ΚΥΑ 69943/2022
Καθορισμός του τρόπου συμπλήρωσης και επαλήθευσης του Ατομικού Λογαριασμού Δεξιοτήτων, καθώς και των τεχνικών λεπτομερειών που είναι απαραίτητες για τη λειτουργία του.

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ -ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τον ν. 4921/2022 «Δουλειές Ξανά: Αναδιοργάνωση Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης και ψηφιοποίηση των υπηρεσιών της, αναβάθμιση δεξιοτήτων εργατικού δυναμικού και διάγνωσης των αναγκών εργασίας και άλλες διατάξεις» (Α’ 75) και ιδίως το άρθρο 35 και την παρ. 8 του άρθρου 79.

2. Τον ν. 3879/2010 «Ανάπτυξη της Δια Βίου Μάθησης και λοιπές διατάξεις» (Α’ 163).

3. Τον ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (Α’ 143).

4. Τον ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» (Α’ 133).

5. Τον ν. 4624/2019: «Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, μέτρα εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και ενσωμάτωση στην εθνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/680 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 και άλλες διατάξεις» (Α’ 137).

6. Τον ν. 4763/2020 «Εθνικό Σύστημα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Διά Βίου Μάθησης, ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/958 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 28ης Ιουνίου 2018 σχετικά με τον έλεγχο αναλογικότητας πριν από τη θέσπιση νέας νομοθετικής κατοχύρωσης των επαγγελμάτων (EE L 173), κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας για το Ελληνογερμανικό Ίδρυμα Νεολαίας και άλλες διατάξεις» (Α’ 254).

7. Τον ν. 4822/2021 «Κύρωση της Σύμβασης Χρηματοδότησης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Ελληνικής Δημοκρατίας, της Δανειακής Σύμβασης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Ελληνικής Δημοκρατίας και των Παραρτημάτων τους και άλλες διατάξεις για το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας» (Α’ 135).

8. Το άρθρο 58 του ν. 4872/2021 «Δίκαιη Αναπτυξιακή Μετάβαση, ρύθμιση ειδικότερων ζητημάτων απολιγνιτοποίησης και άλλες επείγουσες διατάξεις» (Α’ 247).

9. Το άρθρο 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» (Α’ 98) και διατηρήθηκε σε ισχύ με την παρ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α’ 133).

10. Το π.δ. 134/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης» (Α’ 168).

11. Το π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους – Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α’ 119).

12. Το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 121).

13. Το π.δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων» (Α’ 123).

14. Το π.δ. 40/2020 «Οργανισμός του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης» (Α’ 85).

15. Το π.δ. 2/2021 ««Διορισμός Υπουργών, αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 2).

16. Το π.δ. 6/2022 «Σύσταση και μετονομασία Γενικών Γραμματειών, σύσταση Ειδικής Γραμματείας, μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων» (Α’ 17).

17. Το π.δ. 11/2022 «Οργανισμός του «Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού» (Ο.Α.Ε.Δ.)» (Α’ 25).

18. Την υπό στοιχεία Υ6/9-7-2019 απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υπουργό Επικρατείας» (Β’ 2902).

19. Την υπ’ αρ. 63789/6-7-2022 απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων «Ορισμός μελών στο Εθνικό Συμβούλιο Δεξιοτήτων Εργατικού Δυναμικού της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (Δ.ΥΠ.Α).» (Υ.Ο.Δ.Δ. 562)

20. Την από 13 Ιουλίου 2021 εκτελεστική απόφαση του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για την έγκριση της αξιολόγησης του σχεδίου ανάκαμψης και ανθεκτικότητας για την Ελλάδα (ST 10152/21, ST 10152/21 ADD 1).

21. Την υπ’ αρ. 66321/13-7-2022 εισήγηση του Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.

22. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, ούτε του προϋπολογισμού της Δ.ΥΠ.Α.,αποφασίζουμε:

Τον καθορισμό του τρόπου συμπλήρωσης και επαλήθευσης του Ατομικού Λογαριασμού Δεξιοτήτων του άρθρου 35 του ν. 4921/2022 (Α’ 75), καθώς και των τεχνικών λεπτομερειών που είναι απαραίτητες για τη λειτουργία του, ως εξής:

Άρθρο 1

Ατομικός Λογαριασμός Δεξιοτήτων

1. Για κάθε καταρτιζόμενο τηρείται ατομικός λογαριασμός δεξιοτήτων, στον οποίο μπορούν να πιστώνονται δικαιώματα επιδοτούμενης συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης, τα οποία αντιστοιχούν σε πιστωτικές μονάδες που εξαργυρώνονται σε υπηρεσίες συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης, συμβουλευτικής και καθοδήγησης ή πιστοποίησης, με κύριο στόχο την αναβάθμιση των δεξιοτήτων και τη βελτίωση της απασχολησιμότητας των δικαιούχων και τη σύζευξη προσφοράς και ζήτησης δεξιοτήτων στην αγορά εργασίας.

2. Ο ατομικός λογαριασμός δεξιοτήτων (Α.Λ.ΔΕ.) φυσικών προσώπων είναι ένας ειδικός λογαριασμός, ο οποίος περιλαμβάνει:

α. Τις πληροφορίες που είναι απαραίτητες για την ταυτοποίηση του κατόχου του,

β. κάθε μορφής εκπαίδευση και κατάρτιση που έχει λάβει ο κάτοχος του λογαριασμού,

γ. το σύνολο της επιδοτούμενης κατάρτισης που έχει λάβει ο κάτοχος του λογαριασμού, ανεξαρτήτως εάν περαίωσε επιτυχώς την κατάρτιση αυτή ή όχι,

δ. τα ποσά της επιδότησης που αντιστοιχούν στο σύνολο της κατάρτισης που έχει λάβει ο κάτοχος του λογαριασμού, καθώς και σε κάθε επιμέρους επιδοτούμενη επαγγελματική κατάρτιση στην οποία έχει συμμετάσχει,

ε. τα διαθέσιμα δικαιώματα επιδοτούμενης συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης του κατόχου του λογαριασμού.

3. Ο ατομικός λογαριασμός δεξιοτήτων λειτουργεί ως ψηφιακό αρχείο και μπορεί να αξιοποιείται από τον κάτοχό του ως μέσο απόδειξης για την κατοχή υφιστάμενων δεξιοτήτων και την απόκτηση νέων, καθώς επίσης και από τις αρμόδιες αρχές προκειμένου να διαπιστωθεί εάν και πότε ο κάτοχος του λογαριασμού είναι δικαιούχος επιδοτούμενης συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης ή για να υποστηριχθεί στην προσπάθειά του να ενταχθεί ή να επανενταχθεί στην αγορά εργασίας.

4. Ο ατομικός λογαριασμός δεξιοτήτων είναι διασυνδεδεμένος με την ψηφιακή πύλη για τις δεξιότητες του άρθρου 40 του ν. 4921/2022 και η διαχείρισή του γίνεται μέσω της πύλης αυτής (skills.gov.gr).

Άρθρο 2

Ορισμοί

1. Για την εφαρμογή της παρούσας νοούνται ως:

α) «Επιδοτούμενη συνεχιζόμενη επαγγελματική κατάρτιση»: Επιδοτούμενη συνεχιζόμενη επαγγελματική κατάρτιση είναι αυτή που παρέχεται σε πλαίσιο προγράμματος, το οποίο χρηματοδοτείται ή επιδοτείται, εν μέρει ή εν όλω, από ευρωπαϊκούς ή εθνικούς ή διεθνείς πόρους, όπως αυτή ορίζεται στην παρ. 1 του άρθρου 33 του ν. 4921/2022.

