(Π.Κ. 38 / 13-6-2008)
ΚΥΤΙΟΠΟΙΪΑΣ & ΧΑΡΤΟΚΙΒΩΤΙΩΝ
ΚΥΤΙΟΠΟΙΪΑΣ & ΧΑΡΤΟΚΙΒΩΤΙΩΝ ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΤΕΣ Σ.Σ.Ε. 2008 για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργατοτεχνιτών-τριών Κυτιοποιίας και Χαρτοκιβωτίων όλης της Χώρας. (Π.Κ. 38/13-6-2008)
Στην Αθήνα σήμερα την 28η Μαϊου 2008 οι παρακάτω αναφερόμενοι α) Διονύσης Νικολάου, Γενικός Διευθυντής του Συνδέσμου Ελληνικών Βιομηχανιών (ΣΕΒ), β) Λένα Κιλιοπούλου Μέλος του Ελληνικού Συνδέσμου Κατασκευαστών Κυματοειδούς Χαρτονιού & Χαρτοκιβωτίων και γ) Δημήτρης Δρακόπουλος, Πρόεδρος και Δημήτρης Χαρός, Γεν. Γραμματέας αντίστοιχα της Ομοσπονδίας Μισθωτών Τύπου και Βιομηχανίας Χάρτου, όλοι νόμιμα εξουσιοδοτημένοι για την υπογραφή αυτής της ΣΣΕ.
Άρθρο 1
Πεδίο Εφαρμογής
Στις διατάξεις της ΣΣΕ αυτής υπάγονται οι εργατοτεχνίτες-τριες κυτιοποιίας και χαρτοκιβωτίων που απασχολούνται στις βιομηχανικές επιχειρήσεις κυτιοποιίας και χαρτοκιβωτίων όλης της Χώρας.
Άρθρο 2
Βασικά ημερομίσθια
Τα βασικά ημερομίσθια και οι μισθοί των παραπάνω εργατοτεχνιτών-τριών όπως είχαν διαμορφωθεί την 31-12-2007 με βάση την από 23-5-2007 ΣΣΕ, αυξάνονται από 1 Ιανουαρίου 2008 κατά ποσοστό 3,2% και όπως θα έχουν διαμορφωθεί την 30-6-2008 αυξάνονται περαιτέρω από 1-7-2008 κατά ποσοστό 3,3% και διαμορφώνονται με μικρές στρογγυλοποιήσεις όπως ο παρακάτω πίνακας: (ΒΛΕΠΕ ΠΙΝΑΚΕΣ)
Άρθρο 3
Επιδόματα
1. Η διάταξη του άρθρου 3 περίπτωση α. της από 29-6-2005 ΣΣΕ που αφορά τη χορήγηση επιδόματος πολυετούς υπηρεσίας στους υπαγομένους ημερομισθίους και μισθωτούς στη ΣΣΕ αυτή, τροποποιείται από 1-1-2008 ως εξής:
«Τα παραπάνω βασικά ημερομίσθια και οι μισθοί των εργαζομένων (Άρθρο 2, πίνακας ειδικοτήτων) που υπάγονται στη ρύθμιση αυτή προσαυξάνονται με τα παρακάτω επιδόματα:
α. Πολυετούς υπηρεσίας: Στους υπαγομένους στην ΣΣΕ αυτή μισθωτούς, εκτός αυτών που ανήκουν στην παραπάνω Ζ΄ κατηγορία, χορηγείται επίδομα πολυετούς υπηρεσίας σε ποσοστό 5% για τις πρώτες πέντε (5) τριετίες και σε ποσοστό 7% για τις υπόλοιπες και μέχρι δέκα (10) τριετίες υπηρεσίας στον κλάδο, που υπολογίζεται από των κάθε φορά διαμορφουμένων βασικών τους ημερομισθίων.
