(Π.Κ. 46 / 6-6-2007)
ΚΥΤΙΟΠΟΙΪΑΣ & ΧΑΡΤΟΚΙΒΩΤΙΩΝΚΥΤΙΟΠΟΙΙΑΣ ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΤΕΣ – ΣΣΕ για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργατοτεχνιτών-τριών κυτιοποιίας και χαρτοκιβωτίων όλης της χώρας – Π.Κ.: 46/6.6.2007
Στην Αθήνα σήμερα, 23.5.2007, οι παρακάτω αναφερόμενοι: α) Διονύσης Νικολάου, γενικός διευθυντής του Συνδέσμου Ελληνικών Βιομηχανιών (ΣΕΒ), β) Αντώνης Σπυράκης, μέλος του Ελληνικού Συνδέσμου Κατασκευαστών Κυματοειδούς Χαρτονιού και Χαρτοκιβωτίων και γ) Δημήτρης Δρακόπουλος, πρόεδρος και Δημήτρης Χαρός, γενικός γραμματέας, αντίστοιχα, της Ομοσπονδίας Μισθωτών Τύπου και Βιομηχανίας Χάρτου, όλοι νόμιμα εξουσιοδοτημένοι για την υπογραφή αυτής της Σ.Σ.Ε.
Άρθρο 1
Πεδίο εφαρμογής
Στις διατάξεις της Σ.Σ.Ε. αυτής υπάγονται οι εργατοτεχνίτες-τριες κυτιοποιίας και χαρτοκιβωτίων που απασχολούνται στις βιομηχανικές επιχειρήσεις κυτιοποιίας και χαρτοκιβωτίων όλης της χώρας.
Άρθρο 2
Βασικά ημερομίσθια
Τα βασικά ημερομίσθια και οι μισθοί των παραπάνω εργατοτεχνιτών-τριών, όπως είχαν διαμορφωθεί την 31.12.2006 με βάση την από 25.5.2006 Σ.Σ.Ε., αυξάνονται από 1.1.2007 κατά ποσοστό 3% και, όπως θα έχουν διαμορφωθεί την 30.6.2007, αυξάνονται περαιτέρω από 1.7.2007 κατά ποσοστό 2,7% και διαμορφώνονται με μικρές στρογγυλοποιήσεις όπως ο παρακάτω πίνακας. (ΒΛΕΠΕ ΠΙΝΑΚΕΣ)
 Άρθρο 3
Επιδόματα
Η διάταξη του άρθρου 3, περ. α’ της από 29.6.2005 Σ.Σ.Ε. που αφορά τη χορήγηση επιδόματος πολυετούς υπηρεσίας στους υπαγόμενους ημερομίσθιους και μισθωτούς στη Σ.Σ.Ε. αυτή, τροποποιείται από 1.1.2007 ως εξής:
«Τα παραπάνω βασικά ημερομίσθια και οι μισθοί των εργαζομένων (άρθρο 2, Πίνακας ειδικοτήτων) που υπάγονται στη ρύθμιση αυτή προσαυξάνονται με τα παρακάτω επιδόματα:
α) Πολυετούς υπηρεσίας: Στους υπαγόμενους στη Σ.Σ.Ε. αυτή μισθωτούς, εκτός αυτών που ανήκουν στην παραπάνω Ζ’ κατηγορία, χορηγείται επίδομα πολυετούς υπηρεσίας σε ποσοστό 5% για τις πρώτες πέντε (5) τριετίες και σε ποσοστό 7% για τις υπόλοιπες και μέχρι εννέα (9) τριετίες υπηρεσίας στον κλάδο, που υπολογίζεται επί των κάθε φορά διαμορφούμενων βασικών τους ημερομισθίων.
Στους υπαγόμενους στη Ζ’ κατηγορία (ανειδίκευτοι εργάτες και εργάτες γενικών καθηκόντων) χορηγείται επίδομα πολυετούς υπηρεσίας ως εξής:
1. Για τις πέντε (5) πρώτες τριετίες υπηρεσίας ή προϋπηρεσίας των δικαιούχων σε οποιονδήποτε εργοδότη και με οποιαδήποτε ειδικότητα, σε ποσοστό 5% για κάθε συμπληρωμένη τριετία που υπολογίζεται επί των κάθε φορά διαμορφούμενων βασικών τους ημερομισθίων.
