(Π.Κ.Υ.Ε. 125 / 29-9-2008) 
ΚΡΕΑΤΟΣ ΧΟΝΔΡΙΚΗΣ & ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΠΩΛ. ΟΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣΚΡΕΑTOΣ – Εθνική Κλαδική ΣΣΕ των εργαζομένων στα καταστήματα πώλησης προϊόντων κρέατος κάθε είδους όλης της χώρας – Π.Κ.: 125/29.9.2008
Σήμερα, την 1.9.2008 στην Αθήνα, στα γραφεία του ΟΜΕΔ, στην Πλατεία Βικτωρίας 7, ενώπιον της μεσολαβήτριας Μαρίας Ντότσικα, οι υπογράφοντες εκ μέρους της εργοδοτικής πλευράς: η Πανελλήνια Ομοσπονδία Καταστηματαρχών Κρεοπωλών, νόμιμα εκπροσωπούμενη από τον Δημήτριο Γαλανάκη και εκ μέρους της εργατικής πλευράς: η Πανελλήνια Ομοσπονδία Εργατοϋπαλλήλων Κρέατος (ΠΟΕΚ) «Η ΕΝΩΣΙΣ», νόμιμα εκπροσωπούμενη από τον Γκρέκα Νικόλαο.
Προοίμιο
Λαμβάνοντας υπόψη:
Όλες τις προηγούμενες συλλογικές ρυθμίσεις που διέπουν τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργαζομένων στα καταστήματα πώλησης προϊόντων κρέατος κάθε είδους όλης της χώρας και ειδικότερα την από 11.8.2006 Σ.Σ.Ε. (Π.Κ.: 113/22.8.2006).
Αποφασίζουν και συναποδέχονται τα ακόλουθα:
Αρθρο 1
Πεδίο εφαρμογής
1. Στους όρους αυτής της Σ.Σ.Ε. υπάγονται όλοι οι εργαζόμενοι που είναι μέλη πρωτοβάθμιων συνδικαλιστικών οργανώσεων και ανήκουν στην Πανελλήνια Ομοσπονδία Εργατοϋπαλλήλων Κρέατος ΠΟΕΚ «Η ΕΝΩΣΙΣ» και απασχολούνται στα καταστήματα χονδρικής και λιανικής πώλησης κρέατος κάθε είδους, καθώς και σφαγμένων πουλερικών και κουνελιών όλης της χώρας, που είναι μέλη της συμβαλλόμενης εργοδοτικής οργάνωσης.
2. Οι εργαζόμενοι που υπάγονται στη σύμβαση αυτή, απασχολούνται με εξαρτημένη σχέση εργασίας και ρητά διευκρινίζεται ότι είναι υπάλληλοι.
Αρθρο 2
Βασικός μισθός
1. Ο βασικός μισθός των εργαζομένων με βάση την προϋπηρεσία τους στον κλάδο, όπως ίσχυε την 31.12.2007, προσαυξάνεται σε ποσοστό 3,45% από την 1.1.2008 και, όπως θα ισχύει την 31.8.2008, σε ποσοστό 3% από την 1.9.2008. Στη συνέχεια, οι βασικοί μισθοί, όπως αυτοί θα ισχύουν στις 30.4.2009, αυξάνονται από 1.5.2009 σε ποσοστό 5,5%. Οι βασικοί μισθοί, όπως διαμορφώνονται με βάση τα ανωτέρω και την παρ. 3 του άρθρου αυτού, αναφέρονται στο προσάρτημα μισθολογίου που είναι αναπόσπαστο μέρος της σύμβασης αυτής.
2. Ως προϋπηρεσία για την εφαρμογή του παραρτήματος μισθολογίου, νοείται η προϋπηρεσία σε οποιονδήποτε εργοδότη του κλάδου.
3. Το τελευταίο μισθολογικό κλιμάκιο, όπως αυτό θα ισχύει κάθε φορά, προσαυξάνεται για κάθε έτος υπηρεσίας μετά τη συμπλήρωση του εικοστού (20ού) έτους με το ποσό των 10,00 ευρώ, που προστίθεται προοδευτικά στο αμέσως προηγούμενο μισθολογικό κλιμάκιο του εργαζόμενου.
Στους εργαζόμενους που υπάγονται στη σύμβαση αυτή και εργάζονται κατά τις νυχτερινές ώρες, έχουν εφαρμογή οι διατάξεις που ισχύουν περί προσαύξησης λόγω νυχτερινής εργασίας.
