(Π.Κ. 158 / 11-12-2008) 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣΣυλλογική σύμβαση εργασίας για τους όρους αμοιβής και εργασίας των Κοινωνικών Λειτουργών βιομηχανικών επιχειρήσεων όλης της χώρας. (Π.Κ. 158/11-12-2008)
Στην Αθήνα σήμερα, Παρασκευή 28 Νοεμβρίου 2008, οι παρακάτω αναφερόμενοι αφενός α) Διονύσης Νικολάου, Γενικός Διευθυντής του ΣΕΒ συνδέσμου επιχειρήσεων και βιομηχανιών και αφετέρου β) Ευαγγελία Χαλβατζά, Πρόεδρος του Συνδέσμου Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδας, όλοι νόμιμα εξουσιοδοτημένοι από τις οργανώσεις που εκπροσωπούν, ύστερα από σχετικές διαπραγματεύσεις που έγιναν μεταξύ τους, αποφάσισαν την υπογραφή για τα έτη 2008 και 2009 της παρακάτω συλλογικής σύμβασης εργασίας το περιεχόμενο της οποίας έχει ως εξής:
Αρθρο 1
Έκταση ισχύος
Στις διατάξεις της ΣΣΕ αυτής υπάγονται οι Κοινωνικοί Λειτουργοί που απασχολούνται με σχέση εξαρτημένης εργασίας, ορισμένου ή αορίστου χρόνου, πλήρους ή μερικής απασχολήσεως, σε βιομηχανικές επιχειρήσεις όλης της Χώρας και που είναι μέλη του Συνδέσμου Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδας.
Αρθρο 2
Βασικοί Μισθοί
1. Οι βασικοί μισθοί των Κοινωνικών Λειτουργών του άρθρου 1 όπως διαμορφώθηκαν με βάση την από 10-7-2006 ΣΣΕ, αυξάνονται από 1-1-2008 κατά ποσοστό 3,5%, και όπως αυτοί θα έχουν διαμορφωθεί την 31-8-2008 αυξάνονται περαιτέρω από 1-9-2008 σε ποσοστό 3,2%. Οι βασικοί μισθοί των Κοινωνικών Λειτουργών του άρθρου 1 όπως θα έχουν διαμορφωθεί την 30-4-2009, αυξάνονται από 1-5-2009 κατά ποσοστό 5,8%. Οι βασικοί μισθοί των εργαζομένων που υπάγονται στη σύμβαση αυτή διαμορφώνονται ως εξής: (ΒΛΕΠΕ ΠΙΝΑΚΕΣ)
Αρθρο 3
Επίδομα γάμου
Στους έγγαμους μισθωτούς της Σ.Σ.Ε. αυτής χορηγείται επίδομα γάμου 10% επί των παραπάνω βασικών τους μισθών, όπως αυτοί διαμορφώνονται κάθε φορά και αναλόγως των ετών υπηρεσίας και προϋπηρεσίας Το επίδομα αυτό χορηγείται και στους χήρους – ρες, διαζευγμένους -νες καθώς και στους άγαμους γονείς υπό τις προϋποθέσεις του Ν. 1849/89.
Αρθρο 4
Επίδομα πτυχίου
1. Στους παραπάνω μισθωτούς που υπάγονται στη Σ.Σ.Ε. αυτή που είναι κάτοχοι πτυχίου τμήματος σχολής Κοινωνικών λειτουργών Τ.Ε.Ι. ή σχολών ανωτέρας εκπαίδευσης της ημεδαπής ή της αλλοδαπής αντιστοίχου τμήματος Κοινωνικών Λειτουργών νόμιμα αναγνωρισμένου και είναι κάτοχοι αδείας ασκήσεως επαγγέλματος Κοινωνικού Λειτουργού, χορηγείται επίδομα πτυχίου σε ποσοστό 15% επί του κάθε φορά βασικού τους μισθού αναλόγως των ετών υπηρεσίας και προϋπηρεσίας.
2. Στους Κοινωνικούς λειτουργούς που είναι κάτοχοι πτυχίου τμημάτων Κοινωνικών Λειτουργών Ανωτάτων σχολών ή πτυχίου bachelor of Arts το παραπάνω επίδομα ορίζεται σε ποσοστό 18% επί των βασικών τους μισθών, όπως αυτοί διαμορφώνονται κάθε φορά αναλόγως των ετών υπηρεσίας ή προϋπηρεσίας.
