(Π.Κ.Υ.Ε. 77 / 11-7-2006) 
ΛΑΤΟΜΕΙΑ ΠΕΤΡΑΣ-ΜΑΡΜΑΡΟΥ & ΑΣΒΕΣΤΟΠΟΙΪΑΣΛΑΤΟΜΕΙΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ – ΣΣΕ που αφορά τους όρους αμοιβής και συνθηκών εργασίας των εργατοτεχνιτών λατομείων πέτρας, μαρμάρου και ασβεστοποιών όλης της χώρας – Π.Κ.: 77/11.7.2006
 Στην Αθήνα σήμερα 20.6.2006, οι υπογράφοντες: α) Νικολάου Διονύσης, γενικός διευθυντής του Συνδέσμου Ελληνικών Βιομηχανιών (ΣΕΒ), β) Πάσουλας Γιάννης, πρόεδρος της Ομοσπονδίας Οικοδόμων και Συναφών Επαγγελμάτων Ελλάδας, όλοι νόμιμα εξουσιοδοτημένοι για την υπογραφή τούτης της συλλογικής σύμβασης, συμφώνησαν και αποδέχτηκαν τα παρακάτω:
Αρθρο 1
Σε τούτη τη συλλογική σύμβαση υπάγονται οι εργατοτεχνίτες λατομείων πέτρας, μαρμάρου και ασβεστοποιίας όλης της χώρας.
Αρθρο 2
Τα βασικά ημερομίσθια που προβλέπονται από την από 14.4.2005 Σ.Σ.Ε., διαμορφώνονται ως εξής: (ΒΛΕΠΕ ΠΙΝΑΚΕΣ)
2. Τα νέα βασικά ημερομίσθια προσαυξάνονται με: α) το επίδομα γάμου κατά 10% επί του νέου βασικού ημερομισθίου, β) το επίδομα τριετιών κατά 5% και μέχρι εννέα (9) τριετίες, γ) το επίδομα ανθυγιεινής εργασίας 11% και δ) το επίδομα σπουδών κατά 5% επί του βασικού ημερομισθίου, μετά τη συμπλήρωση τριετούς προϋπηρεσίας στο επάγγελμα, στους εργατοτεχνίτες που κατέχουν τίτλο σπουδών πιστοποιημένων από δημόσιους φορείς εκπαιδευτικών ιδρυμάτων επαγγελματικής εκπαίδευσης ή σχολής επαγγελματικής κατάρτισης του ΟΑΕΔ τεσσάρων (4) εξαμήνων φοίτησης.
Τα επιδόματα αυτά υπολογίζονται επί των βασικών ημερομισθίων της παρ. 1 αυτού του άρθρου.
Αρθρο 3
Τυχόν καταβαλλόμενες αποδοχές ανώτερες από τις καθοριζόμενες από τούτη τη συλλογική σύμβαση ή ισχύοντες όροι εργασίας δεν μειώνονται ούτε μεταβάλλονται με αυτή.
Αρθρο 4
Όσες διατάξεις Δ.Α. και Σ.Σ.Ε. του κλάδου δεν τροποποιούνται με αυτή τη Σ.Σ.Ε., εξακολουθούν να ισχύουν.
Αρθρο 5
Η ισχύς της σύμβασης αυτής, με τις παραπάνω διακρίσεις, αρχίζει από 1η Ιανουαρίου 2006.