(Π.Κ.Υ.Ε. 7 / 31-1-2011)
ΚΡΕΑΤΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΚΟΝΣΕΡΒΟΠΟΙΙΑΣ, ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΚΡΕΑΤΟΣ & ΣΦΑΓΗΣ ΖΩΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ Σ.Σ.Ε. για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργαζομένων στις επιχειρήσεις σφαγής ζώων, επεξεργασίας εντέρων, κονσερβοποιίας και συσκευασίας τυποποιημένου κρέατος, σε εργαστήρια κοπής, τεμαχισμού και αποστέωσης κρέατος και σε επιχειρήσεις επεξεργασίας κρεατοσκευμάτων όλης της χώρας (Π.Κ.: 7/31-1-2011)
Στην Αθήνα σήμερα 22-10-2010, οι υπογράφοντες αφενός: (1) Διονύσης Νικολάου, γενικός διευθυντής, ως εκπρόσωπος του Συνδέσμου Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών (ΣΕΒ) και του Συνδέσμου Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος, (2) Γεώργιος Αναστασόπουλος, εκπρόσωπος του Συνδέσμου Α.Ε. και Ε.Π.Ε. και (3) Δημήτρης Ασημακόπουλος, πρόεδρος και Νικόλαος Σκορίνης, γενικός γραμματέας της Γενικής Συνομοσπονδίας Επαγγελματιών Βιοτεχνών και Εμπόρων Ελλάδος (ΓΣΕΒΕΕ) και αφετέρου: Νικόλαος Γκρέκας, αντιπρόεδρος και Απόστολος Μπάτης, γενικός γραμματέας, ως εκπρόσωποι της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εργατοϋπαλλήλων Κρέατος (ΠΟΕΚ), όλοι νόμιμα εξουσιοδοτημένοι κατά τις διατάξεις του Ν.1876/1990 για την υπογραφή αυτής της Σ.Σ.Ε., συμφώνησαν και αποδέχθηκαν τα εξής:
Άρθρο 1
Πεδίο εφαρμογής
Στις διατάξεις της παρούσας Σ.Σ.Ε. υπάγονται οι εργαζόμενοι στις επιχειρήσεις σφαγής ζώων, επεξεργασίας εντέρων, κονσερβοποιίας και συσκευασίας τυποποιημένου κρέατος, σε εργαστήρια κοπής, τεμαχισμού και αποστέωσης κρέατος και σε επιχειρήσεις επεξεργασίας κρεατοσκευμάτων όλης της χώρας.
Άρθρο 2
Βασικοί μηνιαίοι μισθοί
Α. Τα κατώτατα όρια των βασικών μηνιαίων μισθών και των ημερομισθίων των εργαζομένων του άρθρου 1 της παρούσας, όπως έχουν διαμορφωθεί την 31-12-2009 με βάση την διετή Σ.Σ.Ε. από 25-8-2008 και την τροποποιητική Σ.Σ.Ε. από 15-6-2010, αυξάνονται από 1-7-2011 κατά ποσοστό ίσο με το ποσοστό της ετήσιας μεταβολής του ευρωπαϊκού πληθωρισμού για το έτος 2010.
Β. Τα κατώτατα όρια των βασικών μηνιαίων μισθών και των ημερομισθίων των εργαζομένων του άρθρου 1 της παρούσας, όπως θα έχουν διαμορφωθεί την 1-7-2011, με βάση την παρ. Α’ της παρούσας Σ.Σ.Ε., αυξάνονται από 1-7-2012 κατά ποσοστό ίσο με το ποσοστό της ετήσιας μεταβολής του ευρωπαϊκού πληθωρισμού για το έτος 2011.
Για τους σκοπούς εφαρμογής των παρ. Α’ και Β’, ως «ευρωπαϊκός πληθωρισμός» λαμβάνεται το ποσοστό μέσης ετήσιας μεταβολής έναντι του προηγούμενου έτους του Εναρμονισμένου Δείκτη Τιμών Καταναλωτή (Harmonised Index of Consumer Prices) της Ευρωζώνης (Euro area), όπως αυτός ανακοινώνεται από τη Eurostat.
Άρθρο 3
Επιδόματα εορτών Χριστουγέννων και Πάσχα, καθώς και επίδομα άδειας
Τα επιδόματα των εορτών Χριστουγέννων και Πάσχα, καθώς και το επίδομα άδειας, καταβάλλονται κατά τους όρους και τις προϋποθέσεις των άρθρων 1 και 2 της από 15-7-2010 Εθνικής Γενικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας (Ε.Γ.Σ.Σ.Ε.) των ετών 2010, 2011 και 2012, συμπεριλαμβανομένου και του παραρτήματος αυτής (Π.Κ. Υπουργείου Εργασίας και Κοιν. Ασφάλισης: 14/16.7.2010).
Άρθρο 4
Διατήρηση διατάξεων – Αρχή της ευνοϊκότερης ρύθμισης
Α. Όλες οι διατάξεις προηγούμενων Σ.Σ.Ε. και αντίστοιχων με αυτές Δ.Α., εφόσον δεν έχουν καταργηθεί ή τροποποιηθεί, εξακολουθούν να ισχύουν και αποτελούν ενιαίο σύνολο.
Β. Αποδοχές ανώτερες στο σύνολό τους από αυτές που καθορίζει η παρούσα Σ.Σ.Ε. ή ευνοϊκότεροι όροι εργασίας, που προβλέπονται από νόμους, διατάγματα, υπουργικές αποφάσεις, συλλογικές συμβάσεις, Δ.Α., εσωτερικούς κανονισμούς ή έθιμα ή ατομικές συμβάσεις εργασίας, δεν θίγονται από τις διατάξεις της παρούσας.
Άρθρο 5
Έναρξη ισχύος
Η ισχύς της παρούσας αρχίζει την 1η Ιανουαρίου 2010.