Ρητά διευκρινίζεται ότι οι καθοριζόμενοι με την παρούσα βασικοί μηνιαίοι μισθοί αντιστοιχούν σε είκοσι πέντε (25) εργάσιμα ημερομίσθια, ενώ για κάθε ημερομίσθιο πέραν από τα είκοσι πέντε (25) δίνεται αποζημίωση το 1/25 του μηνιαίου μισθού (Δ.Α.51/1982).
Αρθρο 3
Επιδόματα
Στους εργαζόμενους που υπάγονται στη σύμβαση αυτή, χορηγούνται τα ακόλουθα επιδόματα που υπολογίζονται στον βασικό μισθό του άρθρου 2, όπως αυτός ισχύει κάθε φορά, σε συνδυασμό με το παράρτημα μισθολογίου.
α) Επίδομα γάμου σε ποσοστό 10%, το οποίο χορηγείται σύμφωνα με τους όρους του άρθρου 20 του Ν.1849/1989.
β) Επίδομα ταμειακών λαθών σε ποσοστό 5% στους εργαζόμενους που κατά κύριο λόγο παρέχουν εργασία ταμία.
γ) Επίδομα ανθυγιεινής εργασίας σε ποσοστό 10%, υπολογιζόμενο και στα επιδόματα γάμου και ταμειακών λαθών των περ. α� και β� ανωτέρω.
δ) Επίδομα βεβαίωσης παραδοσιακού κρεοπώλη 15,00 ευρώ στους εργαζόμενους που έχουν βεβαίωση παραδοσιακού κρεοπώλη, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο Π.Δ.126/6.4.2000.
Αρθρο 4
Λοιπές παροχές και ρυθμίσεις
1. Ετήσια άδεια: Εργαζόμενοι που έχουν συμπληρώσει υπηρεσία ή προϋπηρεσία δέκα (10) ετών στον ίδιο εργοδότη ή προϋπηρεσία δώδεκα (12) ετών σε οποιονδήποτε εργοδότη και με οποιαδήποτε σχέση εργασίας, δικαιούνται άδεια τριάντα (30) εργασίμων ημερών αν εφαρμόζεται σύστημα εξαήμερης εβδομαδιαίας εργασίας ή είκοσι πέντε (25) εργασίμων ημερών αν εφαρμόζεται σύστημα πενθήμερης εβδομαδιαίας εργασίας (Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. της 23.5.2000 -Π.Κ.Υ.Ε. 31/23.5.2000- άρθρο 6).
Το δικαίωμα για τη χορήγηση ετήσιας άδειας με αποδοχές γεννάται μετά τη συμπλήρωση δέκα (10) μηνών απασχόλησης (βασικός χρόνος) (Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. της 15.4.2002 -Π.Κ.Υ.Ε. 19/29.4.2002- άρθρο 5).
2. Αδεια μητρότητας: Η συνολική διάρκεια της άδειας μητρότητας ορίζεται σε δεκαεπτά (17) εβδομάδες. Οκτώ (8) εβδομάδες θα χορηγούνται υποχρεωτικά πριν από την πιθανή ημερομηνία τοκετού και οι υπόλοιπες εννέα (9) εβδομάδες μετά τον τοκετό.
Σε περίπτωση που ο τοκετός πραγματοποιηθεί σε χρόνο προγενέστερο από αυτόν που έχει αρχικά πιθανολογηθεί, το υπόλοιπο της άδειας θα χορηγείται υποχρεωτικά μετά τον τοκετό, ώστε να εξασφαλίζεται ο χρόνος συνολικής άδειας δεκαεπτά (17) εβδομάδων. Ο χρόνος της άδειας αμείβεται σύμφωνα με τις προβλεπόμενες για το θέμα αυτό διατάξεις (Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. της 9.6.1993, άρθρο 7 και Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. της 3.5.2000 – Π.Κ.Υ.Ε. 31/23.5.2001- άρθρο 7).
3. Λοιπές άδειες συνδυασμού οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής
α) Αδεια φροντίδας παιδιού
(1) Οι μητέρες εργαζόμενες δικαιούνται για χρονικό διάστημα τριάντα (30) μηνών από τον τοκετό είτε να προσέρχονται αργότερα είτε να αποχωρούν νωρίτερα κατά μία (1) ώρα κάθε ημέρα (Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. τροποποιητική της από 15.4.2002 Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. -Π.Κ.Υ.Ε. 37/14.6.2002- που έχει ως εξής: «…το δικαίωμα μειωμένου ωραρίου που δικαιούται ο γονέας για τη φροντίδα του παιδιού, του άρθρου 6 της Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. ετών 2002-2003, έχει ως έναρξη τον τοκετό ή την επίσημη υιοθεσία και όχι τη λήξη της περιόδου λοχείας»).
