(Δ.Α. 15/2005) 
ΞΕΝΟΔΟΧΟΫΠΑΛΛΗΛΟΙ ΝΟΜΟΥ ΛΑΣΗΘΙΟΥΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ – Διαιτητική Απόφαση για τη ρύθμιση των όρων αμοιβής και εργασίας των εργαζομένων στις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις του Ν. Λασιθίου (τοπική κλαδική) Δ.Α.: 15/2005
Σήμερα, την 20 Μαίου 2005, ο κ. Ιωάννης Ληξουριώτης, που αναδείχθηκε και ανέλαβε την 3.5.2005 διαιτητής κατά το άρθρο 16, παρ. 4 του Ν.1876/1990 και σύμφωνα με τον Κανονισμό Καταστάσεως Μεσολαβητών – Διαιτητών προκειμένου να επιλύσει τη συλλογική διαφορά εργασίας σχετικά με τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργαζομένων στις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις του Νομού Λασιθίου Κρήτης.
Αφού έλαβε υπόψη του:
1. Την υπ’ αριθ.πρωτ. ΟΜΕΔ 019/19.4.2005 αίτηση με την οποία προσέφυγε ο Σύνδεσμος Υπαλλήλων Ξενοδοχείων, Εστιατορίων, Ζαχαροπλαστείων, Μπαρ και Νυχτερινών Κέντρων Ν. Λασιθίου στη Διαιτησία.
2. Την υπ’ αριθ. πρωτ. 43/3.2.2005 αίτηση μεσολάβησης του Συνδέσμου Υπαλλήλων Ξενοδοχείων, Εστιατορίων, Ζαχαροπλαστείων, Μπαρ και Νυχτερινών Κέντρων Ν. Λασιθίου.
3. Την από 22.7.2004 Δ.Α.23/2004 για τη ρύθμιση των όρων αμοιβής και εργασίας των εργαζομένων στις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις του Ν. Λασιθίου.

Αποφασίζει ως εξής:
Αρθρο 1
Πεδίο Εφαρμογής
Αρθρο 2
Κατάταξη ξενοδοχοϋπαλλήλων σε κατηγορίες
Οι εργαζόμενοι ξενοδοχοϋπάλληλοι, που υπάγονται στην παρούσα κατατάσσονται σύμφωνα με την ειδικότητά τους και ανεξαρτήτως φύλου, στις εξής κατηγορίες:
Α’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
Υπάλληλος υποδοχής (ρεσεψιονίστ), θυρωρός Α, νυχτοθυρωρός Α, μαιτρ, υπομαίτρ ή κάπταιν, υπεύθυνος προσωπικού ή προσωπάρχης, μπουφετζής, προϊστάμενοι υπνοδωματίων και κοινοχρήστων χώρων, ελεγκτές ή ταμπλίστες, μάγειροι Α, αρχιτεχνίτης ζαχαροπλαστικής, αποθηκάριοι, γυμναστές (απόφοιτοι Ανωτάτων Σχολών Φυσικής Αγωγής), εμψυχωτές τουρισμού (ανιματέρ), κόπτες κρεάτων εφόσον διαθέτουν πτυχίο ΤΕΙ.
Β’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
Προϊστάμενοι-ες πλυντηρίου και λινοθήκης, βοηθός υποδοχής και θυρωρός Β, σερβιτόρος τραπεζαρίας – σαλονιού ή ορόφων (θαλαμηπόλος), μπάρμαν ή μπαρπέιντ, ασημοκέρηδες, βοηθός προϊσταμένης ορόφων και λινοθήκης, τηλεφωνητές, μαιν-κουραντιέ, μάγειροι Β, ζαχαροπλάστες, φύλακες, κόπτες κρεάτων (χωρίς πτυχίο ΤΕΙ) και υπάλληλοι mini market και γενικώς υπάλληλοι πωλήσεων των πάσης φύσεως καταστημάτων που λειτουργούν εντός της ξενοδοχειακής μονάδας και έχουν ως εργοδότη τους την εν λόγω ξενοδοχειακή επιχείρηση.