Στους υπαγόμενους στην Ζ΄ κατηγορία (ανειδίκευτοι εργάτες και εργάτες γενικών καθηκόντων) χορηγείται επίδομα πολυετούς υπηρεσίας ως εξής:
1. Για τις πέντε (5) πρώτες τριετίες υπηρεσίας ή προϋπηρεσίας των δικαιούχων σε οποιονδήποτε εργοδότη και με οποιαδήποτε ειδικότητα, σε ποσοστό 5% για κάθε συμπληρωμένη τριετία που υπολογίζεται επί των κάθε φορά διαμορφουμένων βασικών τους ημερομισθίων.
2. Σε όσους από τους παραπάνω μισθωτούς της κατηγορίας αυτής (Ζ) έχουν συμπληρώσει ή συμπληρώνουν στο μέλλον:
2.1. Δέκα οκτώ (18) χρόνια εργασίας σε οποιονδήποτε εργοδότη, εκ των οποίων τα τρία τουλάχιστον στον κλάδο της κυτιοποιίας, χορηγείται από 1-1-2004 ή από τη συμπλήρωση 18 χρόνων εργασίας μία ακόμη τριετία σε ποσοστό 7% επί του βασικού τους ημερομισθίου.
2.2. Είκοσι ένα (21) χρόνια εργασίας ή προϋπηρεσίας σε οποιονδήποτε εργοδότη εκ των οποίων τα έξι (6) τουλάχιστον χρόνια στον κλάδο της κυτιοποιίας, χορηγείται από 1-9-2005 ή από τη συμπλήρωση 21 χρόνων εργασίας, μία ακόμη τριετία σε ποσοστό 7% επί του βασικού τους ημερομισθίου.
2.3. Είκοσι τέσσερα (24) χρόνια εργασίας ή προϋπηρεσίας σε οποιονδήποτε εργοδότη εκ των οποίων τα εννέα (9) τουλάχιστον χρόνια στον κλάδο της κυτιοποιίας, χορηγείται από 1-1-2007 ή από τη συμπλήρωση 24 χρόνων εργασίας μία ακόμη τριετία σε ποσοστό 7% επί του βασικού τους ημερομισθίου και
2.4. Είκοσι επτά (27) χρόνια εργασίας ή προϋπηρεσίας σε οποιονδήποτε εργοδότη εκ των οποίων τα δώδεκα (12) τουλάχιστον χρόνια στον κλάδο της κυτιοποιίας, χορηγείται από 1-7-2007 ή από τη συμπλήρωση 27 χρόνων εργασίας μία ακόμη τριετία σε ποσοστό 7% επί του βασικού τους ημερομισθίου».
2.5 Τριάντα (30) χρόνια εργασίας ή προϋπηρεσίας σε οποιονδήποτε εργοδότη εκ των οποίων τα δεκαπέντε (15) τουλάχιστον χρόνια στον κλάδο της κυτιοποιΐας , χορηγείται από 1-1-2008 ή από τη συμπλήρωση 30 χρόνων εργασίας μία ακόμη τριετία σε ποσοστό 7% επί του βασικού τους ημερομισθίου.
3.1. Από 1-1-2004 ως προς την κατηγορία αυτή των εργαζομένων (Ζ) γίνεται νέος υπολογισμός του επιδόματος πολυετίας (τριετιών) σύμφωνα με την παραπάνω διάταξη.
3.2. Επίδομα πολυετίας που ήδη έχει χορηγηθεί με βάση την παραπάνω διάταξη της ΣΣΕ 2004 στην κατηγορία αυτή των εργαζομένων από 1-1-2004 και μετά συμψηφίζεται με το αντίστοιχο επίδομα που χορηγείται με την παρούσα.
4. Ποσά που τυχόν έχουν καταβληθεί σε δικαιούχους εργαζομένους της κατηγορίας αυτής (Ζ) για επίδομα πολυετίας μέσα στο 2004, πέρα αυτών που δικαιούνται με την παρούσα ΣΣΕ, δεν αναζητούνται.
