(Π.Κ.Υ.Ε. 55 / 22-10-2009)
ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΙ ΠΑΙΔ. ΣΤΑΘΜΩΝΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ – ΣΣΕ για τους όρους αμοιβής και εργασίας των κοινωνικών λειτουργών ιδιωτικών παιδικών σταθμών όλης της χώρας (Π.Κ.: 55/22.10.2009)
Στην Αθήνα σήμερα 8.10.2009, ημέρα Πέμπτη, στα γραφεία του Συνδέσμου Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος – ΣΚΛΕ (Τοσίτσα 19, 106 83 Αθήνα), έπειτα από επιτυχείς διαπραγματεύσεις, οι υπογράφοντες αφενός η Ευαγγελία Χαλβατζά, πρόεδρος του Συνδέσμου Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος, ως εκπρόσωπος αυτού και αφετέρου ο Σαρμπάνης Παναγιώτης, πρόεδρος του Πανελλήνιου Συνδέσμου Ιδιοκτητών Παιδικών Σταθμών, ως εκπρόσωπος αυτού, όλοι νόμιμα εξουσιοδοτημένοι για την υπογραφή της Σ.Σ.Ε., συνομολόγησαν και συναποδέχθηκαν τα εξής:
Κεφάλαιο 1
Πεδίο εφαρμογής
1.1. Στους όρους της παρούσας Σ.Σ.Ε. υπάγονται οι κοινωνικοί λειτουργοί που απασχολούνται στους ιδιωτικούς παιδικούς σταθμούς όλης της χώρας και είναι αποδεδειγμένα μέλη του Συνδέσμου Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος, καθώς κατέχουν βεβαίωση του Συνδέσμου ή είναι σε ισχύ η κάρτα μέλους.
1.2. Οι κοινωνικοί λειτουργοί που αφορά η παρούσα Σ.Σ.Ε., είναι πτυχιούχοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, τουλάχιστον τριετούς διάρκειας, κάτοχοι άδειας άσκησης επαγγέλματος, σύμφωνα με τις αρχές της κοινωνικής εργασίας, τον κώδικα δεοντολογίας και τα επαγγελματικά δικαιώματα όπως αυτά περιγράφονται στις ισχύουσες διατάξεις.
Κεφάλαιο 2
Αποδοχές
2.1. Κατώτατα όρια μισθών: Τα κατώτατα όρια των βασικών μηνιαίων μισθών των κοινωνικών λειτουργών που υπάγονται στην παρούσα, διαμορφώνονται από 1.1.2009 έως και 1.9.2009 και από 1.9.2009 έως 31.12.2009 ως εξής: (ΒΛΕΠΕ ΠΙΝΑΚΕΣ)
2.2. Έννοια προϋπηρεσίας: Για την κατάταξη στα μισθολογικά κλιμάκια που ορίζονται με την παρούσα, προσμετράται πλην του χρόνου υπηρεσίας στον ίδιο εργοδότη και κάθε προϋπηρεσία στην ειδικότητα του κοινωνικού λειτουργού σε οποιονδήποτε εργοδότη, από τον χρόνο απόκτησης του βασικού τίτλου σπουδών. Η υπηρεσία και προϋπηρεσία σε καθήκοντα της ειδικότητας κοινωνικού λειτουργού λαμβάνεται υπόψη με την προσκόμιση από τον εργαζόμενο βεβαιώσεων από οποιονδήποτε προηγούμενο εργοδότη μέσα σε δύο (2) μήνες από την πρόσληψή του. Αν τα παραπάνω πιστοποιητικά προσκομιστούν αργότερα, δηλαδή μετά από την πάροδο διμήνου από την πρόσληψη, τα επιδόματα χορηγούνται από την ημέρα κατάθεσης των πιστοποιητικών προϋπηρεσίας στον εργοδότη. Ο εργαζόμενος μπορεί επίσης να αποδείξει την προϋπηρεσία του σε άλλους εργοδότες, προσκομίζοντας τα αντίστοιχα βιβλιάρια ενσήμων του, συνοδευόμενα από σχετική βεβαίωση του Συνδέσμου Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος.
2.3. Επιδόματα
2.3.1. Στους εργαζόμενους που υπάγονται στην παρούσα και είναι απόφοιτοι ΤΕΙ ή ισότιμων με αυτά σχολών, καθώς και στους κοινωνικούς λειτουργούς που κατέχουν πτυχίο Πανεπιστημιακής Σχολής Κοινωνικής Εργασίας της ημεδαπής ή νόμιμα αναγνωρισμένο πτυχίο Πανεπιστημιακής Σχολής του εξωτερικού επιπέδου Bachelor of Science ή ισότιμου στην κοινωνική εργασία ή σε κοινωνικές και ανθρωπιστικές επιστήμες, χορηγείται επίδομα σπουδών σε ποσοστό 17%.