Η βοηθός προϊσταμένης ορόφων και λινοθήκης εντάσσεται στην Β Κατηγορία από 1.7.2005.
Γ’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
Βοηθός σερβιτόρου, οροφοκόμος (βαλές), θυρωρός υπηρεσίας, βοηθοί θυρωρείου ή μπουφέ ή εστιατορίου ή μπαρ, γκρουμ, καμαριέρα, ντόρμαν ή εξωτερικός θυρωρός, λινοθηκάριος, βουτηριέρης και μάγειροι Γ’.
Δ’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
Πλύντρια, σιδερώτρια, καθαρίστρια κοινοχρήστων χώρων, μοδίστρα, μανταρίστρια, λαντζιέρης λουτρονόμος, ντισκ τζόκεϊ, και εργάτες (αποθήκες, καθαριότητας ακτών, πισίνας κ.λπ.).
Αρθρο 3
Βασικοί μηνιαίοι μισθοί
Οι βασικοί μηνιαίοι μισθοί των εργαζομένων που υπάγονται στην παρούσα όπως έχουν διαμορφωθεί την 31.12.2004 αυξάνονται από 1.1.2005 σε ποσοστό 2,3% και στη συνέχεια όπως θα έχουν διαμορφωθεί την 30.6.2005 αυξάνονται περαιτέρω από 1η Ιουλίου 2005 κατά ποσοστό 3,5% και διαμορφώνονται ως εξής:
Αρθρο 4
Επίδομα προϋπηρεσίας
Το χορηγούμενο επίδομα προϋπηρεσίας αναμορφώνεται από 1.1.2005 στο ποσό των 4,18 ευρώ και από 1.7.2005 στο ποσό των 4,33 ευρώ για κάθε ένα (1) έτος υπηρεσίας ή προϋπηρεσίας σε άλλη ξενοδοχειακή επιχείρηση.
Αρθρο 5
Αμοιβές εκτάκτων και ανηλίκων
Αρθρο 6
Αποζημίωση συνταξιοδοτήσεως λόγω γήρατος
Στους μισθωτούς ξενοδοχοϋπαλλήλους που έχουν συμπληρώσει τις νόμιμες προϋποθέσεις για λήψη πλήρους συντάξεως γήρατος και αποχωρούν από την εργασία τους είτε οικειοθελώς είτε μη επαναπροσλαμβανόμενοι από τον εργοδότη είτε απομακρυνόμενοι από τον εργοδότη για τον λόγο της πλήρους συνταξιοδοτήσεως λόγω γήρατος, καταβάλλεται αποζημίωση ίση με το 40% ή 50% της αποζημιώσεως του Ν.2112/1920, η οποία θα κατεβάλετο στην περίπτωση της απροειδοποίητης καταγγελίας της συμβάσεως εργασίας από τον εργοδότη. Η αποζημίωση υπολογίζεται βάσει των κατά μέσον όρο αποδοχών της αμέσως προηγουμένης περιόδου εργασίας και θα λογίζεται ως χρόνος εργασίας ολόκληρος ο χρόνος που διανύθηκε από την πρόσληψη στο αυτό ξενοδοχείο.
Αρθρο 7
Επίδομα μεταφοράς
Οι υπαγόμενοι στην παρούσα εργοδότες που διατηρούν ξενοδοχειακή εγκατάσταση εκτός της περιφέρειας των πόλεων Νεαπόλεως, Αγίου Νικολάου, Ιεράπετρας και Σητείας, υποχρεούνται να διαθέτουν κατάλληλα μέσα για τη μεταφορά των εργαζομένων από τη διαμονή στον τόπο εργασίας και αντίστροφα. Σε αντίθετη περίπτωση δικαιούνται να καταβάλουν σε εκείνους τους εργαζόμενου που μετακινούνται το αντίτιμο του εισιτηρίου του ΚΤΕΛ για την αντίστοιχη διαδρομή με επιστροφή. Το αυτό ισχύει και για την περίπτωση του σπαστού ωραρίου.
