(Π.Κ. 1 / 1-5-2011) 
ΚΟΝΣΕΡΒΟΠΟΙΙΑΣ – ΑΛΙΠΑΣΤΩΝΚΟΝΣΕΡΒΟΠΟΙΙΑΣ & ΑΛΙΠΑΣΤΩΝ ΣΣΕ Εργατοτεχνίτες-τριες Κονσερβοποιίας και Αλιπάστων όλης της χώρας (ΣΣΕ από 2-12-2010 Π.Κ. 1/5-1-2011)
Πέμπτη, Δεκεμβρίου 02, 2010, 12:00 ΠΜ
ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΤΡΙΩΝ ΚΟΝΣΕΡΒΟΠΟΙΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΙΠΑΣΤΩΝ ΟΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ

Στην Αθήνα σήμερα 2 Δεκεμβρίου 2010 οι υπογράφοντες αφενός Διονύσης Νικολάου, Γενικός Διευθυντής του ΣΕΒ συνδέσμου επιχειρήσεων και βιομηχανιών, Θεόδωρος – Ελευθέριος Κορώσης, Γενικός Γραμματέας της Πανελλήνιας Ένωσης Κονσερβοποιών, Κωνσταντίνος Αποστόλου, Πρόεδρος της Ένωσης Κονσερβοποιών Ελλάδος και αφετέρου η Ιορδάνα Πέντση, Πρόεδρος και Ε. Ιωαννίδου, Γραμματέας της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Σωματείων Εργαζομένων σε Ψυγεία – Διαλογητήρια – Κονσερβοποιεία – Κιβωτοποιεία και λοιπούς συναφείς κλάδους, όλοι νόμιμα εξουσιοδοτημένοι για την υπογραφή της παρούσας ΣΣΕ συμφώνησαν και συναποδέχθηκαν τα ακόλουθα:

ΑΡΘΡΟ 1

Πεδίο Εφαρμογής
Στις διατάξεις αυτής της Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας υπάγονται οι εργατοτεχνίτες και εργατοτεχνίτριες που απασχολούνται σε επιχειρήσεις και εργοστάσια κονσερβοποιίας μαγειρευμένων φαγητών, τοματοπολτού και λοιπών προϊόντων τομάτας, λαχανικών, κομποστών, φρούτων, μαρμελάδας και αλιπάστων όλης της χώρας (σε οποιοδήποτε είδος συσκευασίας).

ΑΡΘΡΟ 2

Βασικά κατώτατα ημερομίσθια
Α. Τα κατώτατα όρια των βασικών ημερομισθίων των εργαζομένων του άρθρου 1 της παρούσας, όπως έχουν διαμορφωθεί την 31.12.2009 με βάση τη διετή ΣΣΕ από 2.6.2008 (Π.Κ. Υπ. Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας 73/22.7.2008) αυξάνονται από 1.7.2011 κατά ποσοστό ίσο με το ποσοστό της ετήσιας μεταβολής του ευρωπαϊκού πληθωρισμού για το έτος 2010.
Για τους σκοπούς εφαρμογής της παρούσας παραγράφου, ως «ευρωπαϊκός πληθωρισμός» λαμβάνεται το ποσοστό μέσης ετήσιας μεταβολής έναντι του προηγούμενου έτους του Εναρμονισμένου Δείκτη Τιμών Καταναλωτή (Harmonised index of consumer prices) της Ευρωζώνης (Euro area) όπως αυτός ανακοινώνεται από την Eurostat.
Β. Όσοι ανειδίκευτοι εργάτες δεν έχουν συμπληρώσει τέσσερις (4) τριετίες στο κλάδο λαμβάνουν τις εκάστοτε συνολικές αποδοχές ανειδίκευτου εργάτης της ΕΓΣΣΕ.
Η παραπάνω ρύθμιση ισχύει εφόσον εξακολουθεί να είναι σε ισχύ η διάταξη του άρθρου 14 του Ν. 2837/2000 και στο μέτρο που από την εφαρμογή της διάταξης αυτής οι ως άνω εργαζόμενοι εξακολουθούν να ευνοούνται.
Γ. Όσοι από τους αναφερόμενους στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου εργαζόμενους δεν έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους δικαιούνται ως σύνολο αποδοχών το εκάστοτε οριζόμενο συνολικό κατώτατο όριο αποδοχών ανειδίκευτου εργάτη (αγάμου χωρίς προϋπηρεσία) της ΕΓΣΣΕ, αναλόγως όμως μειωμένο κατά το χρόνο της ημερήσιας εβδομαδιαίας απασχόλησής τους, σύμφωνα με τα οριζόμενα με το Ν. 1837/1989.

ΑΡΘΡΟ 3

Επιδόματα εορτών Χριστουγέννων και Πάσχα και επίδομα αδείας
Τα επιδόματα Εορτών Χριστουγέννων κα Πάσχα καθώς και το επίδομα αδείας καταβάλλονται κατά τους όρους και τις προϋποθέσεις των άρθρων 1 και 2 της από 15.7.2010 Εθνικής Γενικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας (ΕΓΣΣΕ) των ετών 2010, 2011 και 2012, συμπεριλαμβανομένου και του προσαρτήματος αυτής (Π.Κ. Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης: 14/167.2010).

ΑΡΘΡΟ 4

Διατήρηση διατάξεων-Αρχή της ευνοϊκότερης ρύθμισης
Α. Όλες οι διατάξεις προηγουμένων Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας και αντίστοιχων με αυτές Διαιτητικών Αποφάσεων (ΔΑ), εφόσον δεν έχουν καταργηθεί ή τροποποιηθεί, εξακολουθούν να ισχύουν και αποτελούν ενιαίο σύνολο.
Β. Αποδοχές ανώτερες στο σύνολό τους από αυτές που καθορίζει η παρούσα συλλογική σύμβαση ή ευνοϊκότεροι όροι εργασίας που προβλέπονται από νόμους, διατάγματα υπουργικές αποφάσεις, συλλογικές συμβάσεις, διαιτητικές αποφάσεις, εσωτερικούς κανονισμούς ή έθιμα, δεν θίγονται από τις διατάξεις της παρούσας.

ΑΡΘΡΟ 5

Έναρξη ισχύος
Η ισχύς της παρούσας ΣΣΕ αρχίζει την 1.1.2010.