5. Η προϋπηρεσία για την εφαρμογή των παραπάνω διατάξεων αποδεικνύεται με την υποβολή αντίστοιχων πιστοποιητικών των προηγουμένων εργοδοτών ή από τα ασφαλιστικά βιβλιάρια ή τις βεβαιώσεις ασφαλίσεως του ΙΚΑ.
β. Γάμου σε ποσοστό 10% για τους έγγαμους άνδρες και γυναίκες. Το επίδομα αυτό χορηγείται επίσης και στους χήρους – χήρες, διαζευγμένους – νες καθώς και στις άγαμες μητέρες εφόσον όλοι αυτοί έχουν την επιμέλεια των παιδιών.
Άρθρο 4
Στολές εργασίας
Σε όλους τους εργαζόμενους στην παρούσα Σ.Σ.Ε. χορηγούνται ετησίως, από 1-1-2006 στο παραπάνω προσωπικό μία στολή εργασίας για τους άνδρες (μπουφάν-παντελόνι) ή μία ρόμπα εργασίας για τις γυναίκες θερινού τύπου και μια αντίστοιχη στολή χειμερινού τύπου. Η παράδοση των στολών αυτών ανά εποχή πρέπει να γίνεται της μεν θερινής μέχρι την 31-5ου της δε χειμερινής μέχρι 31-10ου κάθε έτους. Ειδικώς στους εργαζόμενους ως παρασκευαστές κόλλας, άνδρες, γυναίκες, χορηγούνται επιπλέον ένα ζευγάρι ελαστικών υποδημάτων κάθε χρόνο.
Η κυριότητα των στολών αυτών ανήκει στον εργοδότη στον οποίο και παραδίδονται με τη λήξη των συμβάσεων εργασίας των δικαιούχων για οποιοδήποτε λόγο.
Άρθρο 5
Αποζημιώσεις Εργατοτεχνιτών σε περίπτωση καταγγελίας της σύμβασης εργασίας
Οι αποζημιώσεις του β.δ. 16/18 Ιουλίου 1920, διαμορφώνονται από 1-1-2004 ως εξής (ΕΓΣΣΕ 2004 – 2005):
 α. Από 2 μήνες έως 1 έτος                5 ημερομίσθια 
 β. Από 1 έτος συμπληρωμένο έως 2 έτη   7 ημερομίσθια
 γ. Από 2 έτη συμπληρωμένα έως 5 έτη                15 ημερομίσθια
 δ. Από 5 έτη συμπληρωμένα έως 10 έτη             30 ημερομίσθια
 ε. Από 10 έτη συμπληρωμένα έως 15 έτη           60 ημερομίσθια
 στ. Από 15 έτη συμπληρωμένα έως 20 έτη         100 ημερομίσθια
 ζ. Από 20 έτη συμπληρωμένα έως 25 έτη           120 ημερομίσθια
 η. Από 25 έτη συμπληρωμένα έως 30 έτη           145 ημερομίσθια
 θ. Από 30 έτη συμπληρωμένα και άνω                 165 ημερομίσθια
Άρθρο 6
Άδεια αναπαύσεως
Εργαζόμενοι που έχουν συμπληρώσει υπηρεσία 10 ετών στον ίδιο εργοδότη ή προϋπηρεσία 12 ετών σε οποιοδήποτε εργοδότη και με οποιαδήποτε σχέση εργασίας, δικαιούνται άδεια 30 εργασίμων ημερών, αν εφαρμόζεται σύστημα εξαήμερης εβδομαδιαίας εργασίας ή 25 εργασίμων ημερών, αν εφαρμόζεται σύστημα πενθήμερης εβδομαδιαίας εργασίας.
Η διάρκεια της σχέσης εργασίας (βασικός χρόνος), που απαιτείται για τη γένεση της αξίωσης για τη χορήγηση της ετήσιας κανονικής άδειας με αποδοχές (Α.Ν. 539/1945) ισχύει όπως ο Νόμος ορίζει.