β) «Πιστωτική μονάδα»: Μία μονάδα έκφρασης του δικαιώματος επιδοτούμενης συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης και καθοδήγησης ή πιστοποίησης που χρησιμοποιείται για την υποστήριξη λειτουργίας του μηχανισμού των Α.Λ.ΔΕ. και μετατρέπεται σε χρηματικές μονάδες με συγκεκριμένη ισοτιμία. Όταν η ισοτιμία (τιμή μετατροπής) είναι 1 τότε η πιστωτική και η χρηματική μονάδα ταυτίζονται. Στην πρώτη φάση λειτουργίας του μηχανισμού των Α.Λ.ΔΕ. η οποία διαρκεί 2 έτη από την ημερομηνία δημοσίευσης της παρούσας, η ισοτιμία μετατροπής των πιστωτικών μονάδων σε χρηματικές είναι 1.

γ) «Δικαίωμα επιδοτούμενης συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης, συμβουλευτικής και καθοδήγησης ή πιστοποίησης»: Ο αριθμός των χρηματικών μονάδων με τις οποίες τροφοδοτείται κάθε Α.Λ.ΔΕ..

δ) «Τροφοδότηση Α.Λ.ΔΕ.»: Η πίστωση του Α.Λ.ΔΕ. με δικαιώματα συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης, συμβουλευτικής και καθοδήγησης ή πιστοποίησης, η οποία δύναται να πραγματοποιείται μέσω ενός καταπιστευτικού λογαριασμού ειδικού σκοπού.

ε) «Ειδικός Δεσμευμένος Καταπιστευτικός Λογαριασμός»: Καταθετικός λογαριασμός ειδικού σκοπού του άρθρου 58 του ν. 4915/2022.

στ) «Ενίσχυση»: Το χρηματικό ποσό με το οποίο πιστώνονται οι Α.Λ.ΔΕ., σύμφωνα με σχετικές αποφάσεις του Δ.Σ. της Δ.ΥΠ.Α., τις κοινές αποφάσεις των Υπουργών Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και Οικονομικών καθώς και άλλων αρμοδίων οργάνων, χωρίς να απαιτείται η υποβολή εγγυητικής επιστολής.

ζ) «Ευρωπαϊκό Σύστημα Ταξινόμησης Δεξιοτήτων, Ικανοτήτων, Προσόντων και Επαγγελμάτων» [“European Skills, Competences, Qualifications and Occupations” (ESCO)]: Η ταξινόμηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) που προσδιορίζει και κατηγοριοποιεί δεξιότητες, ικανότητες, προσόντα και επαγγέλματα σχετικά με την αγορά εργασίας, την εκπαίδευση και την κατάρτιση.

Άρθρο 3

Πεδίο Εφαρμογής – Δικαιούχοι Α.Λ.ΔΕ.

1. Δικαιούχοι Α.Λ.ΔΕ. είναι φυσικά πρόσωπα, τα οποία ανήκουν στον οικονομικά ενεργό πληθυσμό της χώρας.

2. Για δύο έτη από τη δημοσίευση της παρούσας, δικαιούχοι Α.Λ.ΔΕ. μπορούν να είναι μόνο:

α) άνεργοι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Ανέργων της Δ.ΥΠ.Α. και

β) απασχολούμενοι με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας.

Άρθρο 4

Τρόπος υπολογισμού του δικαιώματος – Συμπλήρωση των Α.Λ.ΔΕ.

1. Οι πιστωτικές μονάδες του δικαιώματος της επιδοτούμενης συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης, συμβουλευτικής και καθοδήγησης ή πιστοποίησης για τον κάθε δικαιούχο του Α.Λ.ΔΕ., δεν μπορούν να υπερβαίνουν το ανώτατο όριο, το οποίο καθορίζεται από την απόφαση της παρ. 9 του άρθρου 79 του ν. 4921/2022 και είναι συνάρτηση των κάτωθι παραγόντων:

– Των πιστωτικών μονάδων της προηγούμενης περιόδου που έμειναν αναξιοποίητες.

– Ενός σταθερού ποσού εφάπαξ πριμοδότησης που καθορίζεται από την απόφαση της παρ. 9 του άρθρου 79 του ν. 4921/2022.

– Ενός μεταβλητού ποσού που υπολογίζεται βάσει ενός συνόλου κριτηρίων με διαφορετικό συντελεστή στάθμισης/βαρύτητας το κάθε κριτήριο.