2. Σε όσους από τους παραπάνω μισθωτούς της κατηγορίας αυτής (Ζ) έχουν συμπληρώσει ή συμπληρώνουν στο μέλλον:
2.1. Δεκαοκτώ (18) χρόνια εργασίας σε οποιονδήποτε εργοδότη, εκ των οποίων τα τρία (3) τουλάχιστον στον κλάδο της κυτιοποιίας, χορηγείται από 1.1.2004 ή από τη συμπλήρωση δεκαοκτώ (18) χρόνων εργασίας μία (1) ακόμη τριετία σε ποσοστό 7% επί του βασικού τους ημερομισθίου.
2.2. Είκοσι ένα (21) χρόνια εργασίας ή προϋπηρεσίας σε οποιονδήποτε εργοδότη, εκ των οποίων τα έξι (6) τουλάχιστον στον κλάδο της κυτιοποιίας, χορηγείται από 1.9.2005 ή από τη συμπλήρωση είκοσι ενός (21) χρόνων εργασίας μία (1) ακόμη τριετία σε ποσοστό 7% επί του βασικού τους ημερομισθίου.
2.3. Είκοσι τέσσερα (24) χρόνια εργασίας ή προϋπηρεσίας σε οποιονδήποτε εργοδότη, εκ των οποίων τα εννέα (9) τουλάχιστον χρόνια στον κλάδο της κυτιοποιίας, χορηγείται από 1.1.2007 ή από τη συμπλήρωση είκοσι τεσσάρων (24) χρόνων εργασίας μία (1) ακόμη τριετία σε ποσοστό 7% επί του βασικού τους ημερομισθίου και
2.4. Είκοσι επτά (27) χρόνια εργασίας ή προϋπηρεσίας σε οποιονδήποτε εργοδότη, εκ των οποίων τα δώδεκα (12) τουλάχιστον χρόνια στον κλάδο της κυτιοποιίας, χορηγείται από 1.7.2007 ή από τη συμπλήρωση είκοσι επτά (27) χρόνων εργασίας μία (1) ακόμη τριετία σε ποσοστό 7% επί του βασικού τους ημερομισθίου».
3.1. Από 1.1.2004 ως προς την κατηγορία αυτή των εργαζομένων (Ζ) γίνεται νέος υπολογισμός του επιδόματος πολυετίας (τριετιών) σύμφωνα με την παραπάνω διάταξη.
3.2. Επίδομα πολυετίας που ήδη έχει χορηγηθεί με βάση την παραπάνω διάταξη της Σ.Σ.Ε. έτους 2004 στην κατηγορία αυτή των εργαζομένων από 1.1.2004 και μετά συμψηφίζεται με το αντίστοιχο επίδομα που χορηγείται με την παρούσα.
4. Ποσά που τυχόν έχουν καταβληθεί σε δικαιούχους εργαζόμενους της κατηγορίας αυτής (Ζ) για επίδομα πολυετίας μέσα στο 2004, πέραν αυτών που δικαιούνται με την παρούσα Σ.Σ.Ε., δεν αναζητούνται.
β) Γάμου σε ποσοστό 10% για τους έγγαμους άνδρες και γυναίκες. Το επίδομα αυτό χορηγείται επίσης και στους χήρους-ες, διαζευγμένους-ες, καθώς και στις άγαμες μητέρες, εφόσον όλοι αυτοί έχουν την επιμέλεια των παιδιών.
Άρθρο 4
Στολές εργασίας
Σε όλους τους εργαζόμενους στην παρούσα Σ.Σ.Ε. χορηγούνται ετησίως, από 1.1.2006, μία στολή εργασίας για τους άνδρες (μπουφάν – παντελόνι) ή μία ρόμπα εργασίας, για τις γυναίκες, θερινού τύπου και μία αντίστοιχη στολή χειμερινού τύπου. Η παράδοση των στολών αυτών ανά εποχή πρέπει να γίνεται της μεν θερινής μέχρι την 31η Μαΐου, της δε χειμερινής μέχρι την 31η Οκτωβρίου κάθε έτους. Ειδικά στους εργαζόμενους ως παρασκευαστές κόλλας, άνδρες – γυναίκες, χορηγούνται επιπλέον ένα ζευγάρι ελαστικών υποδημάτων κάθε χρόνο.
