Πώς λειτουργεί το tab Λειτουργία στο Γενικό Λογιστικό Σχέδιο;

Σε αυτή την οθόνη υπάρχουν τα εξής πεδία:

Εκτύπωση Βιβλίο: Επιλέγετε Ναι ή Όχι, ανάλογα με το αν πρέπει οι κινήσεις του λογαριασμού να εμφανίζονται στις στήλες του βιβλίου Εσόδων-Εξόδων.

Τύπος Λογαριασμού: Δηλώνετε Έσοδο ή Έξοδο ανάλογα με το τι είναι ο συγκεκριμένος λογαριασμός.

Τύπος ΜΥΦ: Κάνοντας κλικ στο πλήκτρο εμφανίζονται οι εξής επιλογές:

Όχι ΜΥΦ: Οι κινήσεις του λογαριασμού δεν θα συμπεριληφθούν στη συγκεντρωτική κατάσταση τιμολογίων.

Χονδρική: Οι κινήσεις του λογαριασμού θα συμπεριληφθούν στη ΜΥΦ αναλυτικά, δηλαδή θα αναφέρονται οι πελάτες και οι προμηθευτές με τον αντίστοιχο αριθμό φορολογικών στοιχείων και την αντίστοιχη καθαρή αξία,

Λιανική: Η επιλογή αυτή αφορά τις συναλλαγές εκείνες που θα απεικονιστούν συγκεντρωτικά  στης συγκεντρωτική κατάσταση  τιμολογίων, για παράδειγμα τις αποδείξεις λιανικής από ταμειακές μηχανές, φορολογικούς μηχανισμούς, διάφορες δαπάνες  με αποδείξεις λιανικής πώλησης όπως καύσιμα, δαπάνες τηλεφωνίας που δεν υπόκεινται σε διασταύρωση κλπ.

Μη Υπόχρεοι: Η επιλογή αυτή αφορά τις δαπάνες εκείνες που θα απεικονιστούν συγκεντρωτικά  στης συγκεντρωτική κατάσταση  τιμολογίων, για παράδειγμα διάφορες δαπάνες  με αποδείξεις λιανικής πώλησης όπως καύσιμα, δαπάνες τηλεφωνίας που δεν υπόκεινται σε διασταύρωση κλπ. Το πεδίο αυτό λειτουργεί κατά τον ίδιο ακριβώς τρόπο όπως το πεδίο Λιανική, όμως μόνο για τα έξοδα. Για τις περιπτώσεις των λογαριασμών εσόδων που δεν υπόκεινται σε διασταύρωση, ισχύει μόνο το πεδίο Λιανική.

Αφορά Πάγια: Αν ο λογαριασμός αφορά διακίνηση παγίων (π.χ. αγορές παγίων 24%) τότε δηλώνετε ΝΑΙ.

Περαιώνεται: Επειδή δεν ισχύει περαίωση πλέον, δεν έχει σημασία αν η τιμή εδώ θα είναι NAI ή OXI. Η προεπιλεγμένη τιμή είναι ΝΑΙ.

Κινείται: Η προεπιλεγμένη τιμή είναι ΝΑΙ. Αν όμως στην επιλογή Άρθρο έχουν οριστεί κάποιοι λογαριασμοί τότε επιλέγεται αυτόματα η τιμή ΌΧΙ, γιατί δεν κινείται ο συγκεκριμένος λογαριασμός αλλά οι συνδεδεμένοι λογαριασμοί.