(Π.Κ.Υ.Ε. 113/22-8-2006) 
ΚΡΕΑΤΟΣ ΧΟΝΔΡΙΚΗΣ & ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΠΩΛ. ΟΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣΚΡΕΑΤΟΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ – ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ Εθνική κλαδική Σ.Σ.Ε. των εργαζομένων στα καταστήματα πώλησης προϊόντων κρέατος κάθε είδους όλης της χώρας. (Π.Κ. 113/22-8-2006)
Σήμερα, την 11-8-2006 στην Αθήνα, στα γραφεία του Οργανισμού Μεσολάβησης και Διαιτησίας, στην οδό Πλατεία Βικτωρίας 7, ενώπιον της Μεσολαβητού Μαρίας Ντότσικα υπογράφοντες:
Εκ μέρους της εργοδοτικής πλευράς:
η Πανελλήνια Ομοσπονδία Καταστηματαρχών Κρεοπωλών νόμιμα εκπροσωπούμενη από τον ΔΗΜΗΤΡΙΟ ΓΑΛΑΝΑΚΗ
Εκ μέρους της εργατικής πλευράς:
η Πανελλήνια Ομοσπονδία Εργατοϋπαλλήλων Κρέατος «Π.Ο.Ε.Κ.» Η ΕΝΩΣΙΣ νόμιμα εκπροσωπούμενη από τον ΓΚΡΕΚΑ ΝΙΚΟΛΑΟ.
ΠΡΟΟΙΜΙΟ
Λαβαίνοντας υπόψη
όλες τις προηγούμενες συλλογικές ρυθμίσεις που διέπουν τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργαζομένων στα καταστήματα πωλήσεως προϊόντων κρέατος κάθε είδους, όλης της χώρας και ειδικότερα την από 25-1-2005 ΣΣΕ Ορθή Επανάληψη (Π.Κ. Υπ. Απασχ. 19/ 18-3-2005).
Αποφασίζουν και συναποδέχονται τα ακόλουθα:
Άρθρο 1
Πεδίο Εφαρμογής
1. Στους όρους αυτής της Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας υπάγονται όλοι οι εργαζόμενοι, που είναι μέλη πρωτοβάθμιων συνδικαλιστικών οργανώσεων και ανήκουν στην Πανελλήνια Ομοσπονδία Εργατοϋπαλλήλων Κρέατος Π.Ο.Ε.Κ. «Η ΕΝΩΣΙΣ» και απασχολούνται στα καταστήματα χονδρικής και λιανικής Πωλήσεως Κρέατος κάθε είδους, καθώς και σφαγμένων πουλερικών και κουνελιών όλης της χώρας, που είναι μέλη της συμβαλλόμενης εργοδοτικής οργάνωσης.
2. Οι εργαζόμενοι που υπάγονται στη σύμβαση αυτή απασχολούνται με εξαρτημένη σχέση εργασίας και ρητά διευκρινίζεται ότι είναι υπάλληλοι.
Άρθρο 2
Βασικός μισθός
1. Ο βασικός μισθός των εργαζομένων με βάση την προϋπηρεσία τους στον κλάδο, όπως ίσχυε την 31-12-2005 προσαυξάνεται σε ποσοστό 2,9% από την 1-1-2006 και όπως θα ισχύει την 31-8-2006 σε ποσοστό 2,9% από την 1-9-2006. Στη συνέχεια οι βασικοί μισθοί όπως αυτοί θα ισχύουν την 30-4-2007 αυξάνονται από 1-5-2007 σε ποσοστό 5,1%. Οι βασικοί μισθοί όπως διαμορφώνονται με βάση τα ανωτέρω και την παρ. 3 του άρθρου αυτού αναφέρονται στο προσάρτημα μισθολογίου που είναι αναπόσπαστο μέρος της σύμβασης αυτής.
2. Ως προϋπηρεσία για την εφαρμογή του παραρτήματος μισθολογίου, νοείται η προϋπηρεσία σε οποιονδήποτε εργοδότη του κλάδου.
3. Το τελευταίο μισθολογικό κλιμάκιο, όπως αυτό θα ισχύει κάθε φορά προσαυξάνεται για κάθε έτος υπηρεσίας μετά τη συμπλήρωση του 20ου έτους με το ποσό των 10 ΕΥΡΩ που προστίθεται προοδευτικώς στο αμέσως προηγούμενο μισθολογικό κλιμάκιο του εργαζομένου.