Τα κριτήρια αυτά αφορούν σε συγκεκριμένα χαρακτηριστικά των δικαιούχων που είναι τα εξής:

α) Το φύλο,

β) η ηλικιακή ομάδα,

γ) το επίπεδο εκπαίδευσης,

δ) η διάρκεια κατάρτισης (εφόσον υπάρχει καταγεγραμμένη),

ε) η εργασιακή εμπειρία εκφρασμένη σε διάρκεια και δεξιότητες (με ταξινόμηση ESCO),

στ) η διάρκεια ανεργίας,

ζ) το ποσό των πιστωτικών μονάδων που έχουν ήδη λάβει οι δικαιούχοι,

η) τα προγράμματα επιδοτούμενης κατάρτισης που έχουν ήδη παρακολουθήσει την τελευταία διετία πριν τη σχετική πρόσκληση,

θ) η δυσκολία πρόσβασης/εισόδου στην αγορά εργασίας.

Ο υπολογισμός των δικαιωμάτων υπολογίζεται με βάση τον ακόλουθο αλγόριθμο:

2. Ειδικά για την πρώτη φάση ανάπτυξης των Α.Λ.ΔΕ., ισχύουν τα ακόλουθα:

α. Η ισοτιμία μετατροπής των πιστωτικών μονάδων σε χρηματικές είναι 1 και ο αλγόριθμος υπολογισμού των δικαιωμάτων, είναι ο εξής:

 

 

β. Τα κριτήρια και οι αντίστοιχοι συντελεστές στάθμισης/βαρύτητας αυτών αποτυπώνονται στον πίνακα που ακολουθεί:

Κριτήρια
Βαρύτητα
Φύλο
Γυναίκα
25%
Ηλικιακή ομάδα
18-29 ετών
20%
Ειδική ομάδα
Άτομα τα οποία αντιμετωπίζουν μεγαλύτερα εμπόδια στην είσοδο τους στην αγορά εργασίας
55%
Σύνολο
100%
3. Για την πρώτη φάση λειτουργίας των Α.Λ.ΔΕ., ο λογαριασμός πιστώνεται με χρηματικές μονάδες που είναι το άθροισμα ενός εφάπαξ ποσού και ενός μεταβλητού ποσού, το οποίο δεν μπορεί να υπερβαίνει το ανώτατο όριο, όπως αυτό καθορίζεται από την απόφαση της παρ. 9 του άρθρου 79 του ν. 4921/2022.

 

Άρθρο 5

Όργανα διακυβέρνησης του συστήματος των Α.Λ.ΔΕ.

1. Για τη διακυβέρνηση του συστήματος των Α.Λ.ΔΕ και τη διαμόρφωση ενός συνεκτικού πλαισίου για την αποτελεσματική αξιοποίηση αυτού, συμμετέχουν τα Υπουργεία Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Παιδείας και Θρησκευμάτων και Οικονομικών.

2. Αρμόδιος φορέας για την υλοποίηση και εφαρμογή του συστήματος των Α.Λ.ΔΕ είναι η Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης (Δ.ΥΠ.Α). Η Δ.ΥΠ.Α. φέρει την ευθύνη διαχείρισης των πληρωμών δικαιούχων Α.Λ.ΔΕ. και των πληρωμών των αδειοδοτημένων παρόχων κατάρτισης, συμβουλευτικής και πιστοποίησης.

3. Για τον σχεδιασμό, την οργάνωση, τη λειτουργία, τον έλεγχο και την ανάπτυξη του συστήματος των Α.Λ.ΔΕ. συμμετέχουν και συμβάλλουν τα κάτωθι όργανα, βάσει των αρμοδιοτήτων τους:

α. Εθνικό Συμβούλιο Δεξιοτήτων Εργατικού Δυναμικού (άρθρο 27 του ν. 4921/2022).

β. Κεντρικό Συμβούλιο Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (άρθρο 5 του ν. 4763/2020).

γ. Επιστημονική Επιτροπή Δεξιοτήτων Εργατικού Δυναμικού (άρθρο 28 του ν. 4921/2022).

