(Π.Κ.Υ.Ε. 80 / 30-7-2004) 
ΚΡΕΑΤΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑμα ανθυγιεινής εργασίας εκ ποσοστού 5%, τα οποία υπολογίζονται στα εκάστοτε ισχύοντα βασικά ημερομίσθια.
5. Στο εργατοτεχνικό προσωπικό των περί ων η παρούσα ΣΣΕ επιχειρήσεων χορηγούνται καθ΄ έκαστον Σαββάτο τρία χιλιόγραμμα κρέατος στους έγγαμους και δύο χιλιόγραμμα στους άγαμους.
6. Το ως άνω εργατοτεχνικό προσωπικό εφοδιάζεται από τον εργοδότη με μια μπλούζα, μία ποδιά και ένα ζευγάρι αδιάβροχα ελαστικά παπούτσια που ανήκουν στην κυριότητα του εργοδότη και αντικαθίστανται όταν φθαρούν.
7. Σε όλο το εργατοτεχνικό προσωπικό που υπάγεται σ αυτή τη ΣΣΕ, χορηγείται ένα μεσημβρινό γεύμα κάθε μέρα αξίας 1,75 Ευρώ.
8. Ως τεχνίτες νοούνται οι εργαζόμενοι στο τμήμα σφαγείου οι οποίοι είναι εφοδιασμένοι με δελτίο ικανότητας εκδοροσφαγέως του Υπουργείου Γεωργίας και έχουν 4 χρόνια υπηρεσίας ή προϋπηρεσίας ως εκδοροσφαγείς καθώς και οι εργαζόμενοι στην επεξεργασία εντέρων στο τμήμα σφαγείου που έχουν επίσης 4 χρόνια υπηρεσίας και προϋπηρεσίας ως εργάτες επεξεργασίας εντέρων.
9. Οι τεχνίτες εκδοροσφαγείς που υπάγονται σ΄ αυτή τη Σύμβαση εφόσον απασχοληθούν στα βιομηχανικά σφαγεία για τον τεμαχισμό των εισαγομένων σφάγιων εσωτερικού ή εξωτερικού και για όσο χρόνο απασχοληθούν σ΄ αυτήν την εργασία, θα αμείβονται βάσει των εκάστοτε ισχυουσών ΣΣΕ και Δ.Α των εκδοροσφαγέων.
10. Η άδεια γάμου του άρθρου 6 της Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. του 1993 ανέρχεται σε έξι (6) εργάσιμες ημέρες για όσους εργάζονται εξαήμερο και παραμένει σε πέντε (5) εργάσιμες ημέρες για όσους εργάζονται πενθήμερο.
Σε περίπτωση γέννησης παιδιού ο πατέρας δικαιούται δύο (2) ημέρες άδεια με αποδοχές.
11. Εργαζόμενοι που έχουν συμπληρώσει υπηρεσία 10 ετών στον ίδιο εργοδότη ή προϋπηρεσία 12 ετών σε οποιοδήποτε εργοδότη και με οποιαδήποτε σχέση εργασίας, δικαιούνται άδεια 30 εργάσιμων ημερών, αν εφαρμόζεται σύστημα εξαήμερης εβδομαδιαίας εργασίας ή 25 εργάσιμων ημερών αν εφαρμόζεται σύστημα πενθήμερης εβδομαδιαίας εργασίας.
12. Η συνολική διάρκεια της άδειας μητρότητας ανέρχεται σε δέκα επτά (17) εβδομάδες. Κατά τα λοιπά εξακολουθούν να ισχύουν οι ρυθμίσεις του άρθρου 7 της Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. του 1993.
13. Η άδεια θηλασμού και φροντίδας παιδιών του άρθρου 9 της Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. του έτους 1993, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, έχει ως αφετηρία τη λήξη της άδειας λοχείας, δηλαδή 9 εβδομάδες μετά τον τοκετό.