Στους εργαζομένους που υπάγονται στη σύμβαση αυτή και εργάζονται κατά τις νυχτερινές ώρες έχουν εφαρμογή οι διατάξεις που ισχύουν περί προσαυξήσεως λόγω νυχτερινής Εργασίας.
Ρητά διευκρινίζεται ότι οι καθοριζόμενοι με την παρούσα βασικοί μηνιαίοι μισθοί αντιστοιχούν σε 25 εργάσιμα ημερομίσθια, ενώ για κάθε ημερομίσθιο πέραν από τα 25 δίνεται αποζημίωση το 1/25 του μηνιαίου μισθού (Δ.Α. 51/82).
Άρθρο 3
Επιδόματα
Στους εργαζόμενους που υπάγονται στη σύμβαση αυτή, χορηγούνται τα ακόλουθα επιδόματα που υπολογίζονται στο βασικό μισθό του άρθρου 2, όπως αυτός ισχύει κάθε φορά σε συνδυασμό με το παράρτημα μισθολογίου.
α. Επίδομα Γάμου ποσοστό 10% το οποίο χορηγείται σύμφωνα με τους όρους του άρθρου 20 του Ν. 1849/ 1989.
β. Επίδομα ταμειακών Λαθών σε ποσοστό 5% στους εργαζόμενους που κατά κύριο λόγο παρέχουν εργασία Ταμία.
γ. Επίδομα Ανθυγιεινής Εργασίας ποσοστό 10% υπολογιζόμενο και στα επιδόματα Γάμου και Ταμειακών Λαθών των περιπτώσεων α και β ανωτέρω.
δ. Επίδομα βεβαίωσης παραδοσιακού κρεοπώλου 15 ΕΥΡΩ στους εργαζόμενους που έχουν βεβαίωση παραδοσιακού κρεοπώλου σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο Π.Δ. 126/6-4-2000.
Άρθρο 4
Λοιπές παροχές και ρυθμίσεις
1. Ετήσια άδεια
Εργαζόμενοι που έχουν συμπληρώσει υπηρεσία ή προϋπηρεσία 10 ετών στον ίδιο εργοδότη ή προϋπηρεσία 12 ετών σε οποιονδήποτε εργοδότη και με οποιαδήποτε σχέση εργασίας δικαιούνται άδεια 30 εργασίμων ημερών, αν εφαρμόζεται σύστημα εξαήμερης εβδομαδιαίας εργασίας ή 25 εργασίμων ημερών, αν εφαρμόζεται σύστημα πενθήμερης εβδομαδιαίας εργασίας. (άρθρο 6 ΕΓΣΣΕ 23-5-2000 Πρ. Κατ. Υπ. Εργ. 31/23-5-2000).
Το δικαίωμα για την χορήγηση ετήσιας άδειας με αποδοχές γεννάται μετά την συμπλήρωση 10 μηνών απασχόλησης (βασικός χρόνος) άρθρο 5 ΕΓΣΣΕ 15-4-2002 Πρ. Κατ. Υπ. Εργ. 19/29-4-2002.
2. Άδεια μητρότητας
Η συνολική διάρκεια της άδειας μητρότητας ορίζεται σε δέκα επτά (17) εβδομάδες. Οκτώ (8) εβδομάδες θα χορηγούνται υποχρεωτικά πριν από την πιθανή ημερομηνία τοκετού και οι υπόλοιπες εννιά (9) εβδομάδες μετά τον τοκετό.
Σε περίπτωση που ο τοκετός πραγματοποιηθεί σε χρόνο προγενέστερο από αυτόν που έχει αρχικά πιθανολογηθεί, το υπόλοιπο της άδειας θα χορηγείται υποχρεωτικά μετά τον τοκετό, ώστε να εξασφαλίζεται ο χρόνος συνολικής άδειας δέκα επτά (17) εβδομάδων. Ο χρόνος της άδειας αμείβεται σύμφωνα με τις προβλεπόμενες για το θέμα αυτό διατάξεις (η από 9-6-1993 Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. άρθρο 7 και άρθρο 7 ΕΓΣΣΕ 3-5-2000 Π.Κ. Υπ. Εργ. 31/23-5-2001).
