Θέλετε να αποστείλετε την ΑΠΔ. Έχετε ορίσει το σχετικό χρονικό διάστημα και είστε έτοιμος να δημιουργήσετε το αρχείο προς αποστολή. Όμως, το πρόγραμμα σας εμφανίζει το μήνυμα: «Λανθασμένο ημερομηνιακό διάστημα».
Τι θα πρέπει να κάνετε;

Θα πάτε στα στοιχεία της εταιρίας και θα ελέγξετε αν σε κάποιο πεδίο υπάρχει κάποιο κόμμα (,) ή απόστροφος (΄). Θα το διαγράψετε γιατί δεν επιτρέπονται σαν χαρακτήρες μέσα στο αρχείο. Επίσης, θα δείτε τον Ταχυδρομικό Κώδικα της Εταιρίας, θα πρέπει να είναι πενταψήφιος, και όχι τετραψήφιο.