Έχετε ξεναγούς οι οποίοι φορολογούνται με 3% φόρο και έχουν και εισφορές ταμείων. Δεν μπαίνουν στη ΑΠΔ, μπαίνουν όμως στον κάτω πίνακα της Οριστικής Δήλωσης. Επίσης δεν υπάρχει η παρακράτηση του χαρτόσημου. Πώς θα το περάσετε στο πρόγραμμα;
Αν τον ξεναγό τον ορίσετε ως Ελεύθερο Επαγγελματία το πρόγραμμα θα παρακρατεί αυτόματα φόρο 20%. Αν τον ορίσετε ως Εργάτη ή Υπάλληλο δεν θα εκτυπώνεται στο κάτω μέρος της Οριστικής Δήλωσης.
Αν τον ορίσετε ως Τρίτο δεν θα γίνουν παρακρατήσεις εισφορών διότι συνήθως δεν γίνεται παρακράτηση εισφορών σε Τρίτους.
Αν θέλετε να γίνει η παρακράτηση του 3% τότε Θα ορίσετε όμως τον εργαζόμενο ως Τρίτοι (στον Εργαζόμενο, στο ταμπελάκι Εργασιακά, στο πεδίο
Εργασιακή Κατάσταση). Μετά θα πάτε στο ταμπελάκι Αναγνώριση και στο πεδίο Συντελεστής ΦΜΥ θα βάλετε το ποσοστό φόρου που επιθυμείτε (το 3%).
Επίσης θα βάλετε και το ταμείο του ξεναγού. Στο Ιστορικό, στην Εξέλιξη Αποδοχών θα βάλετε στο Από την ημερομηνία έκδοσης του σχετικού παραστατικού του ξεναγού. Στις Αποδοχές θα βάλετε το Συνολικό ποσό αμοιβής του ξεναγού. Στο πεδίο Ώρες θα βάλετε το -1-.

Για να μην γίνεται η παρακράτηση του χαρτοσήμου έχετε τις εξής επιλογές: Είτε θα ορίσετε τον εργαζόμενο ως Εποχιακό (στον Εργαζόμενο, στο
Ταμπελάκι Εργασιακά, στο πεδίο Εποχιακή Απασχόληση), είτε θα πάτε στις Βοηθητικές > Γενικές Παράμετροι, στο παράθυρο «Διαχείριση Παραμέτρων».
Θα κάνετε αριστερό κλικ στο έτος που σας ενδιαφέρει και θα πάτε στο ταμπελάκι «Λοιπές Παράμετροι». Στο πεδίο % Χαρτοσήμων θα μηδενίσετε το
Ποσοστό του χαρτόσημου (για να μην γίνει καμμία παρακράτηση).
Στη συνέχεια θα πάτε και θα «τρέξετε» κανονικά την μισθοδοσία σας.
Όμως επειδή ο ξεναγός θεωρείται ως «Τρίτος» τότε το πρόγραμμα δεν θα υπολογίσει καθόλου εισφορές για το ταμείο.
Θα πρέπει στην Μισθοδοσία που θα υπολογίσετε να πάτε στο ταμπελάκι Αποτελέσματα και στα πεδία των κρατήσεων να πληκτρολογήσετε εσείς τις εισφορές του ταμείου που αντιστοιχούν στις αποδοχές του ξεναγού.
Με αυτόν τον τρόπο ο ξεναγός δεν θα εμφανίζεται στην ΑΠΔ, θα παρακρατούνται οι εισφορές του και ο φόρος 3%, χωρίς το χαρτόσημο. και θα τυπώνεται στο κάτω μέρος της Οριστικής Δήλωσης ΦΜΥ.