3. Λοιπές άδειες συνδυασμού οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής
α. Άδεια φροντίδας παιδιού
1. Οι μητέρες εργαζόμενες δικαιούνται, για χρονικό διάστημα τριάντα μηνών από τον τοκετό, είτε να προσέρχονται αργότερα, είτε να αποχωρούν νωρίτερα κατά μία ώρα κάθε ημέρα. (ΕΓΣΣΕ τροποποιητική της από 15-4-2002 ΕΓΣΣΕ Π.Κ. Υπ. Εργ. 37/14-6-2002 που έχει ως εξής: «… το δικαίωμα μειωμένου ωραρίου, που δικαιούται ο γονέας για τη φροντίδα του παιδιού, του άρθρου 6 της ΕΓΣΣΕ 2002-2003, έχει ως έναρξη τον τοκετό ή την επίσημη υιοθεσία και όχι τη λήξη της περιόδου λοχείας).
Εναλλακτικά, με συμφωνία του εργοδότη, το ημερήσιο ωράριο των μητέρων μπορεί να ορίζεται μειωμένο κατά δύο ώρες ημερησίως για τους πρώτους 12 μήνες και σε μία ώρα για έξι (6) επιπλέον μήνες.
2. Την άδεια απουσίας για λόγους φροντίδας του παιδιού, δικαιούται και ο πατέρας εφόσον δεν κάνει χρήση αυτής η εργαζόμενη μητέρα, προσκομίζοντας στον εργοδότη του σχετική βεβαίωση του εργοδότη της μητέρας του παιδιού.
3. Το δικαίωμα καθυστερημένης προσέλευσης ή πρόωρης αποχώρησης της μητέρας και εναλλακτικά του πατέρα για τη φροντίδα του παιδιού, έχουν και οι θετοί γονείς παιδιού ηλικίας ως έξι (6) ετών, υπό τους ίδιους ως άνω όρους των φυσικών γονέων και χρονική αφετηρία την υιοθεσία.
4. Την άδεια φροντίδας του παιδιού δικαιούνται και οι άγαμοι γονείς.
5. Η άδεια φροντίδας του παιδιού, θεωρείται και αμείβεται ως χρόνος εργασίας και δεν πρέπει να προκαλεί δυσμενέστερες συνθήκες στην απασχόληση και στις εργασιακές σχέσεις. (άρθρο 6 ΕΓΣΣΕ 2002-2003).
β. Μονογονεϊκές οικογένειες
Στους εργαζόμενους-ες, που έχουν χηρέψει και στον άγαμο (η) γονέα, που έχουν την επιμέλεια του παιδιού, χορηγείται άδεια με αποδοχές έξι (6) εργασίμων ημερών το χρόνο, πέραν αυτής που δικαιούται από άλλες διατάξεις. Γονέας με τρία (3) παιδιά ή περισσότερα, δικαιούται άδεια οκτώ (8) εργασίμων ημερών.
Η άδεια αυτή χορηγείται λόγω αυξημένων αναγκών φροντίδας των παιδιών ηλικίας μέχρι δώδεκα (12) ετών συμπληρωμένων, χορηγείται εφάπαξ ή τμηματικά μετά από συνεννόηση με τον εργοδότη, σύμφωνα με τις ανάγκες του γονέα και δεν πρέπει να συμπίπτει χρονικά με την αρχή ή το τέλος της ετήσιας κανονικής άδειας. (άρθρο 7 ΕΓΣΣΕ 2002-2003)
γ. Άδεια λόγω θανάτου συγγενή
Στους εργαζόμενους με εξαρτημένη σχέση εργασίας χορηγείται άδεια δύο (2) ημερών με αποδοχές σε περίπτωση θανάτου συζύγου, τέκνων, γονέων και αδελφών. (άρθρο 9 ΕΓΣΣΕ 2002-2003)
4. Άδεια για μεταγγίσεις αίματος και παραγώγων του ή αιμοκάθαρσης
Οι εργαζόμενοι/ες, που έχουν υπηρεσία μέχρι τεσσάρων (4) ετών στον ίδιο εργοδότη, οι οποίοι πάσχουν από νόσημα, που απαιτεί μεταγγίσεις αίματος και παραγώγων του ή αιμοκάθαρση και το οποίο έχει γνωστοποιηθεί στον εργοδότη, δικαιούνται έως είκοσι δύο (22) εργάσιμες ημέρες το χρόνο επιπλέον άδεια, με αποδοχές. (άρθρο 8 ΕΓΣΣΕ 2002-2003).
5. Παροχές σε είδος
Στο προσωπικό που αφορά η παρούσα, χορηγούνται υποχρεωτικά τρία (3) κιλά κρέατος εβδομαδιαίως, μέσης αξίας 3 ΕΥΡΩ ανά kg, χωρίς η αξία του να συμψηφίζεται με τις καθοριζόμενες από την παρούσα αποδοχές.
