(Π.Κ.Υ.Ε. 88 / 2-11-2007)
ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΙ ΠΑΙΔ. ΣΤΑΘΜΩΝΚΟΙΝΩΝΙΚΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΙ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ Σ.Σ.Ε. κοινωνικών λειτουργών στους ιδιωτικούς παιδικούς σταθμούς της χώρας. (Π.Κ. 88/2-11-2007)
Στην Αθήνα, σήμερα 25-9-2007, ημέρα Τρίτη, στα γραφεία του Σ.Κ.ΛΕ. (Τοσίτσα 19, 106 83 Αθήνα), έπειτα από επιτυχείς διαπραγματεύσεις, οι υπογράφοντες αφ’ ενός η Ευαγγελία Χαλβατζά, Πρόεδρος του Συνδέσμου Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος, ως εκπρόσωπος αυτού και αφ’ ετέρου ο Σαρμπάνης Παναγιώτης, Πρόεδρος του Πανελληνίου Συνδέσμου Ιδιοκτητών Παιδικών Σταθμών, ως εκπρόσωπος αυτού, όλοι νόμιμα εξουσιοδοτούμενοι για την υπογραφή της Σ.Σ.Ε. συνομολόγησαν και συναποδέχθηκαν τα εξής:
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1
ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
1.1. Στους όρους της παρούσας ΣΣΕ υπάγονται οι κοινωνικοί λειτουργοί που απασχολούνται στους ιδιωτικούς παιδικούς σταθμούς όλης της χώρας και είναι μέλη του Συνδέσμου Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος.
1.2. Οι κοινωνικοί λειτουργοί που αφορά η παρούσα Σ.Σ.Ε. είναι πτυχιούχοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης τουλάχιστον τριετούς διάρκειας, κάτοχοι αδείας άσκησης επαγγέλματος, σύμφωνα με τις αρχές της κοινωνικής εργασίας, τον κώδικα δεοντολογίας και τα επαγγελματικά δικαιώματα, όπως αυτά περιγράφονται στις ισχύουσες διατάξεις.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2
ΑΠΟΔΟΧΕΣ
2.1. Κατώτατα όρια μισθών: Τα κατώτατα όρια των βασικών μηνιαίων μισθών των κοινωνικών λειτουργών που υπάγονται στην παρούσα διαμορφώνονται από 1-1-2007 έως 1-9-2007 και από 1-9-2007 έως 31-12-2007. (ΒΛΕΠΕ ΠΙΝΑΚΕΣ)
2.2. Έννοια προϋπηρεσίας: Για την κατάταξη στα μισθολογικά κλιμάκια που ορίζονται με την παρούσα προσμετράται, πλην του χρόνου υπηρεσίας στον ίδιο εργοδότη, και κάθε προϋπηρεσία στην ειδικότητα του κοινωνικού λειτουργού σε οποιοδήποτε εργοδότη από το χρόνο απόκτησης του βασικού τίτλου σπουδών. Η υπηρεσία και προϋπηρεσία σε καθήκοντα της ειδικότητας κοινωνικού λειτουργού λαμβάνεται υπόψη με την προσκόμιση από τον εργαζόμενο βεβαιώσεων από οποιοδήποτε προηγούμενο εργοδότη, μέσα σε δύο μήνες από την πρόσληψή του. Αν τα παραπάνω πιστοποιητικά προσκομισθούν αργότερα, δηλαδή μετά την πάροδο διμήνου από την πρόσληψη, τα επιδόματα χορηγούνται από την ημέρα κατάθεσης των πιστοποιητικών προϋπηρεσίας στον εργοδότη.
Ο εργαζόμενος μπορεί επίσης να αποδείξει την προϋπηρεσία του σε άλλους εργοδότες, προσκομίζοντας τα αντίστοιχα βιβλιάρια ενσήμων του, συνοδευόμενα από σχετική βεβαίωση του Συνδέσμου Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδας.
2.3. Επιδόματα
2.3.1. Στους εργαζόμενους που υπάγονται στην παρούσα, και είναι απόφοιτοι Τ.Ε.Ι. ή ισότιμων με αυτά σχολών καθώς και στους κοινωνικούς λειτουργούς που κατέχουν πτυχίο Πανεπιστημιακής Σχολής Κοινωνικής Εργασίας της ημεδαπής ή νομίμως αναγνωρισμένο πτυχίο Πανεπιστημιακής Σχολής του εξωτερικού επιπέδου Bachelor of Science ή ισοτίμου στην Κοινωνική Εργασία ή σε Κοινωνικές και Ανθρωπιστικές επιστήμες, χορηγείται επίδομα σπουδών σε ποσοστό 17%.
