Πώς λειτουργούν τα κυλιόμενα ωράρια – οι βάρδιες; Τι ισχύει για τα προγράμματα εργασίας με βάρδιες; Υπάρχουν -2- κατηγορίες, αν η εταιρία υπάγεται στο 5νθήμερο, και αν η εταιρία ΔΕΝ υπάγεται σε αυτό.
1)Αν η εταιρία δεν υπάγεται στο πενθήμερο:

Αν η εταιρία έχει εναλλασσόμενες βάρδιες:
Οι βιομηχανικές επιχειρήσεις μπορούν να παρατείνουν την ημερήσια εργασία των μισθωτών πέρα των 8 ωρών, και την εβδομάδα πέραν των 48 ωρών υπό την προϋπόθεση ότι ο μέσος όρος των ωρών εργασίας υπολογιζόμενος σε περίοδο τουλάχιστον 3ων εβδομάδων για να μην υπερβαίνει τις 8 ώρες την ημέρα και τις 48 ώρες την εβδομάδα.

Αν η εταιρία έχει συνεχή λειτουργία με πρόγραμμα -8- εβδομάδων:
Αν η εταιρία δουλεύει συνεχόμενα για -8- εβδομάδες τότε θα πρέπει ο μέσος όρος της εβδομαδιαίας εργασίας στο διάστημα των 8 εβδομάδων να μην υπερβαίνει τις 40 ώρες εβδομαδιαίως.

Αν η περίοδος απασχόλησης είναι το πολύ -7- εβδομάδες τότε θα πρέπει να δοθεί μία ημέρα ανάπαυσης που θα πρέπει οπωσδήποτε να είναι Κυριακή.
Αν η εταιρία απασχολήσει μία ομάδα απασχόλησης (δηλαδή μία δέσμη βαρδιών) την Κυριακή, τότε θα πρέπει να χορηγήσει ανάπαυση σε άλλη ημέρα της εβδομάδας που ακολουθεί.

Αν η ομάδα εργασίας απασχοληθεί νύχτα τότε θα πρέπει την επόμενη να εργαστεί πρωί ή απόγευμα (να μην είναι 2 συνεχόμενα βραδινά).
Ο μέσος όρος της εβδομαδιαίας εργασίας στην χρονική περίοδο θα πρέπει να είναι 40 ώρες.

2)Αν η εταιρία υπάγεται σε πενθήμερο:

Αν η εταιρία δουλεύει 6 ημέρες την εβδομάδα τότε:
Oι εργαζόμενοι δεν μπορούν να προσφέρουν την εργασία τους με πρόγραμμα εργασίας 56 ώρες την εβδομάδα (δηλαδή 7 ημέρες εργασίας, 7 ημερήσια* 8 ώρες= 56), αλλά ούτε και λιγότερο από 48 ώρες (6 ημερήσια * 8 ώρες = 48 ώρες). Δηλαδή:
56 ώρες > εργασία > 48 ώρες

Αν έχει συνεχή λειτουργία 7 ημέρες την εβδομάδα, οι ώρες που θα χρειάζονται θα είναι: 7 ημέρες * 24 ώρες / ημέρα = 168 ώρες.
Αν η εταιρία εφαρμόζει το 5νθήμερο πρόγραμμα, θα πρέπει η κάθε βάρδια να απασχολείται -5- ημέρες την εβδομάδα. Για να εξασφαλίσει λοιπόν η εταιρία ένα τέτοιο πρόγραμμα θα πρέπει να χρησιμοποιεί -5- ομάδες, για την συνεχή λειτουργία των 168 ωρών την εβδομάδα.
Η εταιρία μπορεί να χρησιμοποιήσει -4- εναλλασσόμενες ομάδες και να καταρτίσει το σύστημα 5νθήμερης εβδομαδιαίας εργασίας με την προϋπόθεση ότι αυτή η υπερεργασία θα πραγματοποιηθεί μέσα στις 5 εργάσιμες ημέρες της εβδομάδας.