Εναλλακτικά, με συμφωνία του εργοδότη, το ημερήσιο ωράριο των μητέρων μπορεί να ορίζεται μειωμένο κατά δύο (2) ώρες ημερησίως για τους πρώτους δώδεκα (12) μήνες και σε μία (1) ώρα για έξι (6) επιπλέον μήνες.
(2) Την άδεια απουσίας για λόγους φροντίδας του παιδιού δικαιούται και ο πατέρας, εφόσον δεν κάνει χρήση αυτής η εργαζόμενη μητέρα, προσκομίζοντας στον εργοδότη του σχετική βεβαίωση του εργοδότη της μητέρας του παιδιού.
(3) Το δικαίωμα καθυστερημένης προσέλευσης ή πρόωρης αποχώρησης της μητέρας και εναλλακτικά του πατέρα για τη φροντίδα του παιδιού, έχουν και οι θετοί γονείς παιδιού ηλικίας έως έξι ετών, υπό τους ίδιους ως άνω όρους των φυσικών γονέων και χρονική αφετηρία την υιοθεσία.
(4) Την άδεια φροντίδας του παιδιού δικαιούνται και οι άγαμοι γονείς.
(5) Η άδεια φροντίδας του παιδιού θεωρείται και αμείβεται ως χρόνος εργασίας και δεν πρέπει να προκαλεί δυσμενέστερες συνθήκες στην απασχόληση και στις εργασιακές σχέσεις (Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. ετών 2002-2003, άρθρο 6).
β) Μονογονεϊκές οικογένειες: Στους εργαζόμενους-ες που έχουν χηρέψει και στον άγαμο-η γονέα που έχουν την επιμέλεια του παιδιού, χορηγείται άδεια, με αποδοχές, έξι (6) εργασίμων ημερών τον χρόνο, πέραν αυτής που δικαιούνται από άλλες διατάξεις. Γονέας με τρία (3) παιδιά ή περισσότερα, δικαιούται άδεια οκτώ (8) εργασίμων ημερών.
Η άδεια αυτή χορηγείται λόγω αυξημένων αναγκών φροντίδας των παιδιών ηλικίας μέχρι 12 ετών συμπληρωμένων, χορηγείται εφάπαξ ή τμηματικά, μετά από συνεννόηση με τον εργοδότη σύμφωνα με τις ανάγκες του γονέα και δεν πρέπει να συμπίπτει χρονικά με την αρχή ή το τέλος της ετήσιας κανονικής άδειας (Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. ετών 2002-2003, άρθρο 7).
γ) Αδεια λόγω θανάτου συγγενή: Στους εργαζόμενους με εξαρτημένη σχέση εργασίας χορηγείται άδεια δύο (2) ημερών, με αποδοχές, σε περίπτωση θανάτου συζύγου, τέκνων, γονέων και αδελφών (Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. ετών 2002-2003, άρθρο 9).
4. Αδεια για μεταγγίσεις αίματος και παραγώγων του ή αιμοκάθαρσης: Οι εργαζόμενοι-ες που έχουν υπηρεσία μέχρι τεσσάρων (4) ετών στον ίδιο εργοδότη, οι οποίοι-ες πάσχουν από νόσημα που απαιτεί μεταγγίσεις αίματος και παραγώγων του ή αιμοκάθαρση και το οποίο έχει γνωστοποιηθεί στον εργοδότη, δικαιούνται έως είκοσι δύο (22) εργάσιμες ημέρες τον χρόνο επιπλέον άδεια, με αποδοχές (Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. ετών 2002-2003, άρθρο 8).
5. Παροχές σε είδος: Στο προσωπικό που αφορά η παρούσα, χορηγούνται υποχρεωτικά τρία (3) κιλά κρέατος εβδομαδιαία, μέσης αξίας 3,00 ευρώ ανά κιλό, χωρίς η αξία του να συμψηφίζεται με τις καθοριζόμενες από την παρούσα αποδοχές.
Ειδικότερα:
α) Στο προσωπικό των αμιγών καταστημάτων των σφαγμένων πουλερικών και κουνελιών χορηγούνται υποχρεωτικά τρία (3) κιλά πουλερικών ή κουνελιών εβδομαδιαία, μέσης αξίας 1,50 ευρώ ανά κιλό, χωρίς η αξία του να συμψηφίζεται με τις καθοριζόμενες από την παρούσα.