3. Στους Κοινωνικούς λειτουργούς που είναι κάτοχοι μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών σε επίπεδο master, το επίδομα αυτό, ορίζεται σε ποσοστό 21% επί των παραπάνω βασικών τους μισθών και
4. Σ’ αυτούς που είναι κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος Κοινωνικού Λειτουργού, το επίδομα αυτό, ορίζεται σε ποσοστό 25% και υπολογίζεται επί των βασικών μισθών των δικαιούχων, όπως αυτοί διαμορφώνονται κάθε φορά και αναλόγως των ετών υπηρεσίας και προϋπηρεσίας.
Αρθρο 5
Προσαύξηση τριετίας
Σε όλους τους μισθωτούς που υπάγονται στη Σ.Σ.Ε. αυτή χορηγείται μετά τη συμπλήρωση της πρώτης τριετίας υπηρεσίας ή προϋπηρεσίας στην ειδικότητα τους, η προσαύξηση σε ποσοστό 5% που προβλέπεται από την ΔΑ 88/1989 και που υπολογίζεται στο βασικό μισθό του κλιμακίου στο οποίο ανήκουν κάθε φορά.
Αρθρο 6
Επίδομα ξένης γλώσσας
Στους Κοινωνικούς Λειτουργούς που είναι κάτοχοι πτυχίου ΤΕΙ και που για την εκτέλεση της εργασίας τους κάνουν χρήση μίας τουλάχιστον ξένης γλώσσας, χορηγείται το επίδομα ξένης γλώσσας που προβλέπεται στην από 3-5-2001 ΣΣΕ, σε ποσοστό 5% που υπολογίζεται στους βασικούς μισθούς, όπως αυτοί διαμορφώνονται κάθε φορά, αναλόγως των ετών υπηρεσίας ή προϋπηρεσίας. Για τις λοιπές κατηγορίες Κοινωνικών Λειτουργών, το επίδομα αυτό λήφθηκε υπόψη για τη διαμόρφωση των συνολικών αποδοχών τους που καθορίζονται με την παρούσα όπως προβλεπόταν με την από 10-7-98 ΣΣΕ.
Αρθρο 7
Λοιποί όροι εργασίας
Για τους παραπάνω μισθωτούς έχουν εφαρμογή όλες οι διατάξεις των Εθνικών Γενικών Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας, όπως ισχύουν κάθε φορά και αφορούν λοιπά θεσμικά θέματα.
Αρθρο 8
Αναγνωρίζεται από τα συμβαλλόμενα μέρη η χρησιμότητα της συνεχούς επιμορφώσεως των Κοινωνικών λειτουργών που απασχολούνται στην Βιομηχανία και η συμβολή της στον εκσυγχρονισμό των μεθόδων συμβολής τους στην παραγωγική διαδικασία με την στήριξη που παρέχεται στους των εργαζομένους.
Για το λόγο αυτό ο ΣΕΒ αναλαμβάνει την υποχρέωση να προτρέπει τα μέλη του στην παροχή διευκολύνσεων που θα επιτρέπουν στους επιστήμονες Κοινωνικούς Λειτουργούς την παρακολούθηση συνεδρίων ή σεμιναρίων που έχουν σχέση με την επιστήμη τους και το συγκεκριμένο αντικείμενο της εργασίας τους. Σε περιπτώσεις που η συμμετοχή τους σε τέτοιου είδους εκδηλώσεις έχει άμεση σχέση με το αντικείμενο εργασίας τους, ο ΣΕΒ προτρέπει επίσης τα μέλη του να αναλαμβάνουν την κάλυψη των εξόδων συμμετοχής των Κοινωνικών λειτουργών σ’ αυτές τις εκδηλώσεις.
Αρθρο 9
Κατά τα λοιπά εξακολουθούν να ισχύουν οι μη αντικείμενοι στην ΣΣΕ αυτή όροι των προηγουμένων ομοίων ρυθμίσεων (ΣΣΕ και ΔΑ).
Αρθρο 10
Τυχόν καταβαλλόμενες αποδοχές στο σύνολο τους ανώτερες από αυτές που προκύπτουν με την ΣΣΕ αυτή, καθώς και ισχύοντες ευνοϊκότεροι όροι εργασίας διατηρούνται σε ισχύ και δεν τροποποιούνται.
Αρθρο 11
Η έναρξη της ισχύος της ΣΣΕ αυτής, με τις παραπάνω διακρίσεις ορίζεται από 1η Ιανουαρίου 2008.