δ. Συμβούλιο Κοινωνικών Εταίρων (άρθρα 12,13 και 14 του ν. 4921/2022).

ε. Μονάδα Εμπειρογνωμόνων Απασχόλησης, Κοινωνικής Ασφάλισης, Πρόνοιας και Κοινωνικών Υποθέσεων (ΜΕΚΥ), (άρθρα 29, 30 και 31 του ν. 4921/2022).

στ. Εθνική Συμμαχία για τις Ψηφιακές Δεξιότητες και την Απασχόληση [υπό στοιχεία 120301 ΕΞ 2021 υπουργική απόφαση «Βίβλος Ψηφιακού Μετασχηματισμού» (Β’ 2894)].

4. Την ευθύνη του συντονισμού των ανωτέρω οργάνων φέρει το Εθνικό Συμβούλιο Δεξιοτήτων Εργατικού Δυναμικού (άρθρο 27 του ν. 4921/2022, ) βάσει των κατευθύνσεων της Κυβερνητικής Επιτροπής Δεξιοτήτων της ΠΥΣ 14/29.04.2022 (Α’ 85).

5. Το σύστημα των Α.Λ.ΔΕ. λειτουργεί, τροφοδοτείται και αξιολογείται μετά από εισηγήσεις και γνωμοδοτήσεις της Δ.ΥΠ.Α. και των ανωτέρω οργάνων, οι οποίες υποβάλλονται στο Εθνικό Συμβούλιο Δεξιοτήτων Εργατικού Δυναμικού.

Άρθρο 6

Στάδια ανάπτυξης των Α.Λ.ΔΕ. – Πηγές χρηματοδότησης

1. Για την αποτελεσματική εφαρμογή του συστήματος των Α.Λ.ΔΕ. προβλέπεται η ανάπτυξή τους σε τρεις φάσεις:

α) Η πρώτη φάση ανάπτυξης αφορά μία πιλοτική περίοδο λειτουργίας του συστήματος των Α.Λ.ΔΕ., η οποία έχει διάρκεια δύο ετών, αρχής γενομένης με τη δημοσίευση της παρούσας. Κατά τη φάση αυτή το σύστημα των Α.Λ.ΔΕ. λειτουργεί, ελέγχεται, δοκιμάζεται και αναπροσαρμόζεται με βάση διαπιστούμενες ανάγκες και οργανώνεται η τροφοδοσία τους με πιστωτικές μονάδες, απαραίτητες για την έναρξη της επόμενης (δεύτερης) φάσης.

β) Η δεύτερη φάση ανάπτυξης αφορά στη βελτιωμένη έκδοση του συστήματος των Α.Λ.ΔΕ.. Η δεύτερη φάση ανάπτυξης εκκινεί με την ολοκλήρωση της πρώτης φάσης και έχει διάρκεια δύο ετών. Κατά τη φάση αυτή λειτουργεί πλήρως ο μηχανισμός τροφοδότησης των Α.Λ.ΔΕ. με δικαιώματα, επαναπροσδιορίζονται οι ομάδες στόχευσης με όμοια κοινή υπουργική απόφαση και γίνεται τροφοδότηση των Α.Λ.ΔΕ. με πιστωτικές μονάδες.

Στο τέλος της δεύτερης φάσης προβλέπεται η εκπόνηση μελέτης αξιολόγησης και οικονομικής βιωσιμότητας με αντικείμενο τη διερεύνηση εναλλακτικών σεναρίων βιωσιμότητας του συστήματος των Α.Λ.ΔΕ., προκειμένου να διασφαλιστεί η μελλοντική αποτελεσματική λειτουργία τους.

γ) Η τρίτη φάση ανάπτυξης αφορά στην πλήρη παραγωγική λειτουργία των Α.Λ.ΔΕ. και στην οριστικοποίηση του μηχανισμού τροφοδότησης του συστήματος.