β) Ρητά διευκρινίζεται ότι, κατά την έννοια των Σ.Σ.Ε. και Δ.Α. -οι οποίες αναφέρονται στο προοίμιο και ερμηνεύονται και κωδικοποιούνται σε ενιαίο κείμενο με την παρούσα- σε περίπτωση κατά την οποία ο συμφωνημένος ή ο εθισμένος μισθός είναι ανώτερος από τα ελάχιστα όρια μισθών που καθορίζονται με την εκάστοτε ισχύουσα Σ.Σ.Ε. του κλάδου, προσαυξημένα κατά την αξία των χορηγούμενων ποσοτήτων κρέατος, η αξία της παροχής σε είδος (= κρέας) συμψηφίζεται με τον ως άνω συμφωνημένο ή εθισμένο μισθό.
γ) Από την έναρξη ισχύος της Σ.Σ.Ε. αυτής, θεωρείται επικρατέστερη κάθε συμφωνία για χορήγηση μεγαλύτερης ποσότητας κρέατος από την ήδη προβλεπόμενη, καθώς και η προσαύξηση του συμφωνημένου μισθού -κατά παρέκκλιση των προηγούμενων ρυθμίσεων- έστω και αν ο συμφωνημένος μισθός είναι ανώτερος από τα ελάχιστα όρια μισθών της Σ.Σ.Ε. αυτής κατά την αξία του χορηγούμενου κρέατος, υπολογιζόμενης στο κόστος κτήσης του κρέατος από τους εργοδότες.
6. Έξοδα κίνησης: Ειδικά για το προσωπικό που αφορά η παρούσα, το οποίο παρέχει την εργασία του σε κατάστημα χονδρικής πώλησης, δίνονται τα έξοδα κίνησης, τα οποία σε ουδεμία περίπτωση θεωρούνται ως τακτικές αποδοχές, αλλά εξυπηρετούν τις λειτουργικές ανάγκες των επιχειρήσεων και χορηγούνται «επί αποδόσει λογαριασμού». Στο ανωτέρω προσωπικό δίνουν οι εργοδότες δύο μπλούζες και ένα ζευγάρι αρβύλες που τις αλλάζουν όταν φθαρούν.
7. Διευκολύνσεις σπουδαστών
α) Αυξάνεται σε τριάντα (30) ημέρες η άδεια της παρ. 1 του άρθρου 2 του Ν.1346/1983 για συμμετοχή σε εξετάσεις των εργαζόμενων μαθητών ή σπουδαστών ή φοιτητών εκπαιδευτικών μονάδων οποιουδήποτε τύπου και οποιασδήποτε βαθμίδας του Δημοσίου ή εποπτευόμενων από το Δημόσιο με οποιονδήποτε τρόπο, οι οποίοι δεν έχουν συμπληρώσει το 28ο έτος της ηλικίας τους. Η άδεια χορηγείται σε συνεχείς ημέρες ή τμηματικά, με τους όρους και προϋποθέσεις που προβλέπονται στο άρθρο 7 της Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. έτους 1996, σε συνδυασμό με το άρθρο 2 του Ν.1346/1983 (Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. της 2.4.1996 -Π.Κ.Υ.Ε. 9/3.4.1996).
β) Εργαζόμενοι που φοιτούν κανονικά και αποδεδειγμένα στη δευτεροβάθμια γενική ή τεχνική ή επαγγελματική εκπαίδευση, σε δημόσιες ή ιδιωτικές σχολές αναγνωρισμένες από το κράτος και δεν έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους, δεν απασχολούνται περισσότερο από έξι (6) ώρες την ημέρα (Σ.Σ.Ε. της 11.4.1994).
8. Ωράριο εργασίας στον Οργανισμό Κεντρικής Αγοράς Αθηνών
α) Εργαζόμενοι σε καταστήματα χονδρικής εμπορίας κρέατος του Οργανισμού Κεντρικής Αγοράς Αθηνών εργάζονται πέντε (5) ημέρες την εβδομάδα με νόμιμο εβδομαδιαίο ωράριο τριάντα εννέα (39) ώρες και ημερήσιο ωράριο που αρχίζει τη Δευτέρα ώρα 00:05 και λήγει την 11:00 και την Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη, Παρασκευή και Σάββατο αρχίζει την 03:00 και λήγει την 10:00, χωρίς να θίγεται ο εβδομαδιαίος χρόνος εργασίας και τα λοιπά δικαιώματα των εργαζομένων.
β) Το πενθήμερο της εβδομαδιαίας απασχόλησης για κάθε εργαζόμενο θα καθορίζεται με το μηνιαίο πρόγραμμα εργασίας που θα καταρτίζει ο εργοδότης και θα υποβάλει νόμιμα στην Επιθεώρηση Εργασίας.