4η βάρδια:

Οι εταιρίες που ενώ δεν είναι από την φύση τους συνεχούς λειτουργίας μπορούν να λειτουργούν συνεχώς (συνολικά ή κατά τμήματα), σε σύστημα συνεχούς λειτουργίας τεσσάρων εναλλασσόμενων ομάδων εργασίας. Απαιτείται η συμφωνία των εργαζόμενων.
Αν οι εργαζόμενοι δεν συμφωνήσουν τότε η εταιρία θα λειτουργήσει από Δευτέρα ως Παρασκευή με 3 βάρδιες εργασίας και για το Σάββατο και την Κυριακή θα προσλάβει ιδιαίτερο προσωπικό (4η βάρδια).
Αυτό το προσωπικό θα απασχολείται εναλλάξ σε δύο ομάδες εργασίας επί 12 ώρες την ημέρα, ή θα απασχολείται με το σύστημα της 4ης βάρδιας.
Η 4η βάρδια είναι δύο ιδιαίτερες ομάδες εργασίας που απασχολούνται στην επιχείρηση μόνο το Σαββατοκύριακο, και λειτουργεί μόνο σε προγράμματα εργασίας με τουλάχιστον -5- ομάδες (εργασίας).
Απαγορεύεται δηλαδή σε αυτές τις επιχειρήσεις να απασχολήσουν το ίδιο προσωπικό για τις βάρδιες που θα κάνουν το Σάββατο και την Κυριακή.

Πώς αμείβεται η 4η βάρδια:
Η αμοιβή για εργασία 24 ωρών θα είναι ίση με την αμοιβή των 40 ωρών (και θα συμπεριλαμβάνει και τις αμοιβές που προβλέπονται για υπερωρίες, Κυριακές κτλ). Δηλαδή δουλεύει για 24 ώρες, και θα πληρωθεί για 40, άρα προσαύξηση του ωραρίου: 24/40 = 60% αυξημένο ημερομίσθιο, που καλύπτει τα όποια νυχτερινά, Κυριακές, Αργίες κτλ.
Αν αυτές οι 2 πρόσθετες ομάδες εργασίας της 4ης βάρδιας απασχοληθούν και κάποια άλλη ημέρα της εβδομάδας μέχρι -8- ώρες θα είναι: Ώρες που πραγματικά δούλεψε: 12+12 = 24 και 24 + 8 = 32 ώρες. Ώρες που θα πληρωθεί: Ενώ δουλεύει 24 ώρες, θα πληρωθεί για 40, συν τις επιπλέον -8- ώρες. Για αυτές τις επιπλέον 8 θα καταβληθεί προσαύξηση στο ωρομίσθιο κατά 25% για τις ώρες από 41, 42, 43, 44, 45, ενώ για τις παραπάνω ώρες η προσαύξηση είναι 50%, και μέχρι 120 ώρες ετησίως (πέρα των 120 ωρών η προσαύξηση είναι 75%).
Αν η ημέρα εργασίας συμπέσει σε Σαββατοκύριακο που είναι και αργία, ο μισθωτός δεν μπορεί να αρνηθεί να εργαστεί, ούτε να ζητήσει επιπλέον αμοιβή για τις ημέρες αυτές (ήδη πληρώνεται με 60% αυξημένο).

Σε περίοδο 3ων εβδομάδων μία τουλάχιστον ημέρα εβδομαδιαίας ανάπαυσης θα πρέπει να είναι συνεχόμενη με Κυριακή (δηλαδή ένα Σάββατο ή μία Δευτέρα).
Οι ημέρες ανά εβδομάδα ανάπαυσης πρέπει να είναι συνεχόμενες, 2 φορές κάθε 4 εβδομάδες (Σαββατοκύριακα ή Κυριακή ή Δευτέρα).
Αν η εταιρία δουλεύει 6 ημέρες την εβδομάδα:
Οι επιχειρήσεις που δεν είναι από την φύση τους συνεχούς λειτουργίας, μπορούν να λειτουργούν (συνολικά ή κατά τμήματα), -6- ημέρες την εβδομάδα. Θα πρέπει να δίνουν τις ημέρες της κάθε εβδομάδας ανάπαυσης μία φορά τουλάχιστον συνεχόμενη με Κυριακή ανά περίοδο τριών εβδομάδων.

Οι εταιρίες με κυλιόμενα ωράρια (βάρδια εργασιών, ομάδα εργαζόμενων), θα πρέπει να καταθέτουν προγράμματα εργασίας τουλάχιστον -2- φορές την εβδομάδα.
Υπενθυμίζουμε ότι για όλα τα παραπάνω απαιτείται η συναίνεση του εργαζόμενου.