2.3.2. Χορηγείται επίδομα στους κοινωνικούς λειτουργούς που κατέχουν αναγνωρισμένο μεταπτυχιακό τίτλο Master ή ισότιμο, στην Κοινωνική Εργασία ή σε Κοινωνικές και Ανθρωπιστικές επιστήμες, σε ποσοστό 20%.
2.3.3. Χορηγείται επίδομα στους κοινωνικούς λειτουργούς που κατέχουν αναγνωρισμένο μεταπτυχιακό τίτλο διδακτορικού διπλώματος στην Κοινωνική Εργασία ή σε Κοινωνικές και Ανθρωπιστικές επιστήμες, σε ποσοστό 25%.
2.3.4. Τα ανωτέρω επιδόματα υπολογίζονται στους βασικούς μηνιαίους μισθούς της παραγράφου 2.1. Η χορήγηση επιδόματος σπουδών οποιουδήποτε πτυχίου ή διδακτορικού τίτλου αποκλείει την χορήγηση επιδόματος σπουδών για κατοχή κατωτέρων πτυχίων.
2.3.5. Επίδομα ξένης γλώσσας:
Χορηγείται επίδομα επαρκούς γνώσης ξένης γλώσσας, χώρας της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε ποσοστό 7% επί του βασικού μηνιαίου μισθού της παραγράφου 2.1.
Η επάρκεια της γνώσης της γλώσσας αποδεικνύεται με το πτυχίο σπουδών επιπέδου Proficiency ή αντιστοίχου πτυχίου σε ίδρυμα ξένων γλωσσών της ημεδαπής ή της αλλοδαπής. Η επάρκεια θεωρείται ότι υπάρχει εάν πρόκειται για κοινωνικό λειτουργό πτυχιούχο σχολής χώρας της αλλοδαπής ή εάν έχει λάβει διδακτορικό τίτλο σε χώρα της αλλοδαπής που χρησιμοποιεί γλώσσα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το επίδομα αυτό χορηγείται μόνο για μία ξένη γλώσσα και καταβάλλεται ανεξαρτήτως της καταβολής επιδομάτων σπουδών.
2.3.6. Επίδομα ευδοκίμου υπηρεσίας:
Στους εργαζόμενους που υπάγονται στην παρούσα χορηγείται προσαύξηση σε ποσοστό 5% επί του κλιμακίου (6-9) στον πίνακα βασικών μισθών της παραγράφου 2.1., εφόσον έχουν συμπληρώσει μια τριετία υπηρεσίας ή προϋπηρεσίας στον ίδιο εργοδότη.
2.3.7. Επίδομα γάμου:
Χορηγείται επίδομα γάμου σε όλους τους έγγαμους μισθωτούς που υπάγονται στην παρούσα ανεξαρτήτως φύλου σε ποσοστό 10% επί των βασικών μηνιαίων αποδοχών της παραγράφου 2.1. Ειδικότερα το επίδομα γάμου χορηγείται και στους χήρους/-ες, διαζευγμένους/-ες, καθώς και στον άγαμο γονέα εφόσον όλοι αυτοί έχουν την επιμέλεια των παιδιών τους.
2.3.8. Επίδομα παιδιών:
Χορηγείται επίδομα παιδιών που ανέρχεται σε 5% για κάθε παιδί επί των βασικών μηνιαίων αποδοχών των υπαγομένων στην παρούσα μισθωτών. Το επίδομα αυτό χορηγείται στον γονέα μέχρι την ενηλικίωση του τέκνου ή μέχρι τη συμπλήρωση των 24 ετών εφόσον σπουδάζει αποδεδειγμένα και δεν έχει ίδιους πόρους. Προς τούτο ο μισθωτός υποχρεούται να προσκομίζει στον εργοδότη κάθε συναφές αποδεικτικό έγγραφο και να υποβάλλει σχετική υπεύθυνη δήλωση. Το επίδομα αυτό χορηγείται στον υπαγόμενο στην παρούσα γονέα εάν αποδεδειγμένα δεν λαμβάνει όμοιο επίδομα ο άλλος γονέας του τέκνου (π.χ. με προσκόμιση βεβαίωσης του εργοδότη του άλλου συζύγου ότι δεν λαμβάνει αυτός το επίδομα). Σε περίπτωση χηρείας, διάστασης ή αγαμίας καταβάλλεται το επίδομα στον γονέα μισθωτό όταν αποδεδειγμένα βαρύνεται αυτός με τη συντήρηση του τέκνου.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3
ΛΟΙΠΑ ΘΕΜΑΤΑ
3.1. Ωράριο: Η εβδομαδιαία απασχόληση των κοινωνικών λειτουργών ορίζεται σε 40 ώρες σύμφωνα με τις παραγράφους 15-18 της απόφασης 45/ 1983 του Π.Δ.Δ.Δ. Αθηνών που επικύρωσε την απόφαση 48/1983 του Π.Δ.Δ.Δ. Αθηνών.
