(Π.Κ.Υ.Ε. 98 / 28-7-2008) 
ΛΑΤΟΜΕΙΑ ΠΕΤΡΑΣ-ΜΑΡΜΑΡΟΥ & ΑΣΒΕΣΤΟΠΟΙΪΑΣΣυλλογική Σύμβαση Εργασίας Που αφορά τους όρους αμοιβής και συνθηκών εργασίας των Εργατοτεχνιτών Λατομείων Πέτρας, Μαρμάρου και Ασβεοτοποιών όλης της χώρας. (Π.Κ. 98/28-7-2008)

Αθήνα, σήμερα 7/7/2008 οι υπογράφοντες:
α) Νικολάου Διονύσης, Γενικός Διευθυντής του Συνδέσμου Βιομηχανιών και Επιχειρήσεων (Σ.Ε.Β.) β) Πάσουλας Γιάννης, Πρόεδρος της Ομοσπονδίας Οικοδόμων και Συναφών Επαγγελμάτων Ελλάδας. Όλοι νόμιμα εξουσιοδοτημένοι για την υπογραφή τούτης της Συλλογικής Σύμβασης, συμφώνησαν και αποδέχτηκαν τα παρακάτω:
Αρθρο 1
Σε τούτη τη Συλλογική Σύμβαση υπάγονται:
Οι εργατοτεχνίτες Λατομείων Πέτρας, Μαρμάρου και Ασβεοτοποιίας όλης της χώρας
Αρθρο 2
1) Τα βασικά ημερομίσθια που προβλέπονται από την από 25.6.2007 Σ.Σ.Ε, διαμορφώνονται ως εξής: (ΒΛΕΠΕ ΠΙΝΑΚΕΣ)
2) Τα νέα βασικά ημερομίσθια προσαυξάνονται με: α) το επίδομα γάμου κατά 10% επί του νέου βασικού ημερομισθίου, β) το επίδομα τριετιών κατά 5% και μέχρι δέκα (10) τριετίες, γ) το επίδομα ανθυγιεινής εργασίας κατά 11% και δ) το επίδομα σπουδών κατά 7% επί του βασικού ημερομισθίου, μετά τη συμπλήρωση τριετούς προϋπηρεσίας στο επάγγελμα στους εργατοτεχνίτες που κατέχουν τίτλο σπουδών πιστοποιημένων από δημόσιους φορείς εκπαιδευτικών ιδρυμάτων επαγγελματικής εκπαίδευσης ή σχολής επαγγελματικής κατάρτισης του ΟΑΕΔ (4) εξαμήνων φοίτησης. Τα επιδόματα αυτά υπολογίζονται επί των βασικών ημερομισθίων της παρ.1 αυτού του άρθρου.
Αρθρο 3
Τυχόν καταβαλλόμενες αποδοχές ανώτερες από τις καθοριζόμενες από τούτη τη Συλλογική Σύμβαση ή ισχύοντες όροι εργασίας δεν μειώνονται ούτε μεταβάλλονται μ’ αυτήν.
Αρθρο 4
Όσες διατάξεις Δ.Α. και Σ.Σ.Ε. του κλάδου δεν τροποποιούνται με αυτή τη Σ.Σ.Ε. εξακολουθούν να ισχύουν.
Αρθρο 5
Η ισχύς της Σύμβασης αυτής με τις παραπάνω διακρίσεις αρχίζει από 1η Γενάρη 2008.