Η κυριότητα των στολών αυτών ανήκει στον εργοδότη, στον οποίο και παραδίδονται με τη λήξη των συμβάσεων εργασίας των δικαιούχων για οποιονδήποτε λόγο.
Άρθρο 5
Αποζημιώσεις εργατοτεχνιτών σε περίπτωση καταγγελίας
της σύμβασης εργασίας
Οι αποζημιώσεις του Β.Δ. 16/18.7.1920, διαμορφώνονται από 1.1.2004 ως εξής: (Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. 2004-2005)
α) Από 2 μήνες έως 1 έτος: 5 ημερομίσθια
β) Από 1 έτος συμπληρωμένο έως 2 έτη: 7 ημερομίσθια
γ) Από 2 έτη συμπληρωμένα έως 5 έτη: 15 ημερομίσθια
δ) Από 5 έτη συμπληρωμένα έως 10 έτη: 30 ημερομίσθια
ε) Από 10 έτη συμπληρωμένα έως 15 έτη: 60 ημερομίσθια
στ) Από 15 έτη συμπληρωμένα έως 20 έτη: 100 ημερομίσθια
ζ) Από 20 έτη συμπληρωμένα έως 25 έτη: 120 ημερομίσθια
η) Από 25 έτη συμπληρωμένα έως 30 έτη: 145 ημερομίσθια
θ) Από 30 έτη συμπληρωμένα και άνω: 165 ημερομίσθια
Άρθρο 6
Άδεια ανάπαυσης
Εργαζόμενοι που έχουν συμπληρώσει υπηρεσία δέκα (10) ετών στον ίδιο εργοδότη ή προϋπηρεσία δώδεκα (12) ετών σε οποιονδήποτε εργοδότη και με οποιαδήποτε σχέση εργασίας, δικαιούνται άδεια τριάντα (30) εργασίμων ημερών αν εφαρμόζεται σύστημα εξαήμερης εβδομαδιαίας εργασίας ή είκοσι πέντε (25) εργασίμων ημερών αν εφαρμόζεται σύστημα πενθήμερης εβδομαδιαίας εργασίας.
Η διάρκεια της σχέσης εργασίας (βασικός χρόνος) που απαιτείται για τη γένεση της αξίωσης για τη χορήγηση της ετήσιας κανονικής άδειας με αποδοχές (Α.Ν.539/1945), ισχύει όπως ο νόμος ορίζει.
Άρθρο 7
Άδεια μητρότητας
Η συνολική διάρκεια της άδειας μητρότητας ορίζεται σε δεκαεπτά (17) εβδομάδες. Οκτώ (8) εβδομάδες θα χορηγούνται υποχρεωτικά πριν από την πιθανή ημερομηνία τοκετού και οι υπόλοιπες εννέα (9) μετά τον τοκετό. Σε περίπτωση που ο τοκετός πραγματοποιηθεί σε χρόνο προγενέστερο από αυτόν που είχε αρχικά πιθανολογηθεί, το υπόλοιπο της άδειας θα χορηγείται κανονικά υποχρεωτικά μετά τον τοκετό, ώστε να εξασφαλίζεται χρόνος συνολικής άδειας δεκαεπτά (17) εβδομάδων. Ο χρόνος αυτής της άδειας αμείβεται σύμφωνα με τις προβλεπόμενες για το θέμα αυτό διατάξεις.
Άρθρο 8
Μειωμένο ωράριο για τη φροντίδα του τέκνου
Η άδεια θηλασμού και φροντίδας παιδιών του άρθρου 9 της Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. του έτους 1993, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, έχει ως αφετηρία τη λήξη της άδειας λοχείας, δηλαδή εννέα (9) εβδομάδες μετά τον τοκετό.
Άρθρο 9
Εναλλακτική χρήση του μειωμένου ωραρίου
ως άδειας για φροντίδα του παιδιού
Το μειωμένο ωράριο («άδεια») θηλασμού και φροντίδας παιδιών του άρθρου 9 της Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. του έτους 1993, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, δικαιούται ο/η εργαζόμενος-η με αίτησή του/της να το ζητήσει εναλλακτικά ως συνεχόμενη ισόχρονη άδεια με αποδοχές, εντός της χρονικής περιόδου κατά την οποία δικαιούται μειωμένου ωραρίου για τη φροντίδα του παιδιού.
