(Π.Κ.  76 / 11-7-2006) 
ΞΥΛΟΥ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΝΑΥΠΗΓΟΞΥΛΟΥΡΓΟΙΞΥΛΟΥ ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΤΕΣ – ΣΣΕ που αφορά τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργατοτεχνιτών που απασχολούνται στην επεξεργασία και κατεργασία ξύλου και ναυπηγοξυλουργών όλης της χώρας – Π.Κ.: 76/11.7.2006
Στην Αθήνα σήμερα 20.6.2006, οι υπογράφοντες: α) Ασβεστάς Νικόλαος, πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Βιοτεχνικών Σωματείων Κατεργασίας Ξύλου, β) Νικολάου Διονύσης, γενικός διευθυντής του Συνδέσμου Ελληνικών Βιομηχανιών (ΣΕΒ) και γ) Πάσουλας Γιάννης, πρόεδρος της Ομοσπονδίας Οικοδόμων και Συναφών Επαγγελμάτων Ελλάδας, όλοι νόμιμα εξουσιοδοτημένοι για την υπογραφή τούτης της συλλογικής σύμβασης, συμφώνησαν και αποδέχτηκαν τα παρακάτω:
Αρθρο 1
Σε τούτη τη συλλογική σύμβαση υπάγονται οι εργατοτεχνίτες-τριες που απασχολούνται στην επεξεργασία και κατεργασία ξύλου γενικά, όπως επιπλοποιοί, μηχανοξυλουργοί (χειριστές όλων των μηχανημάτων επεξεργασίας και κατεργασίας ξύλου), σκαλιστές, ξυλοτορνευτές, οι εργαζόμενοι στα εργοστάσια παραγωγής παρκετών, καθεκλοποιοί, κορνιζοποιοί, κιβωτοποιοί, βαρελοποιοί, λουστραδόροι, οι εργαζόμενοι στις ταπετσαρίες επίπλων, οι εργαζόμενοι στην κατασκευή ξύλινων λυόμενων σπιτιών, οι εργαζόμενοι στα πριστήρια ξυλείας, οι εργαζόμενοι στα εργοστάσια κατασκευής επεξεργασμένων και τεχνητών σανίδων (ινοσανίδες, μοριοσανίδες, κόντρα πλακέ κ.λπ.), καθώς και οι ναυπηγοξυλουργοί που εργάζονται εντός επισκευαζόμενων ή κατασκευαζόμενων πλοίων όλης της χώρας.
Αρθρο 2
Τα βασικά ημερομίσθια που προβλέπονται από την από 14.4.2005 Σ.Σ.Ε., διαμορφώνονται ως εξής: (ΒΛΕΠΕ ΠΙΝΑΚΕΣ)
2. Τα νέα βασικά ημερομίσθια προσαυξάνονται με: α) το επίδομα γάμου κατά 10% επί του νέου βασικού ημερομισθίου, β) το επίδομα τριετιών κατά 5% και μέχρι οκτώ (8) τριετίες, γ) το επίδομα ανθυγιεινής εργασίας κατά 7%, δ) επίδομα κατά 10% σε όσους έχουν αποφοιτήσει από τεχνικές επαγγελματικές σχολές ΟΑΕΔ του κλάδου και σε όσους κατέχουν τίτλο σπουδών πιστοποιημένων από δημόσιους φορείς εκπαιδευτικών ιδρυμάτων επαγγελματικής εκπαίδευσης ή σχολής επαγγελματικής κατάρτισης του ΟΑΕΔ τεσσάρων (4) εξαμήνων φοίτησης, ΤΕΙ κ.λπ.
Τα επιδόματα αυτά υπολογίζονται επί των βασικών ημερομισθίων της παρ. 1 αυτού του άρθρου.
Αρθρο 3
Τυχόν καταβαλλόμενες αποδοχές ανώτερες από τις καθοριζόμενες από τούτη τη συλλογική σύμβαση ή ισχύοντες όροι εργασίας δεν μειώνονται ούτε μεταβάλλονται με αυτή.
Αρθρο 4
Όσες διατάξεις Δ.Α. και Σ.Σ.Ε. του κλάδου δεν τροποποιούνται με αυτή τη Σ.Σ.Ε., εξακολουθούν να ισχύουν.
Αρθρο 5
Η ισχύς της σύμβασης αυτής, με τις παραπάνω διακρίσεις, αρχίζει από 1η Ιανουαρίου 2006.