2.3.2. Χορηγείται επίδομα σπουδών στους κοινωνικούς λειτουργούς που κατέχουν αναγνωρισμένο μεταπτυχιακό τίτλο Master ή ισότιμο στην κοινωνική εργασία ή σε κοινωνικές και ανθρωπιστικές επιστήμες, σε ποσοστό 20%.
2.3.3. Χορηγείται επίδομα σπουδών στους κοινωνικούς λειτουργούς που κατέχουν αναγνωρισμένο μεταπτυχιακό τίτλο διδακτορικού διπλώματος στην κοινωνική εργασία ή σε κοινωνικές και ανθρωπιστικές επιστήμες, σε ποσοστό 25%.
2.3.4. Τα ανωτέρω επιδόματα υπολογίζονται στους βασικούς μηνιαίους μισθούς της παρ. 2.1. Η χορήγηση επιδόματος σπουδών οποιουδήποτε πτυχίου ή διδακτορικού τίτλου αποκλείει τη χορήγηση επιδόματος σπουδών για κατοχή κατώτερων πτυχίων.
2.3.5. Επίδομα ξένης γλώσσας: Χορηγείται επίδομα επαρκούς γνώσης ξένης γλώσσας, χώρας της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.), σε ποσοστό 7% επί του βασικού μηνιαίου μισθού της παρ. 2.1.
Η επάρκεια της γνώσης της γλώσσας αποδεικνύεται με το πτυχίο σπουδών επιπέδου Proficiency ή αντίστοιχου πτυχίου σε ίδρυμα ξένων γλωσσών της ημεδαπής ή της αλλοδαπής. Η επάρκεια θεωρείται ότι υπάρχει, αν πρόκειται για κοινωνικό λειτουργό πτυχιούχο σχολής χώρας της αλλοδαπής ή αν έχει λάβει διδακτορικό τίτλο σε χώρα της αλλοδαπής που χρησιμοποιεί γλώσσα της Ε.Ε. Το επίδομα αυτό χορηγείται μόνο για μία ξένη γλώσσα και καταβάλλεται ανεξαρτήτως της καταβολής επιδομάτων σπουδών.
2.3.6. Επίδομα ευδόκιμης υπηρεσίας: Στους εργαζόμενους που υπάγονται στην παρούσα, χορηγείται προσαύξηση σε ποσοστό 5% επί του κλιμακίου (6-9) στον πίνακα βασικών μισθών της παρ. 2.1, εφόσον έχουν συμπληρώσει μία τριετία υπηρεσίας ή προϋπηρεσίας στον ίδιο εργοδότη.
2.3.7. Επίδομα γάμου: Χορηγείται επίδομα γάμου σε όλους τους έγγαμους μισθωτούς που υπάγονται στην παρούσα, ανεξαρτήτως φύλου, σε ποσοστό 10% επί των βασικών μηνιαίων αποδοχών της παρ. 2.1. Ειδικότερα, το επίδομα γάμου χορηγείται και στους χήρους-ες, διαζευγμένους-ες, καθώς και στον άγαμο γονέα, εφόσον όλοι αυτοί έχουν την επιμέλεια των παιδιών τους.
2.3.8. Επίδομα παιδιών: Χορηγείται επίδομα παιδιών που ανέρχεται σε 5% για κάθε παιδί, επί των βασικών μηνιαίων αποδοχών των υπαγόμενων στην παρούσα μισθωτών. Το επίδομα αυτό χορηγείται στον γονέα μέχρι την ενηλικίωση του τέκνου ή μέχρι τη συμπλήρωση των 24 ετών, εφόσον σπουδάζει αποδεδειγμένα και δεν έχει ίδιους πόρους. Προς τούτο, ο μισθωτός υποχρεούται να προσκομίζει στον εργοδότη κάθε συναφές αποδεικτικό έγγραφο και να υποβάλει σχετική υπεύθυνη δήλωση. Το επίδομα αυτό χορηγείται στον υπαγόμενο στην παρούσα γονέα, εάν αποδεδειγμένα δεν λαμβάνει όμοιο επίδομα ο άλλος γονέας του τέκνου (π.χ. με προσκόμιση βεβαίωσης του εργοδότη του άλλου συζύγου ότι δεν λαμβάνει αυτός το επίδομα). Σε περίπτωση χηρείας, διάστασης ή αγαμίας, καταβάλλεται το επίδομα στον γονέα μισθωτό, όταν αποδεδειγμένα βαρύνεται αυτός με τη συντήρηση του τέκνου.