Από 1/1/2008, μετά τη συμπλήρωση 25ετούς υπηρεσίας,δικαιούνται μία (1) επιπλέον εργάσιμη ημέρα, δηλ. συνολικά τριάντα μία (31) και είκοσι έξι (26) εργάσιμες ημέρες αντίστοιχα.
Άρθρο 7
Άδεια μητρότητας
Η συνολική διάρκεια της άδειας μητρότητας ορίζεται σε δέκα επτά (17) εβδομάδες. Οκτώ (8) εβδομάδες θα χορηγούνται υποχρεωτικά πριν από την πιθανή ημερομηνία τοκετού και οι υπόλοιπες εννέα (9) μετά τον τοκετό. Σε περίπτωση που ο τοκετός πραγματοποιηθεί σε χρόνο προγενέστερο από αυτόν που είχε αρχικά πιθανολογηθεί, το υπόλοιπο της άδειας θα χορηγείται κανονικά υποχρεωτικά μετά τον τοκετό, ώστε να εξασφαλίζεται χρόνος συνολικής άδειας δέκα επτά (17) εβδομάδων. Ο χρόνος αυτής της άδειας αμείβεται σύμφωνα με τις προβλεπόμενες για το θέμα αυτό διατάξεις.
Άρθρο 8
Μειωμένο ωράριο για τη φροντίδα του τέκνου
Η άδεια θηλασμού και φροντίδας παιδιών του άρθρου 9 της ΕΓΣΣΕ του έτους 1993, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, έχει ως αφετηρία τη λήξη της άδειας λοχείας, δηλαδή 9 εβδομάδες μετά τον τοκετό.
Άρθρο 9
Εναλλακτική χρήση του μειωμένου ωραρίου ως άδειας για φροντίδα του παιδιού
Το μειωμένο ωράριο («άδεια») θηλασμού και φροντίδας παιδιών του άρθρου 9 της ΕΓΣΣΕ του έτους 1993, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, δικαιούται ο/η εργαζόμενος/-η με αίτησή του/της να το ζητήσει εναλλακτικά ως συνεχόμενη ισόχρονη άδεια με αποδοχές, εντός της χρονικής περιόδου κατά την οποία δικαιούται μειωμένου ωραρίου για τη φροντίδα του παιδιού.
Η εναλλακτική χορήγηση της άδειας προϋποθέτει συμφωνία του εργοδότη και χορηγείται εφάπαξ ή τμηματικά.
Άρθρο 10
Παρακράτηση συνδικαλιστικής συνδρομής
Όλες οι επιχειρήσεις εξακολουθούν να είναι υποχρεωμένες να παρακρατούν κατά την πληρωμή της Μισθοδοσίας τη συνδρομή των μελών Πρωτοβαθμίων Συνδικαλιστικών Οργανώσεων και να την αποδίδουν σ’ αυτές.
Για να γίνει παρακράτηση της συνδικαλιστικής συνδρομής απαιτείται έγγραφη δήλωση των εργαζομένων προς την επιχείρηση. Το Σωματείο με δήλωσή του πρέπει να γνωστοποιήσει το ποσό της συνδρομής, τη συχνότητα της παρακράτησης (π.χ. κάθε μήνα, κάθε εξάμηνο), και τον τραπεζικό λογαριασμό, στον οποίο θα κατατίθενται τα παρακρατούμενα ποσά, υπέρ του σωματείου και ενδεχομένως, κατά ορισμένο ποσοστό ή ποσόν, υπέρ δευτεροβαθμίων οργανώσεων, στις οποίες αυτό ανήκει ή και υπέρ της ΓΣΕΕ. Η δήλωση πρέπει να επαναλαμβάνεται, όταν μεταβάλλονται αυτά τα στοιχεία.
Η δήλωση με την οποία οι εργαζόμενοι γνωστοποιούν προς την επιχείρηση ότι θέλουν να γίνει παρακράτηση της συνδικαλιστικής συνδρομής τους, όπως και η ανάκληση αυτής, μπορεί να γίνεται και μέσω του σωματείου, το οποίο εξουσιοδοτείται για την παράδοση της δήλωσης αυτής στον εργοδότη. Η γνησιότητα της υπογραφής της δήλωσης αυτής βεβαιώνεται από τον Πρόεδρο ή τον Γεν. Γραμματέα του σωματείου.
