(Π.Κ.Υ.Ε. 109 / 7-8-2006) 
ΚΡΕΑΤΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΚΟΠΗΣ ΚΡΕΑΤΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ – ΣΣΕ για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργαζομένων στις επιχειρήσεις σφαγής ζώων, επεξεργασίας εντέρων, κονσερβοποιίας και συσκευασίας τυποποιημένου κρέατος, σε εργαστήρια κοπής, τεμαχισμού και αποστέωσης κρέατος και σε επιχειρήσεις επεξεργασίας κρεατοσκευμάτων όλης της χώρας – Π.Κ.: 109/7.8.2006
Στην Αθήνα σήμερα 20.6.2006, οι υπογράφοντες αφενός: 1) Διονύσης Νικολάου, γενικός διευθυντής, ως εκπρόσωπος του Συνδέσμου Ελληνικών Βιομηχανιών και του Συνδέσμου Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος, 2) Δημήτρης Ασημακόπουλος, πρόεδρος και Νικόλαος Σκορίνης, γενικός γραμματέας της Γενικής Συνομοσπονδίας Επαγγελματιών Βιοτεχνών και Εμπόρων Ελλάδος, 3) Γεώργιος Αναστασόπουλος, ως εκπρόσωπος του Συνδέσμου Α.Ε. και Ε.Π.Ε. και αφετέρου: Νικόλαος Γκρέκας, αντιπρόεδρος και Γεώργιος Ντότσης, ταμίας, ως εκπρόσωποι της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εργατοϋπαλλήλων Κρέατος (ΠΟΕΚ), όλοι νόμιμα εξουσιοδοτημένοι κατά τις διατάξεις του Ν.1876/1990 για την υπογραφή αυτής της Σ.Σ.Ε., συμφώνησαν και συναποδέχθηκαν τα εξής:
1. Τα βασικά ημερομίσθια των εργαζομένων στις επιχειρήσεις σφαγής ζώων, επεξεργασίας εντέρων, κονσερβοποιίας και συσκευασίας τυποποιημένου κρέατος, σε εργαστήρια κοπής, τεμαχισμού και αποστέωσης κρέατος και σε επιχειρήσεις επεξεργασίας κρεατοσκευμάτων όλης της χώρας, καθορίζονται ως εξής: (ΒΛΕΠΕ ΠΙΝΑΚΕΣ)
γ) Ανήλικοι
Οι ανήλικοι μέχρι τη συμπλήρωση του 18ου έτους της ηλικίας τους απασχολούνται υπό τις προϋποθέσεις και όρους του Ν.1837/1989 και λαμβάνουν συνολικές αποδοχές ίσες με το εκάστοτε κατώτατο όριο αποδοχών του ανειδίκευτου εργάτη της Ε.Γ.Σ.Σ.Ε., αναλόγως μειωμένο κατά τον χρόνο της ημερήσιας και εβδομαδιαίας εργασίας τους.
2. Τα ημερομίσθια της παρ. 1 αυξάνονται για το 2007 κατά ποσοστό 5,3%. Η αύξηση αυτή θα δοθεί σε δύο (2) δόσεις, δηλαδή την 1.1.2007 σε ποσοστό 2,3% στα ημερομίσθια όπως θα έχουν διαμορφωθεί την 31.12.2006 και την 31.8.2007.
3. Από 1.1.2006 το προβλεπόμενο επίδομα πολυετούς υπηρεσίας ανέρχεται σε 1,70 ευρώ για κάθε διετία στον κλάδο και μέχρι τη συμπλήρωση δεκαέξι (16) διετιών.
4. Στους εργατοτεχνίτες και τεχνίτες αυτής της Σ.Σ.Ε. χορηγείται επίδομα ειδικών συνθηκών σε ποσοστό 10%, καθώς και επίδομα ανθυγιεινής εργασίας εκ ποσοστού 5%, τα οποία υπολογίζονται στα εκάστοτε ισχύοντα βασικά ημερομίσθια.