Αρθρο 8
Εφαρμογή θεσμικών Εθνικής Γενικής Σ.Σ.Ε.
Οι όροι της από 24.5.2004 Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. που αναφέρονται στην αποζημίωση καταγγελίας σύμβασης εργατοτεχνιτών(-τριών) και οι λοιπές θεσμικές ρυθμίσεις αυτής και των προηγουμένων αυτής, εφαρμόζονται και στους εργαζομένους, που υπάγονται στην παρούσα ρύθμιση, στο βαθμό που είναι ευνοϊκότεροι από τα ήδη ισχύοντα.
Αρθρο 9
Διατηρητέες διατάξεις
Κατά τα λοιπά εξακολουθούν να ισχύουν όλοι οι όροι των Σ.Σ.Ε. και Δ.Α. των προηγουμένων ετών που αφορούν τους εργαζομένους που υπάγονται στην παρούσα και δεν τροποποιούνται με αυτήν.
2. Τυχόν καταβαλλόμενες αποδοχές στο σύνολό τους ανώτερες από αυτές που-προκύπτουν με την απόφαση αυτή και ισχύοντες όροι εργασίας ευνοϊκότεροι για τους εργαζομένους εξακολουθούν να ισχύουν και να εφαρμόζονται.
3. Η ισχύς της παρούσας, με τις παραπάνω διακρίσεις αρχίζει από την 1η Ιανουαρίου 2005. Οι εργαζόμενοι που προσλαμβάνονται εκτάκτως για να εξυπηρετήσουν επίσημα ή απλά γεύματα και δεξιώσεις σε οποιαδήποτε ξενοδοχειακή μονάδα, αμείβονται με ημερομίσθιο για απασχόληση 8 ωρών το οποίο από 1.1.2005 καθορίζεται ως εξής:
– Για τους σερβιτόρους 51,12 ευρώ.
– Για τους βοηθούς σερβιτόρους 43,90 ευρώ.
Και από 1.7.2005 ως εξής:
– Για τους σερβιτόρους 52,90 ευρώ.
– Για τους βοηθούς σερβιτόρους 35,44 ευρώ.
2. Τα ποσά αυτά προσαυξάνονται με τις πρόσθετες αμοιβές ήτοι κατά 75% και 25%, εάν η απασχόληση των παραπάνω προσώπων συμπέσει με ημέρα Κυριακή, εξαιρετέα εορτή ή κατά τις νυχτερινές ώρες.
3. Ως προς τις βασικές αποδοχές των ανηλίκων, δηλ. αυτών που δεν έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους, ισχύουν τα προβλεπόμενα από την Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. Στις διατάξεις της παρούσας υπάγονται όλοι οι εργαζόμενοι που απασχολούνται με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας σε ξενοδοχεία ύπνου και φαγητού, ξενώνες οικοτροφεία, επιχειρήσεις επιπλωμένων διαμερισμάτων, επιχειρήσεις θέρετρων, τουριστικούς οικίσκους (μπαγκαλόους), τουριστικά περίπτερα, κέντρα παραθερισμού, και ξενοδοχειακά καταλύματα, (μοτέλ και κάμπινγκ), που λειτουργούν στα αστικά κέντρα, τις θερινές διαμονές και στους αρχαιολογικούς τόπους της περιοχής Λασιθίου και οι οποίοι στο εξής θα αποκαλούνται ξενοδοχοϋπάλληλοι.
2. Διευκρινίζεται ότι, ο συγκεκριμένος χώρος απασχολήσεως ξενοδοχοϋπαλλήλου δεν επηρεάζει την εφαρμογή αυτής, εφόσον ο εργοδότης διατηρεί μία από τις ανωτέρω ξενοδοχειακές επιχειρήσεις και η απασχόληση παρέχεται εντός του Νομού Λασιθίου.