Άρθρο 11
Άδεια φροντίδας υιοθετημένων παιδιών
Το δικαίωμα διακοπής της εργασίας ή καθυστερημένης προσέλευσης ή πρόωρης αποχώρησης της μητέρας και εναλλακτικά του πατέρα για τη φροντίδα των παιδιών σύμφωνα με το άρθρο 9 της Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. του 1993, έχουν και οι θετοί γονείς παιδιών ηλικίας έως έξι ετών.
Άρθρο 12
Άδεια Γάμου
Η άδεια γάμου του άρθρου 6 της Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. του 1993 προσαυξάνεται σε έξι (6) εργάσιμες ημέρες για όσους εργάζονται εξαήμερο και παραμένει σε πέντε (5) εργάσιμες ημέρες για όσους εργάζονται πενθήμερο.
Σε περίπτωση γέννησης παιδιού ο πατέρας δικαιούται δύο (2) ημέρες άδεια με αποδοχές.
Άρθρο 13
Άδεια εξετάσεων σε μεταπτυχιακούς φοιτητές
Όσοι συμμετέχουν σε πρόγραμμα για μεταπτυχιακό δίπλωμα ετήσιας τουλάχιστον φοίτησης ή διδακτορικό δίπλωμα ΑΕΙ και ΤΕΙ της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, δικαιούνται άδεια 10 εργασίμων ημερών.  Η άδεια αυτή είναι άνευ αποδοχών από τον εργοδότη, χορηγείται σε συνεχείς ημέρες ή τμηματικά και ανεξάρτητα από την ηλικία του/της δικαιούχου και ισχύει μέχρι δύο έτη.
Άρθρο 14
Άδεια λόγω AIDS
Εργαζόμενοι (-ες) με εξαρτημένη σχέση εργασίας, που έχουν υπηρεσία μέχρι τεσσάρων (4) ετών στον ίδιο εργοδότη, οι οποίοι(-ες) είναι φορείς ή πάσχουν από AIDS και έχουν κριθεί ικανοί προς εργασία, δικαιούνται από τη γνωστοποίηση στον εργοδότη, έως ένα (1) μήνα για κάθε ημερολογιακό έτος επιπλέον άδεια με αποδοχές.
Άρθρο 15
Άδεια για συμμετοχή σε εξετάσεις
Εξακολουθεί να χορηγείται σε 30 ημέρες η άδεια, που προβλέπεται από την παρ. 1 άρθρο 2 του Ν. 1346/1983 για συμμετοχή σε εξετάσεις των εργαζομένων μαθητών, ή σπουδαστών, ή φοιτητών εκπαιδευτικών μονάδων οποιουδήποτε τύπου και οποιασδήποτε βαθμίδας του Δημοσίου ή εποπτευομένων από το Δημόσιο με οποιοδήποτε τρόπο, οι οποίοι δεν έχουν συμπληρώσει το 28ο έτος της ηλικίας τους. Η άδεια αυτή χορηγείται σε συνεχείς ημέρες ή τμηματικά (ΣΣΕ 24-7-1998).
Άρθρο 16
Άδεια φροντίδας παιδιού
1. Οι μητέρες εργαζόμενες δικαιούνται, για χρονικό διάστημα τριάντα μηνών από τον τοκετό, είτε να προσέρχονται αργότερα, είτε να αποχωρούν νωρίτερα από την εργασία τους κατά μία ώρα κάθε ημέρα.
Εναλλακτικά, με συμφωνία του εργοδότη, το ημερήσιο ωράριο των μητέρων μπορεί να ορίζεται μειωμένο κατά δύο ώρες ημερησίως για τους 12 πρώτους μήνες και κατά μία ώρα για έξι (6) επιπλέον μήνες.