5. Στο εργατοτεχνικό προσωπικό των περί ων η παρούσα Σ.Σ.Ε. επιχειρήσεων χορηγούνται κάθε Σάββατο τρία χιλιόγραμμα κρέατος στους έγγαμους και δύο χιλιόγραμμα στους άγαμους.
6. Το ως άνω εργατοτεχνικό προσωπικό εφοδιάζεται από τον εργοδότη με μία μπλούζα, μία ποδιά και ένα ζευγάρι αδιάβροχα ελαστικά παπούτσια, που ανήκουν στην κυριότητα του εργοδότη και αντικαθίστανται όταν φθαρούν.
7. Σε όλο το εργατοτεχνικό προσωπικό που υπάγεται σε αυτή τη Σ.Σ.Ε., χορηγείται ένα (1) μεσημβρινό γεύμα κάθε ημέρα, αξίας 1,75 ευρώ.
8. Ως τεχνίτες νοούνται οι εργαζόμενοι στο τμήμα σφαγείου οι οποίοι είναι εφοδιασμένοι με δελτίο ικανότητας εκδοροσφαγέα του Υπουργείου Γεωργίας και έχουν τέσσερα (4) χρόνια υπηρεσίας ή προϋπηρεσίας ως εκδοροσφαγείς, καθώς και οι εργαζόμενοι στην επεξεργασία εντέρων στο τμήμα σφαγείου που έχουν επίσης τέσσερα (4) χρόνια υπηρεσίας και προϋπηρεσίας ως εργάτες επεξεργασίας εντέρων.
9. Οι τεχνίτες εκδοροσφαγείς που υπάγονται σε αυτή τη σύμβαση, εφόσον απασχοληθούν στα βιομηχανικά σφαγεία για τον τεμαχισμό των εισαγόμενων σφάγιων εσωτερικού ή εξωτερικού και για όσο χρόνο απασχοληθούν σε αυτή την εργασία, θα αμείβονται βάσει των εκάστοτε ισχυουσών Σ.Σ.Ε. και Δ.Α. των εκδοροσφαγέων.
10. Η άδεια γάμου του άρθρου 6 της Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. του έτους 1993 ανέρχεται σε έξι (6) εργάσιμες ημέρες για όσους εργάζονται εξαήμερο και παραμένει σε πέντε (5) εργάσιμες ημέρες για όσους εργάζονται πενθήμερο.
Σε περίπτωση γέννησης παιδιού, ο πατέρας δικαιούται δύο (2) ημέρες άδεια, με αποδοχές.
11. Εργαζόμενοι που έχουν συμπληρώσει υπηρεσία δέκα (10) ετών στον ίδιο εργοδότη ή προϋπηρεσία δώδεκα (12) ετών σε οποιονδήποτε εργοδότη και με οποιαδήποτε σχέση εργασίας, δικαιούνται άδεια τριάντα (30) εργασίμων ημερών αν εφαρμόζεται σύστημα εξαήμερης εβδομαδιαίας εργασίας ή είκοσι πέντε (25) εργασίμων ημερών αν εφαρμόζεται σύστημα πενθήμερης εβδομαδιαίας εργασίας.
12. Η συνολική διάρκεια της άδειας μητρότητας ανέρχεται σε δεκαεπτά (17) εβδομάδες. Κατά τα λοιπά, εξακολουθούν να ισχύουν οι ρυθμίσεις του άρθρου 7 της Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. του έτους 1993.
13. Η άδεια θηλασμού και φροντίδας παιδιών του άρθρου 9 της Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. του έτους 1993, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, έχει ως αφετηρία τη λήξη της άδειας λοχείας, δηλαδή εννέα (9) εβδομάδες μετά τον τοκετό.
Την άδεια απουσίας για λόγους φροντίδας του παιδιού δικαιούται και ο πατέρας, εφόσον δεν κάνει χρήση αυτής η εργαζόμενη μητέρα, προσκομίζοντας στον εργοδότη του σχετική βεβαίωση του εργοδότη της μητέρας του παιδιού.