Η εναλλακτική χορήγηση της άδειας προϋποθέτει συμφωνία του εργοδότη και χορηγείται εφάπαξ ή τμηματικά.
Άρθρο 10
Παρακράτηση συνδικαλιστικής συνδρομής
Όλες οι επιχειρήσεις εξακολουθούν να είναι υποχρεωμένες να παρακρατούν κατά την πληρωμή της μισθοδοσίας τη συνδρομή των μελών πρωτοβάθμιων συνδικαλιστικών οργανώσεων και να την αποδίδουν σε αυτές.
Για να γίνει παρακράτηση της συνδικαλιστικής συνδρομής, απαιτείται έγγραφη δήλωση των εργαζομένων προς την επιχείρηση. Το σωματείο με δήλωσή του πρέπει να γνωστοποιήσει το ποσό της συνδρομής, τη συχνότητα της παρακράτησης (π.χ. κάθε μήνα, κάθε εξάμηνο) και τον τραπεζικό λογαριασμό στον οποίο θα κατατίθενται τα παρακρατούμενα ποσά υπέρ του σωματείου και ενδεχομένως, κατά ορισμένο ποσοστό ή ποσό, υπέρ δευτεροβάθμιων οργανώσεων, στις οποίες αυτό ανήκει ή και υπέρ της ΓΣΕΕ. Η δήλωση πρέπει να επαναλαμβάνεται όταν μεταβάλλονται αυτά τα στοιχεία.
Η δήλωση με την οποία οι εργαζόμενοι γνωστοποιούν προς την επιχείρηση ότι θέλουν να γίνει παρακράτηση της συνδικαλιστικής συνδρομής τους, όπως και η ανάκληση αυτής, μπορεί να γίνεται και μέσω του σωματείου, το οποίο εξουσιοδοτείται για την παράδοση της δήλωσης αυτής στον εργοδότη. Η γνησιότητα της υπογραφής της δήλωσης αυτής βεβαιώνεται από τον πρόεδρο ή τον γενικό γραμματέα του σωματείου.
Άρθρο 11
Άδεια φροντίδας υιοθετημένων παιδιών
Το δικαίωμα διακοπής της εργασίας ή καθυστερημένης προσέλευσης ή πρόωρης αποχώρησης της μητέρας και εναλλακτικά του πατέρα για τη φροντίδα των παιδιών, σύμφωνα με το άρθρο 9 της Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. του έτους 1993, έχουν και οι θετοί γονείς παιδιών ηλικίας έως 6 ετών.
Άρθρο 12
Άδεια γάμου
Η άδεια γάμου του άρθρου 6 της Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. του έτους 1993 προσαυξάνεται σε έξι (6) εργάσιμες ημέρες για όσους εργάζονται εξαήμερο και παραμένει σε πέντε (5) εργάσιμες ημέρες για όσους εργάζονται πενθήμερο.
Σε περίπτωση γέννησης παιδιού, ο πατέρας δικαιούται δύο (2) ημέρες άδεια με αποδοχές.
Άρθρο 13
Άδεια για ασθένεια εξαρτώμενων μελών
Η άδεια του άρθρου 7 του Ν.1483/1984, σε περίπτωση ασθένειας εξαρτώμενων παιδιών, καθορίζεται σε δώδεκα (12) εργάσιμες ημέρες κατ’ έτος, εφόσον ο/η εργαζόμενος-η έχει τρία (3) παιδιά και πάνω.
Άρθρο 14
Άδεια εξετάσεων σε μεταπτυχιακούς φοιτητές
Όσοι συμμετέχουν σε πρόγραμμα για μεταπτυχιακό δίπλωμα ετήσιας τουλάχιστον φοίτησης ή διδακτορικό δίπλωμα ΑΕΙ και ΤΕΙ της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, δικαιούνται άδεια δέκα (10) εργασίμων ημερών. Η άδεια αυτή είναι άνευ αποδοχών από τον εργοδότη, χορηγείται σε συνεχείς ημέρες ή τμηματικά και ανεξάρτητα από την ηλικία του/της δικαιούχου και ισχύει μέχρι δύο (2) έτη.