2. Την άδεια απουσίας για λόγους φροντίδας του παιδιού δικαιούται και ο πατέρας, εφόσον δεν κάνει χρήση αυτής η εργαζόμενη μητέρα, προσκομίζοντας στον εργοδότη του τη σχετική βεβαίωση του εργοδότη της μητέρας του παιδιού.
3. Το δικαίωμα καθυστερημένης προσέλευσης ή πρόωρης αποχώρησης της μητέρας και εναλλακτικά του πατέρα για τη φροντίδα του παιδιού, έχουν και οι θετοί γονείς παιδιού ηλικίας ως έξι (6) ετών, υπό τους ίδιους ως άνω όρους των φυσικών γονέων και χρονική αφετηρία την υιοθεσία.
4. Την άδεια φροντίδας παιδιού δικαιούνται και οι άγαμοι γονείς.
5. Η άδεια φροντίδας του παιδιού, θεωρείται και αμείβεται ως χρόνος εργασίας και δεν πρέπει να προκαλεί δυσμενέστερες συνθήκες στην απασχόληση και στις εργασιακές σχέσεις.
Άρθρο 17
Μονογονεϊκές οικογένειες
Στους εργαζόμενους(-ες), που έχουν χηρέψει και στον άγαμο (η) γονέα, που έχει την επιμέλεια του παιδιού, χορηγείται άδεια με αποδοχές έξι (6) εργασίμων ημερών το χρόνο, πέραν αυτής που δικαιούται από άλλες διατάξεις. Γονέας με τρία (3) παιδιά ή περισσότερα, δικαιούται άδεια οκτώ (8) εργασίμων ημερών.
Η άδεια αυτή χορηγείται λόγω αυξημένων αναγκών φροντίδας παιδιών ηλικίας μέχρι δώδεκα (12) ετών συμπληρωμένων, χορηγείται εφάπαξ ή τμηματικά μετά από συνεννόηση με τον εργοδότη, σύμφωνα με τις ανάγκες του γονέα και δεν πρέπει να συμπίπτει χρονικά με την αρχή ή το τέλος της ετήσιας κανονικής άδειας.
Άρθρο 18
Άδεια για μεταγγίσεις αίματος και παραγώγων του ή αιμοκάθαρση
Εργαζόμενοι(-ες) με εξαρτημένη σχέση εργασίας, που έχουν υπηρεσία μέχρι τεσσάρων (4) ετών στον ίδιο εργοδότη, οι οποίοι(-ες) πάσχουν από νόσημα, που απαιτεί μεταγγίσεις αίματος και παραγώγων του ή αιμοκάθαρση και το οποίο έχει γνωστοποιηθεί στον εργοδότη, δικαιούνται έως είκοσι δύο (22) εργάσιμες ημέρες το χρόνο επιπλέον άδεια, με αποδοχές.
Άρθρο 19
Άδεια γονέα για παιδί με νόσημα που απαιτεί μεταγγίσεις αίματος και παραγώγων του ή αιμοκάθαρση
Στους φυσικούς ή θετούς γονείς παιδιού ηλικίας ως δέκα έξι (16) ετών συμπληρωμένων, το οποίο πάσχει από νόσημα που απαιτεί μεταγγίσεις αίματος και παραγώγων του ή αιμοκάθαρση χορηγείται πρόσθετη άδεια δέκα (10) εργάσιμων ημερών ετησίως. Η άδεια αυτή είναι με αποδοχές και χορηγείται και στους δύο γονείς επιπλέον της άδειας που δικαιούνται από άλλες διατάξεις.
Άρθρο 20
Άδεια λόγω θανάτου συγγενούς
Στους εργαζόμενους(-ες) με εξαρτημένη σχέση εργασίας χορηγείται άδεια δύο (2) ημερών με αποδοχές σε περίπτωση θανάτου συζύγου, τέκνων, γονέων και αδελφών.