Ειδικότερα:
α. Στο προσωπικό των αμιγών καταστημάτων των σφαγμένων πουλερικών και κουνελιών χορηγούνται υποχρεωτικά τρία (3) κιλά πουλερικών ή κουνελιών εβδομαδιαίως, μέσης αξίας 1,5 ΕΥΡΩ/kg χωρίς η αξία του να συμψηφίζεται με τις καθοριζόμενες από την παρούσα.
β. Ρητά διευκρινίζεται ότι κατά την έννοια των Σ.Σ.Ε. και Διαιτητικών Αποφάσεων – οι οποίες αναφέρονται στο προοίμιο και ερμηνεύονται και κωδικοποιούνται σε ενιαίο κείμενο με την παρούσα – σε περίπτωση κατά την οποία ο συμφωνημένος ή ο εθισμένος μισθός είναι ανώτερος από τα ελάχιστα όρια μισθών που καθορίζονται με την εκάστοτε ισχύουσα Σ.Σ.Ε. του κλάδου, προσαυξημένα κατά την αξία των χορηγουμένων ποσοτήτων κρέατος, η αξία της παροχής σε είδος (=κρέας), συμψηφίζεται με τον ως άνω συμφωνημένο ή εθισμένο μισθό.
γ. Από την έναρξη ισχύος της Σ.Σ.Ε. αυτής, θεωρείται επικρατέστερη κάθε συμφωνία για χορήγηση μεγαλύτερης ποσότητας κρέατος από την ήδη προβλεπόμενη καθώς και η προσαύξηση του συμφωνημένου μισθού – κατά παρέκκλιση των προηγουμένων ρυθμίσεων – έστω και αν ο συμφωνημένος μισθός είναι ανώτερος από τα ελάχιστα όρια μισθών της Σ.Σ.Ε. αυτής κατά την αξία του χορηγουμένου κρέατος, υπολογιζόμενης στο κόστος κτήσεως του κρέατος από τους εργοδότες.
6. Έξοδα κίνησης
Ειδικά για το προσωπικό που αφορά η παρούσα, το οποίο παρέχει την εργασία του σε κατάστημα χονδρικής πωλήσεως δίνονται τα έξοδα κινήσεως τα οποία σε ουδεμία περίπτωση θεωρούνται ως τακτικές αποδοχές, αλλά εξυπηρετούν τις λειτουργικές ανάγκες των επιχειρήσεων και χορηγούνται «επί αποδόσεις λογαριασμού». Στο ανωτέρω προσωπικό δίνουν οι εργοδότες δύο μπλούζες και ένα ζευγάρι αρβύλες που τις αλλάζουν όταν φθαρούν.
7. Διευκολύνσεις σπουδαστών
α. Αυξάνεται σε 30 ημέρες η άδεια της παραγρ. 1 του άρθρου 2 του Ν. 1346/83 για συμμετοχή σε εξετάσεις των εργαζομένων μαθητών ή σπουδαστών ή φοιτητών εκπαιδευτικών μονάδων οποιουδήποτε τύπου και οποιασδήποτε βαθμίδας του Δημοσίου ή εποπτευομένων από το Δημόσιο με οποιοδήποτε τρόπο, οι οποίοι δεν έχουν συμπληρώσει το 28ο έτος της ηλικίας τους. Η άδεια χορηγείται σε συνεχείς ημέρες ή τμηματικά με τους όρους και προϋποθέσεις που προβλέπονται στο άρθρο 7 της ΕΓΣΣΕ 1996 σε συνδυασμό με το άρθρο 2 του Ν. 1346/1983 (ΕΓΣΣΕ 2-4-1996 Πρ. Κατ. Υπ. Εργ. 9/3-4-1996).
β. Εργαζόμενοι που φοιτούν κανονικά και αποδεδειγμένα στη δευτεροβάθμια γενική ή τεχνική ή επαγγελματική εκπαίδευση, σε δημόσιες ή ιδιωτικές σχολές αναγνωρισμένες από το Κράτος και δεν έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους, δεν απασχολούνται περισσότερο από έξι (6) ώρες την ημέρα (Σ.Σ.Ε. 11-4-94).
8. Ωράριο Εργασίας στον Οργανισμό Κεντρικής Αγοράς Αθηνών
α) εργαζόμενοι σε καταστήματα χονδρικής Εμπορίας Κρέατος του Οργανισμού Κεντρικής Αγοράς Αθηνών εργάζονται πέντε ημέρες την εβδομάδα με νόμιμο εβδομαδιαίο ωράριο 39 ώρες και ημερήσιο ωράριο που αρχίζει την Δευτέρα ώρα 00.05 και λήγει την 11.00 και την Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη, Παρασκευή και Σάββατο αρχίζει την 03.00 και λήγει την 10.00 χωρίς να θίγεται ο εβδομαδιαίος χρόνος εργασίας και τα λοιπά δικαιώματα των εργαζομένων.
