(Π.Κ.Υ.Ε. 5 / 14-1-2008)
ΚΤΗΝΙΑΤΡΟΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣΚΤΗΝΙΑΤΡΩΝ – ΣΣΕ για τους όρους αμοιβής και εργασίας των κτηνίατρων ανωτάτων σχολών απασχολούμενων στις βιομηχανικές, βιοτεχνικές και εμπορικές επιχειρήσεις όλης της χώρας.
Στην Αθήνα σήμερα στις 26.11.2007, οι υπογράφοντες, αφενός:
1. Διονύσης Νικολάου, γενικός διευθυντής του Συνδέσμου Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών (ΣΕΒ),
2. Δημήτριος Ασημακόπουλος και Νικόλαος Σκορίνης, πρόεδρος και γενικός γραμματέας αντίστοιχα της Γενικής Συνομοσπονδίας Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδας (ΓΣΕΒΕΕ) και αφετέρου ο Αγγελος Σαντοριναίος, γενικός γραμματέας του Πανελλήνιου Κτηνιατρικού Συλλόγου, όλοι νόμιμα εξουσιοδοτημένοι για την υπογραφή αυτής της Σ.Σ.Ε., συμφώνησαν και συναποδέχτηκαν τα εξής:
Αρθρο 1
Πεδίο ισχύος
Στις διατάξεις της παρούσας Σ.Σ.Ε. υπάγονται οι κτηνίατροι πτυχιούχοι ανώτατων σχολών που παρέχουν εξαρτημένη εργασία με αμοιβή στις βιομηχανικές, καθώς και στις εμπορικές και βιοτεχνικές επιχειρήσεις όλης της χώρας.
Αρθρο 2
Αύξηση βασικών μισθών
2.1. Οι βασικοί μισθοί των υπαγόμενων στη Σ.Σ.Ε. αυτή μισθωτών, όπως έχουν διαμορφωθεί την 31.12.2005, σύμφωνα με την από 16.12.2004 Σ.Σ.Ε. «για τους όρους αμοιβής και εργασίας των κτηνίατρων ανώτατων σχολών, απασχολούμενων στις βιομηχανικές, εμπορικές και βιοτεχνικές επιχειρήσεις όλης της χώρας», αυξάνονται σε ποσοστό 3% από 1.1.2006 και, όπως θα έχουν διαμορφωθεί στις 31.8.2006, αυξάνονται περαιτέρω κατά 3,1% από 1.9.2006.
2.2. Για το έτος 2007 οι ανωτέρω βασικοί μισθοί, όπως θα έχουν διαμορφωθεί στις 31.12.2006, βάσεις της παρ. 2.1 της παρούσας, αυξάνονται από 1.1.2007 κατά ποσοστό 3% και, όπως θα έχουν διαμορφωθεί στις 31.8.2007, αυξάνονται περαιτέρω κατά ποσοστό 2,6% από 1.9.2007.
Αρθρο 3
Προϋπηρεσία κτηνίατρου
Ως υπηρεσία για την εφαρμογή της παρούσας Σ.Σ.Ε. θεωρείται το σύνολο απασχόλησης με την ιδιότητα του κτηνίατρου πτυχιούχου ανωτάτης σχολής στον ίδιο ή σε άλλον εργοδότη (Δημόσιο, ΝΠΔΔ, ΟΤΑ ή φυσικό πρόσωπο) με εξαρτημένη εργασία. Η προϋπηρεσία στο Δημόσιο, ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ, ΟΤΑ ή φυσικό πρόσωπο με εξαρτημένη εργασία προσμετράται από την ημέρα που θα προσκομιστούν στον εργοδότη τα δικαιολογητικά με τα οποία αποδεικνύεται αυτή. Ως προϋπηρεσία θεωρείται επίσης η άσκηση ελευθέριου επαγγέλματος κτηνίατρου σε αντικείμενο συναφές με το είδος της επιχείρησης στην οποία προσλαμβάνεται. Η προϋπηρεσία βεβαιώνεται με την προσκόμιση βεβαίωσης της αρμόδιας ΔΟΥ και του Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας.
Αρθρο 4
Θεσμικοί όροι Ε.Γ.Σ.Σ.Ε.
Όλοι οι θεσμικοί όροι εργασίας που έχουν καθιερώσει οι Ε.Γ.Σ.Σ.Ε., όπως αυτοί συμπληρώθηκαν με τις από 24.5.2004 και 12.4.2006 Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. ισχύουν και εφαρμόζονται και για τους υπαγόμενους στην παρούσα Σ.Σ.Ε. μισθωτούς.
Αρθρο 5
Διατήρηση όρων και αρχή ευνοϊκότερης ρύθμισης
5.1. Αποδοχές ανώτερες στο σύνολό τους από αυτές που καθορίζει η παρούσα Σ.Σ.Ε. ή ευνοϊκότεροι όροι εργασίας, που προβλέπονται από νόμους, διατάγματα, υπουργικές αποφάσεις, εσωτερικούς κανονισμούς, έθιμα ή ατομικές συμβάσεις εργασίας, δεν θίγονται από τις διατάξεις της παρούσας και εξακολουθούν να ισχύουν.
5.2. Όσες διατάξεις της από 16.12.2004 Σ.Σ.Ε., καθώς και των προηγούμενων αυτής σχετικών Σ.Σ.Ε. και Δ.Α. δεν έχουν καταργηθεί ή τροποποιηθεί, εξακολουθούν να ισχύουν.
Αρθρο 6
Έναρξη ισχύος
Η ισχύς της παρούσας Σ.Σ.Ε. αρχίζει την 1η Ιανουαρίου 2006.