Την άδεια απουσίας για λόγους φροντίδας του παιδιού, δικαιούται και ο πατέρας εφόσον δεν κάνει χρήση αυτής η εργαζόμενη μητέρα, προσκομίζοντας στον εργοδότη του σχετική βεβαίωση του εργοδότη της μητέρας του παιδιού.
Το δικαίωμα καθυστερημένης προσέλευσης ή πρόωρης αποχώρησης ης μητέρας και εναλλακτικά του πατέρα για τη φροντίδα του παιδιού, έχουν και οι θετοί γονείς παιδιού ηλικίας ως έξι (6) ετών, υπό τους ίδιους ως άνω όρους των φυσικών γονέων και χρονική αφετηρία την υιοθεσία.
Την άδεια φροντίδας παιδιού δικαιούνται και οι άγαμοι γονείς.
Η άδεια φροντίδας του παιδιού, θεωρείται και αμείβεται ως χρόνος εργασίας και δεν πρέπει να προκαλεί δυσμενέστερες συνθήκες στην απασχόληση και στις εργασιακές σχέσεις.
14. Το μειωμένο ωράριο («άδεια») θηλασμού και φροντίδας παιδιών του άρθρου 9 της Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. του έτους 1993, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, δικαιούται ο/η εργαζόμενος/-η με αίτησή του/της να το ζητήσει εναλλακτικά ως συνεχόμενη ισόχρονη άδεια με αποδοχές, εντός της χρονικής περιόδου κατά την οποία δικαιούται μειωμένου ωραρίου για τη φροντίδα του παιδιού.
Η εναλλακτική χορήγηση της άδειας προϋποθέτει συμφωνία του εργοδότη και χορηγείται εφάπαξ ή τμηματικά.
15. Η άδεια της παρ. 1 άρθρ.2 του Ν.1346/83, για συμμετοχή σε εξετάσεις των εργαζομένων μαθητών, ή σπουδαστών, ή φοιτητών εκπαιδευτικών μονάδων οποιουδήποτε τύπου και οποιασδήποτε βαθμίδας του Δημοσίου ή εποπτευομένων από το Δημόσιο με οποιοδήποτε τρόπο, οι οποίοι δεν έχουν συμπληρώσει το 28ο έτος της ηλικίας τους έχει καθοριστεί σε 30 ημέρες και χορηγείται σε συνεχείς ημέρες ή τμηματικά.
Η άδεια για συμμετοχή σε εξετάσεις χορηγείται επίσης και στους εργαζόμενους και τις εργαζόμενες που έχουν υπερβεί το 28ο έτος της ηλικίας, αλλά μόνο για την προβλεπόμενη διάρκεια των σπουδών, που κάθε φορά παρακολουθεί ο εργαζόμενος, προσαυξημένη κατά δύο έτη, ανεξάρτητα αν οι σπουδές διανύθηκαν συνεχώς ή διακεκομμένα, σύμφωνα με την από 18.5.1998 Ε.Γ.Σ.Σ.Ε.
16. Όσοι συμμετέχουν σε πρόγραμμα για μεταπτυχιακό δίπλωμα ετήσιας τουλάχιστον φοίτησης ή διδακτορικό δίπλωμα ΑΕΙ και ΤΕΙ της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, δικαιούνται άδεια 10 εργασίμων ημερών. Η άδεια αυτή είναι άνευ αποδοχών από τον εργοδότη, χορηγείται σε συνεχείς ημέρες ή τμηματικά και ανεξάρτητα από την ηλικία του/της δικαιούχου και ισχύει μέχρι δύο έτη.
17. Στους εργαζόμενους (-ες), που έχουν χηρέψει και στον άγαμο (η) γονέας, που έχουν την επιμέλεια του παιδιού, χορηγείται άδεια με αποδοχές έξι (6) εργασίμων ημερών το χρόνο, πέραν αυτής που δικαιούται από άλλες διατάξεις, Γονέας με τρία (3) παιδιά ή περισσότερα, δικαιούται άδεια οκτώ (8) εργασίμων ημερών.