2. Η χρηματοδότηση του συστήματος των Α.Λ.ΔΕ. θα πραγματοποιηθεί πρωτίστως από πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Εναλλακτικές ή συμπληρωματικές πηγές χρηματοδότησης των Α.Λ.ΔΕ. είναι οι πόροι των τομεακών επιχειρησιακών προγραμμάτων και των περιφερειακών επιχειρησιακών προγραμμάτων της νέας προγραμματικής περιόδου ΕΣΠΑ 2021-2027 και Εθνικοί Πόροι από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων.

Οι Α.Λ.ΔΕ. δύνανται να χρηματοδοτούνται και από ιδιωτικούς πόρους.

Άρθρο 7

Αξιοποίηση των πιστωτικών μονάδων

1. Οι Α.Λ.ΔΕ. παρέχουν στους δικαιούχους τους πιστωτικές μονάδες (που μετατρέπονται σε χρηματικό ποσό) που δύνανται να δαπανηθούν για κατάρτιση, συμβουλευτική και πιστοποίηση, με σκοπό τη βελτίωση των δεξιοτήτων και της απασχολησιμότητάς τους στην αγορά εργασίας. Κατά την πρώτη φάση εφαρμογής των Α.Λ.ΔΕ., ο δικαιούχος οφείλει να εξαργυρώσει τις χρηματικές/ πιστωτικές του μονάδες αποκλειστικά σε υπηρεσίες συμβουλευτικής ή/και κατάρτισης ή/και πιστοποίησης εντός 6 μηνών από την πίστωση του Α.Λ.ΔΕ. του.

2. Οι δικαιούχοι οφείλουν να εξαργυρώσουν τις πιστωτικές μονάδες των Α.Λ.ΔΕ. αποκλειστικά σε υπηρεσίες συμβουλευτικής ή/και κατάρτισης ή/και πιστοποίησης από παρόχους που ανήκουν στο Μητρώο Επιλέξιμων Παρόχων Επιδοτούμενης Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης της Δ.ΥΠ.Α. όπως ορίζεται από το άρθρο 37 του ν. 4921/2022, εντός του χρονικού διαστήματος που θα καθορίζεται στην εκάστοτε πρόσκληση που θα εκδίδει η ΔΥΠΑ.

3. Με σχετική πρόσκληση της Δ.ΥΠ.Α. καλούνται οι πά-ροχοι του μητρώου της παρ. 2 του παρόντος άρθρου να υποβάλουν προγράμματα κατάρτισης στις ζητούμενες θεματικές ενότητες. Οι προτεινόμενες θεματικές ενότητες προκύπτουν με βάση τους εκάστοτε στόχους της Στρατηγικής για την Αναβάθμιση των Δεξιοτήτων του Εργατικού Δυναμικού του άρθρου 26 του ν. 4921/2022.

Άρθρο 8

Ενεργοποίηση του Α.Λ.ΔΕ.

1. Η διαχείριση του ατομικού λογαριασμού δεξιοτήτων υλοποιείται μέσα από την ειδική ψηφιακή πλατφόρμα της παρ. 4 του άρθρου 1 της παρούσας.

Η είσοδος στην πλατφόρμα Α.Λ.ΔΕ. πραγματοποιείται με κωδικούς Taxis και η επαλήθευση της ιδιότητας του Δικαιούχου Α.Λ.ΔΕ. πραγματοποιείται:

α) Για τους ανέργους, μέσω διαλειτουργικότητας με το Μητρώο Ανέργων της Δ.ΥΠ.Α. και β) για τους εργαζόμενους μέσω διαλειτουργικότητας με το ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ.

2. Μετά την ενεργοποίηση του Α.Λ.ΔΕ. του ο δικαιούχος καλείται με βάση το εργασιακό του καθεστώς (άνεργος ή εργαζόμενος):

α) Αν είναι άνεργος, να συναινέσει στην επικοινωνία με Εργασιακό Σύμβουλο της Δ.ΥΠ.Α., συμπληρώνοντας φόρμα επικοινωνίας και σχετική αποδοχή όρων συναίνεσης που θα επιτρέπει την πρόσβαση του Εργασιακού Συμβούλου στον Α.Λ.ΔΕ. του ανέργου.

