ΚΤΗΝΙΑΤΡΟΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ (Π.Κ.Υ.Ε. 3 / 11-1-2005)ΚΤΗΝΙΑΤΡΟΙ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΣΧΟΛΩΝ Σ.Σ.Ε. για τους όρους αμοιβής και εργασίας των Κτηνιάτρων Ανώτατων Σχολών απασχολούμενων στις βιομηχανικές, βιοτεχνικές και εμπορικές επιχειρήσεις όλης της Χώρας.
Π.Κ. 3/11-1-2005)
Στην Αθήνα την 16η Δεκεμβρίου 2004 ενώπιον των Μεσολαβητών του Οργανισμού Μεσολάβησης και Διαιτησίας (ΟΜΕΔ) κ.κ. Αναστασίου Πετρόπουλου και Ελένης Πάτρα, οι υπογράφοντες, αφ΄ ενός

1. Γιάννης Δραπανιώτης, Γενικός Διευθυντής του Συνδέσμου Ελληνικών Βιομηχανιών (Σ.Ε.Β.),
2. Δημήτριος Ασημακόπουλος και Νικόλαος Σκορίνης, Πρόεδρος και Γενικός Γραμματέας αντίστοιχα της Γενικής Συνομοσπονδίας Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδος (Γ.Σ.Ε.Β.Ε.Ε.).
και αφ’ ετέρου ο Λάμπρος Αντωνιάδης, Γενικός Γραμματέας του Πανελληνίου Κτηνιατρικού Συλλόγου, όλοι νόμιμα εξουσιοδοτημένοι για την υπογραφή αυτής της Σ.Σ.Ε., συμφώνησαν και συναποδέχθηκαν τα εξής:

1. Στις διατάξεις της παρούσας Σ.Σ.Ε. υπάγονται οι Κτηνίατροι πτυχιούχοι ανώτατων σχολών, που παρέχουν εξαρτημένη εργασία με αμοιβή στις βιομηχανικές, καθώς και στις εμπορικές και βιοτεχνικές επιχειρήσεις που είναι μέλη του ΣΕΒ και της ΓΣΕΒΕΕ αντίστοιχα, όλης της χώρας.
2. Στη συνέχεια, οι βασικοί μισθοί των κτηνιάτρων που υπάγονται στην παρούσα Σ.Σ.Ε., όπως έχουν διαμορφωθεί την 31-12-2003, σύμφωνα με την από 11-12-2002 Σ.Σ.Ε. «για τους όρους αμοιβής και εργασίας των Κτηνιάτρων πτυχιούχων ανώτατων σχολών, απασχολούμενων στις βιομηχανικές, εμπορικές και βιοτεχνικές επιχειρήσεις όλης της Χώρας» (Π.Κ. 39/18-6-2003), αυξάνονται σε ποσοστό 4% από 1-1-2004 και – όπως θα έχουν διαμορφωθεί την 30-8-2004 – σε ποσοστό 2,6% από 1-9-2004.

Οι βασικοί μισθοί, όπως θα έχουν διαμορφωθεί κατά τα ανωτέρω, αυξάνονται περαιτέρω κατά ποσοστό 3% από 1-1-2005 και 3% από 1-9-2005, σύμφωνα με τους πίνακες: (ΒΛΕΠΕ ΠΙΝΑΚΕΣ)
3. ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑ ΚΤΗΝΙΑΤΡΟΥ
Ως υπηρεσία για την εφαρμογή της παρούσας Σ.Σ.Ε. θεωρείται το σύνολο απασχολήσεως με την ιδιότητα του κτηνιάτρου πτυχιούχου ανώτατης σχολής στον αυτό ή σε άλλο εργοδότη (Δημόσιο, Ν.Π.Δ.Δ., ΟΤΑ ή φυσικό πρόσωπο) με εξηρτημένη εργασία. Η προϋπηρεσία στο Δημόσιο, ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ, ΟΤΑ ή φυσικό πρόσωπο με εξηρτημένη εργασία, προσμετράται από την ημέρα που θα προσκομισθούν στον εργοδότη τα δικαιολογητικά με τα οποία αποδεικνύεται αυτή. Ως προϋπηρεσία θεωρείται επίσης η άσκηση ελευθερίου επαγγέλματος κτηνιάτρου σε αντικείμενο συναφές με το είδος της επιχείρησης στην οποία προσλαμβάνεται. Η προϋπηρεσία βεβαιώνεται με την προσκόμιση βεβαίωσης της αρμόδιας ΔΟΥ και του Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας.
4. ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
Η εκτός έδρας υπηρεσία του Κτηνιάτρου πτυχιούχου ανώτατης σχολής που εργάζεται στις βιομηχανικές, εμπορικές και βιοτεχνικές επιχειρήσεις, αμείβεται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις της εργατικής νομοθεσίας που αναφέρονται στους εργαζομένους με σχέση εξηρτημένης εργασίας, και συγκεκριμένα της υπ΄ αρ. 21091/2990/1946 Κ.Υ.Α. των Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας που έχει ως ακολούθως:
«Στο υπαλληλικό, υπηρετικό και εργατοτεχνικό προσωπικό όλων εν γένει των επιχειρήσεων και εργασιών, εκτός εκείνων στις οποίες προβλέπονται ειδικές διατάξεις, που αποστέλλεται εκτός έδρας πρόσκαιρα για εργασία καταβάλλεται, πέρα των οδοιπορικών εξόδων, και πρόσθετη αποζημίωση για κάθε εκτός έδρας διανυκτέρευση που ισούται με το εκάστοτε νόμιμο ημερομίσθιο ή με το 1/25 του εκάστοτε νόμιμου μηνιαίου μισθού προκειμένου για μισθωτούς που αμείβονται με μηνιαίο μισθό.
Σε περίπτωση που ο εργοδότης παρέχει στο μισθωτό που αποστέλλει εκτός έδρας τροφή και κατοικία, καταβάλλεται μόνο το 1/4 της ανωτέρω αποζημίωσης.
Σε περίπτωση που παρέχεται μόνο τροφή καταβάλλεται μόνο το 1/2 αυτής, και εάν παρέχεται μόνο κατοικία καταβάλλονται τα 4/5 αυτής.»
5. ΑΔΕΙΑ ΘΗΛΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΤΕΚΝΟΥ
Η άδεια θηλασμού και φροντίδας παιδιών του άρθρου 9 της Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. του έτους 1993, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, έχει ως αφετηρία τη λήξη της άδειας λοχείας, δηλαδή 9 εβδομάδες μετά τον τοκετό. Το μειωμένο ωράριο («άδεια») θηλασμού και φροντίδας παιδιών του άρθρου 9 της Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. του έτους 1993, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, δικαιούται ο/η εργαζόμενος/η με αίτησή του/της να το ζητήσει εναλλακτικά ως συνεχόμενη ισόχρονη άδεια με αποδοχές, εντός της χρονικής περιόδου κατά την οποία δικαιούται μειωμένου ωραρίου για τη φροντίδα του παιδιού (Άρθρα 8 & 9 της Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. 2004-2005).
6. ΑΔΕΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΣΕ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ
Όσοι συµµετέχουν σε πρόγραµµα για µεταπτυχιακό δίπλωµα ετήσιας τουλάχιστον φοίτησης ή διδακτορικό δίπλωµα ΑΕΙ και ΤΕΙ της ηµεδαπής ή της αλλοδαπής, δικαιούνται άδεια 10 εργασίµων ηµερών. Η άδεια αυτή είναι άνευ αποδοχών από τον εργοδότη, χορηγείται σε συνεχείς ηµέρες ή τµηµατικά και ανεξάρτητα από την ηλικία του/της δικαιούχου και ισχύει µέχρι δύο έτη (Άρθρο 10 της Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. 2004-2005).
ΠΡΟΪΣΧΥΟΥΣΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΟΙ ΟΠΟΙΕΣ ΕΞΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ ΝΑ ΙΣΧΥΟΥΝ
7. ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ
Στους κατόχους μεταπτυχιακών τίτλων (MASTER ή PHD ή άλλων ισότιμων) αναγνωρισμένων ιδρυμάτων του εξωτερικού ή εσωτερικού αναγνωρίζεται για το θέμα της αμοιβής τους, επιπλέον προϋπηρεσία δύο ή και τεσσάρων ετών αντίστοιχα. (Σ.Σ.Ε. 12/10/2000-2001).