γ) Οι αποδοχές του παραρτήματος της παρούσας Σ.Σ.Ε. καταβάλλονται στο ακέραιο, ανεξάρτητα εάν ο εργαζόμενος απασχολήθηκε για λιγότερες ώρες από το νόμιμο ημερήσιο ωράριο, σύμφωνα με τις οδηγίες του εργοδότη.
δ) Τυχόν μεταβολή του νόμιμου ημερήσιου ωραρίου ως προς την έναρξη και τη λήξη του είναι δυνατή προσωρινά και σε έκτακτες περιστάσεις, όπως κατά τις ημέρες των εορτών Χριστουγέννων και Πάσχα, μόνο έπειτα από απόφαση του Οργανισμού Κεντρικής Αγοράς Αθηνών.
9. Προστασία της απασχόλησης των «εξαρτημένων ατόμων» κατά την περίοδο της απεξάρτησης: Δεν επιτρέπεται η απόλυση «εξαρτημένου» ατόμου εξαιτίας της εξάρτησης, εφόσον αποδεδειγμένα μετέχει σε πρόγραμμα απεξάρτησης και για τέσσερις (4) μήνες από την υπαγωγή του στο πρόγραμμα αυτό και για μία φορά.
10. Υγιεινή και ασφάλεια εργασίας
Στους εργαζόμενους που υπάγονται στη σύμβαση αυτή οι εργοδότες χορηγούν τα προβλεπόμενα από την ισχύουσα νομοθεσία μέσα ατομικής προστασίας και υγιεινής τροφίμων, που ορίζονται από κάθε δημόσια αρχή και ιδίως από τον ΕΦΕΤ και διασφαλίζουν τις συνθήκες υγιεινής των τροφίμων και ασφάλειας και υγιεινής της εργασίας.
Οι εργαζόμενοι έχουν υποχρέωση να παρακολουθούν τα προγράμματα ειδικής εκπαίδευσης κρεοπωλών και να εφαρμόζουν τα διδάγματα της εκπαίδευσης αυτής.
Αρθρο 5
Παρακράτηση συνδικαλιστικής συνδρομής
Κάθε εργοδότης παρακρατεί από τις μηνιαίες τακτικές αποδοχές κάθε εργαζόμενου που υπάγεται στη σύμβαση αυτή, το ποσό των 2,40 ευρώ ως συνδικαλιστική συνδρομή, η οποία κατατίθεται στον υπ� αριθ. 101/296025-78 τραπεζικό λογαριασμό της Ομοσπονδίας Εργατοϋπαλλήλων Κρέατος ΠΟΕΚ «Η ΕΝΩΣΙΣ», στην οποία ανήκει η πρωτοβάθμια συνδικαλιστική οργάνωση, στην Εθνική Τράπεζα της Ελλάδας, μέχρι το τέλος του επόμενου μήνα στον οποίο αντιστοιχεί η συνδρομή.
Η ΠΟΕΚ, σύμφωνα με τους όρους του καταστατικού της, καθώς και των καταστατικών των συνδικαλιστικών οργανώσεων που ανήκουν σε αυτή, προβαίνει σε επιμέρους κατανομές των συνδικαλιστικών συνδρομών στις δικαιούχες συνδικαλιστικές οργανώσεις.
Αρθρο 6
Τελικές ρυθμίσεις
1. Αποδοχές ανώτερες στο σύνολό τους από αυτές που καθορίζει η παρούσα Σ.Σ.Ε. ή ευνοϊκότεροι όροι εργασίας που προβλέπονται από νόμους, διατάγματα, εσωτερικούς κανονισμούς, έθιμα ή ατομικές συμβάσεις εργασίας, δεν θίγονται από τη σύμβαση αυτή.
2. Σε κάθε περίπτωση, τα καθοριζόμενα με την παρούσα Σ.Σ.Ε. όρια βασικών μισθών δεν υπολείπονται των εκάστοτε ελαχίστων ορίων μισθών των Ε.Γ.Σ.Σ.Ε.
3. Αυτή η Σ.Σ.Ε. ενσωματώνει και κωδικοποιεί όλες τις προϊσχύουσες συλλογικές ρυθμίσεις, όπως αυτές καταγράφηκαν και στην από 25.1.2005 Σ.Σ.Ε. (ορθή επανάληψη – Π.Κ. Υπουργείου Απασχόλησης 19/18.3.2005) και επομένως παρέλκει η διατήρησή τους σε ισχύ.
Αρθρο 7
Ισχύς συλλογικής σύμβασης
Αυτή η συλλογική σύμβαση ισχύει από την 1η Ιανουαρίου 2008.