Παίρνετε την Οριστική Δήλωση ΦΜΥ και το πρόγραμμα τοποθετεί στην Πρώτη Σελίδα έναν εργαζόμενο ως Εργάτη ενώ είναι υπάλληλος. Οι συνολικές αποδοχές που εμφανίζονται στην πρώτη σελίδα συμφωνούν με τα ποσά της εσωτερικής σελίδας (αναλυτικός πίνακας). Δεν συμφωνούν όμως τα ποσά που αντιστοιχούν στους ημερομίσθιους και τα ποσά που αντιστοιχούν στους υπαλλήλους. Γιατί γίνεται αυτό;
Υπάρχει το ενδεχόμενο να είχατε τον Υπάλληλο προγενέστερα ως Εργάτη, έστω και στο προηγούμενο έτος από αυτό που παίρνετε την Οριστική Δήλωση.
Δηλαδή τον είχατε ως Εργάτη και μετά ξανά δημιουργήσατε μία νέα καρτέλα με τον ίδιο ΑΦΜ όπου ορίζετε τον εργαζόμενο ως Υπάλληλο.
Στην πρώτη καρτέλα που τον είχατε ως Εργάτη δεν είχατε βάλει Ημερομηνία Αποχώρησης. Τώρα το πρόγραμμα θα εμφανίζει τον Υπάλληλο στην Πρώτη Σελίδα της Οριστικής Δήλωσης εξ’ ολοκλήρου στην κατηγορία των Εργατών και όχι των Υπαλλήλων. Δηλαδή το πρόγραμμα λαμβάνει τον εργαζόμενο με βάση την πρώτη ιδιότητα που είχε, στην πρώτη καρτέλα του, όπου τον είχατε Εργάτη, Ημερομίσθιο.
Στον αναλυτικό πίνακα όμως θα αναλύονται οι αποδοχές σε Υπαλλήλων και Εργατών. Άρα τα συνολικά ποσά μεταξύ του Αναλυτικού Πίνακα και της Πρώτης Σελίδας θα συμφωνούν αλλά δεν θα συμφωνούν τα αναλυτικά ποσά Εργατών και Υπαλλήλων.
Εναλλακτικά μπορεί να είχατε έναν εργαζόμενο ως Εργάτη και να τον αλλάξατε μετά σε Υπάλληλο στην ίδια καρτέλα του.
Σε αυτή την περίπτωση πάλι το πρόγραμμα θα εμφανίσει τον εργαζόμενο στην Οριστική Δήλωση στην Πρώτη Σελίδα στους Εργάτες και όχι στους Υπάλληλους. Οι αποδοχές της πρώτης σελίδας και της εσωτερικής θα συμφωνούν αλλά δεν θα συμφωνούν οι επιμέρους αποδοχές των εργατών και των υπαλλήλων μεταξύ της Πρώτης Σελίδας και του Αναλυτικού Πίνακα.
Θα πάτε στην Διαχείριση Εργαζομένων και θα βάλετε στην καρτέλα του Υπαλλήλου στον ΑΦΜ του μία τελεία ώστε να εμφανιστεί ο εργαζόμενος στους Υπάλληλους και όχι στους Εργάτες.