(Δ.Α. 39 / 2009 – Π.Κ. 23/12-10-2009) 
ΞΥΛΟΥ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣΞΥΛΟΥ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ Δ.Α. 39/2009, Δ.Α. για τους όρους αμοιβής και εργασίας του προσωπικού των βιομηχανικών επιχειρήσεων επεξεργασίας και κατεργασίας ξύλου όλης της χώρας (Π.Κ. 23/12-10-2009)
1. Με αίτησή της προς τον Ο.ΜΕ.Δ. (αριθμ. πρωτ. 047/25-8-2009) η δευτεροβάθμια συνδικαλιστική οργάνωση των εργαζομένων, με την επωνυμία «ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΤΟΥΠΑΛΛΗΛΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ» (ΟΒΕΣ), ζήτησε την παροχή υπηρεσιών Διαιτησίας, για την επίλυση της συλλογικής διαφοράς εργασίας, που δημιουργήθηκε μεταξύ αυτής και της εργοδοτικής συνδικαλιστικής οργάνωσης με την επωνυμία «ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ» (ΣΕΒ).
Η διαφορά αφορά τη σύναψη εθνικής κλαδικής συλλογικής σύμβασης εργασίας, που θα ρυθμίζει τους όρους αμοιβής και εργασίας του προσωπικού των βιομηχανικών επιχειρήσεων επεξεργασίας και κατεργασίας ξύλου όλης της χώρας.
2. Την 4-9-2009, αναδείχθηκα Διαιτητής με την πρώτη κλήρωση και ανέλαβα τα καθήκοντά μου την 9-9-2009.
3. Με πρόσκλησή μου κάλεσα τα ενδιαφερόμενα μέρη για συζήτηση της διαφοράς, στις 17-9-2009 και ώρα 11.00, στα γραφεία του Ο.ΜΕ.Δ. στην Αθήνα (Πλατεία Βικτωρίας 7).
Κατά τη συζήτηση παραστάθηκαν τα ενδιαφερόμενα μέρη, με τους νόμιμα εξουσιοδοτημένους εκπροσώπους τους.
4. Αφού έλαβα υπόψη:
• Την από 25-8-2009 (Αρ. πρωτ. Ο.ΜΕ.Δ. 3435/047Δ της 25-8-2009 αίτηση προσφυγής στη Διαιτησία της ΟΒΕΣ και το ότι η προσφυγή στη Διαιτησία έγινε νόμιμα, από την ενδιαφερόμενη συνδικαλιστική οργάνωση των εργαζομένων, μετά την άρνηση της διαδικασίας της μεσολάβησης, από την εργοδοτική πλευρά.
• Την από 21-7-2009 Πρόταση Μεσολαβητού του Ο.ΜΕ.Δ. Ελένης Πάτρα.
• Την από 17-6-2009 Αίτηση Μεσολάβησης της Ομοσπονδίας Βιομηχανικών Εργατοϋπαλληλικών Σωματείων (ΟΒΕΣ) προς τον Ο.ΜΕ.Δ (Αρ. Πρωτ. Ο.ΜΕ.Δ 1177/87Μ/17.06.2009)
• Το από 20-7-2009 Πρακτικό Μεσολάβησης στο οποίο καταγράφεται από τη μεν εργατική πλευρά (ΟΒΕΣ) ότι το ποσοστό που προτείνει η εργοδοτική πλευρά είναι πολύ χαμηλό, από τη δε εργοδοτική πλευρά (ΣΕΒ) πρόταση αύξησης στους βασικούς μισθούς της 31-12-2008 κατά 1,5%.
• Την προηγούμενη Διαιτητική Απόφαση 43/2008 (Αρ. Πρωτ. Ο.ΜΕ.Δ. 2593/16-10-2008)
• Το από 17-9-2009 Πρακτικό Διαιτησίας στο οποίο καταγράφεται ότι η μεν εργατική πλευρά (ΟΒΕΣ) συμφωνεί με την πρόταση της Μεσολαβητού Ε. Πάτρα, η δε εργοδοτική πλευρά (ΣΕΒ) προτείνει αύξηση στους βασικούς μισθούς της 31-12-2008 κατά 1,8%.
• Την υπ’ αριθμ. 975/2009 Απόφαση του Δικαστηρίου του Αρείου Πάγου.
