(Π.Κ.Υ.Ε. 133 / 15-10-2008)
ΚΤΗΝΙΑΤΡΟΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣΚΤΗΝΙΑΤΡΟΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ – ΣΣΕ για τους όρους αμοιβής και εργασίας των κτηνίατρων ανωτάτων σχολών, απασχολούμενων στις βιομηχανικές, βιοτεχνικές και εμπορικές επιχειρήσεις όλης της χώρας   (Π.Κ.: 133/15.10.2008)
Στην Αθήνα σήμερα 25.7.2008, οι υπογράφοντες, αφενός: 1. Διονύσης Νικολάου, γενικός διευθυντής του Συνδέσμου Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών (ΣΕΒ), 2. Δημήτριος Ασημακόπουλος και Νικόλαος Σκορίνης, πρόεδρος και γενικός γραμματέας, αντίστοιχα, της Γενικής Συνομοσπονδίας Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδας (ΓΣΕΒΕΕ) και αφετέρου: Λάμπρος Αντωνιάδης, μέλος της Διοικούσας Επιτροπής του Πανελλήνιου Κτηνιατρικού Συλλόγου, όλοι νόμιμα εξουσιοδοτημένοι για την υπογραφή αυτής της Σ.Σ.Ε., συμφώνησαν και συναποδέχτηκαν τα εξής:
1. Στις διατάξεις της παρούσας Σ.Σ.Ε. υπάγονται οι κτηνίατροι πτυχιούχοι ανωτάτων σχολών που παρέχουν εξαρτημένη εργασία με αμοιβή στις βιομηχανικές, καθώς και στις εμπορικές και βιοτεχνικές επιχειρήσεις και είναι μέλη του ΣΕΒ και της ΓΣΕΒΕΕ, αντίστοιχα, όλης της χώρας.
2. Οι βασικοί μισθοί των κτηνίατρων που υπάγονται στην παρούσα Σ.Σ.Ε., όπως έχουν διαμορφωθεί την 31.12.2007, σύμφωνα με την από 26.11.2007 Σ.Σ.Ε. «για τους όρους αμοιβής και εργασίας των κτηνίατρων πτυχιούχων ανωτάτων σχολών, απασχολούμενων στις βιομηχανικές, εμπορικές και βιοτεχνικές επιχειρήσεις όλης της χώρας» (Π.Κ. 5/14.1.2008), αυξάνονται σε ποσοστό 3,5% από 1.1.2008 και, όπως θα έχουν διαμορφωθεί στις 30.8.2008, σε ποσοστό 3,25% από 1.9.2008.
Οι βασικοί μισθοί, όπως θα έχουν διαμορφωθεί κατά τα ανωτέρω, αυξάνονται περαιτέρω κατά ποσοστό 3% από 1.1.2009 και 3% από 1.9.2009, σύμφωνα με τους πίνακες: (ΒΛΕΠΕ ΠΙΝΑΚΕΣ)
3. Επίδομα λαθών: Στους κτηνίατρους που τυχόν απασχολούνται και με εισπράξεις ή πληρωμές, χορηγείται επίδομα λαθών, το οποίο καθορίζεται σε ποσοστό 18%.
4. Συγκρότηση επιτροπής για αποζημίωση εκτός έδρας υπηρεσίας: Τα συμβαλλόμενα μέρη συμφωνούν να συγκροτήσουν τριμελή επιτροπή, αποτελούμενη από ένα μέλος από το κάθε συμβαλλόμενο μέρος, με αντικείμενο να μελετήσουν την αποζημίωση εκτός έδρας υπηρεσίας των κτηνίατρων ανωτάτων σχολών, απασχολούμενων στις βιομηχανικές, βιοτεχνικές και εμπορικές επιχειρήσεις όλης της χώρας.
Προϊσχύουσες ρυθμίσεις οι οποίες εξακολουθούν να ισχύουν
5. Μεταπτυχιακό: Στους κατόχους μεταπτυχιακών τίτλων (Master ή PHD ή άλλων ισότιμων) αναγνωρισμένων ιδρυμάτων του εξωτερικού ή εσωτερικού αναγνωρίζεται, για το θέμα της αμοιβής τους, επιπλέον προϋπηρεσία δύο (2) ή και τεσσάρων (4) ετών, αντίστοιχα (Σ.Σ.Ε. ετών 2000-2001 – Π.Κ.: 134/19.10.2000).
