Κυρώσεις:Στους εργοδότες που δεν γνωστοποιούν ή γνωστοποιούν εκπρόθεσμα στο ΙΚΑ τις προβλεπόμενες από την νομοθεσία μεταβολές των στοιχείων τους, επιβάλλονται κυρώσεις (αυτοτελή πρόστιμα) με την σύνταξη Πράξεων Επιβολής Αυτοτελών Προστίμων (ΠΕΑΠ):

Για τους εργοδότες Οικοδομοτεχνικών έργων οι κυρώσεις διαμορφώθηκαν ως εξής:

– Αλλαγή της επωνυμίας, πρόστιμο 300€.
– Αλλαγή των κατά νόμο υπευθύνων ή ιδιότητας αυτών 300€
– Αλλαγή των στοιχείων των υπευθύνων και του τόπου κατοικίας ή διαμονής τους, πρόστιμο 150€.
– Αποπεράτωση ιδιωτικού έργου πρόστιμο 150€
– Αλλαγή έδρας πρόστιμο 150€ .
– Αλλαγή χρήσης ιδιωτικού έργου ή τμήματος αυτού, πρόστιμο 150€