5. Κατόπιν αυτών κατέληξα στην παρακάτω απόφαση, για την οποία εκτός από τα παραπάνω, έλαβα υπόψη και τα εξής:
• Το γεγονός ότι η Δ.Α. 43/2008 ισχύει από 1-6-2008 και καταγγέλθηκε στις 28-5-2009
• Ότι οι αυξήσεις που προβλέπονται με την από 2-4-08 ΕΓΣΣΕ και αφορούν στο έτος 2009 έχουν προσδιορισθεί από 1-5-09 σε ποσοστό 5,5%.
• Τη γενικότερη οικονομική κατάσταση της χώρας, τα προβλήματα του κλάδου καθώς και το ύψος του πληθωρισμού έτσι όπως διαμορφώνεται μέχρι σήμερα για το έτος 2009.
Άρθρο 1
Πεδίο Εφαρμογής
α. Στις διατάξεις της παρούσας υπάγεται το πάσης φύσεως προσωπικό που απασχολείται με συμβάσεις εξαρτημένης εργασίας σε βιομηχανικές επιχειρήσεις κατεργασίας και επεξεργασίας ξύλου όλης της Χώρας, ανεξάρτητα από το επάγγελμα, τη θέση ή την ειδικότητα.
β. Η παρούσα ισχύει αποκλειστικά και μόνο για τους μισθωτούς που είναι μέλη πρωτοβάθμιων συνδικαλιστικών οργανώσεων μελών της ΟΒΕΣ.
Η ιδιότητα του μέλους αποδεικνύεται με την προσκόμιση στον υπόχρεο εργοδότη σχετικής βεβαίωσης που εκδίδεται από τις πρωτοβάθμιες οργανώσεις που ανήκουν στην ΟΒΕΣ και για λογαριασμό αυτής.
γ. Από εργοδοτικής πλευράς δεσμεύονται μόνο όσες επιχειρήσεις είναι μέλη του ΣΕΒ.
Άρθρο 2
Αποδοχές
α. Οι βασικοί μηνιαίοι μισθοί και τα βασικά ημερομίσθια των εργαζομένων του άρθρου 1 της παρούσης, όπως έχουν διαμορφωθεί στις 17-6-2009, σύμφωνα με την Δ.Α. 43/2008 (πράξη κατάθεσης 29/30-10-2008) αυξάνονται από 18-6-2009 κατά ποσοστό 3% και όπως θα διαμορφωθούν στις 31-12-2009 αυξάνονται περαιτέρω από 1-1-2010 κατά ποσοστό 2%.
β. Τα επιδόματα, οι πρόσθετες αμοιβές και οι πάσης φύσεως παροχές που προβλέπονται από τις μέρους ομοιοεπαγγελματικές ΣΣΕ ή ΔΑ περί των οποίων το άρθρο 2 της υπ’ αριθ. 6/2006 ΔΑ, εξακολουθούν να καταβάλλονται στους υπαγόμενους στην παρούσα μισθωτούς, υπό τις αυτές προϋποθέσεις, υπολογιζόμενες επί των βασικών μισθών και ημερομισθίων, όπως διαμορφώνονται με την παρούσα.
γ. Σε περίπτωση που οι καθοριζόμενες με την παρούσα συνολικές αποδοχές (βασικοί μισθοί-ημερομίσθια και επιδόματα), για τις αναφερόμενες στην ΔΑ 6/2006 ειδικότητες και αντίστοιχες κατά περίπτωση συλλογικές ρυθμίσεις, υπολείπονται των συνολικών αποδοχών που προβλέπονται από αυτές, τότε καταβάλλεται η προκύπτουσα διαφορά ως διορθωτικό ποσό.
Άρθρο 3
Ισχύς προηγούμενων όρων
Αποδοχές ανώτερες από αυτές που καθορίζονται με την παρούσα ή ευνοϊκότεροι όροι εργασίας που προβλέπονται από νόμους, διατάγματα, υπουργικές αποφάσεις, ΣΣΕ, ΔΑ, εσωτερικούς κανονισμούς, έθιμα ή ατομικές συμβάσεις εργασίας δεν θίγονται από τις διατάξεις της παρούσας και εξακολουθούν να ισχύουν.
Κατά τα λοιπά εξακολουθούν να ισχύουν οι όροι των ΔΑ 43/2008, 33/2007, 6/2006 και όλων των προηγούμενων ΣΣΕ ή ΔΑ, που δεν είναι αντίθετοι με την παρούσα.
Άρθρο 4
Έναρξη ισχύος
Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από 18-6-2009 και λήγει στις 17-6-2010.