6. Επίδομα ξένης γλώσσας: Χορηγείται επίδομα ξένης γλώσσας σε ποσοστό 6% συνολικά στους κτηνίατρους που κατέχουν τουλάχιστον μία ξένη γλώσσα, με την προϋπόθεση ότι τη χρησιμοποιούν κατά την εκτέλεση της εργασίας τους (Σ.Σ.Ε. ετών 2000-2001 – Π.Κ.: 134/19.10.2000).
7. Επίδομα γάμου: Στους έγγαμους μισθωτούς, άνδρες και γυναίκες, που καλύπτονται από αυτή τη Σ.Σ.Ε., χορηγείται επίδομα γάμου σε ποσοστό 10%. Το επίδομα αυτό χορηγείται επίσης και στους χήρους-ες, διαζευγμένους-ες, καθώς και στις άγαμες μητέρες, εφόσον όλοι αυτοί έχουν την επιμέλεια των παιδιών (Σ.Σ.Ε. ετών 2000-2001 – Π.Κ.: 134/19.10.2000).
8. Επίδομα τέκνων: Χορηγείται επίδομα τέκνων κατά το ποσοστό 5% για το καθένα, εφόσον τα μεν άρρενα είναι κάτω των 18 ετών και δεν εργάζονται, τα δε θήλεα είναι κάτω των 20 χρονών, άγαμα και δεν εργάζονται. Σε περίπτωση που τα τέκνα αυτά σπουδάζουν πραγματικά σε σχολές αναγνωρισμένες από το κράτος, που η φοίτηση σε αυτές παρέχει δικαίωμα αναβολής για κατάταξη στο στράτευμα, το επίδομα αυτό τέκνου συνεχίζεται μέχρι ηλικίας 25 χρονών (Σ.Σ.Ε. ετών 2000-2001 – Π.Κ.: 134/19.10.2000).
9. Επίδομα ανθυγιεινής εργασίας: Στους κτηνίατρους που υπάγονται σε αυτή τη Σ.Σ.Ε. και απασχολούνται στη βιομηχανία σε χώρους όπου χορηγείται επίδομα ανθυγιεινής εργασίας στο λοιπό προσωπικό, το επίδομα αυτό χορηγείται και σε αυτούς στο ίδιο ποσοστό, υπολογιζόμενο δε στους παραπάνω βασικούς μισθούς. Ειδικότερα, στους κτηνίατρους που απασχολούνται κατά κύριο λόγο σε χώρους αποπτίλωσης και απεντέρωσης πουλερικών, εξακολουθεί να χορηγείται το επίδομα ανθυγιεινής εργασίας σε ποσοστό 10%, που υπολογίζεται στους παραπάνω βασικούς μισθούς (Σ.Σ.Ε. ετών 2000-2001 – Π.Κ.: 134/19.10.2000).
10. Επίδομα υπευθυνότητας
α) Στους κτηνίατρους που έχουν οριστεί από την επιχείρηση ή από τον εργοδότη ως υπεύθυνοι ή προϊστάμενοι τμημάτων, χορηγείται επίδομα υπευθυνότητας σε ποσοστό 20% επί του βασικού μισθού (Σ.Σ.Ε. της 20.12.1993, παρ. 3).
β) Το ως άνω επίδομα, σε ποσοστό 20% επί του βασικού μισθού, χορηγείται και σε κτηνίατρους που εργάζονται στις αμιγώς εμπορικές επιχειρήσεις (μέλη της ΓΣΕΒΕΕ) και έχουν οριστεί υπεύθυνοι κατά νόμο.
11. Εκτός έδρας υπηρεσία: Η εκτός έδρας υπηρεσία του κτηνίατρου πτυχιούχου ανωτάτης σχολής που εργάζεται στις βιομηχανικές, εμπορικές και βιοτεχνικές επιχειρήσεις, αμείβεται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις της εργατικής νομοθεσίας που αναφέρονται στους εργαζόμενους με σχέση εξαρτημένης εργασίας και συγκεκριμένα της υπ’ αριθ. 21091/2990/1946 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας, που έχει ως ακολούθως:
«Στο υπαλληλικό, υπηρετικό και εργατοτεχνικό προσωπικό όλων εν γένει των επιχειρήσεων και εργασιών, εκτός εκείνων στις οποίες προβλέπονται ειδικές διατάξεις, που αποστέλλεται εκτός έδρας πρόσκαιρα για εργασία, καταβάλλεται πέραν των οδοιπορικών εξόδων και πρόσθετη αποζημίωση για κάθε εκτός έδρας διανυκτέρευση, που ισούται με το εκάστοτε νόμιμο ημερομίσθιο ή με το 1/25 του εκάστοτε νόμιμου μηνιαίου μισθού, προκειμένου για μισθωτούς που αμείβονται με μηνιαίο μισθό.
