(Π.Κ. 21 / 11-4-2007) 
ΞΕΝΟΔΟΧΟΫΠΑΛΛΗΛΟΙ ΝΟΜΟΥ ΛΑΣΗΘΙΟΥΞΕΝΟΔΟΧΟΫΠΑΛΛΗΛΟΙ Ν. ΛΑΣΙΘΙΟΥ Σ.Σ.Ε. 3/4/2007, Τοπική κλαδική Σ.Σ.Ε. για τους όρους αμοιβής και εργασίας των Εργαζομένων στις Ξενοδοχειακές Επιχειρήσεις Νομού Λασιθίου.
Σήμερα, την 3-4-2007 στα γραφεία του Εργατικού Κέντρου Λασιθίου μεταξύ:
του Συνδέσμου Υπαλλήλων Ξενοδοχείων, Εστιατορίων, Ζαχαροπλαστείων, Μπαρ και Νυχτερινών Κέντρων Ν. Λασιθίου, όπως εκπροσωπείται νόμιμα από τον Πρόεδρο κ. Μιχαήλ Γαρεφαλάκη και
1. του Συνδέσμου Ξενοδόχων Ν. Λασιθίου, όπως εκπροσωπείται νόμιμα από τον κ. Μανώλη Βαρκαράκη
2. του Συλλόγου Ξενοδόχων Επαρχίας Σητείας, όπως εκπροσωπείται νόμιμα από τον κ. Μιχαήλ Αντωνιδάκη,
3. της Ένωσης Ξενοδόχων Ιεράπετρας και Ν.Α. Κρήτης, όπως εκπροσωπείται νόμιμα από τον κ. Κωνσταντίνο Παπαδάκη,
συμφωνούνται και γίνονται αποδεκτά τα εξής:
Άρθρο 1
Πεδίο εφαρμογής
Στους όρους της σύμβασης αυτής υπάγονται όλοι οι εργαζόμενοι που απασχολούνται με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας σε ξενοδοχεία ύπνου και φαγητού, ξενώνες, οικοτροφεία, επιχειρήσεις επιπλωμένων διαμερισμάτων, επιχειρήσεις θερέτρων, τουριστικούς οικισμούς (μπαγκαλόους), τουριστικά περίπτερα, κέντρα παραθερισμού, και ξενοδοχειακά καταλύματα (μοτέλ και κάμπινγκ), που λειτουργούν στα αστικά κέντρα, τις θερινές διαμονές και στους αρχαιολογικούς τόπους του νομού Λασιθίου και οι οποίοι στο εξής θα αποκαλούνται ξενοδοχοϋπάλληλοι.
Διευκρινίζεται ότι, ο συγκεκριμένος χώρος απασχολήσεως ξενοδοχοϋπαλλήλου δεν επηρεάζει την εφαρμογή αυτής, εφόσον ο εργοδότης διατηρεί μία από τις ανωτέρω ξενοδοχειακές επιχειρήσεις και η απασχόληση παρέχεται εντός του νομού Λασιθίου.
Άρθρο 2
Ειδικότητες
Από 1-1-2007 δημιουργούνται δύο (2) νέες ειδικότητες α) hostess και β) υπαλλήλων κέντρων αναζωογόνησης και χαλάρωσης (spa), οι οποίες εντάσσονται στην μισθολογική κατηγορία β’, όπως αυτή έχει διαμορφωθεί με τη Σ.Σ.Ε. του έτους 2006 τόσο ως προς το βασικό μισθό, όσο και ως προς τα επιδόματα και τις λοιπές διατάξεις.
Άρθρο 3
Βασικοί μισθοί και βασικά ημερομίσθια
1. Οι βασικοί μισθοί του προσωπικού της παρούσας αυξάνονται από 1-1-2007 κατά 2%. Οι ανωτέρω βασικοί μισθοί όπως θα έχουν διαμορφωθεί την 30-6-2007 αυξάνονται από 1-7-2007 κατά 4% και διαμορφώνονται ως εξής: (ΒΛΕΠΕ ΠΙΝΑΚΕΣ)
2. Η ημερήσια αμοιβή των εκτάκτως απασχολουμένων, όπως η κατηγορία αυτή εργαζομένων προσδιορίζεται στην αντίστοιχη Σ.Σ.Ε. έτους 2006 αυξάνεται με τα ίδια ποσοστά και από τις ίδιες ημεροχρονολογίες και διαμορφώνεται ως εξής:
Από 1-1-2007
Για τους σερβιτόρους 55,59 ευρώ
Για τους βοηθούς σερβιτόρους 47,74 ευρώ
Και από 1-7-2007 ως εξής
Για τους σερβιτόρους 57,81 ευρώ
Για τους βοηθούς σερβιτόρους 49,65 ευρώ
Άρθρο 4
Θεσμικά θέματα
Οι εργοδότες μη συνεχούς λειτουργίας ξενοδοχειακών επιχειρήσεων υποχρεούνται να ενημερώνουν μέχρι την 15η Μαρτίου κάθε έτους με συστημένη επιστολή ή άλλο τρόπο από τον οποίο να προκύπτει βέβαιη χρονολογία, τους ξενοδοχοϋπαλλήλους που δεν προτίθενται να επαναπροσλάβουν αν και έχουν ασκήσει το δικαίωμά τους για επαναπρόσληψη. Σε περίπτωση μη αποστολής της αρνητικής δήλωσης του προηγούμενου εδαφίου τεκμαίρεται αποδοχή της πρότασης για επαναπρόσληψη και ο εργοδότης υποχρεώνεται να απασχολήσει το υπό κρίση προσωπικό κατά τις ισχύουσες συλλογικές ρυθμίσεις ήτοι το αργότερο από 15 Μαϊου του ίδιου έτους. Κατά τα λοιπά ισχύουν χωρίς τροποποίηση οι ισχύουσες διατάξεις.
Η ρύθμιση αυτή θα ισχύσει από το επόμενο ημερολογιακό έτος από τη σύναψη της παρούσας, ήτοι από το έτος 2008 και εφεξής.
Άρθρο 4
Τελικές Διατάξεις
1. Οι όροι των προηγούμενων Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας και των Διαιτητικών Αποφάσεων που δεν τροποποιούνται από την παρούσα εξακολουθούν να ισχύουν.
2. Ευνοϊκότερες ρυθμίσεις που προκύπτουν από νόμους, προεδρικά διατάγματα, υπουργικές αποφάσεις, συλλογικές συμβάσεις εργασίας, ατομικές συμβάσεις εργασίας κανονισμούς, εργασίας, και επιχειρησιακή συνήθεια δεν θίγονται.
3. Η ισχύς της παρούσης Σ.Σ.Ε. αρχίζει την 1-1-2007.