8. ΕΠΙΔΟΜΑ ΞΕΝΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ
Χορηγείται επίδομα ξένης γλώσσας σε ποσοστό 6% συνολικά στους Κτηνιάτρους, που κατέχουν τουλάχιστον μία ξένη γλώσσα, με την προϋπόθεση ότι την χρησιμοποιούν κατά την εκτέλεση της εργασίας τους. (ΣΣΕ 12/10/2000-2001).
9. ΕΠΙΔΟΜΑ ΓΑΜΟΥ
Στους έγγαμους μισθωτούς άνδρες και γυναίκες που καλύπτονται από αυτήν τη Σ.Σ.Ε. χορηγείται επίδομα γάμου σε ποσοστό 10%. Το επίδομα αυτό χορηγείται επίσης και στους χήρους-ρες, διαζευγμένους-νες καθώς και τις άγαμες μητέρες εφ’ όσον όλοι αυτοί έχουν την επιμέλεια των παιδιών. (ΣΣΕ 12/10/2000-2001).
10. ΕΠΙΔΟΜΑ ΤΕΚΝΩΝ
Χορηγείται επίδομα τέκνων, κατά το ποσοστό 5% για το καθένα, εφ’ όσον τα μεν άρρενα είναι κάτω των 18 ετών και δεν εργάζονται. Τα δε θήλεα είναι κάτω των 20 χρόνων άγαμα και δεν εργάζονται. Σε περίπτωση που τα τέκνα αυτά σπουδάζουν πραγματικά σε σχολές αναγνωρισμένες από το Κράτος, που η φοίτηση σ’ αυτές παρέχει δικαίωμα αναβολής για κατάταξη στο στράτευμα, το επίδομα αυτό τέκνου συνεχίζεται μέχρι ηλικίας 25 χρόνων (ΣΣΕ 12/10/2000-2001).
11. ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΝΘΥΓΙΕΙΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Στους Κτηνιάτρους που υπάγονται σ’ αυτήν τη ΣΣΕ και απασχολούνται στη βιομηχανία σε χώρους όπου χορηγείται επίδομα ανθυγιεινής εργασίας στο λοιπό προσωπικό, το επίδομα αυτό χορηγείται και σ’ αυτούς στο ίδιο ποσοστό, υπολογιζόμενο δε στους παραπάνω βασικούς μισθούς. Ειδικότερα στους κτηνιάτρους που απασχολούνται κατά κύριο λόγο σε χώρους αποπτίλωσης και απεντέρωσης πουλερικών, εξακολουθεί να χορηγείται το επίδομα ανθυγιεινής εργασίας σε ποσοστό 10% που υπολογίζεται στους παραπάνω βασικούς μισθούς (Σ.Σ.Ε. 12/10/2000-2001).
12. ΕΠΙΔΟΜΑ ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑΣ
α) Στους κτηνιάτρους που έχουν ορισθεί από την επιχείρηση ή από τον εργοδότη ως υπεύθυνοι ή προϊστάμενοι τμημάτων, χορηγείται επίδομα υπευθυνότητας σε ποσοστό 20% επί του βασικού μισθού. (Σ.Σ.Ε. 20-12-93, παρ. 3).
β) Το ως άνω επίδομα σε ποσοστό 20% επί του βασικού μισθού χορηγείται και σε κτηνιάτρους που εργάζονται στις αμιγώς εμπορικές επιχειρήσεις (μέλη της Γ.Σ.Ε.Β.Ε.Ε.) και έχουν ορισθεί υπεύθυνοι κατά νόμο.
13. ΕΠΙΔΟΜΑ ΛΑΘΩΝ
Στους κτηνιάτρους που τυχόν απασχολούνται και με εισπράξεις ή πληρωμές χορηγείται επίδομα λαθών και καθορίζεται σε ποσοστό 17% (ΣΣΕ 12/10/2000-2001).
14. ΣΥΜΨΗΦΙΣΜΟΣ
Όλα τα παραπάνω επιδόματα και όσα τυχόν ισχύουν από προηγούμενες ρυθμίσεις του κλάδου, υπολογίζονται στους νέους μισθούς που προβλέπει η παρούσα Σ.Σ.Ε. και συμψηφίζονται με τυχόν ανώτερες καταβαλλόμενες αποδοχές (ΣΣΕ 12/10/2000-2001).
15. ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΑΔΕΙΑ
Η διάρκεια της σχέσης εργασίας (βασικός χρόνος), που απαιτείται για τη γένεση της αξίωσης για τη χορήγηση της ετήσιας κανονικής άδειας με αποδοχές (Α.Ν. 539/1945, όπως ισχύει) και όρους, καθορίζεται, ως ειδικός νόμος ορίζει.
Από 1-1-2000 εργαζόμενοι που έχουν συμπληρώσει υπηρεσία 10 ετών στον ίδιο εργοδότη ή προϋπηρεσία 12 ετών σε οποιοδήποτε εργοδότη και με οποιαδήποτε σχέση εργασίας, δικαιούνται άδεια 30 εργάσιμων ημερών, αν εφαρμόζεται σύστημα εξαήμερης εβδομαδιαίας εργασίας ή 25 εργάσιμων ημερών, αν εφαρμόζεται σύστημα πενθήμερης εβδομαδιαίας εργασίας (Σ.Σ.Ε. 12-10-2000 παρ. 4α).
16. ΓΟΝΙΚΗ ΑΔΕΙΑ
Γονέας εργαζόμενος σε επιχείρηση ή εκμετάλλευση που απασχολεί τουλάχιστον πενήντα (50) άτομα, εάν: α) έχει συμπληρώσει ένα (1) χρόνο εργασίας στον ίδιο εργοδότη και β) ο άλλος γονέας εργάζεται έξω από την κατοικία του, δικαιούται να λάβει γονική άδεια ανατροφής του παιδιού, μετά τη λήξη της άδειας μητρότητας μέχρις ότου το παιδί συμπληρώσει ηλικία (3) ετών.
Η άδεια αυτή είναι χωρίς αποδοχές η διάρκεια της μπορεί να φθάσει έως τρεισήμισι (3,5) μήνες για κάθε γονέα και δίδεται από τον εργοδότη, με βάση σειρά προτεραιότητας των αιτήσεων των ενδιαφερόμενων δικαιούχων μέχρι να καλυφτεί ποσοστό 8% του συνόλου των απασχολούμενων στην επιχείρηση για κάθε ημερολογιακό έτος. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις των παραγράφων 2 έως 5 του άρθρου 5, του Ν. 1483/1984 (ΣΣΕ 12/10/2000-2001).
17. ΑΔΕΙΑ ΜΗΤΡΟΤΗΤΑΣ
Χορηγείται μια πλέον εβδομάδα άδειας στις εργαζόμενες μετά τον τοκετό (άδεια λοχείας). Η συνολική διάρκεια της άδειας μητρότητας αναπροσαρμόζεται κατ΄ αυτόν τον τρόπο σε δέκα επτά (17) εβδομάδες (Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. 2000-2001). Κατά τα λοιπά εξακολουθούν να ισχύουν οι ρυθμίσεις του άρθρου 7 της Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. του 1993 (ΣΣΕ 12/10/2000- 2001 παρ. 4β).
18. ΑΔΕΙΑ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΥΙΟΘΕΤΗΜΕΝΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ
Το δικαίωμα διακοπής της εργασίας ή καθυστερημένης προσέλευσης ή πρόωρης αποχώρησης της μητέρας και εναλλακτικά του πατέρα για τη φροντίδα των παιδιών σύμφωνα με το άρθρο 9 της Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. του 1993, έχουν και οι θετοί γονείς παιδιών ηλικίας έως έξι ετών (ΣΣΕ 12/10/2000-2001 παρ. 4γ).
19. ΑΔΕΙΑ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ
Τα συμβαλλόμενα μέρη συμφωνούν να ζητήσουν από κοινού την αύξηση των αποδοχών που καταβάλλονται από τον ΟΑΕΔ για τις ημέρες άδειας για συμμετοχή σε εξετάσεις κατά την παρ. 1 του άρθρου 2 του Ν. 1346/83, όπως έχει διαμορφωθεί με το άρθρο 7 της Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. της 12-04-1996 και με το άρθρο 6 της Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. της 18-5-1998, στο ύψος των καταβαλλομένων αποδοχών του εργαζόμενου και σε κάθε περίπτωση όχι κάτω των νόμιμων. (Σ.Σ.Ε. 12/10/2000-2001 παρ. 4δ).
