Υπολογίζετε το Δώρο Χριστουγέννων ή Πάσχα, Άδεια και Επίδομα Αδείας αλλά παρατηρείτε ότι το πρόγραμμα δίνει στον εργαζόμενο μικρότερη αναλογία αμοιβών σε σχέση με τις μισθοδοσίες του. Γιατί μπορεί να γίνεται αυτό;
Θα δείτε αν στις Μισθοδοσίες Περιόδου έχετε βάλει στον εργαζόμενο Υπερωρίες στο πεδίο με συντελεστή 2, δηλαδή με 200% προσαύξηση. Αυτές θεωρούνται παράνομες Υπερωρίες και δεν συμμετάσχουν ούτε στα Δώρα, ούτε στις άδειες, ούτε στα επιδόματα.