Χρήσιμοι ορισμοί για τα ακίνητα-ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΠΡΩΤΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ
Αφορολόγητο όριο πρώτης κατοικίας για άγαμο 200000€, άγαμο ανάπηρο 250000 έγγαμο 250000€ έγγαμο ανάπηρο 275000€. Αυξάνεται 25000€ για κάθε παιδί μέχρι 2 και 30000€ για κάθε παιδί πάνω από -3-.
Στο ποσό της απαλλαγής περιλαμβάνεται και μία θέση στάθμευσης αυτοκινήτου και μία αποθήκη μέχρι 20τμ.
Πάνω από το αφορολόγητο καταλογίζεται φόρος 10%.

Για αγορά οικοπέδου από άγαμο απαλλάσσεται 50000€ αππο έγγαμο 100000€. Προσαύξηση κατά 10000€ για κάθε παιδί μέρχι -2- και 15000€ από το τρίτο και επόμενα.

Συντελεστές φόρου μεταβίβασης ακινήτων
Όλες οι αγοραπωλησίες παλαιών κτισμάτων, οικοπέδων ή αγροτεμαχίων θα φορολογούνται με 8% για το μέχρι 20000€ τμήμα αξίας και 10% για το πέραν του ποσού αυτού τμήματος.

Ο συντελεστής αυτός μειώνεται στο μισό στις παρακάτω περιπτώσεις:
-Σε ανταλλαγή ακινήτων ίσης αξίας ή υποχρεωτική ανταλλαγή οικοπέδου σε συγχώνευση ΑΕ και συνεταιρισμών

Ο συντελεστής μειώνεται στο ¼:
-Σε αυτούσια διανομή ακινήτων
-Διανομή ακινήτων σε διάλυση ΟΕ, ΕΕ και ΕΠΕ
-Μεταβίβαση ακινήτων της εταιρίας στους εταίρους κατά τον λόγο συμμετοχής τους στην εταιρία. Στις περιπτώσεις οριζόντιας ή κάθετης ιδιοκτησίας οφείλεται ΦΜΑ άμεσα ή έμμεσα μεταβίβαση εμπράγματων δικαιωμάτων.