Ενσωματώθηκε δυνατότητα παραγωγής κρυπρογραφημένου αρχείου PDF με ορισμό
password για όλες τις εκτυπώσεις. Η νέα επιλογή βρίσκεται στην οθόνη των
εκτυπώσεων, στο combo-box των διαθέσιμων Exports. Για το κλείδωμα χρησιμο-
ποιούνται είτε το ΑΦΜ του πελάτη, είτε το ΑΦΜ της επιχείρησης, είτε αυτό
που θα επιλέξει ο χρήστης.