Σε περίπτωση που ο εργοδότης παρέχει στον μισθωτό που αποστέλλει εκτός έδρας, τροφή και κατοικία, καταβάλλεται μόνο το 1/4 της ανωτέρω αποζημίωσης.
Σε περίπτωση που παρέχεται μόνο τροφή, καταβάλλεται μόνο το 1/2 αυτής και αν παρέχεται μόνο κατοικία, καταβάλλονται τα 4/5 αυτής.» (Σ.Σ.Ε. Π.Κ.: 3/11.1.2005).
12. Προϋπηρεσία κτηνίατρου: Ως υπηρεσία για την εφαρμογή της παρούσας Σ.Σ.Ε. θεωρείται το σύνολο απασχόλησης με την ιδιότητα του κτηνίατρου πτυχιούχου ανωτάτης σχολής στον ίδιο ή σε άλλον εργοδότη (Δημόσιο, ΝΠΔΔ, ΟΤΑ ή φυσικό πρόσωπο) με εξαρτημένη εργασία. Η προϋπηρεσία στο Δημόσιο, ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ, ΟΤΑ ή φυσικό πρόσωπο με εξαρτημένη εργασία προσμετράται από την ημέρα που θα προσκομιστούν στον εργοδότη τα δικαιολογητικά με τα οποία αποδεικνύεται αυτή. Ως προϋπηρεσία θεωρείται επίσης η άσκηση ελευθέριου επαγγέλματος κτηνίατρου σε αντικείμενο συναφές με το είδος της επιχείρησης στην οποία προσλαμβάνεται. Η προϋπηρεσία βεβαιώνεται με την προσκόμιση βεβαίωσης της αρμόδιας ΔΟΥ και του Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας (Σ.Σ.Ε. Π.Κ.: 3/11.1.2005).
13. Συμψηφισμός: Όλα τα παραπάνω επιδόματα και όσα τυχόν ισχύουν από προηγούμενες ρυθμίσεις του κλάδου, υπολογίζονται στους νέους μισθούς που προβλέπει η παρούσα Σ.Σ.Ε. και συμψηφίζονται με τυχόν ανώτερες καταβαλλόμενες αποδοχές (Σ.Σ.Ε. ετών 2000-2001 – Π.Κ.: 134/19.10.2000).
14. Ετήσια κανονική άδεια: Η διάρκεια της σχέσης εργασίας (βασικός χρόνος) που απαιτείται για τη γένεση της αξίωσης για τη χορήγηση της ετήσιας κανονικής άδειας με αποδοχές (Α.Ν.539/1945, όπως ισχύει) και όρους, καθορίζεται ως ειδικός νόμος ορίζει.
Από 1.1.2000 εργαζόμενοι που έχουν συμπληρώσει υπηρεσία δέκα (10) ετών στον ίδιο εργοδότη ή προϋπηρεσία δώδεκα (12) ετών σε οποιονδήποτε εργοδότη και με οποιαδήποτε σχέση εργασίας, δικαιούνται άδεια τριάντα (30) εργασίμων ημερών αν εφαρμόζεται σύστημα εξαήμερης εβδομαδιαίας εργασίας ή είκοσι πέντε (25) εργασίμων ημερών αν εφαρμόζεται σύστημα πενθήμερης εβδομαδιαίας εργασίας (Σ.Σ.Ε. ετών 2000-2001 -Π.Κ.: 134/19.10.2000- παρ. 4α’).
15. Γονική άδεια: Γονέας εργαζόμενος σε επιχείρηση ή εκμετάλλευση που απασχολεί τουλάχιστον πενήντα (50) άτομα, εάν: (α) έχει συμπληρώσει ένα (1) χρόνο εργασίας στον ίδιο εργοδότη και (β) ο άλλος γονέας εργάζεται έξω από την κατοικία του, δικαιούται να λάβει γονική άδεια ανατροφής του παιδιού, μετά από τη λήξη της άδειας μητρότητας, μέχρις ότου το παιδί συμπληρώσει ηλικία τριών ετών.