Το δικαίωμα καθυστερημένης προσέλευσης ή πρόωρης αποχώρησης της μητέρας και εναλλακτικά του πατέρα για τη φροντίδα του παιδιού έχουν και οι θετοί γονείς παιδιού ηλικίας έως 6 ετών, υπό τους ίδιους ως άνω όρους των φυσικών γονέων και χρονική αφετηρία την υιοθεσία.
Την άδεια φροντίδας του παιδιού δικαιούνται και οι άγαμοι γονείς.
Η άδεια φροντίδας του παιδιού θεωρείται και αμείβεται ως χρόνος εργασίας και δεν πρέπει να προκαλεί δυσμενέστερες συνθήκες στην απασχόληση και στις εργασιακές σχέσεις.
14. Το μειωμένο ωράριο («άδεια») θηλασμού και φροντίδας παιδιών του άρθρου 9 της Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. του έτους 1993, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, δικαιούται ο/η εργαζόμενος-η με αίτησή του/της να το ζητήσει εναλλακτικά ως συνεχόμενη ισόχρονη άδεια με αποδοχές, εντός της χρονικής περιόδου κατά την οποία δικαιούται μειωμένο ωράριο για τη φροντίδα του παιδιού.
Η εναλλακτική χορήγηση της άδειας προϋποθέτει συμφωνία του εργοδότη και χορηγείται εφάπαξ ή τμηματικά.
15. Σε περίπτωση απόκτησης παιδιού με τη διαδικασία της παρένθετης μητρότητας, οι αποκτώντες γονείς δικαιούνται τις άδειες που αφορούν τη φροντίδα και την ανατροφή του παιδιού, ως εάν ήταν οι φυσικοί γονείς. Κατά τη διάρκεια του θηλασμού, το μειωμένο ωράριο του άρθρου 9 της Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. του έτους 1993 όπως ισχύει, δικαιούνται η γυναίκα που γέννησε και η αποκτώσα μητέρα.
16. Η άδεια της παρ. 1 του άρθρου 2 του Ν.1346/1983 για συμμετοχή σε εξετάσεις των εργαζόμενων μαθητών ή σπουδαστών ή φοιτητών εκπαιδευτικών μονάδων οποιουδήποτε τύπου και οποιασδήποτε βαθμίδας του Δημοσίου ή εποπτευόμενων από το Δημόσιο με οποιονδήποτε τρόπο, οι οποίοι δεν έχουν συμπληρώσει το 28ο έτος της ηλικίας τους, έχει καθοριστεί σε τριάντα (30) ημέρες και χορηγείται σε συνεχείς ημέρες ή τμηματικά.
Η άδεια για συμμετοχή σε εξετάσεις χορηγείται επίσης και στους εργαζόμενους και τις εργαζόμενες που έχουν υπερβεί το 28ο έτος της ηλικίας, αλλά μόνο για την προβλεπόμενη διάρκεια των σπουδών που κάθε φορά παρακολουθεί ο εργαζόμενος, προσαυξημένη κατά δύο (2) έτη, ανεξάρτητα εάν οι σπουδές διανύθηκαν συνεχώς ή διακεκομμένα, σύμφωνα με την από 18.5.1998 Ε.Γ.Σ.Σ.Ε.
17. Όσοι συμμετέχουν σε πρόγραμμα για μεταπτυχιακό δίπλωμα ετήσιας τουλάχιστον φοίτησης ή διδακτορικό δίπλωμα ΑΕΙ και ΤΕΙ της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, δικαιούνται άδεια δέκα (10) εργασίμων ημερών. Η άδεια αυτή είναι άνευ αποδοχών από τον εργοδότη, χορηγείται σε συνεχείς ημέρες ή τμηματικά και ανεξάρτητα από την ηλικία του/της δικαιούχου και ισχύει μέχρι δύο (2) έτη.
18. Χορηγείται άδεια εννέα (9) μηνών χωρίς αποδοχές, σε εργαζόμενους-ες που εκάστοτε φοιτούν στο Κέντρο Ανάπτυξης Εκπαιδευτικής Πολιτικής της ΓΣΕΕ (ΚΑΝΕΠ -ΓΣΕΕ). Η άδεια χορηγείται κατόπιν συμφωνίας εργαζόμενου και επιχείρησης εφόσον δεν παρακωλύεται η εύρυθμη λειτουργία αυτής. Οι αποδοχές και οι ασφαλιστικές εισφορές συμφωνείται να καταβάλλονται από τον ΛΑΕΚ, υπό μορφή υποτροφίας.
