(Δ.Α. 33/2007) 
ΞΥΛΟΥ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΞΥΛΟΥ – ΔΑ για τους όρους αμοιβής και εργασίας του προσωπικού των βιομηχανικών επιχειρήσεων επεξεργασίας και κατεργασίας ξύλου όλης της χώρας – Δ.Α.: 33/2007
1.1. Με την υπ’ αριθ. 029/14.6.2007 αίτησή της προς τον ΟΜΕΔ, η δευτεροβάθμια συνδικαλιστική οργάνωση των εργαζομένων με την επωνυμία «Ομοσπονδία Βιομηχανικών Εργατοϋπαλληλικών Σωματείων» (ΟΒΕΣ), ζήτησε την παροχή υπηρεσιών διαιτησίας για την επίλυση της συλλογικής διαφοράς εργασίας που δημιουργήθηκε μεταξύ αυτής και της εργοδοτικής συνδικαλιστικής οργάνωσης με την επωνυμία Σύνδεσμος Ελληνικών Βιομηχανιών (ΣΕΒ).
Η διαφορά αφορά τη σύναψη Εθνικής Κλαδικής Σ.Σ.Ε. που θα ρυθμίζει τους όρους αμοιβής και εργασίας του προσωπικού των βιομηχανικών επιχειρήσεων επεξεργασίας και κατεργασίας ξύλου όλης της χώρας.
1.2. Την 21.6.2007, με κλήρωση, αναδείχθηκα [Δημήτρης Τσακίρης] διαιτητής και στις 26.6.2007 ανέλαβα τα καθήκοντά μου.
Κατέληξα στην παρακάτω απόφαση:
Άρθρο 1
Πεδίο εφαρμογής
α) Στις διατάξεις της παρούσας υπάγεται το πάσης φύσεως προσωπικό που απασχολείται με συμβάσεις εξαρτημένης εργασίας σε βιομηχανικές επιχειρήσεις κατεργασίας και επεξεργασίας ξύλου, όλης της χώρας, ανεξάρτητα από το επάγγελμα, τη θέση ή την ειδικότητα.
β) Η παρούσα ισχύει αποκλειστικά και μόνο για τους μισθωτούς που είναι μέλη πρωτοβάθμιων συνδικαλιστικών οργανώσεων – μελών της ΟΒΕΣ.
Η ιδιότητα του μέλους αποδεικνύεται με την προσκόμιση στον υπόχρεο εργοδότη σχετικής βεβαίωσης, που εκδίδεται από τις πρωτοβάθμιες οργανώσεις που ανήκουν στην ΟΒΕΣ και για λογαριασμό αυτής.
γ) Από εργοδοτικής πλευράς, δεσμεύονται μόνο όσες επιχειρήσεις είναι μέλη του ΣΕΒ.
Άρθρο 2
Αποδοχές
α) Οι βασικοί μηνιαίοι μισθοί και τα βασικά ημερομίσθια των εργαζομένων του άρθρου 1 της παρούσας, όπως έχουν διαμορφωθεί στις 30.4.2007, σύμφωνα με τη Δ.Α.6/2006 (Π.Κ.: 2/12.5.2006), αυξάνονται από 1.5.2007 κατά ποσοστό 3% και, όπως θα έχουν διαμορφωθεί την 31.7.2007, αυξάνονται περαιτέρω από 1.8.2007 κατά ποσοστό 3%.
β) Τα επιδόματα, οι πρόσθετες αμοιβές και οι πάσης φύσεως παροχές που προβλέπονται από τις επιμέρους Ομοιοεπαγγελματικές Σ.Σ.Ε. ή Δ.Α., περί των οποίων το άρθρο 2 της Δ.Α.6/2006, εξακολουθούν να καταβάλλονται στους υπαγόμενους στην παρούσα μισθωτούς, υπό τις αυτές προϋποθέσεις, υπολογιζόμενες επί των βασικών μισθών και ημερομισθίων, όπως διαμορφώνονται με την παρούσα.
γ) Σε περίπτωση που οι καθοριζόμενες με την παρούσα συνολικές αποδοχές (βασικοί μισθοί – ημερομίσθια και επιδόματα) υπολείπονται των συνολικών αποδοχών που προβλέπονται από τις αναφερόμενες στη Δ.Α.6/2006, καταβάλλεται διορθωτικό ποσό, ίσο με το υπολειπόμενο.
Άρθρο 3
Ισχύς προηγούμενων όρων
Αποδοχές ανώτερες από αυτές που καθορίζονται με την παρούσα ή ευνοϊκότεροι όροι εργασίας που προβλέπονται από νόμους, διατάγματα, υπουργικές αποφάσεις, Σ.Σ.Ε., Δ.Α., εσωτερικούς κανονισμούς, έθιμα ή ατομικές συμβάσεις εργασίας, δεν θίγονται από τις διατάξεις της παρούσας και εξακολουθούν να ισχύουν.
Κατά τα λοιπά, εξακολουθούν να ισχύουν οι όροι της Δ.Α.6/2006 και όλων των προηγούμενων Σ.Σ.Ε. ή Δ.Α., που δεν είναι αντίθετοι με την παρούσα.
Άρθρο 4
Έναρξη ισχύος
Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από την 1η Μαΐου 2007.