Άρθρο 15
Άδεια λόγω AIDS
Εργαζόμενοι-ες με εξαρτημένη σχέση εργασίας, που έχουν υπηρεσία μέχρι τεσσάρων (4) ετών στον ίδιο εργοδότη, οι οποίοι-ες είναι φορείς ή πάσχουν από AIDS και έχουν κριθεί ικανοί προς εργασία, δικαιούνται από τη γνωστοποίηση στον εργοδότη, έως ένα (1) μήνα για κάθε ημερολογιακό έτος επιπλέον άδεια με αποδοχές.
Άρθρο 16
Άδεια για συμμετοχή σε εξετάσεις
Εξακολουθεί να χορηγείται σε τριάντα (30) ημέρες η άδεια που προβλέπεται από την παρ. 1 του άρθρου 2 του Ν.1346/1983 για συμμετοχή σε εξετάσεις των εργαζόμενων μαθητών ή σπουδαστών ή φοιτητών εκπαιδευτικών μονάδων οποιουδήποτε τύπου και οποιασδήποτε βαθμίδας του Δημοσίου ή εποπτευόμενων από το Δημόσιο με οποιονδήποτε τρόπο, οι οποίοι δεν έχουν συμπληρώσει το 28ο έτος της ηλικίας τους. Η άδεια αυτή χορηγείται σε συνεχείς ημέρες ή τμηματικά (Σ.Σ.Ε. της 24.7.1998).
Άρθρο 17
Άδεια φροντίδας παιδιού
1. Οι μητέρες εργαζόμενες δικαιούνται για χρονικό διάστημα τριάντα (30) μηνών από τον τοκετό είτε να προσέρχονται αργότερα είτε να αποχωρούν νωρίτερα από την εργασία τους κατά μία (1) ώρα κάθε ημέρα.
Εναλλακτικά, με συμφωνία του εργοδότη, το ημερήσιο ωράριο των μητέρων μπορεί να ορίζεται μειωμένο κατά δύο (2) ώρες ημερησίως για τους δώδεκα (12) πρώτους μήνες και κατά μία (1) ώρα για έξι (6) επιπλέον μήνες.
2. Την άδεια απουσίας για λόγους φροντίδας του παιδιού δικαιούται και ο πατέρας εφόσον δεν κάνει χρήση αυτής η εργαζόμενη μητέρα, προσκομίζοντας στον εργοδότη του τη σχετική βεβαίωση του εργοδότη της μητέρας του παιδιού.
3. Το δικαίωμα καθυστερημένης προσέλευσης ή πρόωρης αποχώρησης της μητέρας και εναλλακτικά του πατέρα για τη φροντίδα του παιδιού, έχουν και οι θετοί γονείς παιδιού ηλικίας έως 6 ετών, υπό τους ίδιους ως άνω όρους των φυσικών γονέων και χρονική αφετηρία την υιοθεσία.
4. Την άδεια φροντίδας παιδιού δικαιούνται και οι άγαμοι γονείς.
5. Η άδεια φροντίδας του παιδιού θεωρείται και αμείβεται ως χρόνος εργασίας και δεν πρέπει να προκαλεί δυσμενέστερες συνθήκες στην απασχόληση και στις εργασιακές σχέσεις.
Άρθρο 18
Μονογονεϊκές οικογένειες
Στους εργαζόμενους-ες που έχουν χηρέψει και στον άγαμο-η γονέα, που έχει την επιμέλεια του παιδιού, χορηγείται άδεια με αποδοχές έξι (6) εργασίμων ημερών τον χρόνο, πέραν αυτής που δικαιούνται από άλλες διατάξεις. Γονέας με τρία (3) παιδιά ή περισσότερα, δικαιούται άδεια οκτώ (8) εργασίμων ημερών.
Η άδεια αυτή χορηγείται λόγω αυξημένων αναγκών φροντίδας παιδιών ηλικίας μέχρι 12 ετών συμπληρωμένων, χορηγείται εφάπαξ ή τμηματικά μετά από συνεννόηση με τον εργοδότη, σύμφωνα με τις ανάγκες του γονέα και δεν πρέπει να συμπίπτει χρονικά με την αρχή ή το τέλος της ετήσιας κανονικής άδειας.