Η άδεια αυτή είναι χωρίς αποδοχές, η διάρκειά της μπορεί να φτάσει έως τρεισήμισι (3,5) μήνες για κάθε γονέα και δίδεται από τον εργοδότη με βάση τη σειρά προτεραιότητας των αιτήσεων των ενδιαφερόμενων δικαιούχων, μέχρι να καλυφτεί ποσοστό 8% του συνόλου των απασχολούμενων στην επιχείρηση για κάθε ημερολογιακό έτος. Κατά τα λοιπά, ισχύουν οι διατάξεις των παρ. 2 έως 5 του άρθρου 5 του Ν.1483/1984 (Σ.Σ.Ε. ετών 2000-2001 – Π.Κ.: 134/19.10.2000).
16. Άδεια θηλασμού και φροντίδας τέκνου: Η άδεια θηλασμού και φροντίδας παιδιών του άρθρου 9 της Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. του έτους 1993, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, έχει ως αφετηρία τη λήξη της άδειας λοχείας, δηλαδή εννέα (9) εβδομάδες μετά από τον τοκετό. Το μειωμένο ωράριο («άδεια») θηλασμού και φροντίδας παιδιών του άρθρου 9 της Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. του έτους 1993, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, δικαιούται ο/η εργαζόμενος-η με αίτησή του/της να το ζητήσει εναλλακτικά ως συνεχόμενη ισόχρονη άδεια με αποδοχές, εντός της χρονικής περιόδου κατά την οποία δικαιούται μειωμένου ωραρίου για τη φροντίδα του παιδιού (Σ.Σ.Ε. Π.Κ.: 3/11.1.2005).
17. Άδεια εξετάσεων σε μεταπτυχιακούς φοιτητές: Όσοι συμμετέχουν σε πρόγραμμα για μεταπτυχιακό δίπλωμα ετήσιας τουλάχιστον φοίτησης ή διδακτορικό δίπλωμα ΑΕΙ και ΤΕΙ της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, δικαιούνται άδεια δέκα (10) εργασίμων ημερών. Η άδεια αυτή είναι άνευ αποδοχών από τον εργοδότη, χορηγείται σε συνεχείς ημέρες ή τμηματικά και ανεξάρτητα από την ηλικία του/της δικαιούχου και ισχύει μέχρι δύο (2) έτη (Σ.Σ.Ε. Π.Κ.: 3/11.1.2005).
18. Άδεια μητρότητας: Χορηγείται μία (1) πλέον εβδομάδα άδειας στις εργαζόμενες μετά από τον τοκετό (άδεια λοχείας). Η συνολική διάρκεια της άδειας μητρότητας αναπροσαρμόζεται κατ’ αυτόν τον τρόπο σε δεκαεπτά (17) εβδομάδες (Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. ετών 2000-2001 – Π.Κ.: 31/23.5.2000). Κατά τα λοιπά, εξακολουθούν να ισχύουν οι ρυθμίσεις του άρθρου 7 της Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. του έτους 1993 (Σ.Σ.Ε. ετών 2000-2001 -Π.Κ.: 134/19.10.2000- παρ. 4β’).
19. Άδεια φροντίδας υιοθετημένων παιδιών: Το δικαίωμα διακοπής της εργασίας ή καθυστερημένης προσέλευσης ή πρόωρης αποχώρησης της μητέρας και εναλλακτικά του πατέρα για τη φροντίδα των παιδιών, σύμφωνα με το άρθρο 9 της Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. του έτους 1993, έχουν και οι θετοί γονείς παιδιών ηλικίας έως έξι ετών (Σ.Σ.Ε. ετών 2000-2001 -Π.Κ.: 134/19.10.2000- παρ. 4γ’).
20. Άδεια για συμμετοχή σε εξετάσεις: Τα συμβαλλόμενα μέρη συμφωνούν να ζητήσουν από κοινού την αύξηση των αποδοχών που καταβάλλονται από τον ΟΑΕΔ για τις ημέρες άδειας για συμμετοχή σε εξετάσεις, κατά την παρ. 1 του άρθρου 2 του Ν.1346/1983, όπως έχει διαμορφωθεί με το άρθρο 7 της από 12.4.1996 Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. (Π.Κ.: 9/3.4.1996) και με το άρθρο 6 της από 18.5.1998 Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. (Π.Κ.: 12/19.5.1998), στο ύψος των καταβαλλόμενων αποδοχών του εργαζόμενου και σε κάθε περίπτωση όχι κάτω των νόμιμων (Σ.Σ.Ε. ετών 2000-2001 -Π.Κ.: 134/19.10.2000- παρ. 4δ’).