20. ΑΔΕΙΑ ΓΑΜΟΥ ΚΑΙ ΓΕΝΝΗΣΗΣ ΤΕΚΝΟΥ
Η άδεια γάμου του άρθρου 6 της Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. του 1993 προσαυξάνεται σε έξι (6) εργάσιμες ημέρες για όσους εργάζονται εξαήμερο και παραμένει σε πέντε (5) για όσους πενθήμερο. Σε περίπτωση γέννησης παιδιού ο πατέρας δικαιούται δύο (2) ημέρες άδεια με αποδοχές. (Σ.Σ.Ε. 12/10/2000-2001 παρ. 4ε).
21. ΑΔΕΙΑ ΓΙΑ ΑΣΘΕΝΕΙΑ ΕΞΑΡΤΩΜΕΝΩΝ ΜΕΛΩΝ
Η άδεια του άρθρου 7 του Ν. 1483/84 σε περίπτωση ασθένειας εξαρτώμενων παιδιών καθορίζεται σε 12 εργάσιμες ημέρες κατ’ έτος, εφόσον ο/η εργαζόμενος/η έχει τρία παιδιά και πάνω. (Σ.Σ.Ε. 12/10/2000-2001 παρ. 4στ).
22. ΜΟΝΟΓΟΝΕΪΚΕΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ
Στους εργαζόμενους(-ες), που έχουν χηρέψει και στον άγαμο(η) γονέα, που έχουν την επιμέλεια του παιδιού, χορηγείται άδεια με αποδοχές έξι (6) εργασίμων ημερών το χρόνο, πέραν αυτής που δικαιούται από άλλες διατάξεις. Γονέας με τρία (3) παιδιά ή περισσότερα, δικαιούται άδεια οκτώ (8) εργασίμων ημερών.

Η άδεια αυτή χορηγείται λόγω αυξημένων αναγκών φροντίδας των παιδιών ηλικίας μέχρι δώδεκα (12) ετών συμπληρωμένων, χορηγείται εφάπαξ ή τμηματικά μετά από συνεννόηση με τον εργοδότη, σύμφωνα με τις ανάγκες του γονέα και δεν πρέπει να συμπίπτει χρονικά με την αρχή ή το τέλος της ετήσιας κανονικής άδειας. (Σ.Σ.Ε. 11/12/2002-2003 παρ. 6).
23. ΑΔΕΙΑ ΓΙΑ ΜΕΤΑΓΓΙΣΕΙΣ ΑΙΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΤΟΥ Ή ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΣΗΣ
Εργαζόμενοι με εξαρτημένη σχέση εργασίας, που έχουν υπηρεσία μέχρι τεσσάρων (4) ετών στον ίδιο εργοδότη, οι οποίοι πάσχουν από νόσημα, που απαιτεί μεταγγίσεις αίματος και παραγώγων του ή αιμοκάθαρση και το οποίο έχει γνωστοποιηθεί στον εργοδότη, δικαιούνται έως είκοσι δύο (22) εργάσιμες ημέρες το χρόνο επιπλέον άδεια, με αποδοχές (Σ.Σ.Ε. 11/12/2002-2003 παρ. 7).
24. ΑΔΕΙΑ ΛΟΓΩ ΘΑΝΑΤΟΥ ΣΥΓΓΕΝΟΥΣ
Στους εργαζόμενους με εξαρτημένη σχέση εργασίας χορηγείται άδεια δύο (2) ημερών με αποδοχές σε περίπτωση θανάτου συζύγου, τέκνων, γονέων και αδελφών. (Σ.Σ.Ε. 11/12/2002-2003 παρ. 8).
25. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΤΩΝ «ΕΞΑΡΤΩΜΕΝΩΝ» ΑΤΟΜΩΝ
ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΤΗΣ ΑΠΕΞΑΡΤΗΣΗΣ
Δεν επιτρέπεται η απόλυση “εξαρτημένου” ατόμου εξαιτίας της εξάρτησης, εφόσον αποδεδειγμένα μετέχει σε πρόγραμμα απεξάρτησης και για τέσσερις (4) μήνες από την υπαγωγή του στο πρόγραμμα αυτό και για μία φορά. (Σ.Σ.Ε. 11/12/2002-2003 παρ. 9).
26. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ – ΑΝΕΡΓΩΝ
Τα συμβαλλόμενα μέρη συμφωνούν να προωθήσουν για τους ηλικιωμένους:
α) Την συμμετοχή τους κατά προτεραιότητα σε όλα τα προγράμματα ενδοεπιχειρησιακής κατάρτισης – επανειδίκευσης.
β) Την ενίσχυση των κινήτρων για την ένταξή τους σε προγράμματα νέων θέσεων εργασίας (εάν έχουν απολυθεί) και στα προγράμματα για την αντιμετώπιση της μακροχρόνιας ανεργίας. (Σ.Σ.Ε. 11/12/2002-2003 παρ. 10).
27. ΣΥΝΕΧΗΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ
Αναγνωρίζεται από τα συμβαλλόμενα μέρη η χρησιμότητα της συνεχούς επιμόρφωσης των Κτηνιάτρων που απασχολούνται στη βιομηχανία, καθώς και η συμβολή της στον εκσυγχρονισμό των μεθόδων και της παραγωγικής διαδικασίας. Γι’ αυτό ο ΣΕΒ αναλαμβάνει την υποχρέωση να προτρέπει τα μέλη του στην παροχή διευκολύνσεων που θα επιτρέπουν στους κτηνιάτρους την παρακολούθηση συνεδρίων ή σεμιναρίων που έχουν σχέση με την επιστήμη τους και το συγκεκριμένο αντικείμενο της εργασίας τους. Στις περιπτώσεις που η συμμετοχή σε τέτοιου είδους εκδηλώσεις έχει άμεση σχέση με το αντικείμενο της εργασίας τους, ο ΣΕΒ προτρέπει τα μέλη του να αναλαμβάνουν την κάλυψη των εξόδων συμμετοχής τους σ’ αυτές τις εκδηλώσεις (Σ.Σ.Ε. 12/10/2000-2001).
28. ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ
Όλες οι επιχειρήσεις είναι υποχρεωμένες να παρακρατούν κατά την πληρωμή της μισθοδοσίας τη συνδρομή των μελών Πρωτοβάθμιων Συνδικαλιστικών Οργανώσεων και να την αποδίδουν σε αυτές. Για να γίνεται παρακράτηση της συνδικαλιστικής συνδρομής απαιτείται έγγραφη δήλωση του σωματείου προς την επιχείρηση. Με την ίδια δήλωση πρέπει να γνωστοποιήσει το σωματείο το ποσό της συνδρομής, τη συχνότητα της παρακράτησης (π.χ. κάθε μήνα, κάθε εξάμηνο) και τον Τραπεζικό λογαριασμό, στον οποίο θα κατατίθενται τα παρακρατούμενα ποσά, υπέρ του Σωματείου και ενδεχομένως, κατά ορισμένο ποσοστό ή ποσόν, υπέρ δευτεροβάθμιων οργανώσεων, στις οποίες αυτό ανήκει ή και υπέρ της Γ.Σ.Σ.Ε. Η δήλωση πρέπει να επαναλαμβάνεται, όταν μεταβάλλονται αυτά τα στοιχεία.
Η δήλωση με την οποία τα μέλη του Σωματείου θα δηλώσουν προς την επιχείρηση, ότι θέλουν να γίνεται παρακράτηση της συνδρομής τους, όπως και ανάκληση αυτής της δήλωσης, μπορεί να γίνει και μέσω του Σωματείου (Σ.Σ.Ε. 12/10/2000-2001 παρ. 4ζ).
29. ΑΡΧΗ ΕΥΝΟΪΚΟΤΕΡΗΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ
Αποδοχές ανώτερες στο σύνολό τους από αυτές που καθορίζει η παρούσα συλλογική σύμβαση ή ευνοϊκότεροι όροι εργασίας που προβλέπονται από Νόμους, Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, Σ.Σ.Ε., Δ.Α., Εσωτερικούς Κανονισμούς, ή ατομικές συμβάσεις εργασίας, δεν θίγονται από τις διατάξεις της παρούσας. Όσες διατάξεις προηγούμενων συλλογικών ρυθμίσεων δεν έχουν καταργηθεί ή τροποποιηθεί, εξακολουθούν να ισχύουν.
Η ισχύς της παρούσας αρχίζει την 1η Ιανουαρίου 2004.