Η άδεια αυτή χορηγείται λόγω αυξημένων αναγκών φροντίδας των παιδιών ηλικίας μέχρι δώδεκα (12) ετών συμπληρωμένων, χορηγείται εφάπαξ ή τμηματικά μετά από συνεννόηση με τον εργοδότη, σύμφωνα με τις ανάγκες του γονέα και δεν πρέπει να συμπίπτει χρονικά με την αρχή ή το τέλος της ετήσιας κανονικής άδειας
18. Εργαζόμενοι με εξαρτημένη σχέση εργασίας, που έχουν υπηρεσία μέχρι τεσσάρων (4) ετών στον ίδιο εργοδότη, οι οποίοι πάσχουν από νόσημα, που απαιτεί μεταγγίσεις αίματος και παραγώγων του ή αιμοκάθαρση, δικαιούνται έως είκοσι δύο (22) εργάσιμες ημέρες το χρόνο επιπλέον άδεια, με αποδοχές.
19. Στους φυσικούς ή θετούς γονείς παιδιού ηλικίας ως δέκα έξι (16) ετών συμπληρωμένων, το οποίο πάσχει από νόσημα που από τις μεταγγίσεις αίματος και παραγώγων του ή αιμοκάθαρση χορηγείται πρόσθετη άδεια δέκα (10) εργάσιμων ημερών ετησίως. Η άδεια αυτή είναι με αποδοχές και χορηγείται και στους δύο γονείς επιπλέον της άδειας που δικαιούνται από άλλες διατάξεις,
20. Στους εργαζόμενους με εξαρτημένη σχέση εργασίας χορηγείται άδεια δύο (2) ημερών με αποδοχές σε περίπτωση θανάτου συγγενούς. Η διάταξη αφορά στο σύζυγο, στα τέκνα, στους γονείς, και στους αδελφούς.
21. Δεν επιτρέπεται η απόλυση «εξαρτημένου» ατόμου εξαιτίας της εξάρτησης, εφόσον αποδεδειγμένα μετέχει σε πρόγραμμα απεξάρτησης και για τέσσερις (4) μήνες από την υπαγωγή του στο πρόγραμμα αυτό.
22. Εργαζόμενοι (-ες) με εξαρτημένη σχέση εργασίας, που έχουν υπηρεσία μέχρι τεσσάρων (4) ετών στον ίδιο εργοδότη, οι οποίοι (-ες) είναι φορείς ή πάσχουν από AIDS, και έχουν κριθεί ικανοί προς εργασία, δικαιούνται από τη γνωστοποίηση στον εργοδότη, έως ένα (1) μήνα για κάθε ημερολογιακό έτος επιπλέον άδεια με αποδοχές.
23. Οι αποζημιώσεις του β.δ. 16/18 Ιουλίου 1920, όπως διαμορφώθηκαν με τις Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. του 1989 (άρθρο 7), του 1994 (άρθρο 4), του 1996 (άρθρο 6), του 1998-1999 (άρθρο 4), του 2000-2001 (άρθρο 5), του 2002-2003 (άρθρο 4) και του 2004-2005 (άρθρο 4), βελτιώνονται και καθορίζονται ως εξής, ανάλογα με το χρόνο υπηρεσίας του εργατοτεχνίτη –(τριας).