21. Άδεια γάμου και γέννησης τέκνου: Η άδεια γάμου του άρθρου 6 της Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. του έτους 1993 προσαυξάνεται σε έξι (6) εργάσιμες ημέρες για όσους εργάζονται εξαήμερο και παραμένει σε πέντε (5) για όσους εργάζονται πενθήμερο. Σε περίπτωση γέννησης παιδιού, ο πατέρας δικαιούται δύο (2) ημέρες άδεια, με αποδοχές (Σ.Σ.Ε. ετών 2000-2001 -Π.Κ.: 134/19.10.2000- παρ. 4ε’).
22. Άδεια για ασθένεια εξαρτώμενων μελών: Η άδεια του άρθρου 7 του Ν.1483/1984, σε περίπτωση ασθένειας εξαρτώμενων παιδιών, καθορίζεται σε δώδεκα (12) εργάσιμες ημέρες κατ’ έτος, εφόσον ο/η εργαζόμενος-η έχει τρία (3) παιδιά και πάνω (Σ.Σ.Ε. ετών 2000-2001 -Π.Κ.: 134/19.10.2000- παρ. 4στ’).
23. Μονογονεϊκές οικογένειες: Στους εργαζόμενους-ες που έχουν χηρέψει και στον άγαμο-η γονέα που έχουν την επιμέλεια του παιδιού, χορηγείται άδεια, με αποδοχές, έξι (6) εργασίμων ημερών τον χρόνο, πέραν αυτής που δικαιούνται από άλλες διατάξεις. Γονέας με τρία (3) παιδιά ή περισσότερα, δικαιούται άδεια οκτώ (8) εργασίμων ημερών.
Η άδεια αυτή χορηγείται λόγω αυξημένων αναγκών φροντίδας των παιδιών ηλικίας μέχρι 12 ετών συμπληρωμένων, χορηγείται εφάπαξ ή τμηματικά, μετά από συνεννόηση με τον εργοδότη σύμφωνα με τις ανάγκες του γονέα και δεν πρέπει να συμπίπτει χρονικά με την αρχή ή το τέλος της ετήσιας κανονικής άδειας (Σ.Σ.Ε. ετών 2002-2003 -Π.Κ.: 39/18.6.2003- παρ. 6).
24. Άδεια για μεταγγίσεις αίματος και παραγώγων του ή αιμοκάθαρσης: Εργαζόμενοι με εξαρτημένη σχέση εργασίας που έχουν υπηρεσία μέχρι τεσσάρων (4) ετών στον ίδιο εργοδότη, οι οποίοι πάσχουν από νόσημα που απαιτεί μεταγγίσεις αίματος και παραγώγων του ή αιμοκάθαρση και το οποίο έχει γνωστοποιηθεί στον εργοδότη, δικαιούνται έως είκοσι δύο (22) εργάσιμες ημέρες τον χρόνο επιπλέον άδεια, με αποδοχές (Σ.Σ.Ε. ετών 2002-2003 -Π.Κ.: 39/18.6.2003- παρ. 7).
25. Άδεια λόγω θανάτου συγγενή: Στους εργαζόμενους με εξαρτημένη σχέση εργασίας χορηγείται άδεια δύο (2) ημερών, με αποδοχές, σε περίπτωση θανάτου συζύγου, τέκνων, γονέων και αδελφών (Σ.Σ.Ε. ετών 2002-2003 -Π.Κ.: 39/18.6.2003- παρ. 8).
26. Προστασία της απασχόλησης των «εξαρτώμενων» ατόμων κατά την περίοδο της απεξάρτησης: Δεν επιτρέπεται η απόλυση «εξαρτημένου» ατόμου εξαιτίας της εξάρτησης, εφόσον αποδεδειγμένα μετέχει σε πρόγραμμα απεξάρτησης και για τέσσερις (4) μήνες από την υπαγωγή του στο πρόγραμμα αυτό και για μία φορά (Σ.Σ.Ε. ετών 2002-2003 -Π.Κ.: 39/18.6.2003- παρ. 9).