Η άδεια αυτή δεν μπορεί να χορηγείται σε περισσότερα από 20 άτομα, σε ολόκληρη τη χώρα, και αφορά επιχειρήσεις οι οποίες απασχολούν τουλάχιστον 100 εργαζόμενους. Επίσης, η ως άνω άδεια δεν μπορεί να χορηγείται σε περισσότερα από ένα άτομο ανά επιχείρηση, για επιχειρήσεις που απασχολούν έως 1000 εργαζόμενους.
Η ισχύς του παρόντος άρθρου ορίζεται δεκαετής.
19. Στους εργαζόμενους-ες που έχουν χηρέψει και στον άγαμο-η γονέα που έχουν την επιμέλεια του παιδιού, χορηγείται άδεια με αποδοχές έξι (6) εργασίμων ημερών τον χρόνο, πέραν αυτής που δικαιούνται από άλλες διατάξεις. Γονέας με τρία (3) παιδιά ή περισσότερα, δικαιούται άδεια οκτώ (8) εργασίμων ημερών.
Η άδεια αυτή χορηγείται λόγω αυξημένων αναγκών φροντίδας των παιδιών ηλικίας μέχρι 12 ετών συμπληρωμένων, χορηγείται εφάπαξ ή τμηματικά μετά από συνεννόηση με τον εργοδότη σύμφωνα με τις ανάγκες του γονέα και δεν πρέπει να συμπίπτει χρονικά με την αρχή ή το τέλος της ετήσιας κανονικής άδειας.
20. Εργαζόμενοι με εξαρτημένη σχέση εργασίας που έχουν υπηρεσία μέχρι τέσσερα (4) έτη στον ίδιο εργοδότη, οι οποίοι πάσχουν από νόσημα που απαιτεί μεταγγίσεις αίματος και παραγώγων του ή αιμοκάθαρση, δικαιούνται έως είκοσι δύο (22) εργάσιμες ημέρες τον χρόνο επιπλέον άδεια, με αποδοχές.
21. Στους φυσικούς ή θετούς γονείς παιδιού ηλικίας έως 16 ετών συμπληρωμένων, το οποίο πάσχει από νόσημα που απαιτεί μεταγγίσεις αίματος και παραγώγων του ή αιμοκάθαρση, χορηγείται πρόσθετη άδεια δέκα (10) εργασίμων ημερών ετησίως. Η άδεια αυτή είναι με αποδοχές και χορηγείται και στους δύο (2) γονείς επιπλέον της άδειας που δικαιούνται από άλλες διατάξεις.
22. Στους εργαζόμενους με εξαρτημένη σχέση εργασίας χορηγείται άδεια δύο (2) ημερών, με αποδοχές, σε περίπτωση θανάτου συγγενούς. Η διάταξη αφορά στον σύζυγο, στα τέκνα, στους γονείς και στους αδελφούς.
23. Δεν επιτρέπεται η απόλυση «εξαρτημένου» ατόμου εξαιτίας της εξάρτησης, εφόσον αποδεδειγμένα μετέχει σε πρόγραμμα απεξάρτησης και για τέσσερις (4) μήνες από την υπαγωγή του στο πρόγραμμα αυτό.
24. Εργαζόμενοι-ες με εξαρτημένη σχέση εργασίας που έχουν υπηρεσία μέχρι τέσσερα (4) έτη στον ίδιο εργοδότη, οι οποίοι-ες είναι φορείς ή πάσχουν από aids και έχουν κριθεί ικανοί προς εργασία, δικαιούνται, από τη γνωστοποίηση στον εργοδότη, έως ένα (1) μήνα για κάθε ημερολογιακό έτος επιπλέον άδεια με αποδοχές.