β) Το πενθήμερο της εβδομαδιαίας απασχόλησης για κάθε εργαζόμενο θα καθορίζεται με το μηνιαίο πρόγραμμα εργασίας που θα καταρτίζει ο εργοδότης και θα υποβάλλει νομίμως στην επιθεώρηση εργασίας.
γ) Οι αποδοχές του παραρτήματος της παρούσας Σ.Σ.Ε. καταβάλλονται στο ακέραιο, ανεξάρτητα αν ο εργαζόμενος απασχολήθηκε για λιγότερες ώρες από το νόμιμο ημερήσιο ωραρίου σύμφωνα με τις οδηγίες του εργοδότη.
δ) Τυχόν μεταβολή του νομίμου ημερήσιου ωραρίου ως προς την έναρξη και την λήξη του είναι δυνατή προσωρινά και σε έκτακτες περιστάσεις, όπως κατά τις ημέρες των εορτών Χριστουγέννων και Πάσχα μόνον έπειτα από απόφαση του Οργανισμού Κεντρικής Αγοράς Αθηνών.
9. Προστασία της απασχόλησης των «εξαρτημένων ατόμων» κατά την περίοδο της απεξάρτησης
Δεν επιτρέπεται η απόλυση “εξαρτημένου” ατόμου εξαιτίας της εξάρτησης, εφόσον αποδεδειγμένα μετέχει σε πρόγραμμα απεξάρτησης και για τέσσερις (4) μήνες από την υπαγωγή του στο πρόγραμμα αυτό και για μία φορά.
Άρθρο 5
Παρακράτηση Συνδικαλιστικής Συνδρομής
Κάθε Εργοδότης, παρακρατεί από τις μηνιαίες τακτικές αποδοχές κάθε εργαζόμενου που υπάγεται στη σύμβαση αυτή, το ποσό των 2,4 ΕΥΡΩ ως συνδικαλιστική συνδρομή η οποία κατατίθεται στον Τραπεζικό λογαριασμό της Ομοσπονδίας Εργατοϋπαλλήλων Κρέατος Π.Ο.Ε.Κ. «Η ΕΝΩΣΙΣ» στην οποία ανήκει η πρωτοβάθμια συνδικαλιστική Οργάνωση – στην Εθνική Τράπεζα της Ελλάδας με αριθμό 101/296025-78 μέχρι το τέλος του επόμενου μήνα στον οποίο αντιστοιχεί η συνδρομή.
Η Π.Ο.Ε.Κ. σύμφωνα με τους όρους του Καταστατικού της καθώς και των καταστατικών των συνδικαλιστικών Οργανώσεων που ανήκουν σ’ αυτήν προβαίνει σε επιμέρους κατανομές των συνδικαλιστικών συνδρομών στις δικαιούχες συνδικαλιστικές Οργανώσεις.
Άρθρο 6
Τελικές ρυθμίσεις
1. Αποδοχές ανώτερες στο σύνολό τους από αυτές που καθορίζει η παρούσα Συλλογική Σύμβαση Εργασίας, ή ευνοϊκότεροι όροι εργασίας, που προβλέπονται από νόμους, διατάγματα, εσωτερικούς κανονισμούς, έθιμα ή ατομικές Συμβάσεις Εργασίας δεν θίγονται από τη σύμβαση αυτή.
2. Σε κάθε περίπτωση τα καθοριζόμενα με την παρούσα Σ.Σ.Ε. όρια βασικών μισθών δεν υπολείπονται των εκάστοτε ελαχίστων ορίων μισθών των Ε.Γ.Σ.Σ.Ε.
3. Αυτή η Σ.Σ.Ε. ενσωματώνει και κωδικοποιεί όλες τις προϊσχύουσες Συλλογικές ρυθμίσεις, όπως αυτές κατεγράφησαν και στην από 25-1-2005 ΣΣΕ Ορθή Επανάληψη (Π.Κ. Υπ. Απασχ. 19/18-3-2005) και επομένως παρέλκει η διατήρησή τους σε ισχύ.
Άρθρο 7
Ισχύς Συλλογικής Σύμβασης
Αυτή η Συλλογική Σύμβαση ισχύει από 1-1-2006.