3.2. Εκπαιδευτικές άδειες: Αναγνωρίζεται από τα συμβαλλόμενα μέρη η χρησιμότητα της συνεχούς επιμόρφωσης των κοινωνικών λειτουργών, οι οποίοι απασχολούνται στους ιδιωτικούς παιδικούς σταθμούς. Για το λόγο αυτό ο Πανελλήνιος Σύλλογος Ιδιοκτητών Παιδικών Σταθμών αναλαμβάνει την υποχρέωση να προτρέπει τα μέλη του σε παροχή διευκολύνσεων, που θα επιτρέπει στους επιστήμονες κοινωνικούς λειτουργούς την παρακολούθηση συνεδρίων ή σεμιναρίων, που έχουν σχέση με την επιστήμη τους και το συγκεκριμένο αντικείμενο της εργασίας τους. Στις περιπτώσεις που η συμμετοχή τους σε τέτοιου είδους εκδηλώσεις έχει άμεση σχέση με αντικείμενο της εργασίας προτρέπει επίσης τα μέλη του να αναλαμβάνουν την κάλυψη των εξόδων συμμετοχής των κοινωνικών λειτουργών σ’ αυτές τις εκδηλώσεις (σεμινάρια, συνέδρια, ημερίδες κ.λπ.).
3.3. Υπολογίζονται ως αργίες οι παρακάτω ημερομηνίες χωρίς να υπολογίζονται στην κανονική άδεια, ούτε στα επιδόματα αδείας και αποζημίωση αδείας. Οι ημερομηνίες 24, 25, 26 και 31 μηνός Δεκεμβρίου, 1 & 2 Ιανουαρίου όπως και Μεγ. Παρασκευή, Μεγ. Σάββατο, Κυριακή του Πάσχα, Δευτέρα του Πάσχα & Τρίτη του Πάσχα.
3.4. Το διάστημα από 27 μέχρι και 30 του μηνός Δεκεμβρίου αν και εφόσον ο Παιδικός Σταθμός παραμένει κλειστός, οι μέρες αυτές υπολογίζονται ως αργίες και δεν υπολογίζονται στην κανονική άδεια, ούτε στα επιδόματα άδειας και αποζημίωση άδειας.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4
ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
4.1. Η παρούσα κωδικοποιεί τους ισχύοντες όρους των προηγουμένων συλλογικών ρυθμίσεων. Ωστόσο, όσες διατάξεις των μέχρι σήμερα διαιτητικών αποφάσεων και συλλογικών συμβάσεων δεν έχουν καταργηθεί ή τροποποιηθεί με την παρούσα εξακολουθούν να ισχύουν.
4.2. Τυχόν καταβαλλόμενες υψηλότερες αμοιβές ή πρόσθετες παροχές ή εν γένει ευνοϊκότεροι όροι εργασίας που απολαμβάνουν οι υπαγόμενοι στην παρούσα μισθωτοί από άλλη αιτία (νόμους, διατάγματα, υπουργικές αποφάσεις, συλλογικές συμβάσεις εργασίας, εσωτερικούς κανονισμούς εργασίας, έθιμα, διμερείς συμφωνίες ή ατομικές συμβάσεις εργασίας.
4.3. Το αντικείμενο απασχόλησης των κοινωνικών λειτουργών στους παιδικούς σταθμούς συμφωνείται μεταξύ των δύο μερών.
4.4. Αν ο κοινωνικός λειτουργός προσλαμβάνεται ως παιδαγωγός θα ισχύει η αντίστοιχη σύμβαση των παιδαγωγών που υπογράφεται από το σωματείο εργαζομένων στους ιδιωτικούς παιδικούς σταθμούς.
4.5. Η έναρξη ισχύος της παρούσης συλλογικής σύμβασης εργασίας αρχίζει από 1ης Ιανουαρίου 2007.