β) Αν είναι εργαζόμενος, να συναινέσει στην πρόσβαση του εργοδότη στον Α.Λ.ΔΕ. του εργαζόμενου, ο οποίος δύναται να διαδραματίσει τον ρόλο Εργασιακού Συμβούλου.

Με τον τρόπο αυτόν εξασφαλίζεται η δυνατότητα καθοδήγησης του δικαιούχου σε διαδρομή κατάρτισης (training path) και ειδικότερα σε προτεινόμενη επιδοτούμενη συνεχιζόμενη επαγγελματική κατάρτιση, ανάλογης των αναγκών του και των αναγκών της αγοράς εργασίας, επιτυγχάνοντας τη σύζευξη προσφοράς και ζήτησης δεξιοτήτων.

3. Παράλληλα, ο δικαιούχος του Α.Λ.ΔΕ. έχει ελεύθερη πρόσβαση σε ένα εργαλείο αυτοαξιολόγησης του επιπέδου των δεξιοτήτων του καθώς και πρόσβαση σε πλήρη και επίκαιρη πληροφόρηση για τις δεξιότητες και τα επαγγέλματα αιχμής, τα δημοφιλέστερα προγράμματα κατάρτισης ανά πάροχο και κατά θεματική ενότητα.

4. Προκειμένου ο δικαιούχος να μπορεί να επιλέξει τις δεξιότητες τις οποίες πρέπει να αποκτήσει για τη βελτίωση της δυνατότητας πρόσβασής του στην αγορά εργασίας πέραν της εφαρμογής αυτοαξιολόγησης, παρέχεται, μέσω της ψηφιακής πλατφόρμας, ενημέρωση η οποία αφορά στις ανάγκες της αγοράς εργασίας σε δεξιότητες όπως προκύπτουν από τον Μηχανισμό Διάγνωσης Αναγκών της Αγοράς Εργασίας, στις ανάγκες του ανέργου σε δεξιότητες όπως προκύπτουν από το Ατομικό Σχέδιο Δράσης ή στις ανάγκες των εργαζόμενων που προκύπτουν από μελέτες κοινωνικών εταίρων και άλλες διαθέσιμες πηγές/εργαλεία.

5. Οι ψηφιακές εφαρμογές που υποστηρίζουν την λειτουργία των Α.Λ.ΔΕ., χαρακτηρίζονται από ευκολία πρόσβασης και δυνατότητα πρόσβασης σε χρήστες με προβλήματα όρασης ή ακοής και διασφαλίζουν τη διαφάνεια, την προστασία προσωπικών δεδομένων και την προστασία προσώπων κατά της απάτης.

Άρθρο 9

Προβολή – Δημοσιότητα

1. Με απόφαση του Δ.Σ. της Δ.ΥΠ.Α. καθορίζονται οι δράσεις δημοσιότητας και επικοινωνίας για την προβολή και προώθηση της χρήσης των Α.Λ.ΔΕ. και διάχυσης των αποτελεσμάτων τους, σύμφωνα με τους εκάστοτε όρους που επιβάλλονται από τις πηγές χρηματοδότησης και τον σκοπό των Α.Λ.ΔΕ. και από το ισχύον σχετικό θεσμικό πλαίσιο.

2. Η Δ.ΥΠ.Α. πραγματοποιεί γενική ενημέρωση των ενδιαφερομένων για την απόκτηση ατομικού λογαριασμού δεξιοτήτων, μέσω των Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης, των κοινωνικών δικτύων και του ιστοτόπου της Δ.ΥΠ.Α. και άλλων φορέων του Δημοσίου, ενώ η ειδικότερη ενημέρωση πραγματοποιείται μέσω της Ψηφιακής Πύλης για τις Δεξιότητες, στον ηλεκτρονικό ιστότοπο skills.gov.gr.

Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 22 Ιουλίου 2022

Οι Υπουργοί

Εργασίας και Κοινωνικών

Υποθέσεων  Επικρατείας

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ

ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ  ΠΙΕΡΡΑΚΑΚΗΣ