27. Προστασία της απασχόλησης ηλικιωμένων εργαζομένων – άνεργων: Τα συμβαλλόμενα μέρη συμφωνούν να προωθήσουν για τους ηλικιωμένους:
α) Τη συμμετοχή τους κατά προτεραιότητα σε όλα τα προγράμματα ενδοεπιχειρησιακής κατάρτισης – επανειδίκευσης.
β) Την ενίσχυση των κινήτρων για την ένταξή τους σε προγράμματα νέων θέσεων εργασίας (αν έχουν απολυθεί) και στα προγράμματα για την αντιμετώπιση της μακροχρόνιας ανεργίας (Σ.Σ.Ε. ετών 2002-2003 -Π.Κ.: 39/18.6.2003- παρ. 10).
28. Συνεχής επιμόρφωση: Αναγνωρίζεται από τα συμβαλλόμενα μέρη η χρησιμότητα της συνεχούς επιμόρφωσης των κτηνίατρων που απασχολούνται στη βιομηχανία, καθώς και η συμβολή της στον εκσυγχρονισμό των μεθόδων και της παραγωγικής διαδικασίας. Γι’ αυτό ο ΣΕΒ αναλαμβάνει την υποχρέωση να προτρέπει τα μέλη του στην παροχή διευκολύνσεων που θα επιτρέπουν στους κτηνίατρους την παρακολούθηση συνεδρίων ή σεμιναρίων που έχουν σχέση με την επιστήμη τους και το συγκεκριμένο αντικείμενο της εργασίας τους. Στις περιπτώσεις που η συμμετοχή σε τέτοιου είδους εκδηλώσεις έχει άμεση σχέση με το αντικείμενο της εργασίας τους, ο ΣΕΒ προτρέπει τα μέλη του να αναλαμβάνουν την κάλυψη των εξόδων συμμετοχής τους σε αυτές τις εκδηλώσεις (Σ.Σ.Ε. ετών 2000-2001 – Π.Κ.: 134/19.10.2001).
29. Παρακράτηση συνδικαλιστικής συνδρομής: Όλες οι επιχειρήσεις είναι υποχρεωμένες να παρακρατούν, κατά την πληρωμή της μισθοδοσίας, τη συνδρομή των μελών πρωτοβάθμιων συνδικαλιστικών Οργανώσεων και να την αποδίδουν σε αυτές. Για να γίνεται παρακράτηση της συνδικαλιστικής συνδρομής, απαιτείται έγγραφη δήλωση του σωματείου προς την επιχείρηση. Με την ίδια δήλωση πρέπει να γνωστοποιήσει το σωματείο το ποσό της συνδρομής, τη συχνότητα της παρακράτησης (π.χ. κάθε μήνα, κάθε εξάμηνο) και τον τραπεζικό λογαριασμό στον οποίο θα κατατίθενται τα παρακρατούμενα ποσά υπέρ του σωματείου και ενδεχομένως, κατά ορισμένο ποσοστό ή ποσό, υπέρ δευτεροβάθμιων Οργανώσεων στις οποίες αυτό ανήκει ή και υπέρ της ΓΣΕΕ. Η δήλωση πρέπει να επαναλαμβάνεται, όταν μεταβάλλονται αυτά τα στοιχεία.
Η δήλωση με την οποία τα μέλη του σωματείου θα δηλώσουν προς την επιχείρηση ότι θέλουν να γίνεται παρακράτηση της συνδρομής τους, όπως και ανάκληση αυτής της δήλωσης, μπορεί να γίνει και μέσω του σωματείου (Σ.Σ.Ε. ετών 2000-2001 -Π.Κ.: 134/19.10.2000- παρ. 4ζ’).
30. Αρχή ευνοϊκότερης ρύθμισης: Αποδοχές ανώτερες στο σύνολό τους από αυτές που καθορίζει η παρούσα Σ.Σ.Ε. ή ευνοϊκότεροι όροι εργασίας που προβλέπονται από νόμους, διατάγματα, υπουργικές αποφάσεις, Σ.Σ.Ε., Δ.Α., εσωτερικούς κανονισμούς ή ατομικές συμβάσεις εργασίας, δεν θίγονται από τις διατάξεις της παρούσας. Όσες διατάξεις προηγούμενων συλλογικών ρυθμίσεων δεν έχουν καταργηθεί ή τροποποιηθεί, εξακολουθούν να ισχύουν.
Η ισχύς της παρούσας αρχίζει την 1η Ιανουαρίου 2008 και είναι διετής.