοδοτημένοι και οι δύο για την υπογραφή αυτής της Σ.Σ.Ε., συνομολόγησαν και συναποδέχτηκαν τα εξής:
1. Στη Σ.Σ.Ε. αυτή υπάγονται οι εργατοτεχνίτες και υπάλληλοι που απασχολούνται στις εταιρείες λιπασμάτων όλης της χώρας και μάλιστα σε εργασίες που έχουν σχέση, άμεση ή έμμεση, με την παραγωγή λιπασμάτων, πλην των αμειβόμενων βάσει του Οργανισμού Διαβάθμισης και Μισθοδοσίας Προσωπικού της ΑΕΕΧΠΛ και της Βιομηχανίας Φωσφορικών Λιπασμάτων Ν. Καρβάλης, οι οποίοι διέπονται ή διέπονταν από ειδικές Σ.Σ.Ε.
2. Τα κατώτατα όρια των μισθών και ημερομισθίων των εργατοτεχνιτών-τριών και υπαλλήλων που υπάγονται σε αυτή τη Σ.Σ.Ε., αυξάνονται την 1.1.2008 κατά ποσοστό 3,5% και διαμορφώνονται ως εξής: (ΒΛΕΠΕ ΠΙΝΑΚΕΣ)
Οι παραπάνω μισθοί και τα ημερομίσθια προσαυξάνονται την 1.9.2008 με ποσοστό 3,2%.
3. Οι μισθοί και τα ημερομίσθια του άρθρου 2 αυξάνονται για το 2009 κατά ποσοστό 6%. Η αύξηση αυτή θα δοθεί εφάπαξ την 1.5.2009 στα ημερομίσθια όπως θα έχουν διαμορφωθεί την 30.4.2009.
4. Στον κλάδο ισχύουν οκτώ (8) τριετίες σε ποσοστό 5% η κάθε μία υπολογιζόμενο στα εκάστοτε βασικά ημερομίσθια. Ως προϋπηρεσία για τον υπολογισμό των τριετιών λογίζεται η πραγματοποιηθείσα σε οποιονδήποτε εργοδότη του κλάδου.
5. Τα επιδόματα, που προβλέπονται από προηγούμενες συλλογικές συμβάσεις εργασίας ή όμοιας έκτασης διαιτητικές αποφάσεις, υπολογίζονται επί των βασικών μισθών και ημερομισθίων αυτής της Σ.Σ.Ε. έτσι όπως αναμορφώνονται κάθε φορά.
6. Εργαζόμενοι που έχουν συμπληρώσει υπηρεσία δέκα (10) ετών στον ίδιο εργοδότη ή προϋπηρεσία δώδεκα (12) ετών σε οποιοδήποτε εργοδότη και με οποιαδήποτε ειδικότητα, δικαιούνται άδεια τριάντα (30) εργασίμων ημερών, αν εφαρμόζεται σύστημα εξαήμερης εβδομαδιαίας εργασίας ή είκοσι πέντε (25) εργασίμων ημερών, αν εφαρμόζεται σύστημα πενθήμερης εβδομαδιαίας εργασίας. Από 1.1.2008, μετά τη συμπλήρωση 25ετούς υπηρεσίας ή προϋπηρεσίας δικαιούνται μία (1) επιπλέον εργάσιμη ημέρα, δηλαδή συνολικά 31 και 26 εργάσιμες ημέρες αντίστοιχα.
7. Για κάθε παιδί ηλικίας μέχρι 16 ετών που είναι μαθητής-τρια, οι εργαζόμενοι γονείς δικαιούνται να απουσιάζουν, χωρίς περικοπή των αποδοχών τους και μετά από άδεια του εργοδότη, ορισμένες ώρες ή ολόκληρη την ημέρα από την εργασία τους, μέχρι τη συμπλήρωση τεσσάρων (4) εργασίμων ημερών κάθε ημερολογιακό έτος, συνολικά και για τους δύο γονείς, προκειμένου να παρακολουθήσουν τη σχολική επίδοση του παιδιού.
8. Από 1.1.2008 αυξάνεται κατά δύο (2) ημέρες η άδεια χωρίς αποδοχές του άρθρου 7 του Ν.1483/1984 σε περίπτωση ασθένειας εξαρτώμενων μελών και καθορίζεται σε δέκα τέσσερις (14) εργάσιμες ημέρες κάθε ημερολογιακό έτος, εφόσον ο/η εργαζόμενος/η προστατεύει τρία (3) παιδιά και πάνω.
9. Όλες οι διατάξεις Εθνικών Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας (Ε.Γ.Σ.Σ.Ε.) και Δ.Α. που είναι σε ισχύ και αφορούν την προστασία της οικογένειας και στη διευκόλυνση των εργαζομένων, που είναι φυσικοί ή θετοί γονείς, εφαρμόζονται αναλόγως και στους αναδόχους γονείς.
10. Όσες διατάξεις προηγούμενων Σ.Σ.Ε. του κλάδου και αντίστοιχων διαιτητικών αποφάσεων δεν τροποποιούνται με την παρούσα, εξακολουθούν να ισχύουν.
11. Ευνοϊκότερες ρυθμίσεις για τους εργαζόμενους του κλάδου εξακολουθούν να ισχύουν και μετά την υπογραφή της παρούσας Σ.Σ.Ε.
12. Η ισχύς της παρούσας Σ.Σ.Ε. αρχίζει την 1η Ιανουαρίου 2008.