Προϋπηρεσία
Αποζημίωση
Από 2 μήνες έως 1 έτος:
5 ημερομίσθια
Από 1 έτος συμπληρωμένο έως 2 έτη:
7 ημερομίσθια
Από 2 έτη συμπληρωμένα έως 5 έτη:
15 ημερομίσθια
Από 5 έτη συμπληρωμένα έως 10 έτη:
30 ημερομίσθια
Από 10 έτη συμπληρωμένα έως 15έτη:
60 ημερομίσθια
Από 15 έτη συμπληρωμένα έως 20 έτη:
100 ημερομίσθια
Από 20 έτη συμπληρωμένο έως 25 έτη:
120 ημερομίσθια
Από 25 έτη συμπληρωμένα έως 30 έτη:
140 ημερομίσθια
Από 30 έτη συμπληρωμένα και άνω:
160 ημερομίσθια
24. Τα συμβαλλόμενα μέρη αναγνωρίζουν ότι οι αλλοδαποί εργαζόμενοι πρέπει να διευκολύνονται στην εργασία τους προκειμένου να διεκπεραιώνουν διατυπώσεις που έχουν σχέση με την άδεια παραμονής και εργασίας τους. Επιπλέον επισημαίνουν ότι πρέπει να παρέχεται στους αλλοδαπούς εργαζόμενους οποιοδήποτε έγγραφο κρίνεται επιβεβλημένο από την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία περί αλλοδαπών, προκειμένου να μπορούν εγκαίρως να ρυθμίζουν ζητήματα σχετικά με τη νόμιμη παραμονή και εργασία τους στην Ελλάδα.
25. Για τη διευκόλυνση της συμμετοχής των εργαζομένων ως εθελοντών κατά τους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2004, χορηγείται άδεια με αποδοχές επιπλέον αυτών που δικαιούνται με τις κείμενες διατάξεις.
Την άδεια δικαιούνται όσοι απασχοληθούν σε επίσημο εθελοντικό πρόγραμμα και είναι ίση με το ήμισυ των ημερών της εθελοντικής απασχόλησης και εκπαίδευσής τους για τους Αγώνες, με ανώτατο όριο ημερών αυτής της άδειας τις 10 (δέκα) ημέρες.
Ο χρόνος απουσίας συναρτάται με τις ανάγκες του επίσημου εθελοντικού προγράμματος, που συμμετέχει ο εργαζόμενος και εφ΄ όσον συμπίπτει με ημέρες κανονικής του αδείας χορηγείται κατόπιν συμφωνίας με τον εργοδότη μετά την 1η Οκτωβρίου του 2004.
Οι αποδοχές που καταβάλλει ο εργοδότης για τις ημέρες αυτής της άδειας είναι αυτές, που θα κατέβαλε στον εργαζόμενο, εάν εργαζόταν, χωρίς επιπλέον επίδομα αδείας.
26. Οι εργοδότες που διέπονται από τη σύμβαση αυτή έχουν την υποχρέωση να παρακρατούν από τους μισθωτούς, ύστερα από αίτηση των ιδίων των εργαζομένων, τις τακτικές και έκτακτες εισφορές τους προς το ή τα σωματεία στα οποία είναι μέλη. Το ποσό των εισφορών αποδίδεται κάθε μήνα στις συνδικαλιστικές οργανώσεις οι οποίες με έγγραφη δήλωσή τους προς τον εργοδότη καθορίζουν το ύψος των εισφορών.
Η θετική δήλωση των εργαζομένων περί παρακράτησης της εισφοράς τους μπορεί να γίνει και μέσω της συνδικαλιστικής τους οργάνωσης ονομαστικά για τον καθένα.
27. Κατά πάσα περίπτωση τα καθοριζόμενα από αυτή τη ΣΣΕ συνολικά κατώτατα βασικά ημερομίσθια, δεν μπορούν να υπολείπονται από τα γενικά κατώτατα όρια ημερομισθίων της ΕΓΣΣΕ, αναλόγως του χρόνου υπηρεσίας και της οικογενειακής καταστάσεως κάθε μισθωτού.
28. Τυχόν καταβαλλόμενες αποδοχές εν γένει σε είδος ή σε χρήμα, ανώτερες από αυτές που προβλέπονται μ΄ αυτή τη ΣΣΕ δεν μειώνονται.
29. Όσες διατάξεις των προηγουμένων ρυθμίσεων του κλάδου δεν τροποποιούνται με την παρούσα εξακολουθούν να ισχύουν.
30. Η ισχύς της παρούσας ΣΣΕ αρχίζει την 1-1-2004.