Κεφάλαιο 3
Λοιπά θέματα
3.1. Ωράριο: Η εβδομαδιαία απασχόληση των κοινωνικών λειτουργών ορίζεται σε σαράντα (40) ώρες, σύμφωνα με τις παρ. 15-18 της υπΆ αριθ. 45/1983 απόφασης του ΠΔΔΔ Αθηνών, που επικύρωσε την υπΆ αριθ. 48/1983 απόφαση του ΠΔΔΔ Αθηνών.
3.2. Εκπαιδευτικές άδειες: Αναγνωρίζεται από τα συμβαλλόμενα μέρη η χρησιμότητα της συνεχούς επιμόρφωσης των κοινωνικών λειτουργών οι οποίοι απασχολούνται στους ιδιωτικούς παιδικούς σταθμούς. Για τον λόγο αυτόν, ο Πανελλήνιος Σύλλογος Ιδιοκτητών Παιδικών Σταθμών αναλαμβάνει την υποχρέωση να προτρέπει τα μέλη του σε παροχή διευκολύνσεων που θα επιτρέπει στους επιστήμονες κοινωνικούς λειτουργούς την παρακολούθηση συνεδρίων ή σεμιναρίων που έχουν σχέση με την επιστήμη τους και το συγκεκριμένο αντικείμενο της εργασίας τους. Στις περιπτώσεις που η συμμετοχή τους σε τέτοιου είδους εκδηλώσεις έχει άμεση σχέση με το αντικείμενο της εργασίας, προτρέπει επίσης τα μέλη του να αναλαμβάνουν την κάλυψη των εξόδων συμμετοχής των κοινωνικών λειτουργών σε αυτές τις εκδηλώσεις (σεμινάρια, συνέδρια, ημερίδες κ.λπ.).
3.3. Υπολογίζονται ως αργίες οι παρακάτω ημερομηνίες, χωρίς να υπολογίζονται στην κανονική άδεια ούτε στα επιδόματα άδειας και αποζημίωση άδειας. Οι ημερομηνίες 24, 25, 26 και 31 μηνός Δεκεμβρίου, 1 και 2 Ιανουαρίου, όπως και Μεγάλη Παρασκευή, Μεγάλο Σάββατο, Κυριακή του Πάσχα, Δευτέρα του Πάσχα και Τρίτη του Πάσχα.
3.4. Το διάστημα από 27 μέχρι και 30 του μηνός Δεκεμβρίου, αν και εφόσον ο παιδικός σταθμός παραμείνει κλειστός, οι ημέρες αυτές υπολογίζονται ως αργίες και δεν υπολογίζονται στην κανονική άδεια ούτε στα επιδόματα άδειας και αποζημίωση άδειας.
Κεφάλαιο 4
Γενικοί όροι
4.1. Η παρούσα κωδικοποιεί τους ισχύοντες όρους των προηγούμενων συλλογικών ρυθμίσεων. Ωστόσο, όσες διατάξεις των μέχρι σήμερα Δ.Α. και συλλογικών συμβάσεων δεν έχουν καταργηθεί ή τροποποιηθεί με την παρούσα, εξακολουθούν να ισχύουν.
4.2. Τυχόν καταβαλλόμενες υψηλότερες αμοιβές ή πρόσθετες παροχές ή εν γένει ευνοϊκότεροι όροι εργασίας που απολαμβάνουν οι υπαγόμενοι στην παρούσα μισθωτοί από άλλη αιτία (νόμους, διατάγματα, υπουργικές αποφάσεις, Σ.Σ.Ε., εσωτερικούς κανονισμούς εργασίας, έθιμα, διμερείς συμφωνίες ή ατομικές συμβάσεις εργασίας) εξακολουθούν να ισχύουν.
4.3. Το αντικείμενο απασχόλησης των κοινωνικών λειτουργών στους παιδικούς σταθμούς συμφωνείται μεταξύ των δύο μερών.
4.4. Αν ο κοινωνικός λειτουργός προσλαμβάνεται ως παιδαγωγός, θα ισχύει η αντίστοιχη σύμβαση των παιδαγωγών που υπογράφεται από το σωματείο εργαζομένων στους ιδιωτικούς παιδικούς σταθμούς.
4.5. Η έναρξη ισχύος της παρούσας Σ.Σ.Ε. αρχίζει από την 1η Ιανουαρίου 2009.