Άρθρο 21
Προστασία της απασχόλησης των «εξαρτημένων» ατόμων κατά την περίοδο της απεξάρτησης
Δεν επιτρέπεται η απόλυση «εξαρτημένου» ατόμου εξαιτίας της εξάρτησης, εφόσον αποδεδειγμένα μετέχει σε πρόγραμμα απεξάρτησης και για τέσσερις (4) μήνες από την υπαγωγή του στο πρόγραμμα αυτό και για μία φορά.
Άρθρο 22
Ωράριο εργασίας ανηλίκων
Εργαζόμενοι που φοιτούν κανονικά και αποδεδειγμένα στη δευτεροβάθμια γενική ή τεχνική επαγγελματική εκπαίδευση, σε δημόσιες ή ιδιωτικές σχολές αναγνωρισμένες από το κράτος και δεν έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους, δεν απασχολούνται περισσότερο από 6 ώρες την ημέρα, με την ανάλογη αμοιβή (ΣΣΕ 24-5-1995).
Άρθρο 23
Διάλειμμα εργασίας
Στους υπαγομένους στην ΣΣΕ αυτή χορηγείται ημερήσιο διάλειμμα εργασίας σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 4 του ΠΔ 88/99 (ΦΕΚ 94 τ.Α΄ 1999).
Άρθρο 24
Άδειες απουσίας για την παρακολούθηση της σχολικής επίδοσης του παιδιού
Για κάθε παιδί ηλικίας μέχρι 16 ετών που είναι μαθητής (τρια), οι εργαζόμενοι γονείς δικαιούνται να απουσιάζουν, χωρίς περικοπή των αποδοχών τους και μετά από άδεια του εργοδότη, ορισμένες ώρες ή ολόκληρη την ημέρα από την εργασία τους, μέχρι τη συμπλήρωση τεσσάρων (4) εργάσιμων ημερών κάθε ημερολογιακό έτος, συνολικά και για τους δύο γονείς, προκειμένου να παρακολουθήσουν τη σχολική επίδοση του παιδιού.
Άρθρο 25
Προσαύξηση της άδειας για  ασθένεια Εξαρτώμενων μελών των τρίτεκνων και πολυτέκνων.
Από 1/1/2008 αυξάνεται κατά δύο (2) ημέρες η άδεια χωρίς αποδοχές του άρθρου 7 του Ν. 1483/1984 σε περίπτωση ασθένειας εξαρτώμενων μελών και καθορίζεται σε 14 εργάσιμες κάθε ημερολογιακό έτος, εφόσον ο/η εργαζόμενος/η προστατεύει τρία (3) παιδιά και πάνω.
Άρθρο 26
Συμφιλίωση επαγγελματικής και οικογενειακής ζωής των αναδόχων γονέων
Όλες οι διατάξεις Εθνικών Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας και Διαιτητικών Αποφάσεων που είναι σε ισχύ και αφορούν στην προστασία της οικογένειας και στη διευκόλυνση των εργαζομένων, που είναι φυσικοί ή θετοί γονείς, εφαρμόζονται αναλόγως και στους αναδόχους γονείς.
Άρθρο 27
Κατά τα λοιπά εξακολουθούν να ισχύουν όλοι οι όροι των προηγουμένων ομοίων κλαδικών ρυθμίσεων εφόσον δεν τροποποιούνται με την ΣΣΕ αυτή, καθώς και όλοι οι θεσμικοί όροι των ΕΓΣΣΕ, όπως αυτοί διαμορφώθηκαν με την από 23-5-2007 ομοία.
Άρθρο 28
Τυχόν ανώτερες καταβαλλόμενες αποδοχές ή ευνοϊκότεροι όροι αμοιβής και εργασίας δεν θίγονται με την ΣΣΕ αυτή.
Άρθρο 29
Ισχύς
Η ισχύς της ΣΣΕ αυτής, αρχίζει από 1-1-2008, εκτός εάν στις επί μέρους διατάξεις της ορίζεται διαφορετικά.