25. Οι αποζημιώσεις του Β.Δ.16/18.7.1920, όπως διαμορφώθηκαν με τις Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. του έτους 1989 (άρθρο 7) και των ετών 1994-1995 (άρθρο 4), των ετών 1996-1997 (άρθρο 6), των ετών 1998-1999 (άρθρο 4), των ετών 2000-2001 (άρθρο 5), των ετών 2002-2003 (άρθρο 4), των ετών 2004-2005 (άρθρο 4) και των ετών 2006-2007 (άρθρο 3), βελτιώνονται και καθορίζονται ως εξής, ανάλογα με τον χρόνο υπηρεσίας του εργατοτεχνίτη-τριας:
Προϋπηρεσία Αποζημίωση
Από 2 μήνες έως 1 έτος 5 ημερομίσθια
Από 1 έτος συμπληρωμένο έως 2 έτη 7 ημερομίσθια
Από 2 έτη συμπληρωμένα έως 5 έτη 15 ημερομίσθια
Από 5 έτη συμπληρωμένα έως 10 έτη 30 ημερομίσθια
Από 10 έτη συμπληρωμένα έως 15 έτη 60 ημερομίσθια
Από 15 έτη συμπληρωμένα έως 20 έτη 100 ημερομίσθια
Από 20 έτη συμπληρωμένα έως 25 έτη 120 ημερομίσθια
Από 25 έτη συμπληρωμένα έως 30 έτη 145 ημερομίσθια
Από 30 έτη συμπληρωμένα και άνω 165 ημερομίσθια
26. Τα συμβαλλόμενα μέρη αναγνωρίζουν ότι οι αλλοδαποί εργαζόμενοι πρέπει να διευκολύνονται στην εργασία τους, προκειμένου να διεκπεραιώνουν διατυπώσεις που έχουν σχέση με την άδεια παραμονής και εργασίας τους. Επιπλέον, επισημαίνουν ότι πρέπει να παρέχεται στους αλλοδαπούς εργαζόμενους οποιοδήποτε έγγραφο κρίνεται επιβεβλημένο από την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία περί αλλοδαπών, προκειμένου να μπορούν εγκαίρως να ρυθμίζουν ζητήματα σχετικά με τη νόμιμη παραμονή και εργασία τους στην Ελλάδα.
27. Οι εργοδότες που διέπονται από τη σύμβαση αυτή, έχουν την υποχρέωση να παρακρατούν από τους μισθωτούς, ύστερα από αίτηση των ίδιων των εργαζομένων, τις τακτικές και έκτακτες εισφορές τους προς το ή τα σωματεία στα οποία είναι μέλη. Το ποσό των εισφορών αποδίδεται κάθε μήνα στις συνδικαλιστικές οργανώσεις οι οποίες, με έγγραφη δήλωσή τους προς τον εργοδότη, καθορίζουν το ύψος των εισφορών.
Η θετική δήλωση των εργαζομένων περί παρακράτησης της εισφοράς τους μπορεί να γίνει και μέσω της συνδικαλιστικής τους οργάνωσης, ονομαστικά για τον καθένα.
28. Κατά πάσα περίπτωση, τα καθοριζόμενα από αυτή τη Σ.Σ.Ε. συνολικά κατώτατα βασικά ημερομίσθια δεν μπορούν να υπολείπονται από τα γενικά κατώτατα όρια ημερομισθίων της Ε.Γ.Σ.Σ.Ε., αναλόγως του χρόνου υπηρεσίας και της οικογενειακής κατάστασης κάθε μισθωτού.
29. Τυχόν καταβαλλόμενες αποδοχές εν γένει, σε είδος ή σε χρήμα, ανώτερες από αυτές που προβλέπονται με αυτή τη Σ.Σ.Ε., δεν μειώνονται.
30. Όσες διατάξεις των προηγούμενων ρυθμίσεων του κλάδου δεν τροποποιούνται με την παρούσα, εξακολουθούν να ισχύουν.
31. Η ισχύς της παρούσας Σ.Σ.Ε. αρχίζει την 1η Ιανουαρίου 2006.