Άρθρο 19
Άδεια για μεταγγίσεις αίματος
και παραγώγων του ή αιμοκάθαρσης
Εργαζόμενοι-ες με εξαρτημένη σχέση εργασίας που έχουν υπηρεσία μέχρι τεσσάρων (4) ετών στον ίδιο εργοδότη, οι οποίοι-ες πάσχουν από νόσημα που απαιτεί μεταγγίσεις αίματος και παραγώγων του ή αιμοκάθαρση και το οποίο έχει γνωστοποιηθεί στον εργοδότη, δικαιούνται έως είκοσι δύο (22) εργάσιμες ημέρες τον χρόνο επιπλέον άδεια, με αποδοχές.
Άρθρο 20
Άδεια γονέα για παιδί με νόσημα που απαιτεί μεταγγίσεις αίματος
και παραγώγων του ή αιμοκάθαρση
Στους φυσικούς ή θετούς γονείς παιδιού ηλικίας έως 16 ετών συμπληρωμένων, το οποίο πάσχει από νόσημα που απαιτεί μεταγγίσεις αίματος και παραγώγων του ή αιμοκάθαρση, χορηγείται πρόσθετη άδεια δέκα (10) εργασίμων ημερών ετησίως. Η άδεια αυτή είναι με αποδοχές και χορηγείται και στους δύο γονείς επιπλέον της άδειας που δικαιούνται από άλλες διατάξεις.
Άρθρο 21
Άδεια λόγω θανάτου συγγενή
Στους εργαζόμενους-ες με εξαρτημένη σχέση εργασίας χορηγείται άδεια δύο (2) ημερών, με αποδοχές, σε περίπτωση θανάτου συζύγου, τέκνων, γονέων και αδελφών.
Άρθρο 22
Προστασία της απασχόλησης των «εξαρτημένων» ατόμων
κατά την περίοδο της απεξάρτησης
Δεν επιτρέπεται η απόλυση «εξαρτημένου» ατόμου εξαιτίας της εξάρτησης, εφόσον αποδεδειγμένα μετέχει σε πρόγραμμα απεξάρτησης και για τέσσερις (4) μήνες από την υπαγωγή του στο πρόγραμμα αυτό και για μία φορά.
Άρθρο 23
Ωράριο εργασίας ανηλίκων
Εργαζόμενοι που φοιτούν κανονικά και αποδεδειγμένα στη δευτεροβάθμια γενική ή τεχνική επαγγελματική εκπαίδευση, σε δημόσιες ή ιδιωτικές σχολές αναγνωρισμένες από το κράτος και δεν έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους, δεν απασχολούνται περισσότερο από έξι (6) ώρες την ημέρα, με την ανάλογη αμοιβή (Σ.Σ.Ε. της 24.5.1995).
Άρθρο 24
Διάλειμμα εργασίας
Στους υπαγόμενους στη Σ.Σ.Ε. αυτή χορηγείται ημερήσιο διάλειμμα εργασίας σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 4 του Π.Δ.88/1999 (ΦΕΚ 94/Α’/1999).
Άρθρο 25
Κατά τα λοιπά, εξακολουθούν να ισχύουν όλοι οι όροι των προηγούμενων όμοιων κλαδικών ρυθμίσεων, εφόσον δεν τροποποιούνται με τη Σ.Σ.Ε. αυτή, καθώς και όλοι οι θεσμικοί όροι των Ε.Γ.Σ.Σ.Ε., όπως αυτοί διαμορφώθηκαν με την από 12.4.2006 όμοια.
Άρθρο 26
Τυχόν ανώτερες καταβαλλόμενες αποδοχές ή ευνοϊκότεροι όροι αμοιβής και εργασίας δεν θίγονται με τη Σ.Σ.Ε. αυτή.
Άρθρο 27
Ισχύς
Η ισχύς της Σ.Σ.Ε. αυτής αρχίζει από την 1η Ιανουαρίου 2007, εκτός αν στις επιμέρους διατάξεις της ορίζεται διαφορετικά.