Απασχόληση την 6η ημέρα χωρίς χορήγηση ρεπό σε κάποια άλλη εργάσιμη ημέρα.

Οι ρυθμίσεις για την 5νθήμερη εργασία εφαρμόζονται υπό την προϋπόθεση ότι οι επιχειρήσεις δεν θα απασχολούν το προσωπικό τους κατά το Σάββατο ή κατά μία άλλη εργάσιμη ημέρα της εβδομάδας.
Οι ώρες απασχόλησης κατά την 6η ημέρα της εβδομάδας επί πενθημέρου δεν συναθροίζονται με τις ώρες των εργάσιμων ημερών της εβδομάδας.
Η απασχόληση κατά την 6η ημέρα της εβδομάδας (Σάββατο) όπου ισχύει το πενθήμερο, είναι άκυρη και γεννά απαίτηση απόδοσης της ωφέλειας του εργοδότη από την παροχή μιας τέτοιας εργασίας.

Νομοθεσία Κυλιόμενων :

Οι επιχειρήσεις που δεν είναι από την φύση τους συνεχούς λειτουργίας, μπορούν να λειτουργούν συνεχώς στο σύνολό τους ή κατά τμήματα με σύστημα λειτουργίας 4 εναλλασσόμενων ομάδων εργασίας, εφόσον συγκατατίθεται ο εργαζόμενος που συμμετάσχει σε αυτές.
Οι ως άνω επιχειρήσεις μπορούν επίσης να λειτουργήσουν συνεχώς, στο σύνολό τους ή κατά τμήματα, εφόσον για την λειτουργία τους κατά το Σάββατο και την Κυριακή ή την Κυριακή και Δευτέρα, προσλάβουν ιδιαίτερο επιπλέον προσωπικό για να το απασχολήσει κατ’ εντολή σε δύο ομάδες επί 12 ώρες την ημέρα.
Η συνολική αμοιβή που οφείλεται για εργασία 24 ωρών, συμπεριλαμβανόμενης και εκείνης που προβλέπεται για υπερωριακή απασχόληση ή εργασία την Κυριακή, αργίες και νυχτερινές ώρες, είναι ίση με την αμοιβή που αντιστοιχεί σε απασχόληση 40 ωρών, εκτός εάν εφαρμόζεται βραχύτερο ωράριο εβδομαδιαίας εργασίας.
Σύμφωνα με τα ανωτέρω, οι ως άνω επιχειρήσεις δεν έχουν την δυνατότητα να λειτουργήσουν κατά το Σάββατο και την Κυριακή με βάρδιες από το ίδιο το προσωπικό που απασχολείται σε αυτές σε 5νθήμερη βάρδια. Θα πρέπει λοιπόν να προσλαμβάνουν επιπλέον προσωπικό που θα απασχολείται μόνο Σάββατα και Κυριακές.

Σε αυτές τις ομάδες εργασίας, πρόσωπα που έχουν ενεργό ασφαλιστικό δεσμό με τα ταμεία της κύριας ασφάλισης (δηλαδή είναι ασφαλισμένα σε κύρια ασφάλιση), δεν μπορούν να απασχοληθούν για περισσότερες ώρες από όσες υπολείπονται για να συμπληρωθούν για την συγκεκριμένη εβδομάδα 48 συνολικά ώρες εργασίας.

Κάθε εργαζόμενος που απασχολείται επί 24 ώρες, ασφαλίζεται για 6 ημέρες εργασίας.

Επιχειρήσεις που δεν είναι από την φύση τους συνεχούς λειτουργίας μπορούν να λειτουργούν συνεχώς στο σύνολό τους ή κατά τμήματα με σύστημα λειτουργίας τεσσάρων εναλλασσόμενων ομάδων εργασίας, εφόσον συγκατατίθεται ο εργαζόμενος που μετέχει σε αυτές.
Μπορούν λοιπόν να λειτουργήσουν κατά τμήματα ή στο σύνολό τους -6- ημέρες την εβδομάδα. Οφείλουν όμως να χορηγούν στις ημέρες ανάπαυσης ανά εβδομάδα, μία φορά τουλάχιστον συνεχόμενη με Κυριακή ανά περίοδο -3- εβδομάδων. Δεν επιτρέπεται η απασχόληση του μισθωτού κατά τα ανωτέρω, χωρίς την συγκατάθεσή του.