(Π.Κ.Υ.Ε. 31 / 27-11-2009) 
ΛΑΤΟΜΕΙΑ ΠΕΤΡΑΣ-ΜΑΡΜΑΡΟΥ & ΑΣΒΕΣΤΟΠΟΙΪΑΣΛΑΤΟΜΕΙΩΝ ΠΕΤΡΑΣ, ΜΑΡΜΑΡΟΥ ΚΑΙ ΑΣΒΕΣΤΟΠΟΙΪΑΣ ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΤΕΣ Δ.Α. 51/2009 Δ.Α. για τους όρους αμοιβής και συνθηκών εργασίας των Εργατοτεχνιτών – τριών Λατομείων Πέτρας, Μαρμάρου και Ασβεστοποιών όλης της χώρας. (Π.Κ. 31/27-11-2009)
Σήμερα, την 20-11-2009, ο κ. Κωνσταντίνος Κρεμαλής, που αναδείχθηκε διαιτητής κατά το άρθρο 16 του Νόμου 1876/1990 και σύμφωνα με τον Κανονισμό Καταστάσεως Μεσολαβητών – Διαιτητών, προκειμένου να επιλύσει τη συλλογική διαφορά εργασίας μεταξύ της συνδικαλιστικής οργάνωσης «Ομοσπονδία Οικοδόμων και Συναφών Επαγγελμάτων Ελλάδα» (Ο.Ο.Σ.Ε.Ε.) και των εργοδοτικών οργανώσεων με την επωνυμία «Σύνδεσμος Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών» (Σ.Ε.Β.) και «Ομοσπονδία Σωματείων Μαρμάρου Ελλάδος» (Ο.Σ.Μ.Ε.)».
Αφού έλαβε υπόψη του
• Την από 5-1-2009 καταγγελία της από 7-7-2008 ΣΣΕ που αφορούσε τους όρους αμοιβής και συνθηκών εργασίας των Εργατοτεχνιτών-τριών που απασχολούνται στα Λατομεία Πέτρας, Μαρμάρου και Ασβεστοποιίας όλης της χώρας.
• Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 1392/101Μ/06-07-2009 αίτηση μεσολάβησης της Ο.Ο.Σ.Ε.Ε.
• Την από 1-10-09 μεσολαβητική πρόταση (αρ. πρωτ. Ο.ΜΕ.Δ. 1899/1-10-2009) την οποία έκανε δεκτή η πλευρά των εργαζομένων με το από 5-10-2009 έγγραφό της (αρ. πρωτ. Ο.ΜΕ.Δ. 1910/5-10-09) και απέρριψαν οι οργανώσεις της εργοδοτικής πλευράς.
• Την υπ’ αριθ. πρωτ. Ο.ΜΕ.Δ. 058Δ/23-10-2009 αίτηση διαιτησίας της Ο.Ο.Σ.Ε.Ε.
• Τα όσα διαμείφθηκαν κατά την κοινή συνάντηση που πραγματοποιήθηκε στα γραφεία του Ο.ΜΕ.Δ. στις 10-11-2009 μεταξύ αφενός των εκπροσώπων της Ο.Ο.Σ.Ε.Ε. και αφετέρου των εκπροσώπων των εργοδοτικών οργανώσεων Σ.Ε.Β. και Ο.Σ.Μ.Ε.
• Το σύνολο των λοιπών εγγράφων που υπάρχουν στο φάκελο της παρούσας υπόθεσης, μεταξύ των οποίων το σχέδιο της σ.σ.ε. της Ο.Ο.Σ.Ε.Ε. για το έτος 2009, και την καταγγελθείσα από 7-7-2008 σ.σ.ε. (Πράξη κατάθεσης Υπουργ. Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας 98/28-7-08).
• Ότι κατά την περίοδο Ιανουαρίου – Αυγούστου 2009, ως προς το μέγεθος της Οικοδομικής Δραστηριότητας στο σύνολο της χώρας, παρατηρήθηκε μείωση κατά 15,7% στον αριθμό των οικοδομικών αδειών, κατά 26,3% στην επιφάνεια και κατά 27,8% στον όγκο (Δελτίου Τύπου ΕΣΥΕΑ 9-11-2009).
• Ότι ο Δείκτης Τιμών Καταναλωτή (Πληθωρισμός) και Εναρμονισμένος Δείκτης Τιμών Καταναλωτή (Εν. ΔΤΚ) για την περίοδο Οκτωβρίου 2009/Οκτωβρίου 2008 έχουν αμφότεροι διαμορφωθεί στο 1,2% (ΕΣΥΕ Νοέμβριος 2009).
• Ότι οι αυξήσεις που προβλέπονται με την από 2-4-2008 ΕΓΣΣΕ και αφορούν το έτος 2009 έχουν προσδιορισθεί σε ποσοστό 5,5% από 1-5-2009.
Αποφασίζει ως εξής:
Άρθρο 1
Πεδίο ισχύος
Στις διατάξεις της παρούσας συλλογικής ρύθμισης υπάγονται οι εργατοτεχνίτες-τριες Λατομείων Πέτρας, Μαρμάρου και Ασβεστοποιίας όλης της χώρας.
Άρθρο 2
1. Τα βασικά ημερομίσθια που προβλέπονται από την από 7-7-08 σ.σ.ε. (Πράξη κατάθεσης Υπουργ. Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας 98/28-7-08) όπως αυτά είχαν διαμορφωθεί την 31-12-2008, αυξάνονται από 1-1-09 και εν συνεχεία από 1-9-09 και ορίζονται ως εξής: (ΒΛΕΠΕ ΠΙΝΑΚΕΣ)
2. Τα νέα βασικά ημερομίσθια προσαυξάνονται με: α) επίδομα γάμου κατά 10% β) επίδομα τριετιών κατά 5% για κάθε τριετία και μέχρι δέκα (10) τριετίες γ) επίδομα ανθυγιεινής εργασίας κατά 11%. Τα επιδόματα α), β) και γ) χορηγούνται με τους όρους και προϋποθέσεις των προηγουμένων ομοίων συλλογικών ρυθμίσεων, δ) Επίδομα σπουδών κατά 7% μετά τη συμπλήρωση τριετούς προϋπηρεσίας στο επάγγελμα του εργατοτεχνίτη, εφόσον κατέχουν τίτλο σπουδών πιστοποιημένο από δημόσιους φορείς εκπαιδευτικών ιδρυμάτων επαγγελματικής εκπαίδευσης ή σχολής επαγγελματικής κατάρτισης του ΟΑΕΔ τεσσάρων (4) εξαμήνων φοίτησης.
Άρθρο 3
Αποδοχές ανώτερες από αυτές που καθορίζονται με την παρούσα ή ευνοϊκότεροι όροι εργασίας, που προβλέπονται από νόμους, διατάγματα, σ.σ.ε. ή δ.α., κανονισμούς, ατομικές συμβάσεις εργασίας, δεν θίγονται από την παρούσα και εξακολουθούν να ισχύουν.
Άρθρο 4
Ως προς τους λοιπούς όρους εξακολουθούν να ισχύουν οι ρυθμίσεις της από 7-4-2008 Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας και των προηγούμενων συλλογικών ρυθμίσεων, εφόσον δεν έχουν τροποποιηθεί ή καταργηθεί.
Άρθρο 5
Η ισχύς της απόφασης αυτής, με τις παραπάνω διακρίσεις, αρχίζει από την 1η Ιανουαρίου 2009.